Vady a poruchy staveb a odpovědnost za ně. Záruční podmínky

Odpovědnost za vady a poruchy stavebního díla.
Záruční podmínky u staveb.
Škody vzniklé v průběhu výstavby.
Vady a poruchy stavby.
Vada stavby je způsobena vadným provedením některé stavební konstrukce. Vadné provedení může mít příčinu v pochybení projektanta stavby, dodavatele stavby, investora, nebo jiného účastníka výstavby.
Porucha stavby může vzniknout jako důsledek vady, nebo také z jiných příčin. Nemusí, ale může, tedy být způsobena vadným provedením některé části stavby. Poruchu mohou způsobit např. otřesy od okolní dopravy, obdobně jako vada v základové konstrukci.
Opotřebení (amortizace) stavby není vadou, protože nevyplývá z vadného provedení. Nadměrné opotřebení však může přivodit poruchu stavby obdobně jako vada nebo jiný vnější negativní vliv.
Číst dál...

Druhy cen ve stavební praxi

S cenou jako ekonomickou kategorií, která může a nemusí vyjadřovat hodnotu věci nebo služby, se setkáváme v každodenním životě neustále. Hodnota určité věci nebo služby může být pro různé subjekty velmi rozdílná, a proto ani cena, na kterou má zpravidla hodnota věci vliv, není jednou pro vždy dána, není jednoznačná ani stálá. Toto pravidlo platí ve stavební praxi dvojnásobně. Používá se zde kolem dvou desítek různých druhů cen, a to v závislosti na jednotlivých fázích výstavby nebo účelu, pro který se cena využívá. Všechny tyto ceny se přitom s časem více či méně rychle mění a na každou z nich mají vliv jiné okolnosti.
Číst dál...

Právní normy upravující činnost v investiční výstavbě v ČR

Význam úpravy investiční výstavby právními předpisy.
V každém civilizovaném právním státě je investiční výstavba a všechny vztahy a činnosti, které se výstavby týkají, řízena obecně závaznými právními normami. Jde o nutnost, která je dána významem této činnosti. Investiční výstavba má strategický význam v rozvoji hospodářství státu a má velmi značný vliv na prostředí, ve kterém žijeme. Stavby mohou svou architekturou ovlivnit nejenom estetický dojem a tím kvalitu prostředí, ve kterém žijeme, ale mohou mít vliv na ekologii a mohou ohrožovat bezpečnost a zdraví osob. Stavby všeho druhu (silnice, dálnice, železnice, mosty, výrobní závody, obytné domy, nemocnice, apod.) jsou stavbami, které mají z hlediska hospodářského rozvoje země relativně velkou životnost (více než 100 roků). Jsou spjaty značnou provozní a užitnou provázaností a jejich funkce, účel a dimenze musí být v optimálním souladu s okolním prostředím. Stejně tak vztahy a činnosti vznikající při investiční výstavbě a užívání staveb musí mít pevný řád, protože jde o činnosti velmi nákladné, které ovlivňují celý hospodářský systém a mnoho lidí v širokém okolí. Proto není možné, aby každý investor stavěl podle svého vlastního uvážení bez ohledu na okolí a vnášel do hospodářského systému neřešitelné problémy, na které by doplácela celá společnost. Každý investor se proto musí podřídit obecně závazným právním normám, které tuto činnost upravují.
Číst dál...

Technické normy v oblasti investiční výstavby

Rozdíl a vztah právních a technických norem.
Vedle právních norem, upravujících investiční výstavbu, existují ještě normy technické. Technické normy jsou z kvalitativního, ale i právního hlediska zcela odlišné od norem právních. Technické normy nevycházejí ve Sbírce zákonů, nejsou obecně závazné a vztahují se k technické, nikoliv k právní problematice. Technické normy vytvářejí odborníci z technických oborů zatímco právní normy vytvářejí právníci. Existuje však vzájemná provázanost obou těchto skupin norem, protože oba druhy norem se musí vzájemně respektovat, musí být v souladu a v mnoha případech se ustanovení norem právních odvolávají na normy technické. Pojem technický předpis je zakotven i v právním řádu viz. § 3, zákona číslo 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, takže náš právní řád bere technické předpisy na vědomí jako samostatnou skupinu předpisů. V § 4 zák.č. 22/1997 Sb. je potom právně definován pojem česká technická norma jako dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití, jehož vydání bylo oznámeno ve věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. Tím je právně zakotvena existence a definice ČSN. Dále je zde (§ 4) stanoveno, že česká technická norma není obecně závazná.
Číst dál...

Rozpočtování staveb a stavebních prací

V průběhu investiční výstavby se zpracovávají rozpočty staveb, které účastníkům investiční výstavby umožňují plánovat výstavbu s ohledem na její financování. V různých fázích výstavby se zpracovávají různé druhy finančních propočtů, které slouží k různým účelům a mají odlišnou podrobnost.

Právní předpisy
Dřívější vyhlášky o dokumentaci staveb vyhl. č. 163/ 73, 105/81, 5/87 nařizovaly, ve které fázi výstavby má být zpracován jaký rozpočet a určovaly také jeho formu. Rozpočet stavby musel být povinnou součástí projektové dokumentace stavby. (viz příloha č. 8. vyhl č. 5/1987 sb. - vyhláška o dokumentaci staveb)
Číst dál...

