Zde najdete všechny základní informace týkající se významu a zajištění znaleckého posudku a daňových povinností. Daně související s převodem nemovitostí dědictvím, koupí a prodejem nebo darováním. Daň se vypočítá podle zákona číslo 357/1992 Sb., a to ze základu stanoveného vždy z té vyšší ceny (buď kupní uvedené v kupní smlouvě, nebo zjištěné znaleckým posudkem). Daňové sazby jsou potom uvedeny v §§ 12 až 15. Pro zaplacení daně a podání daňového přiznání je rozhodující datum zapsání vkladu změn vlastnických práv do katastru nemovitostí. Od tohoto data musíte podat do tří měsíců přiznání k dani z převodu nemovitostí a také daň zaplatit. Pozor u daně dědické a daně darovací je tato lhůta pouze 30 dnů a běží ode dne rozhodnutí o vypořádání dědictví. Viz § 21, odst.2, zákona číslo 357/1992 Sb.). Pozor, finanční úřad již platební výměry nevystavuje, ale při opožděné platbě Vám rovnou vystaví platební výměr na penále. Dědická daň u osob v řadě přímé. Osoby zařazené do I. skupiny příbuzenského vztahu jsou podle § 19, odst. 1 osvobozeny od daně dědické, a proto ani nemusejí podávat daňové přiznání. Ostatní občané musejí podat daňové přiznání příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy pravomocně skončilo dědické řízení. Podle § 175o, odst. 1, zák.č. 99/1963 Sb. OSŘ - Občanský soudní řád, však musí při vypořádání dědictví soud určit obvyklou cenu majetku vždy, tedy i v případě dědictví v řadě přímé. Proto je příslušným soudem určeným soudním komisařem (notářem) požadován znalecký posudek i v případech dědictví v řadě přímé.

 

Vyhotovení a předání znaleckého posudku

Znalecký posudek je vyhotoven v souladu s uzavřenou dohodou nebo smlouvou. Předání hotového znaleckého posudku a zapůjčených podkladů je obvykle provedeno doporučenou poštou na adresu objednatele. V zásilce je přiložena faktura. Na přání objednatele je možné vyzvednout si znalecký posudek osobně přímo ve znalecké kanceláři. Pokud nám sdělíte e-mail adresu, bude Vám znalecký posudek v kompletním provedení, včetně potvrzení, všech příloh a fotogokumentace, zaslán také v elektronické podobě na Vaší e-mail adresu a budete potom mít možnost kdykoliv si vytisknout libovolné množství kopií znaleckého posudku.

Místní šetření

K vyhotovení znaleckého posudku je vždy nutné osobní místní šetření znalce. Termín místního šetření je dohodnut podle časových možností znalce a objednatele znaleckého posudku. U nemovitostí, do kterých je potřebné zajistit přístup, je nutná přítomnost objednatele, nebo jeho odpovědného zástupce, který přístup zajistí. Dopravu na místní šetření si znalec zajišťuje vždy sám, služebním autem, protože převáží měřící pomůcky, záznamové pomůcky, pomocné vybavení a nářadí a kancelářské vybavení. Znalecká kancelář nezajišťuje dopravu objednatele na místní šetření, protože není k přepravě těchto osob vybavena potřebnou licencí ani pojištěním. Doba místního šetření závisí na rozsahu a složitosti zkoumaných věcí. Pokud to posouzení vyžaduje, jsou při místním šetření prováděny sondy do konstrukcí.

Podklady potřebné pro vyhotovení znaleckého posudku

K vyhotovení znaleckého posudku jsou potřebné podklady, kterými musí být dokladována správnost výchozích údajů. Jde především o podklady identifikující nemovitosti, jejich rozsah, parametry a vlastnické vztahy. Pokud některý z podkladů není k dispozici je možné individuální řešení takového problému. Předání podkladů může být provedeno při místním šetření. Podklady můžete také zaslat elektronickou poštou.

Číst dál...

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.