Rozpočtování staveb a stavebních prací

V průběhu investiční výstavby se zpracovávají rozpočty staveb, které účastníkům investiční výstavby umožňují plánovat výstavbu s ohledem na její financování. V různých fázích výstavby se zpracovávají různé druhy finančních propočtů, které slouží k různým účelům a mají odlišnou podrobnost.

Právní předpisy
Dřívější vyhlášky o dokumentaci staveb vyhl. č. 163/ 73, 105/81, 5/87 nařizovaly, ve které fázi výstavby má být zpracován jaký rozpočet a určovaly také jeho formu. Rozpočet stavby musel být povinnou součástí projektové dokumentace stavby. (viz příloha č. 8. vyhl č. 5/1987 sb. - vyhláška o dokumentaci staveb) S nástupem vyhlášky o projektové přípravě staveb (vyhl. č. 43/1990 Sb., která zrušila vyhl.č. 5/1987 Sb.) byla od 15. 03. 1990 zrušena povinnost, že projektová dokumentace stavby musí obsahovat také rozpočet. Vyhláška pouze stanovila (viz. § 8) rozsah celkových nákladů stavby a určila, že se tyto náklady stanoví jako smluvní cena. Vyhláška č. 43/90 Sb. byla dne 01.07.1992 zrušena zákonem č. 262/ 1992 Sb. (úprava stavebního zákona), a to bez náhrady a od té doby není ani povinnost, ani způsob členění rozpočtu nebo rozpočtových nákladů, žádnou právní normou nijak řešena. V dnešní době je věcí každého z účastníků výstavby, jestli si v kterékoliv fázi výstavby nechá zpracovat rozpočet nebo ne. Rozpočet stavby zpracovávají odborní pracovníci, rozpočtáři a každý účastník výstavby si může zpracování rozpočtu v požadované podrobnosti objednat, pokud o to má zájem.

Předběžný rozpočet stavby
Jde o rozpočet který se zpracovává ve fázi předprojektové přípravy stavby (investiční záměr a územní řízení) a slouží investorovi by mohl ekonomicky rozhodovat a řídit rozsah budoucí stavby s ohledem na možnosti a efektivnost jejího financování. Tento rozpočet není podrobný a dává pouze přibližné výsledky. Výpočet nákladů vychází pouze ze zjištění objemových ukazatelů stavby (obestavěný prostor, délka trasy, zastavěná plocha, apod.) a použití technicko hospodářských ukazatelů (THU) resp. rozpočtových ukazatelů (ROZUK). Technicko-hospodářské ukazatele (rozpočtové ukazatele) zpracovává ústav pro racionalizaci ve stavebnictví (URS) na základě statistického vzorku již realizovaných staveb, které jsou rozčleněny podle druhu a vybavení a je zjištěna jejich průměrná cena na objemovou jednotku. Rozpočet potom spočívá ve výpočtu objemových hodnot stavby, ve vyhledání srovnatelného objektu (podle druhu a vybavení) v THU a v pronásobení těchto čísel. Technicko hospodářské ukazatele jsou členěny na jednotlivé stavební části (konstrukce) a z tohoto členění lze procentuálně vyjádřit podíl jedné konstrukce na celkové ceně. Z tohoto poměru se potom zjistí pravděpodobné ceny jednotlivých konstrukcí oceňované stavby.

Ceny určené THU (ROZUK) jsou průběžně aktualizovány podle nových údajů získaných z praxe a jsou zpracovávány v různých cenových úrovních z hlediska času (např. CÚ 1989). Mezi jednotlivými cenovými úrovněmi je možné ceny přepočítávat cenovými indexy. Cenové indexy jsou koeficienty, které vyjadřují pohyb cen mezi různými cenovými úrovněmi. Cenové indexy vydává rovněž URS.

Položkový (podrobný) rozpočet
Jde o rozpočet, který je zpravidla vyhotoven ve fázi projektové přípravy stavby a může být přílohou projektové dokumentace. Tento rozpočet vychází z výkazu výměr stavby a z cen z ceníků stavebních prací a dodávek. Výkaz výměr a ceník jsou tedy podklady pro tvorbu podrobného položkového rozpočtu. Výkaz výměr je fyzikálním vyjádřením jednotlivých stavebních a montážních prací na projektovaném stavebním díle. Ceníky stavebních prací mohou být buď individuální (interní) to je ceníky vytvořené konkrétní osobou pro její interní potřebu, vyplývají z kalkulace této osoby, nebo ceníky obecné (to je ceníky vyplývající z obvyklých cen). Obecné ceníky stavebních prací vydává URS jako směrné (orientační) ceny, které jsou používané obecně ve stavební praxi. Jde o ceny obvyklé.

