Vstup na cizí pozemky v souvislosti se stavbou, jejím vlastnictvím a užíváním

Vstup na cizí pozemky v souvislosti se stavbou.
Zákonným vstupováním na cizí pozemky v souvislosti se stavbou náš právní řád omezuje vlastnická práva tak, že v určitých případech a za konkrétních podmínek nařizuje vlastníku stavby nebo pozemku trpět vstup na pozemek nebo stavbu jiným (cizím) osobám. Tuto problematiku řeší především dva zákony občanský zákon č. 40/1964 Sb. a stavební zákon č. 50/1976 Sb., které zároveň vymezují podmínky jak se smí vlastník nemovitosti chovat, aby neohrožoval a neobtěžoval jiné vlastníky a umožnil jim řádně užívat nemovitosti v jejich vlastnictví.  
Zákon číslo 40/1964 Sb.

§ 127

(1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.
(2) Je-li to potřebné a nebrání-li to účelnému využívání sousedících pozemků a staveb, může soud po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen pozemek oplotit.
(3) Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb.

Vznikne-li tím škoda na pozemku nebo na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této odpovědnosti se nemůže zprostit.

§ 128

(1) Vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbytné míře a za náhradu použita jeho věc, nelze-li dosáhnout účelu jinak.
(2) Ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu.

Z uvedeného právního znění pro praxi vyplývá následující postup. Pokud vlastník stavby potřebuje provést úpravy na svojí stavbě, a tyto úpravy nelze provést jinak než z pozemku nebo stavby jiného vlastníka, musí se s vlastníkem sousední nemovitosti vždy dohodnout. Bez předchozí dohody nelze problém řešit. Soused je však povinen vyjít žadateli vstříc a umožnit mu provedení stavebních úprav ze své nemovitosti. Dohoda se bude týkat především těchto otázek:

1. termínu prací - Termín je volen tak, aby na obou stranách vznikly co nejmenší újmy. Např. oprava fasády se může provést v období vegetačního klidu a ne v době, kdy sousedovi pod mojí fasádou "dozrávají rajčata".
2. doba provádění prací - Čas, po který budou práce probíhat, je nutné minimalizovat na nezbytně dlouhou dobu. Není možné, že lešením budu souseda obtěžovat dva roky a budu na něm pracovat v každém měsíci půl dne.
3. rozsah potřebného prostoru - Prostor potřebný pro stavební činnost musí být minimalizován na nezbytně nutnou míru. Není možné navést si na sousedův pozemek hromady materiálu, vybudovat si zde rozsáhlé zařízení staveniště a omezovat tím sousedovi jeho prostor nad míru nezbytně potřebnou pro provedení vlastní práce.
4. minimalizace škod - Při stavební činnosti na cizím pozemku musí být dbáno maximální opatrnosti, aby vlastníkovi pozemku nevznikly zbytečné újmy a škody. Je nutné také minimalizovat na nezbytně nutnou míru projevy hluku, prachu, pracovního nepořádku, apod., které v souvislosti se stavební činností vznikají.
5. uvedení do původního stavu - Po ukončení činnosti musí být pracovní místo neprodleně vyklizeno, uklizeno a celý prostor, který byl stavební činností dotčen musí být uveden do původního stavu.
6. náhrada škod - Škody způsobené stavební činností musí být v plné výši nahrazeny.
7. zabezpečení cizího majetku - Po dobu provádění prací se musí osoba, která se pohybuje na cizím pozemku, chovat tak, aby nenarušila zabezpečení cizího majetku, na kterém se pohybuje. Např. musí zamykat vstupní vrata, tak jak je to obvyklé, apod. může být také dohodnuto, že práce bude provádět pouze za přítomnosti vlastníka nemovitosti např. v odpoledních hodinách.
8. energie - Před započetím prací musí být dohodnuty zdroje odběru energie, vody, likvidace odpadu, sociální zázemí pro pracovníky, apod.

Pokud není dohoda mezi sousedy možná pro nepřístupné jednání některého z nich, může se kterákoliv strana dožadovat svých práv prostřednictvím stížnosti na úřadu místní územně příslušné samosprávy a potom, v případě neúspěchu, případně i u soudu.

