Zde najdete některé vybrané problémy z oboru ekonomie.
Tato stránka je určena především mým studentům.

Ekonomický slovník

Základní ekonomické pojmy:

Akcie, - Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti. Akcie mají pevně danou jmenovitou hodnotu. Pokud je akcie veřejně obchodovatelná, má tržní cenu na burze (RM-Systému), za kterou ji lze koupit nebo prodat. S držením akcií jsou spojena nejrůznější práva jako např. podíl na majetku společnosti, podíl na zisku společnosti, právo na likvidační podíl, hlasovací, kontrolní nebo informační právo.

Audit, - Prostředek, kterým jedna osoba ujišťuje druhou o stavu určité věci nebo problematiky, který prozkoumala. Např. audit účetní uzávěrky je přezkoumání a vyjádření názoru na účetní uzávěrku auditorem.

Auditing, - Činnost auditora.

Auditor, - Odborník zaregistrovaný u státem určeného orgánu, který vykonává audit.

Bail out, - Vyvedení vybraných aktiv (pohledávek) z rozvahy banky, vyčištění banky.

Bilance obchodní, - Část platební bilance zaznamenávající obchodní výměnu zboží mezi tuzemci a cizinci.

Bilance platební, - Systém účtů zaznamenávající v peněžním vyjádření hospodářské transakce mezi tuzemci a cizinci uskutečněné v určitém období.

Bond, - Dluhopis = obligace, cenný papír vyjadřující dlužnický závazek emitenta vůči každému vlastníkovi tohoto dokumentu.

Broker, - (makléř) Realizuje transakce s cennými papíry. Musí ho mít každý obchodník s cennými papíry. Vydávání makléřských licencí spadá pod Komisi pro cenné papíry.

Burza cenných papírů Praha, a.s., - hlavní organizátor trhu s cennými papíry v ČR. Obchodují na něm pouze členské firmy (celkem 55 -červen 2000) - bankovní a nebankovní obchodníci s cennými papíry. Akcionáři jsou členské firmy.

Burza, - Obecně organizátor trhu s cennými papíry, měnami, deriváty, komoditami, apod.

Burzovní komora, - Statutární orgán (představenstvo) Burzy cenných papírů Praha, např. předkládá valné hromadě předpisy ke schválení, stanovuje výši burzovních poplatků, zřizuje Burzovní rozhodčí soud, jmenuje generálního tajemníka burzy.

Cash, - Hotově - placení hotovými penězi.

Centrální trh, - Označení pro trh, kde se tvoří kursy cenných papírů na základě anonymní nabídky a poptávky (např. burzovní SPAD, KOBOS, mimoburzovní normativní trh).

Controlling, - Jde o vyhodnocování činnosti firem a navrhování způsobů optimalizace výroby a činnosti na základě ekonomických ukazatelů. Je to rychle se rozvíjející trend pro zajišťování efektivnosti výroby.

Česká národní banka, - ČNB - Ústřední banka ČR a emisní instituce nezávislá na výkonné moci. Hlavním cílem činnosti je péče o stabilitu měny, podle nového zákona o ČNB to bude cenová stabilita. Řídícím orgánem je sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem.

Český statistický úřad, ČSÚ - ústřední orgán státní správy, do jehož kompetence spadá získávání, zpracovávání a poskytování statistických informací, stanovení metodiky statistického zjišťování, atd.

Čistý dovoz, - Přebytek hodnoty dovozu nad hodnotou vývozu; pasivní saldo obchodní bilance.

Čistý vývoz, - Přebytek hodnoty vývozu nad hodnotou dovozu; aktivní saldo obchodní bilance.

Daň darovací, - Daň postihující převod či přechod majetku mezi živými osobami, pokud k němu dochází bezúplatně, tj. není při něm poskytována protihodnota.

Daň dědická, - Daň dotýkající se převodu majetku v případě smrti.

Daň silniční, - Daň, kterou platí obecně osoba zapsaná v technickém průkazu vozidla jako držitel vozidla, pokud jeho silniční motorová vozidla jsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním.

