Na každý znalecký posudek je vystavena faktura vyhotovená na základě přiložené podrobné kalkulace jako daňový doklad. Každý klient si tak může v kalkulaci zkontrolovat za co všechno zaplatil. Faktura je předána objednateli vždy zároveň s předáním znaleckého posudku. Faktura je splatná do čtrnácti dnů, a to bezhotovostním převodem fakturované částky na účet zhotovitele uvedený na faktuře. V případě platby v hotovosti, při předání a převzetí znaleckého posudku, je klientovi předána stvrzenka o platbě v hotovosti, nebo je potvrzeno přímo na fakturu předání a převzetí fakturované částky v hotovosti. Žádné zálohy předem nejsou od klienta požadovány, každý klient zaplatí až po vyhotovení a předání znaleckého posudku.

 

Kalkulace ceny a nákladů

Faktura je vždy vyhotovena na základě podrobné kalkulace, která je přílohou faktury. Výjimkou jsou práce prováděné na základě předem dohodnuté pevné ceny, kdy je fakturována dohodnutá cena bez kalkulace.


Kalkulace ceny pro občany:
Cena je vypočítána podle skutečných časových nároků na vyhotovení znaleckého posudku s použitím hodinových sazeb z výkonového a honorářového řádu komory ČKAIT. K této ceně jsou připočteny skutečné náklady a DPH.


Kalkulace ceny pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele:
Cena je vypočítána u prací menšího rozsahu stejným způsobem jako v předešlém případě pro občany. U prací většího rozsahu a tržních ocenění je cena vypočítána podle metodických pokynů Komerční banky. K této ceně je připočtena DPH.


Kalkulace ceny pro soudy a orgány státní správy:
Kalkulace ceny posudku (znalečného) je provedena podle vyhlášky č. 37/1967 ve znění 11/85, 184/90, 77/93, 432/2002.

Cenové podmínky

Na každou zakázku je řádně vyhotovena smlouva a faktura s kalkulací fakturované ceny jako účetní daňový doklad (včetně rozpisu DPH), takže každý klient si může přesně sám zkontrolovat správnost údajů a ví přesně za jaké úkony platí.

Cena za zpracování znaleckých posudků
Cena je vypočtena v kalkulaci přiložené k faktuře, a to hodinovou sazbou za skutečně odpracované hodiny, v souladu s platným cenovým předpisem. Náklady na cestovné jsou vždy účtovány podle skutečně ujetých kilometrů a podle zákona o cestovních náhradách, a to vždy z místa té kanceláře, která je blíže k místu činnosti.

U každé zakázky cenu vždy kalkuluji samostatně, a to podle skutečných časových nároků vynaložených na konkrétní zakázku a podle skutečně vynaložených nákladů + DPH. Každá zakázka je však jinak časově náročná a také náklady jsou různé (např. cestovné podle vzdálenosti). Proto nelze cenu dopředu stanovit zcela přesně. Celková cena se skládá ze tří částí, a to vlastní vyhotovení znaleckého posudku (podle počtu hodin) + náklady na vyhotovení (podle skutečných výdajů) + DPH. Orientačně se ceny za vlastní vyhotovení znaleckého posudku pohybují v následujících částkách.

Posudky v oblasti oceňování nemovitostí pro daňové účely:
Samostatný pozemek bez staveb a porostů     3 500 Kč + náklady + DPH   
(při ocenění více pozemků - každý další pozemek 500 Kč)

Samostatná garáž 3 800 Kč + náklady + DPH
Bytová-nebytová jednotka 4 000 Kč + náklady + DPH
Rekreační chata 6 000 Kč + náklady + DPH
Rekreační chalupa 8 000 Kč + náklady + DPH
Rodinný dům 10 500 Kč + náklady + DPH

Výše uvedené ceny jsou orientační a mohou se od skutečných, podle konkrétního případu, lišit až o 10 %.

Pro stálé klienty je z hodinových sazeb poskytována sleva až do výše 15 %, a to podle náročnosti práce a množství zadaných zakázek.

Znalecké posudky stavebnětechnického chatrakteru
Dokumentace a popis stavebnětechnického stavu stavby pro soudní řízení       od 25 000 Kč + náklady + DPH
Identifikace vad a poruch stavby, analýza a návrh opatření pro soudní řízení      od 35 000 Kč + náklady + DPH

Cena za výkon investorsko-inženýrské činnosti
Cena je vypočtena v kalkulaci přiložené k faktuře, a to hodinovou sazbou za skutečně odpracované hodiny, v souladu s platným výkonovým a honorářovým řádem komory ČKAIT. Náklady na cestovné jsou vždy účtovány podle skutečně ujetých kilometrů a podle zákona o cestovních náhradách, a to vždy z místa té kanceláře, která je blíže k místu činnosti.

Termíny vyhotovení znaleckých posudků
Nejpozději do 24-ti hodin po kontaktu klientem (e-mail zprávou) je znalcem klientovi navržen termín místního šetření.
Do dvou týdnů po místním šetření a předání podkladů je vyhotoven znalecký posudek.
(U stavebnětechnických posudků jsou termíny zpracování delší, a to podle náročnosti posuzované problematiky.)

Bytová jednotka

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.