Provedení vadného díla a zaplacení ceny za toto dílo podle obchodního zákoníku

PROVEDENÍ VADNÉHO DÍLA A ZAPLACENÍ CENY ZA TOTO DÍLO PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Dílo, které je vadné, nelze považovat za dílo provedené, a to ani tehdy, když je objednatel převezme. Pokud mezi účastníky nebylo sjednáno jinak, zhotoviteli v takovém případě právo na zaplacení ceny díla nevznikne.
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 11/2001 Z odůvodnění:

Odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žaloba o zaplacení 95 377,90 Kč spolu se smluvní pokutou ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý týden prodlení ode dne 16.12.1996 do zaplacení se zamítá.

Jak uvedl odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku, žalobce se zavázal smlouvou ze dne 19.08.1996 žalovanému dodat a provést montáž dvaceti kusů plastových oken za celkovou smluvní cenu 248 238 Kč s DPH. Část ceny (částku 206 000 Kč) žalovaný zaplatil.

Dílo bylo provedeno s vadami, což bylo prokázáno znaleckým posudkem. Podle odvolacího soudu si zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli (§ 554 odst. 1 ObchZ). V případě, že má provedené dílo vady a objednatel je přesto převezme, není dílo řádně ukončeno a povinnost provést dílo nezaniká, ale její obsah se mění způsobem, který odpovídá nárokům objednatele vzniklým z vadného plnění. Přestože žalobce prokázal, že dodělání díla spočívající v odstranění vad zmařil žalovaný, zůstává nesporné, že vady díla nebyly do současné doby odstraněny. Závazek žalobce jako zhotovitele provést sjednané dílo tudíž trvá a žalovanému nevznikla povinnost zaplatit zbylou část ceny za provedení díla.

Odvolací soud dále konstatoval, že pokud v daném případě žalobce nevyužil svého práva od smlouvy odstoupit podle článku V smlouvy, mohl se na žalovaném domáhat reálného plnění, tzn. uložení povinnosti žalovanému, aby dokončení a předání díla umožnil. Kromě toho se mohl v souladu se smlouvou domáhat vydání plastových oken.

Dovoláním napadl žalobce rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu. Dovolatel zejména uvedl, že vykazované vady díla jsou nepodstatnými a kosmetickými vadami, které nebrání převedení stavby do užívání. Odvolací soud měl věc posoudit s ohledem na charakter díla, když je zřejmé, že doladění montáže mohlo být provedeno až po ukončení samotných stavebních prací. Žalovaný však mařil průběh montáže i následné doladění prvků podle zadaných dispozic, čímž účelově směřoval ke zkrácení práva zhotovitele na doplacení sjednané ceny. Přitom cenově jsou tyto úkony zcela nepodstatné a cenu díla neovlivňují. Dovolatel proto navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a vrátil mu věc k dalšímu řízení.

Dovolání není důvodné.

Dovolací tvrzení po obsahové stránce naplňují dovolací důvod nesprávného právního posouzení. Námitky žalovaného uplatněné v dovolání totiž zpochybňují správnost hodnocení otázky vzniku nároku na zaplacení ceny za dílo.

Ze skutkových zjištění učiněných soudy v předchozím řízení, z nichž dovolací soud vychází a které dovolatel nezpochybňuje, vyplývá, že dovolatel uzavřel dne 19.08.1996 se žalovaným jako objednatelem smlouvu o dílo. Uvedená smlouva je sice označena jako smlouva kupní, soudem prvního i druhého stupně však bylo správně zhodnocena podle svého obsahu jako smlouva o dílo.

V posuzovaném případě jde o závazkový vztah mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti a proto se tento vztah řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Podle § 548 odst. 1 ObchZ je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu v době sjednané ve smlouvě. Pokud ze smlouvy nebo ze zákona nevyplývá něco jiného, vzniká nárok na cenu provedením díla.

Podle § 554 odst. 1 ObchZ zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném tímto zákonem.

Podle § 324 odst. 1 ObchZ závazek zanikne, je-li věřiteli splněn včas a řádně. Podle § 324 odst. 3 ObchZ, jestliže dlužník poskytne vadné plnění a věřitel nemá právo odstoupit od smlouvy nebo tohoto práva nevyužije, mění se obsah závazku způsobem, který odpovídá nárokům věřitele vzniklým z vadného plnění, a závazek zaniká jejich uspokojením.

Ze spisu vyplývá, že dílo bylo předáno s vadami. Podle zápisu z „místního šetření na stavbě domu č.p. 79 v Lounech“ ze dne 07. dubna 1997 se na díle vyskytovaly vady (např. chybějící zavírače) a výskyt v zápise uvedených vad přiznává i žalobce ve svém dovolání.

Pokud mělo předané dílo vady, je zřejmé, že zhotovitel nesplnil svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním. Dílo, které je vadné, nelze totiž ve smyslu § 554 odst. 1 ObchZ považovat za dílo provedené, a to ani tehdy, když je – jako je tomu v posuzovaném případě – objednatel převezme. Ve smlouvě ze dne 19. srpna 1996 nebylo sjednáno, že zhotoviteli vzniká právo na zaplacení díla po jeho předání, tj. v době sjednané ve smlouvě.

Podle § 548 odst. 1 ObchZ je vznik nároku na zaplacení ceny díla vázán právě na okamžik provedení díla. Jelikož ujednání obsažená pod bodem 4 smlouvy nestanoví nic odchylného od uvedeného zákonného řešení, Nejvyšší soud se ztotožnil se závěry odvolacího soudu, že žalobci nárok na zaplacení doplatku ceny za provedení díla nevznikl.

Pro úplnost lze uvést, že pro posouzení daného případu nemůže být významné, zda odstranění vad díla (tedy jeho řádnému provedení) bránilo prodlení na straně objednatele (např. stavební nepřipravenost). Pro tento případ se zhotoviteli nabízel postup upravený v § 548 odst. 2 ObchZ, tj. odstoupení od smlouvy pro prodlení objednatele, který však žalobce nevyužil.

S ohledem na shora uvedené dovolací soud konstatoval, že rozhodnutí soudu druhého stupně je z hlediska uplatněného dovolacího důvodu správné.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.