Daň spotřební, - Nepřímá daň. V současné době se platí z uhlovodíkových paliv a maziv, lihu a lihovin, piva, vína, tabáku a tabákových výrobků. Odvod spotřební daně do státního rozpočtu zajišťují její plátci.

Daň z nemovitostí, - Daň zahrnující zdanění všech nemovitostí. Zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb. Jako celek se dotýká převážně majitelů nemovitostí.

Daň z převodu nemovitostí, - Daň, která se platí při prodeji, ale i jiných formách úplatného převodu nemovitého majetku. Převážně ji platí prodávající, tedy ten kdo má z prodeje finanční prospěch (příjem).

Daň z přidané hodnoty, - Nepřímá daň dotýkající se prodeje zboží a služeb v každé z fází výroby a distribuce. Odvádějí ji do státního rozpočtu plátci daně, platí ji konečný spotřebitel.

Daň z příjmů, - Přímá daň týkající se příjmů fyzických i právnických osob.

Daň, - Povinná platba vybíraná státními orgány od fyzických i právnických osob na základě zákona k úhradě nákladů plnění funkcí státu. Daně se dělí mj. na přímé, vybírané z důchodu poplatníka, a nepřímé, jež nepostihují důchod poplatníka přímo, ale jsou vybírány v ceně zboží při jeho prodeji.

Data room, - Místo, kam jsou shromažďovány dokumenty o bance, které jsou následně zpřístupněny potenciálním investorům.

Deflace, - Zvyšování kupní síly peněz. Projevuje se poklesem cenové hladiny (zlevňování).

Devalvace, - Znehodnocení - operace, jíž centrální banka snižuje hodnotu peněžní jednotky vůči jiné měně.

Devizi, - Hodnota cizí měny vyjádřená množstvím měny, jiným způsobem nežli penězi jako oběživem, např. podloženými cennými papíry, příslibem finančního obnosu, apod.

Diskontní sazba, - Nejnižší úroková sazba, komerční banky si za ní mohou "na poslední chvíli" před koncem obchodování každý den uložit přes noc u ČNB peníze v objemu nad 300 miliónů korun.

Diverzifikace aktiv, - Rozložení prostředků do více druhů aktiv s cílem snížit rizika ztráty z prováděných operací.

Dividenda, - Podíl na čistém zisku akciové či podobné společnosti, který se vyplácí akcionářům, resp. podílníkům společnosti na základě rozhodnutí valné hromady. Výnos plynoucí z vlastnictví příslušné akcie, vyplácený obvykle ze zisku firmy.

Dluh státní, - Suma peněžních závazků státu vůči domácím i zahraničním věřitelům, jež vznikly v důsledku výpůjček státu. Podle zdroje jde o dluh vnitřní (v domácí měně vůči domácím věřitelům) a zahraniční (upisovaný a splatný v zahraničí).

Dluh veřejný, - Souhrn závazků státu, mimorozpočtových fondů a obcí.

Dluhopis, - Cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení stanovených výnosů a povinnost osoby, která tento dluhopis vydala, splnit veškeré závazky.

Dokumentární akreditiv, - Obdoba úvěru, banka na základě žádosti klienta zaplatí určitou částku příjemci akreditivu po předložení nutných dokumentů, čerpá se většinou postupně, slouží především k zahraničnímu platebnímu styku. Pomocí akreditivu by se mělo eliminovat riziko nezaplacení druhou stranou.

Dovoz, - Hodnota zboží zakoupeného od zahraničních dodavatelů a dodaného do země.

Dozorčí rada, - Kontrolní orgán, který je povinna zřídit akciová společnost a (jestliže tak určí společenská smlouva nebo zvl. zákon) společnost s ručením omezeným.

Dražba, - Označení veřejného prodeje, při němž se určitá movitá nebo nemovitá věc nabízí ke koupi neurčitému počtu osob a prodá se udělením příklepu tomu, kdo nabídne nejvíce. Účelem tzv. nucené dražby v exekučním řízení je dosažení peněžních prostředků z prodeje dlužníkových věcí k úhradě pohledávek jeho věřitelů.

