Podklady potřebné pro vyhotovení znaleckého posudku

K vyhotovení znaleckého posudku jsou potřebné podklady, kterými musí být dokladována správnost výchozích údajů. Jde především o podklady identifikující nemovitosti, jejich rozsah, parametry a vlastnické vztahy. Pokud některý z podkladů není k dispozici je možné individuální řešení takového problému. Předání podkladů může být provedeno při místním šetření. Podklady můžete také zaslat elektronickou poštou.

Podklady u znaleckého posudku o ceně nemovitostí:

 • výpis z listu vlastnictví z katastrální evidence nemovitostí
 • snímek z pozemkové mapy z katastrální evidence nemovitostí
 • smlouva o nabytí vlastnictví k oceňované nemovitosti
 • kolaudační rozhodnutí, případně stavební povolení
 • projektová dokumentace stavby
 • doposud vyhotovené znalecké posudky
 • informace o případných pronájmech nemovitosti a nájemní smlouvy
 • informace o stáří stavby, nástavbách, přístavbách a rekonstrukcích
 • informace o připojení nemovitosti na inženýrské sítě
 • při ocenění lesního pozemku, údaje z lesního hospodářského plánu

Podklady u znaleckého posudku z oboru stavebnictví nebo z oboru projektování:

 • v první řadě identifikační podklady uvedené výše
 • pokud jde o vadu díla, smlouvu s dodavatelem díla
 • pokud jde o vadu dodávky stavebních prací, stavební deník
 • pokud jde o vadu dodávky stavebních prací, doklady o použitých materiálech
 • pokud jde o vadu dodávky stavebních prací, existující záznamovou dokumentaci z provádění díla
 • další podklady podle individuální dohody, v závislosti na druhu zkoumané problematiky

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.