Zde najdete několik zajímavých příkladů z mojí znalecké praxe. Vzhledem k tomu, že zákon přikazuje znalcům přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými znalec přišel v souvislosti s výkonem své znalecké činnosi do styku, nejsou nikde, v níže uvedených příkladech, použity žádné identifikační informace, ale pouze obecné popisy problému. V průběhu jednoho kalendářního roku vyhotovím zpravidla cca 150 znaleckých posudků. Z toho asi 60 % posudků je o cenách nemovitostí, 30 % o vadách a poruchách staveb, 5 % posudků je o vadách projektů a 5 % posudků je ze stavebního práva nebo invrestorsko-inženýrské činnosti prováděné při výstavbě.
Příklady jsou úmyslně popisovány velmi zjednodušenou formou, aby byly srozumitelné pro veškerou laickou veřejnost, nejsou tedy určeny pro odborníky.

Poznámka: Upozorňuji, že na všech svých stránkách používám výhradně své vlastní texty, fotografie a videozáznamy, nikdy žádné cizí, a že všechny tyto moje texty a dokumenty jsou chráněny autorským právem a nelze je proto bez mého svolení nikde použít.
K uvedení této poznámky jsem byl donucen, když jsem opakovaně zjistil, že moje texty i fotografie jsou různými chytráky odtud stahovány a vydávány pod cizími jmény jako práce někoho jiného. Našel jsem např. svojí fotografii v prezentaci profesionálního fotografa, mnoho mých textů a fotografií v různých časopisech a na cizích WEBových stránkách, školních pracech, apod.
Případné podobné chytráky proto upozorňuji, že mám dost svědků na to od kdy tyto moje texty jsou zde zveřejněny, mám originální fotografie (ty na WEBu jsou zmenšené), vím (na rozdíl od vykrádačů WEBů) kdy a kde jsem záznamy pořídil a mám na to svědky, a moje případy, texty a fotografie, nebo videozáznamy, pocházejí ze skutečných mých znaleckých posudků, které jsou řádně evidovány ve znaleckém deníku. Proto mohu před soudem celkem snadno a kdykoliv prokázat, že na mých WEBových stránkách uvedené dokumenty jsou pouze a jenom mým autorským dílem a pokud je někdo uvedl jinde bez mého souhlasu, nebo dokonce pod jeho jménem, že je odcizil z mých WEBových stránek.

Komín Schiedel v rodinném domě

Komíny typu Schiedel jsou jedním z nejmodernějších komínových systémů se špičkovými technickými parametry a navíc s jednoduchou a přesnou stavebnicovou montáží. Mnohý odborník by řekl, že na stavbě tohoto komínu se nedá téměř nic pokazit. Opak je ale bohužel pravdou. Někteří naši dodavatelé dokáží "téměř nemožné" a nebojí se ani hrubým způsobem ohrožovat lidské životy. Posuzoval jsem již několik těchto komínů, ale jeden z nich byl tak neskutečně proveden, že by tomu málokdo z odborníků uvěřil. Byly zjištěny velmi závažné vady v projektové dokumentaci i vady při samotné realizaci stavby a dokonce i při její kolaudaci. Některé z těchto vad brání řádnému provozu a užívání stavby a ohrožují zdraví, bezpečnost a životy lidí. Při posouzení byla provedena pouze vizuální kontrola a nebyly tedy zjišťovány případné závady na vnitřní ploše a spojích jednotlivých prvků kouřovodu komínovou kamerou.
Číst dál...