Due dilligence, - Hloubková kontrola interních materiálů banky. Investorskou Due Dilligence provádějí zájemci o banku s cílem lépe ji poznat a odhadnout její hodnotu.

Dumping, - Podbízení na trhu, jehož cílem je vytlačit konkurenci, prosadit se na trhu nebo překonat celní a jiné obchodní bariéry. Nejčastěji jde o dumping cenový, kdy cena vyváženého zboží se označí jako cena nižší než nejnižší porovnatelná cena stejného výrobku vyváženého do třetí země za obvyklých obchodních podmínek.

Elektronická peněženka, - Čipová karta umožňující nabíjení penězi. Její majitel s ní může platit drobná vydání (noviny, parkovné) na místech , kde je nepraktické umisťovat terminály na běžné platební karty.

Embargo, - Prostředek hospodářského nátlaku v mezinárodních vztazích, který má zpravidla formu zákazu vývozu nebo dovozu určitých druhů zboží.

Emise, - Vydání, uvedení do oběhu - vydávání cenných papírů do oběhu za účelem získání kapitálu.

Emitent, - Společnost, která vydává cenné papíry především za účelem získání finančních prostředků.

Eurobondy, - Veřejně emitované obchodovatelné cenné papíry (dluhopisy), vydávané zpravidla obchodními bankami, znějící na eurodolary nebo jinou euroměnu.

Eurostat, - Statistický úřad Evropského společenství.

Finanční úřad, - Základní článek soustavy územních finančních orgánů. Působí zejména na úseku správy daní a poplatků a provádí řízení o přestupcích.

Fiskální politika, - Složka hospodářské politiky státu, stát í působí na hospodářský cyklus nastavení státního rozpočtu.

Floating, - Plovoucí devizový kurzs, který se utváří na trhu jako výsledek poměru nabídky a poptávky. Může jít o volný neboli "free" floating. Pokud centrální banka i v systému floatingu provádí intervence, aby se kurs udržel v určitých předem vymezených hranicích, jde o tzv. řízený neboli "managed" floating.

Hlavní trh, (burza) - Nejprestižnější trh pro cenné papíry. Emitent musí plnit přísné informační povinnosti a cenné papíry musí být často obchodovány (pravidlo likvidity).

Homebanking, - Moderní způsob komunikace klienta s bankou, který je uskutečňován pomocí počítače s modemem, obsluha účtu přes Internet, podobné GSM Banking - obsluha přes mobilní telefon.

Horké peníze, - (hot money) - Krátkodobé pohledávky, depozita, které se přelévají ze země do země, zejména v souvislosti s očekávaným vývojem měny a v závislosti na spekulacích měnového vývoje, nebo při výrazných změnách úrokových sazeb.

Hospodářská politika, - Souhrn cílů, zásad, nástrojů a metod sloužících k regulaci ekonomických procesů. Nositelem hospodářské politiky je stát; subjekty, které zasahují do hospodářské politiky: vláda, parlament, politické strany, centrální banka.

Hrubý domácí produkt, HDP, - Gross domestic product, GDP - Základní ukazatel produkce národního hospodářství. Vypočítává se jako součet ukazatelů přidané hodnoty všech ekonomických subjektů na území daného státu, a to jak v běžných tak i ve stálých cenách.

Index, - Ukazatel vývoje kurzů souboru nejvýznamnějších akcií. V ČR burzovní PX 50, mimoburzovní RM-Systém má PK 30, Maďarsko BUX, Slovensko SAX, New York Dow Jones, Paříž CAC-40, Tokyo Nikkei apod.

Inflace, - Projev celkové nerovnováhy ekonomiky, jehož znakem je vzestup cenové hladiny, znehodnocení peněz. Rozlišuje se inflace poptávková, vznikající při nerovnováze nabídky a poptávky s převisem poptávky, a inflace nákladová, kdy růst cenové hladiny vyvolává růst jednotlivých nákladů bez ohledu na stav poptávky.

Informační memorandum, - Oficiální prospekt, který popisuje banku a její hospodaření, který se rozesílá potencionálním investorům.