Ceníky URS
Ceníky URS jsou tvořeny ze statistického vzorku cen používaných konkrétními dodavateli stavebních prací a dodávek, vybraného v určitém období. Takto získaný statistický soubor cen je vyhodnocen a systematicky zpracován formou ceníku. Ceníky se průběžně upravují podle měnících se podmínek v praxi. Ceníky jsou tak, obdobně jako THU, zpracovávány v různých cenových úrovních z hlediska času (např. CÚ 1989/I). Ceníky URS jsou členěny na ceníky stavebních prací řady 800 (HSV a PSV), montážní ceníky a sazebníky přímých nákladů.

Položkový rozpočet uvádí v řádcích jednotlivé položky z výkazu výměr (např. cihelné zdivo), měrnou jednotku (např. m3 , ks), cenu za měrnou jednotku a cenu za celou položku. Položky jsou členěny do skupin podle stavebních částí (např. izolace, základy, stropy, apod.). a každá skupina je vykázána mezisoučtem pro tuto skupinu. Rozpočet je dále členěn na práce HSV (hlavní stavební výroba) a práce PSV (přidružená stavební výroba). Celý rozpočet je nakonec uzavřen závěrečnou rekapitulací.

Agregované položky a tvorba R-položek.
Jednotlivé cenové položky (např. cena za 1 m3 základu) jsou sestaveny (vytvořeny) z nákladů na provedení této činnosti. Jde o náklady materiálové, mzdové, dopravní, apod. Rozpočtová položka je tvořená rozborem těchto nákladů. Pokud v ceníku není uvedena námi požadovaná položka, nebo její hodnota neodpovídá našim podmínkám, je nutné provést rozbor stávající položky a tímto rozborem původní položku upravit nebo vytvořit položku zcela novou. Při individuální kalkulaci a tvorbě R-položek vycházíme z členění nákladů podle oborového kalkulačního vzorce. Pro každou R-položku se zpracovává rozborový kalkulační list, ve kterém jsou rozčleněny přímé náklady na měrnou jednotku příslušné stavební části. V rozboru jsou uvedeny a oceněny např. normohodiny jednotlivých pracovníků, množství potřebného materiálu, apod.

V případě, že lze pro účel tvorby položkového rozpočtu sloučit několik rozpočtových položek dohromady, vytváříme tzv. agregované (sloučené) rozpočtové položky.

Kalkulační vzorec
Postup, kterým se seskupují a přičítají náklady nazýváme kalkulační metodou. Jednou z kalkulačních metod je použití kalkulačního vzorce. Základní oborový kalkulační vzorec stavebních prací má tyto položky:

1) přímý materiál
2) přímé mzdy
3) náklady na provoz stavebních strojů a zařízení
4) ostatní přímé náklady
5) správní režie
6) provozní (výrobní) režie
7) subdodávky zahrnuté do ceny
8) zisk

Přímé náklady jsou položky 1 až 4.
Nepřímé náklady jsou náklady režijní, tedy položky 5 a 6.
Vlastní náklady jsou položky 1 až 6.

Náplň jednotlivých položek oborového kalkulačního vzorce
1) Přímý materiál. Do této položky patří spotřeba materiálů, polotovarů a výrobků.
2) Přímé mzdy. Do této položky patří mzdy výrobních dělníků, kteří bezprostředně provádějí stavební práce a obsluhují výrobní stroje a zařízení.
3) Náklady na provoz strojů a zařízení. Do této položky se zařazují náklady spojené s provozem strojů, které slouží přímo k provádění stavebních prací.
4) Ostatní přímé náklady. Do této položky se zahrnují náklady na převoz stavebních strojů, provoz skladů materiálu, doprava pracovníků na pracoviště, apod.
5) Výrobní režie zahrnuje věcné a finanční náklady související s vytvořením všeobecných podmínek výroby, organizace a řízení. Jde o činnost např. technicko-hospodářských pracovníků, které nelze zařadit do správní režie ani do přímých nákladů (např. zásobování staveb materiálem koordinace technologických postupů a strojů na jednotlivých stavbách apod).
6) Správní režie. Do této položky se zahrnují náklady související s řízením a správou podniku (reprezentace, ubytovny pro zaměstnance, práce výpočetních středisek, apod.)
7.) Subdodávky zahrnuté do ceny zahrnují náklady na stavební práce, které byly provedeny cizími organizacemi v subdodávce pro vyššího dodavatele stavby.