Nepodceňujte zemní tlak

Působení okolní zeminy na stavbu a naopak stavby na okolní zeminu je závažným problémem, který nelze v praxi opomíjet. Je třeba si uvědomit jakých hodnot může zemní tlak nabývat. Pro jednoduchost stačí vypočíst si objem výkopového klínu, který po záhozu výkopu v okolí Vaší podsklepené stavby obepíná celou Vaší stavbu, a uvažovat, že se za určitých nepříznivých okolností může naplnit vodou, resp. zemina prosáklá vodou podstatně zvýší svojí hmotnost. Takovým nepříznivým okolnostem je nutné samozřejmě předejít, např. funkční drenáží, avšak v praxi se může stát ledacos, a to i zahlcení, zamrznutí nebo ucpání nevhodně provedeného výtoku drenáže, které způsobí její, třeba jen dočasnou, nefunkčnost. Rozrušená zemina ve výkopovém klínu má podstatně menší součinitel smykového tření nežli původní rostlá zemina a její objem je relativně velký. Dále si uvědomte, že jeden decimetr krychlový vody má hmotnost jeden kilogram, tedy kubík vody má hmotnost tunu (1000 kg, neboli tato hmotnost působí silou 10 kN). Odolá Vaše obvodová zeď, která není stavěna na přenášení bočního tlaku, ale tlaku svislého, takovému horizontálnímu zatížení několika tun ? Vše lze samozřejmě přesně vypočíst a vhodnou konstrukční úpravou je třeba hrozící havárii předejít. To je běžná práce každého projektanta nebo dodavatele.
Rozlišujeme tři stavy zemního tlaku, a to zemní tlak aktivní, zemní tlak pasivní a zemní tlak klidový. Úkolem projektanta, stavebního dodavatele, investora, případně vlastníka či uživatele stavby je, zajistit po celou dobu výstavby, v každé její fázi, i po celou dobu užívání stavby stabilitu, tedy zemní tlak klidový, kdy síly od tlaku zeminy a od tlaku konstrukce stavby jsou relativně v rovnováze, anebo pevnost stavebních konstrukcí těmto silám bezpečně odolává.

Číst dál...

Prostup stropní konstrukcí ploché střechy

Z ploché střechy je proveden prostup pomocí chráničky z ocelové trubky, ve které jsou vedeny koaxiální kabely od televizních antén umístěných na střeše. Tento prostup je, i přes veškerou snahu o utěsnění proti zatékání, stálým zdrojem vlhkosti. Je nutné si uvědomit, že zdrojem vlhkosti není v tomto případě zatékání, ale kondenzace vodních par v okolí ocelové trubky, která je tepelným mostem. Jde o chybně provedený konstrukční detail, kde ocelová trubka prochází celou stropní konstrukcí a svojí dobrou tepelnou vodivostí ochlazuje stropní konstrukci ve své bezprostřední blízkosti. Na povrchu trubky a stropní konstrukci v její blízkosti potom dochází k dosažení teploty rosného bodu a kondenzaci vodních par. Kondenzovaná voda se potom roztahuje v celém rohu (viz. fotodokumentace), a způsobuje vznik plísní. Ocelová trubka navíc ve vlhkém prostředí trpí rychlou korozí. Je nutná radikální oprava tohoto konstrukčního detailu, utěsňování okolí trubky proti zatékání a obnova malířských nátěrů nemají smysl. Ocelovou trubku je nutné vyměnit za trubku z plastu, který má menší tepelnou vodivost (novodur, hostalen, nebo jakýkoliv jiný vhodný polymer). Utěsnění je třeba provést tepelněizolačním materiálem také uvnitř trubky (např. vypěněním polyuretanovou pěnou).

Prostup stropní konstrukcí ploché střechy

Zatopení sklepa vodou z výkopového klínu

Zatopený sklep vodou z výkopového klínu:
Nešťastný vlastník půl roku staré novostavby rodinného domu se na mě obrátil s následujícím problémem. Měl podsklepený rodinný dům umístěný na kopci. V místě byla velká hloubka hladiny podzemní vody pod úrovní terénu a nepropustná jílovitá hornina. Při výstavbě nebyl zjištěn výskyt žádných místních podzemních pramenů, všude bylo sucho. Po půl roce naprosto bezproblémového užívání domu, bylo všude v domě stále sucho. Jednoho dne přišel dotyčný ráno do garáže umístěné v suterénu a zjistil, že celý suterén je do výšky 20 cm nad podlahou zatopen vodou. Žádné vodovodní potrubí však neprasklo a pro vlastníka domu byla tato skutečnost nevysvětlitelnou záhadou.
Číst dál...