Ioint venture, - Zpravidla jde o založení společného podniku, jehož podstatou je spojení prostředků tuzemských a zahraničních subjektů za účelem realizace podnikatelského záměru.

Jmění základní, - Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků obchodní společnosti nebo souhrn členských vkladů, k jejichž splácení se zavázali společníci nebo členové družstva.

Kapitálová přiměřenost, - Podíl kapitálu na rizikových aktivech, uvádí se v procentech, limit stanovený centrální bankou je osmiprocentní. Zahrnuje kapitálové riziko, nově i tržní a kursové.

Karta čipová, - Platební karta, která místo magnetického proužku obsahuje elektronický čip, tento čip dokáže pojmout mnohem více informací než doposud používané proužky.

Karta hybridní, - Spojuje do jedné karty čipivou elektronickou peněženku a běžnou platební kartu.

Klasifikované úvěry, - Úvěry skupin 2 až 5 klasifikace centrální banky. ČNB rozděluje úvěry do pěti skupin - 1 standardní, 2 sledované, 3 nestandardní, 4 pochybné, 5 ztrátové. Zařazení do jednotlivých skupin se určuje podle prodlení po lhůtě splatnosti.

Komise pro cenné papíry, - Orgán státního dozoru nad českým kapitálovým trhem, který dohlíží nad dodržováním pravidel. Vedení tvoří pětičlenné prezídium v čele s předsedou. Vznikla v dubnu 1998.

Konjunktura, - Vrcholná fáze ekonomického cyklu.

Křížový kurz, - Je způsob výpočtu měnového kurzu pomocí dvou jiných měnových kurzů.

Kurz nepřímý, - Cena domácí měnové jednotky je vyjádřena odpovídajícím počtem zahraničních jednotek (např. 1 Kč = 0,053 DEM).

Kurz pevný, - Kurz vázaný na pevnou měnovou paritu (rovnost) s povolenými maximálními odchylkami.

Kurz pohyblivý, (plovoucí) - Je výsledkem vztahu nabídky a poptávky na devizových trzích.

Kurz přímý, - Je vyjádřením ceny zahraniční měnové jednotky odpovídajícím počtem domácích jednotek (např. 1 DEM = 18,751 Kč).

Likvidita, - Schopnost banky dostát kdykoli svým závazkům, především schopnost kdykoliv vyplatit všechny své klienty

Lombardní sazba, - Sazba poskytovaná ČNB na vykrývání likvidity bank proti zástavě cenných papírů. Jde o nejvyšší sazbu, za kterou si může komerční banka půjčit od ČNB na krátkou dobu peníze.

Makléř, - (viz broker)

Makléřská firma, - (viz obchodník s cennými papíry)

Marže, - Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou, nejnižším a nejvyšším kurzem, rozdíl mezi úrokovou sazbou při úvěrech, půjčkách a vkladech, mezi kupní a prodejní cenou (obchodní přirážka).

Měnová (monetární) politika, - Součást hospodářské politiky prováděná centrální bankou, která jí ovlivňuje vývoj ekonomiky usměrňováním množství peněz v oběhu. Základními nástroji jsou: regulace úrokových sazeb a operace na volném trhu.

Měnový kurz, - Cena měnové jednotky země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země.

Mzda nominální, - Peněžní částka vyplácená za pracovní výkon vymezený dohodou mezi zaměstnavatelem a pracovníkem.

Mzda reálná, - Poměr nominální mzdy k cenám zboží a služeb (kupní síla). Reálná mzda = nominální mzda - inflace

Nabídka, - Množství zboží a služeb nabízené na trhu.

Nadnárodní společnost, - Firma se základnou v jedné zemi a dceřinými firmami nebo vlastnickými podíly ve firmách v jiných zemích.

Náklady, - Výdaje na činnost, které mají vliv na zisk.

Nový trh, (na burze) - Burzovní trh s cennými papíry určený pro emise malých a středních perspektivních společností s krátkou historií. Pravidla vytvořena v listopadu 1999, zatím (červen 2000) žádná emise.