Souhrnný rozpočet.
Souhrnný rozpočet byl předepsán jako součást úvodního nebo jednostupňového projektu v dobách platnosti vyhlášek o dokumentaci staveb (např. vyhl.č. 5/1987 Sb.). Dnes tedy není povinnost ho vypracovávat (viz. odstavec právní předpisy). Protože členění souhrnného rozpočtu poskytuje přehledné uspořádání nákladů stavby, je někdy vhodné vypracovat souhrnný rozpočet stavby. Podle dřívější vyhlášky o dokumentaci staveb byl souhrnný rozpočet členěn do jedenácti hlav. Rozpočtové náklady (RN) se zde dělí na:

ZRN - základní rozpočtové náklady
DRN - doplňkové rozpočtové náklady
VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Jednotlivé hlavy souhrnného rozpočtu jsou:
Hlava 01 - Projektové a průzkumné práce
Hlava 02 - Provozní soubory celkem
- z toho: dodávka, montáž, doplňkové náklady (DRN)
Hlava 03 - Stavební objekty celkem
- z toho: základní náklady (ZRN), doplňkové náklady (DRN)
Hlava 04 - Stroje, zařízení, nářadí a inventář investiční povahy
Hlava 05 - Umělecká díla
Hlava 06 - Vedlejší náklady celkem (VRN)
- z toho: zařízení staveniště, územní vlivy, mimořádně ztížené pracovní prostředí (provozní vlivy), přirážky za snížení rozpočtových nákladů staveb, preferenční přirážky na vybraných stavbách

Hlava 07 - Ostatní náklady neuvedené v jiných hlavách
Hlava 08 - Rezerva
Hlava 09 - Jiné investice
Hlava 10 - Náklady hrazené z investičních prostředků nezahrnované do pořizovací ceny základních prostředků (IM investičního majetku)
Hlava 11 - Náklady hrazené z provozních (neinvestičních) prostředků
- z toho inženýrsko-investorská činnost

Nabídkový rozpočet (cenová kalkulace).
Nabídkový rozpočet vyhotovuje potenciální dodavatel stavby ucházející se ve výběrovém řízení o zakázku. Rozpočet vyhotovuje pro investora, jako jeden z podkladů nabídky (cena díla), před uzavřením dodavatelské smlouvy. Rozpočet vychází z individuálních cen dodavatele (mohou být odvozeny od cen směrných) a je zpracován ve větší podrobnosti než předběžný rozpočet, ale v menší podrobnosti než rozpočet podrobný (položkový). Nabídkový rozpočet je členěn na jednotlivé konstrukční části stavby (zemní práce, základy, izolace, svislé nosné konstrukce, stropy, apod.), aby umožnil při posuzování výhodnosti různých nabídek zjistit, ve kterých částech stavby a z jakých důvodů, se různí potenciální dodavatelé liší v nabídkové ceně. Rozpočet vzniká kalkulací individuálních nákladů dodavatele na zhotovení díla.

Určování cen investorsko-inženýrských a projektových prací.

Autorizované osoby, které vykonávají investorsko-inženýrskou a projektovou činnost postupují při tvorbě ceny za výkon svojí činnosti podle výkonového a honorářového řádu České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Výkonový a honorářový řád ČKAIT určuje pro zjištění ceny těchto činností buď časový honorář, nebo kalkulaci honoráře podle pěti honorářových zón a výkonových fází, které autorizovaná osoba vykonala. Časový honorář je rozdělen do pěti kategorií.

A - odborné výkony velmi vysoce kvalifikované - nad 600 Kč/hod.
B - odborné výkony vysoce kvalifikované - od 400 Kč/hod. do 600 Kč/hod.
C - odborné výkony středně kvalifikované - od 250 Kč/hod. do 40 Kč/hod.
D - odborné výkony méně kvalifikované - od 100 Kč/hod. do 250 Kč/hod.
E - pomocné práce nekvalifikované - od 50 Kč/hod. do 100 Kč/hod.