Některé základní definice a pojmy z investiční výstavby

1. Definice stavby podle stavebního zákona.

Především - Za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebnětechnické provedení, účel a dobu trvání. Je to tedy taková věc, která je výsledkem stavebního díla (stavební činnosti) člověka (§ 139b, odst. 1, zák.č. 50/1976 Sb.).

Dále - Pokud se v zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím i její část. (§ 139, písm. a, zák.č. 50/1976 Sb.) Pozor zde na souvislosti např. s § 55, odst. 2, písm. b - změna způsobu užívání stavby, se vztahuje i na část stavby Þ nestačí ohlášení ani tehdy, když se změní účel třeba jen části stavby.
Číst dál...

Stavební deník a jeho vedení

Soudní znalec v oboru stavebnictví často pracuje se stavebním deníkem. Jde o velmi důležitý dokument, kterým se v průběhu výstavby dokumentuje postup výstavby a všechny důležité okolnosti, které při výstavbě nastaly.

Definice stavebního deníku.
Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je písemný dokument pořizovaný formou průběžných zápisů do knihy, který je povinně veden předepsaným způsobem a slouží k průběžným chronologickým záznamům informací o průběhu výstavby, k evidenci dokumentace a všech dokladů týkajících se stavby a k dennímu provádění záznamů všech důležitých okolností, týkajících se stavby a stavebních činností.

 

Číst dál...

Účastníci investiční výstavby

Účastníci výstavby, jejich funkce a vzájemné vztahy,
účastníci územního řízení a účastníci stavebního řízení.

Účastníci výstavby jsou všechny osoby (právnické nebo fyzické), kterých se konkrétní výstavba nějakým způsobem přímo dotýká. Účastníky výstavby dělíme na hlavní a vedlejší.

Hlavní účastníci výstavby.

Hlavní účastníci výstavby jsou tři, a to investor, vyšší dodavatel stavby a generální projektant. Všichni ostatní účastníci jsou vedlejšími účastníky výstavby.
Číst dál...

Vstup na cizí pozemky v souvislosti se stavbou, jejím vlastnictvím a užíváním

Vstup na cizí pozemky v souvislosti se stavbou.
Zákonným vstupováním na cizí pozemky v souvislosti se stavbou náš právní řád omezuje vlastnická práva tak, že v určitých případech a za konkrétních podmínek nařizuje vlastníku stavby nebo pozemku trpět vstup na pozemek nebo stavbu jiným (cizím) osobám. Tuto problematiku řeší především dva zákony občanský zákon č. 40/1964 Sb. a stavební zákon č. 50/1976 Sb., které zároveň vymezují podmínky jak se smí vlastník nemovitosti chovat, aby neohrožoval a neobtěžoval jiné vlastníky a umožnil jim řádně užívat nemovitosti v jejich vlastnictví.
Číst dál...

Projektová dokumentace stavby

Projektová dokumentace staveb:
Význam projektové dokumentace stavby.
Prvořadou funkcí projektové dokumentace je vytvoření podkladu pro realizaci stavby. Projektová dokumentace stavby však neslouží pouze k tomu, aby stavební dodavatel mohl realizovat zadané dílo, ale má mnoho dalších významů. K nejdůležitějším patří zajištění podmínek pro to, aby stavba měla promyšlené koncepční řešení s optimální souhrou všech jejích detailů, včetně jejího postavení v území a okolní zástavbě, a aby dobře sloužila účelu, pro který má být využívána. Projekt má také zajistit, aby navržená konstrukční řešení byla podložena výpočty a nemohlo dojít k havárii nebo poruše stavby a dále zaručuje možnost kontroly dodržení technických a právních norem platných pro výstavbu. K dalším funkcím projektové dokumentace patří zejména zdokumentování díla pro účel správních řízení vyplývajících ze zákona (územní, stavební a kolaudační řízení a vyjádření orgánů státní správy) a následné kontroly dodržování všech podmínek výstavby a parametrů stavby. Projekt také umožňuje investorovi představit si své dílo ještě před jeho realizací a uvědomit si a řešit řadu závažných funkcí a detailů stavby. Projekt slouží i k přesnému popisu hotového díla při jeho budoucích opravách a údržbě stavby a při úvahách o jejím dalším využití. Neméně důležitou roli hraje projektová dokumentace jako dokument při soudních sporech týkajících se stavby. Projektová dokumentace musí být vždy zpracována tak, aby vyhovujícím způsobem splňovala všechny tyto požadavky.

Číst dál...

Podnikání ve stavebnictví

Živnostenský zákon a druhy živností, podmínky a postup při založení živnosti v oboru stavebnictví.
Co jsou to vybrané činnosti ve výstavbě ?
Lze vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě na základě živnostenského oprávnění ?
Lze provozovat živnost bez živnostenského listu ?
Lze podnikat bez živnostenského listu ?
V oblasti stavebnictví lze podnikat několika způsoby:
Číst dál...

Na které stavby není nutné stavební povolení a postačuje splnění ohlašovací povinnosti

Podle § 54 Stavebního zákona lze stavby, jejich změny a udržovací práce na nich provádět jen podle stavebního povolení nebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu. Při nedodržení této povinnosti jsou proti viníkovi uplatněny sankce podle § 105-106. V praxi mnohdy vznikají nejasnosti, kdy je nutné stavební povolení a kdy postačí splnit ohlašovací povinnost. Stavební povolení je vydáváno ve stavebním řízení, které probíhá podle správního řádu a je proto mnohem náročnější nežli procese ohlašovací povinnosti. Tento problém je ve stavebním zákonu řešen § 55.
Číst dál...

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.