Obchodník s cennými papíry, (makléřská firma) - Subjekt, který má na základě licence udělené Komisí pro cenné papíry oprávnění obchodovat s cennými papíry.

Obrat, - Úhrn majetkových součástek prošlých podnikem v určitém období (zboží, peněz, apod.). V účetnictví úhrn příjmových a výdajových položek na jistém účtu. Obrat je používán v účetní terminologii jako obrat účtu. Obrat účtu představuje číselné vyjádření celkového pohybu aktiv, pasiv, popřípadě nákladů a výnosů za určité období. Rozlišujeme obrat strany "Má dáti“, který zjistíme součtem všech položek zaúčtovaných na této straně za daný časový interval a obrat strany "Dal" , který se zjistí obdobně. Na výpočet obratu účtu navazuje ukazatel čistého obratu, který představuje úhrn výnosů za účetní období snížený o daň z přidané hodnoty pokud je DPH součástí výnosů, popř. i ostatní daně s obratem přímo spojené (§ 20 písm. b) bod 2, zák. o účetnictví) Tohoto ukazatele se používá pro stanovení ekonomické velikosti účetní jednotky. Na překročení určité hodnoty čistého obratu (viz. § 20 zák. o účetnictví) je vázáno ověření účetní závěrky auditorem. Obrat účtu nezahrnuje počáteční zůstatky účtů.

Odpisy, - Termín vyjadřující snížení hodnoty určitého aktiva, jež je důsledkem opotřebení, převodu hodnoty zařízení, stavby atd. do hodnoty výrobků, důsledkem zastarávání.

Opce, - Zajišťovací instrument proti rizikům souvisejícím se změnami kursů při termínových obchodech. Majitel opce má právo rozhodnout, zda závazek z dané kupní smlouvy vznikne či nikoli.

Opravné položky, - Banka je nucena tvořit opravné položky na klasifikované úvěry, skupina 2 - minimální výše opravných položek 5 procent z upravené hodnoty pohledávek (nominální hodnota snížená o kvalitní zajištění pohledávek), skupina 3 - 20 procent, skupina 4 - 50 procent, skupina 5 - 100 procent. Opravné položky jsou započítány ve výkazu zisku a ztrát a ovlivňují tak hospodaření banky.

Pásmové úročení,
- Progresivní výše úroku v závislosti na objemu vkladu - to je, že z vyššího vkladu vyplácejí banky vyšší úrok - většina bank používá pásmové úročení například u termínovaných vkladů.

Plátce daně, - Osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.

Poptávka, - Ochota a schopnost spotřebitelů kupovat statek nebo službu v určitém čase a místě za určitou cenu.

Povinné minimální rezervy, - Prostředky, které musí mít banky uloženy u centrální banky jako neúročený vklad. Jejich výše je určena procentním podílem na objemu primárních vkladu, v současnosti dvě procenta.

Privatizace, - Proces převodu státního majetku na majetek soukromý, který se obvykle uskutečňuje tehdy, když státní podniky jsou méně efektivní než podniky soukromé.

Produktivita práce, - Poměr mezi výsledkem práce a množstvím práce vynaloženým na docílení tohoto výsledku.

Přidaná hodnota, - Rozdíl mezi hodnotou vytvořeného zboží a služeb a náklady spotřebovanými při jejich výrobě, respektive jejich poskytování. Skládají se z mezd, úroků a zisků, jež daný ekonomický subjekt k produktu přidal.

Rabat,
- Množstevní sleva z ceny při odběru většího množství zboží.

Rating, - Hodnocení stability, důvěryhodnosti a záruk návratnosti investic daného státu, banky nebo firmy.

Recese, - Relativně krátká a mírná fáze oslabení konjunkturního cyklu. Často se projeví jen zpomalením tempa růstu. Může vyústit v depresi.

Regulace cen, - Usměrňování nebo stanovení výše cen odpovědnými orgány. Způsoby regulace cen jsou úřední stanovení, časové nebo věcné usměrňování cen a cenové moratorium.