Tvorba rozpočtů na PC.
V dnešní době se rozpočty staveb vyhotovují již výhradně na počítačích. Počítač velmi zrychluje práci rozpočtáře, umožňuje vstupovat do kterékoliv části rozpočtu znovu a provádět opravy a doplňovat další položky, okamžitě přepočítává všechny i dílčí výsledky při jakékoliv změně, zpřehledňuje celý rozpočet tím, že tiskový výstup je upravený a dobře čitelný, zajišťuje jednotnou formu a uspořádání všech rozpočtů čímž usnadňuje orientaci v rozpočtu a především nedělá při výpočtech chyby. Existuje mnoho programů pro tvorbu rozpočtů. Jeden z programů, který patří svojí kvalitou k nejlepším, je produktem samotného ústavu pro racionalizaci ve stavebnictví (URS) a jmenuje se KROS (kalkulace a rozpočtování staveb). Velmi známý je také program Calida. Všechny programy mají v podstatě stejný postup rozpočtování, který kopíruje dříve manuální práci rozpočtáře. V programu jsou databáze různých ceníků, individuálních i obecných, agregovaných položek, THU, apod. Každou položku je možné rozložit rozborem a upravit podle vlastních potřeb a upravenou uložit do jiného ceníku. Tímto způsobem si každý rozpočtář může tvořit vlastní rozpočtové položky a vlastní ceníky. Při tvorbě rozpočtu rozpočtář vyhledává potřebné položky v databázi ceníků a přiřazuje jim objemové hodnoty z výkazu výměr. Program umožňuje provádět zároveň s tvorbou rozpočtu i výkaz výměr a okamžitě dopočítává všechny vložené údaje. Rozpočtář tedy může pracovat rovnou s projektem a rozměry vyčtené z projektové dokumentace jednoduše zadávat do programu, který je zpracuje. Program nabízí různá členění a přehledné výstupní formuláře včetně souhrnného rozpočtu. Práce je velmi efektivní.

Kontrolní a revizní rozpočty.
Kontrolní rozpočet se vypracovává po dokončení stavebního díla, pokud některý z účastníků výstavby (např. investor) požaduje provést kontrolu, zda vyfakturované ceny za dílo odpovídají cenám obvyklým. Revizní rozpočet je revizí již existujícího rozpočtu, aby se zjistilo, jestli je původní rozpočet v pořádku.

Kontrolní otázky:
01) Jaké jsou druhy rozpočtů, k jakým účelům kterých z nich slouží a v jaké podrobnosti je který z nich zpracováván ?
02) Rozpočet stavby a právo. - (historie a současnost), je rozpočet stavby povinnou součástí projektu ?
03) Předběžný rozpočet stavby, tvorba význam.
04) Podklady pro předběžný rozpočet stavby.
05) Vysvětli a popiš THU (ROZUK).
06) Co jsou objemové ukazatele stavby ?
07) Tvorba a uspořádání podrobného rozpočtu stavby.
08) Podklady pro tvorbu podrobného rozpočtu.
09) Druhy ceníků stavebních prací.
10) Tvorba a význam individuálních ceníků.
11) Tvorba a význam obecných ceníků směrných cen.
12) Členění ceníků URS.
13) Tvorba a význam agregovaných položek.
14) Tvorba a význam R-položek.
15) Oborový kalkulační vzorec, význam, tvar a popis.
16) Co jsou přímé náklady, popiš.
17) Co jsou nepřímé náklady, popiš.
18) Co jsou vlastní náklady, popiš.
19) Vysvětli zkratky ROZUK, THU, VRN, DRN, ZRN, URS, HSV, PSV, RN.
20) Souhrnný rozpočet, význam, struktura, popis.
21) Nabídkový rozpočet, význam, tvorba, popis.
22) Kontrolní rozpočet a revizní rozpočet, význam, popis.
23) Tvorba rozpočtů na PC, výhody, způsob rozpočtování, programy.
24) Určování cen investorsko-inženýrských a projektových prací (výkonový a honorářový řád ČKAIT).
25.) Jak lze při tvorbě předběžného rozpočtu zjistit cenu jednotlivých stavebních konstrukcí ?

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.