Plovoucí podlaha

Vlastník stavby si objednal posouzení stavebnětech

nického stavu podlahové konstrukce pro soudní řízení, a to z důvodu, že podlahová konstrukce vykazuje nedostatky, které dodavatel nechce uznat jako reklamaci a tvrdí, že jím odvedené dílo je zcela v pořádku.
Úkolem znalece bylo zjistit, zda existují vady dodaného díla a pokud ano tak je popsat a prokázat proč vznily a kdo za ně nese odpovědnost a navrhnout jak je odstranit. Jde o konstrukci plovoucí podlahy v rodinném domě.

Číst dál...

Trhliny v rozích stropní železobetonové konstrukce

Vlastník stavby si objednal posouzení stavebnětechnického stavu železobetonové stropní nosné konstrukce, s popisem problému, že v konstrukci stropu jsou trhliny a on má obavu, že se strop může zřítit. Dotazuje se, na příčinu trhlin, zda je stropní konstrukce bezpečná a jaká má provést opatření.
Při provedeném šetření jsem zjistil následující skutečnosti. Jde o bytový dům vystavěný v roce 1922. Konstrukční systém stavby je stěnový obousměrný z cihelného zdiva s trámovými železobetonovými monolitickými stropy. Stavba má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží a využité podkroví sedlové střechy. Problematickou a zkoumanou konstrukcí je stropní nosná konstrukce nad podzemním podlažím. Železobetonová stropní deska je uložena na obvodové nosné zdivo a je rozdělena vyztužujícími trámy napříč rozpětí 5 m. V podhledu stropu jsou trámy viditelné. Šířka polí železobetonové desky mezi nosnými trámy je 130 cm. Podhled stropní konstrukce je upraven pouze malbou. Podlaha nad stropem je betonová. Na podhledu stropu byly zjištěny trhliny probíhající napříč rohem desky v místech, kde je deska uložena na obvodovém zdivu. Jiné trhliny nebyly zjištěny. Trhliny jsou uzavřené, spárovou měrku 0,05 mm nelze do trhliny zasunout. Trhliny jsou staré a nejsou aktivní. Nahodilé zatížení stropní konstrukce od provozu je statické, dlouhodobé a dosahuje v nejvíce zatížených místech hodnot až 400 kg/m2. V minulých letech nedošlo ke změnám v zatížení konstrukce. Strop je zatížen současným způsobem trvale již několik desetiletí a nevykazuje žádné jiné známky poruch od zatížení, kromě zkoumaných trhlin.

Číst dál...

Poškození betonu stropní železobetonové konstrukce

Vlastník stavby si objednal posouzení stropní nosné konstrukce, s popisem problému, že mu začaly z ničeho nic, po mnoha letech bezproblémového používání stavby najednou odpadávat spodní části stropní betonové konstrukce a má obavu, že se strop může zřítit.

Při provedeném šetření jsem zjistil následující skutečnosti. Jde o obytnou budovu vystavěnou v roce 1922. Stavba má jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Problematickou a zkoumanou konstrukcí je stropní nosná konstrukce nad podzemním podlažím. Stropní konstrukce je monolitická železobetonová. Jde o masivní železobetonový trámový strop, v podhledu s viditelnými trámy o šířce 19 cm a výšce 22 cm. Šířka pole železobetonové desky mezi nosnými trámy je 130 cm. Podhled stropní konstrukce je upraven pouze malbou. Podlaha nad stropem je betonová. Pod stropem jsou skladové místnosti. V místnostech je vlhko s teplotou vzduchu 230C a relativní vlhkostí vzduchu kolísající v rozmezí 85-90 %. Prostor je z provozních důvodů málo větrán. Stropní konstrukce byla údajně několikrát vytopena vodou. Na podhledu stropu byly zjištěny žluté výkvěty, místy odprýsklé části betonu desky mezi nosnými trámy v ploše cca 20x10 cm, a to až na výztuž, která je na několika místech obnažena a částečně zkorodována.

Číst dál...

Zatéká Vám střešní krytinou?

Pokud Vám teče voda ze stropní konstrukce v posledním nadzemním podaží, nemusí být vždy chyba ve střešní krytině. Uživatel stavby si stěžuje, že má poškozenou střešní krytinu a nemůže přes sebevětší snahu najít místo, kterým střechou zatéká. Neustále se snaží střešní krytinu zdokonalovat, utěsňovat a opravovat, ale srážková voda stále protéká. Je třeba si uvědomit, že voda, která vytéká ze střešní konstrukce nemusí být vždy srážkovou povětrnostní vodou, která protekla skrze střešní krytinu. Zamyslete se nad tím, zda nejde o vodu, která vznikla kondenzací uvnitř střešního pláště.