Dalším problémem je vstupování pracovníků orgánů státní správy na cizí pozemky a stavby v souvislosti se stavbami. Tuto problematiku řeší zákon stavební.

Zákon číslo 50/1976 Sb.

§ 134
Vstup na cizí pozemky a stavby

(1) Pověření zaměstnanci okresních a obecních úřadů, pověření členové komisí obecních rad a pověření zaměstnanci dalších orgánů státní správy jsou oprávněni vstupovat na cizí pozemky, na stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků, pokud plní úkoly vyplývající z tohoto zákona, které se těchto pozemků a staveb dotýkají. Do obydlí však mohou vstupovat, jen je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku; toto omezení neplatí, pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti. Při využití tohoto oprávnění jsou povinni dbát, aby co nejméně rušili užívání pozemků a staveb a aby jejich činností nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Oprávnění ke vstupu se prokazuje zvláštním průkazem.
(2) Je-li to nezbytné, mohou s osobou oprávněnou ke vstupu na cizí pozemky, na stavby a do nich podle odstavce 1 vstupovat též znalci a účastníci řízení touto osobou přizvaní.
(3) V případě úkonů podle § 91, 94 a 96 tohoto zákona k odvrácení nebezpečí způsobeného závadami na stavbě, které ohrožují bezpečnost, životy či zdraví osob, nebo mohou způsobit značné škody, mohou osoby oprávněné ke vstupu na cizí pozemky, na stavby a do nich podle odstavce 1 na ně vstupovat bez vědomí vlastníka. Jsou však povinny jej neprodleně o provedených úkonech vyrozumět.
(4) Při pochybnostech o rozsahu oprávnění rozhodne v jednotlivých případech stavební úřad.
(5) Doba a rozsah výkonu oprávnění na cizím pozemku a stavbě musí být omezeny na nezbytně nutnou míru. Došlo-li při činnosti vstupujícího k poškození pozemku nebo stavby, musí být uvedeny, je-li to možné, do původního stavu; jinak platí o náhradě škody obecné předpisy. 12c)
(6) Zvláštní předpisy o omezeních nebo nutných povoleních ke vstupu na pozemky nebo stavby v okruhu zájmů obrany státu nebo jiného důležitého zájmu státu nejsou dotčeny.

§ 105

Přestupky občanů proti stavebnímu řádu

(1) Přestupku se dopustí a pokutou až do výše 10 000 Kč bude potrestán ten, kdo:
f) znemožňuje pověřeným osobám vstup na svůj pozemek, stavbu nebo do ní (§ 134),

Tato problematika je v praxi běžně řešena tak, že příslušný úředník nejprve písemně nebo telefonicky kontaktuje vlastníka nemovitosti, dohodne s ním termín návštěvy a potom, za jeho přítomnosti, provede místní šetření. Pokud se vlastník zdráhá vyjít vstříc a umožnit vstup na svojí nemovitost, nebo bez včasné omluvy a nové dohody nedodrží domluvený termín návštěvy, může být postižen pokutou až do výše 10 000 Kč. Když ani přesto vlastník nereaguje mohou pracovníci orgánů státní správy, za konkrétních podmínek, přikročit i k násilnému vniknutí do objektů vlastníka. Tyto případy nejsou v praxi výjimkou, když vlastník brání výkonu práv a povinností orgánů státní správy, daných ze zákona.

Kontrolní otázky:
01. Jaké právní normy upravují problematiku vstupu na cizí pozemky v souvislosti se stavbou ?
02. Jak se musí občan chovat, aby svojí činností neobtěžoval okolí ?
03. Má vlastník stavby právo z důvodu údržby svojí stavby?
04. Za jakých podmínek lze v souvislosti se stavbou vstoupit na cizí pozemek ?
05. Co všechno je nutné dohodnout při vstupu na cizí pozemek ?
06. Jak se postupuje, když se sousedé nedohodnou o vstupu na cizí pozemek v souvislosti se stavbou ?
07. Za jakých podmínek mohou vstupovat na cizí pozemek a do cizího domu pověření pracovníci orgánů státní správy ?
08. Jaká je sankce a podle jaké normy, když někdo znemožňuje pověřeným osobám vstup na svůj pozemek nebo stavbu ?

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.