Cenové předpisy platné pro konkrétní období.


od

do
označení předpisu
s možností jeho otevření

ve znění
01.01.2011 --.--.---- 3/2008 Sb. 364/2010 Sb.
01.01.2010 31.12.2010 3/2008 Sb. 460/2009 Sb.
01.01.2009 31.12.2009 3/2008 Sb. 456/2008 Sb.
01.02.2008 31.12.2008 3/2008 Sb. 3/2008 Sb.
13.04.2007 31.01.2008 540/2002 Sb. 76/2007 Sb.
01.01.2007 12.04.2007 540/2002 Sb. 617/2006 Sb.
01.01.2005 31.12.2006 540/2002 Sb. 640/2004 Sb.
01.01.2004 31.12.2004 540/2002 Sb. 452/2003 Sb.
01.01.2003 31.12.2003 540/2002 Sb. 540/2002 Sb.
19.07.2002 31.12.2002 279/1997 Sb. 325/2002 Sb.
01.10.2001 18.07.2002 279/1997 Sb. 338/2001 Sb.
01.07.2000 30.09.2001 279/1997 Sb. 173/2000 Sb.
01.01.1998 30.06.2000 279/1997 Sb. 127/1999 Sb.
01.01.1998 30.06.1999 279/1997 Sb. 279/1997 Sb.
01.01.1996 31.12.1997 178/1994 Sb. 295/1995 Sb.
01.11.1994 31.12.1995 178/1994 Sb. 178/1994 Sb.
01.01.1993 31.10.1994 393/1991 Sb. 611/1992 Sb.
31.12.1992 31.12.1992 393/1993 Sb. 38/1993 Sb.
24.03.1992 30.12.1992 110/1992 Sb. 110/1992 Sb.
01.11.1991 23.03.1992 393/1991 Sb. 393/1991 Sb.
21.01.1991 31.10.1991 182/1988 Sb. 40/1991 Sb.
01.01.1991 20.01.1991 182/1988 Sb. 589/1990 Sb.
01.09.1990 31.12.1990 182/1988 Sb. 316/1990 Sb.
01.01.1989 31.08.1990 182/1988 Sb. 182/1988 Sb.
01.01.1985 31.12.1988 128/1984 Sb. 128/1984 Sb.
30.12.1984 31.12.1984 43/1969 Sb. 122/1984 Sb.
01.06.1969 30.12.1984 43/1969 Sb. 43/1969 Sb.
01.05.1964 31.05.1969 73/1964 Sb. 73/1964 Sb.
27.07.1939 30.04.1964 175/1939 Sb. 175/1939 Sb. (stop ceny)
01.07.1949 31.12.1950 100/1933 Sb. 167/1949 Sb. (odhadní řád)
16.07.1933 30.06.1949 100/1933 Sb. 100/1933 Sb.(odhadní řád)
1897 1933 175/1897 ř.z. 175/1897 ř.z. (odhadní řád)

zákon číslo 50/1976 Sb

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číst dál...

zákon číslo 183/2006 Sb

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číst dál...

zákon číslo 184/2006 Sb

Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (vyvlastňovací zákon).

Číst dál...

vyhláška číslo 135/2001 Sb.

Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.
Číst dál...

vyhláška číslo 132/1998 Sb

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Číst dál...

vyhláška číslo 137/1998 Sb.

Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Číst dál...

vyhláška hl.m. Prahy číslo 26/1999 Sb

Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

Číst dál...

vyhláška číslo 324/1990 Sb

 

 Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Číst dál...

zákon číslo 40/2004 Sb

Zákon o zadávání veřejných zakázek.
Číst dál...

zákon číslo 455/1991 Sb

Zákon o živnostenském podnikání. (živnostenský zákon).
Číst dál...

zákon číslo 40/1964 Sb. - občanský zákon

Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

Číst dál...

zákon číslo 344/1992 Sb.

Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Číst dál...

zákon číslo 72/1994 Sb.

Zákon o vlastnictví bytů.

Číst dál...

nař.vl. číslo 303/1995 Sb

Nařízení vlády o minimální mzdě.

Číst dál...

zákon číslo 513/1991 Sb.

zákon číslo 513/1991 Sb. Obchodní zákon.

vyhláška číslo 315/1991 Sb.

Vyhláška MŠMTV o finančním a hmotném zabezpečení žáků SOU.

Číst dál...

zákon číslo 360/1992 Sb.

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů.

Číst dál...

zákon číslo 151/1997 Sb.

Zákon o oceňování majetku.

Číst dál...

novela zákona číslo 36/1967 Sb.

Zákon o znalcích a tlumočnících.

Číst dál...

zákon číslo 36/1967 Sb.

Zákon o znalcích a tlumočnících.
Číst dál...

vyhláška číslo 37/1967 Sb.

Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. 

Číst dál...

zákon číslo 545/1992 Sb.

Zákon o sbírce zákonů České republiky 

Číst dál...

zákon číslo 361/2000 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích. 

zákon číslo 586/1992 Sb.

zákon číslo 586/1992 Sb. Zákon o dani z příjmu.

zákon číslo 235/2004 Sb.

Zákon o dani z přidané hodnoty.

Číst dál...

zákon číslo 338/1992 Sb.

Zákon o dani z nemovitostí.
Číst dál...

vyhláška číslo 215/1995 Sb.

Seznam katastrálních území s průměrnými cenami zemědělských pozemků. 

Číst dál...

zákon číslo 357/1992 Sb.

Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

vyhláška číslo 279/1997 Sb.

Vyhláška o oceňování majetku.

zákon číslo 368/1992 Sb.

Zákon o správních poplatcích.

Číst dál...

vyhláška číslo 580/1990 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon o cenách

Číst dál...

Cenový věstník číslo 6/1999

Cenový věstník číslo 6/1999 - Komentář k oceňování věcných břemen.

Číst dál...

vyhláška číslo 369/2001

O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Číst dál...

Zákon č. 337/1992 Sb.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Číst dál...

Vyhláška č. 540/2002 Sb.

Vyhláška č. 540/2002 Sb., o oceňování nemovitostí.

Číst dál...

zákon číslo 121/2000 Sb.

zákon číslo 121/2000 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Číst dál...

zákon číslo 227/2000 Sb.

Zákon o elektronickém podpisu

Číst dál...

zákon číslo 561/2004 Sb.

Zákon o vzdělávání - školský zákon 
Číst dál...

zákon číslo 563/2004 Sb.

Zákon o pedagogických pracovnících.

Číst dál...

vyhláška číslo 10/2005 Sb.

Vyhláška o ukončování vzdělání na středních školách závěrečnou zkouškou.

Číst dál...

vyhláška číslo 10/2005 Sb.

Vyhláška o organizaci školního roku.

Číst dál...

vyhláška číslo 10/2005 Sb.

Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání.

Číst dál...

vyhláška číslo 496/2005 Sb.

Vyhláška o poskytování cestovních náhrad.

Číst dál...

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.