Číst dál...

Tepelný most stropním nosníkem

Stropní nosník tepelným mostem:
Už několikrát jsem se setkal s následující vadou stavby. Majitel domu si stěžuje, že se mu na stropě obytné místnosti občas objevují pruhy a zase po čase mizí. Pruhy jsou přímé, kolmé na obvodovou stěnu, nejznatelnější jsou u stěny a směrem do místnosti se ztrácejí. Někdy jsou kratší a někdy delší, někdy jsu více výrazné a někdy méně. Vysvětlení je jednoduché. Jde o skrytou vadu stavby. Na vině je stavební dodavatel, který odvedl nekvalitní práci a také stavební dozor, který měl při správném výkonu svojí funkce tuto vadu odhalit už při výstavbě.
Číst dál...

Prosklení lodžie panelového domu

V současné době si vlastníci bytových jednotek v panelových bytových domech provádějí řadu stavebnětechnických úprav. Jednou z častých úprav je prosklení lodžie. Ne vždy však taková úprava končí ke spokojenosti uživatele bytu. I takovou zdánlivě banální stavební úpravu je nutné provádět s pečlivým posouzením všech stavebnětechnických okolností. Cílem prosklení je uzavření prostoru lodžie vůči venkovnímu prostředí a odstranění tím nepříznivých vlivů povětrnosti na vnitřní prostor lodžie. Zateplením tohoto prostoru dojde také ke zmenšení tepelných ztrát v místnostech přilehlých k lodžii a odstranění negativního vlivu tepelných mostů v panelové stěně oddělující lodžii od vnitřního prostoru a navíc k úspoře energie.
Číst dál...

Trhliny ve štítové zdi od poškozeného krovu

Ve štítu zděného cihelného domu, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím sedlové střechy, začaly po šedesáti letech bezproblémového provozu najednou vznikat trhliny, které se každým rokem rozšiřovaly. Trhliny směřovaly (při pohledu na štítovou zeď) od horního středu štítové zdi pod sklonem cca 45 stupňu dolů k okrajům štítové zdi. Trhliny neprobíhaly až k úrovni terénu a nejširší byly nahoře, z čehož bylo zřejmé, že nejde o poruchu v základové konstrukci, ale o poruchu způsobenou horizontálními sílami působícími na obvodové nosné zdivo v úrovni střešního okapu. Takové síly může způsobit buď klenbový strop nebo krov. Po vstupu do objektu jsem zjistil, že první nadzemní podlaží je sice zastropeno klenbovým stropem, avšak ten je jednak v nižší výškové úrovni, ale především jsou klenbové oblouky provedeny v opačném směru tedy nemohou do obvodových zdí vnášet horizontální síly. Byly zde cihelné klenby do ocelových válcovaných nosníků uložených na obvodových zdech (tedy se zatížením obvodových zdí svislými silami) a krajní pole přiléhající ke zkoumané štítové zdi bylo stabilní a neporušené. Proto jsem další zkoumání soustředil na krov, a to především na plnou vazbu přiléhající k předmětné štítové zdi. Zjistil jsem, že sedlový krov je proveden hambalkovou soustavou.
Číst dál...

Zákon o spotřební dani a stavební zákon

Od 1. ledna 2004 začal platit nový zákon číslo 353/2003 Sb. o spotřební dani. Nejenom tento zákon je důkazem a obrazem "chytrosti" našich zákonodárců. Jde o všem známou kauzu zákazu prodeje tabákových výrobků a lihovin na tržištích a v tržnicích. Proč je tato problematika také problémem stavebních expertů ? Jednoduše proto, že zákon o spotřební dani se odvolává na stavební zákon, a stavby a jejich souvislosti se stavebním právem řeší stavební experti, kteří posuzují stavby a správní řízení týkající se investiční výstavby.
Proto jsem byl nucen zabývat se také touto stavebněprávní problematikou.
Číst dál...

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.