Repo sazba, - Základní nástroj pro regulaci úrokových sazeb, sazba za níž si komerční banka ve 14 denní periodě může ukládat u ČNB prostředky.

Retail, - Drobné bankovnictví - pro občany a malé podniky.

Revalvace, - Zhodnocení měny, opatření, jímž se zvyšuje oficiální hodnota domácí měny vůči jiné měně.

RM-systém, - Mimoburzovní organizátor trhu s cennými papíry, který umožňuje na rozdíl od burzy přímo obchodovat i drobným investorům, a to buď na pobočkách nebo přes Internet. Majitel Podnik výpočetní techniky.

Sekuritizace, - Vyvádění určité části aktiv (většinou úvěrů) mimo banku. Banka za tato vyvedená aktiva získává cenné papíry společností, na které aktiva vyvedla.

Schodek, (deficit) - Převaha výdajů nad příjmy nebo pasív nad aktivy.

Silná měna, - Měna s vysokým kurzem vůči jiným měnám. Podporuje dovoz a brání vývozu.

Slabá měna, - Měna s nízkým kurzem vůči jiným měnám. Podporuje vývoz a tlumí dovoz.

Směnný kurs, - Poměr, v němž se směňuje jedna měna za druhou. Cena peněžní jednotky určité země vyjádřená v peněžních jednotkách jiných zemí.

Spad, - Burzovní systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů. Obchoduje se v něm deset nejlepších domácích akcií. U každé emise stanovují celý den aktuální prodejní a nákupní ceny vybraní členové burzy - tzv. tvůrci trhu (celkem 18 - červen 2000).

Spotřební koš, - Vybraný soubor výrobků a služeb, který má reprezentovat rozsah a strukturu typické spotřeby u různých skupin obyvatelstva v zemi. Slouží ke sledování vývoje spotřebitelských cen.

Stagflace, - Situace, kdy se v ekonomice projevuje stagnace nebo dokonce pokles s vysokou nezaměstnaností a současně cenová a důchodová inflace. Jde o jev, který se začal objevovat ve vyspělých ekonomikách v 70. letech 20. století.

Státní rozpočet, - Předpoklad vlády o státních příjmech a výdajích v určitém období, obvykle jednoho roku. Státní rozpočet slouží jako nástroj stabilizace nebo stimulace vývoje ekonomiky.

Steering Committee, - Řídící výbor pro privatizaci bank.

Středisko cenných papírů, - Státem zřízená instituce nezávislá na státním rozpočtu, která zajišťuje evidenci cenných papírů, vedení majetkových účtů jednotlivých majitelů cenných papírů a poskytuje informační servis občanům.

Špinavé peníze, - Příjmy z nelegálního obchodu, zpravidla z obchodu drogami, zbraněmi a z prostituce.

Tendr, - Veřejná soutěž; veřejně učiněná výzva k podání návrhů na uzavření smlouvy týkající se určitého plnění. Účelem je soustředit větší počet návrhů a z nich vybrat nejvýhodnější. bilanční suma - celková výše aktiv a pasiv.

Úroková sazba, - Úroková míra - procentně vyjádřený poměr velikosti úroku a velikosti zapůjčeného kapitálu.

Valorizace, - Zvyšování hodnoty nebo ceny, často dávek, mezd nebo platů, obvykle za účelem vyrovnání růstu inflace.

Valuty, - cizí měna vyjádřena v penězích (oběživo).

Vedlejší trh, - (burzy) - Stejná pravidla jako hlavní trh, pouze mírnější pravidlo likvidity.

Veřejné finance, - Peněžní prostředky veřejných institucí, tj. orgánů ústřední a lokální správy, a jejich příjmové a výdajové aktivity.

Výnosy, - Příjmy z činnosti, které mají vliv na zisk.

Volný trh, - (burzy) - Pouze registrační, emitent nemusí plnit průběžnou informační povinnost. Velmi mírné pravidlo likvidity.

Zásoby, - Souhrn prostředků připravených pro případ potřeby (peníze, suroviny, materiál, výrobky, zboží).

Zisk, - Výnosy mínus náklady.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.