Trhliny v konstrukcích pozemních staveb

Příčiny trhlin v konstrukcích staveb – rozdělení příčin.
Příčiny lze rozdělit podle místa a důvodu jejich vzniku následovně:

1. Příčina je v základové konstrukci.
a) základ byl porušen (praskl, nebo se přetrhl)
 • porušení vlivem tahových napětí
 • porušení vlivem tlakových napětí
 • porušení vlivem smykových napětí
b) základ je v pohybu vlivem pasivního zemního tlaku
 • sedání vlivem změny (snížení) únosnosti základové půdy
 • sedání vlivem přitížení základu
 • sedání vlivem působení součtového zatížení podzákladí
c) základ je v pohybu vlivem aktivního zemního tlaku
 • pohyby vymrzáním podzákladí
 • pohyby vlivem gravitačních tlaků horniny
 • pohyby vlivem sesuvu půdy
2. Příčina je ve svislé nosné konstrukci.

a) smršťovací trhliny
b) trhliny z dotvarování
c) dilatační trhliny
 • vliv tepelné roztažnosti tuhé vrstvy
 • vliv vzájemného pohybu jednotlivých konstrukcí
d) nekompaktnost konstrukce (nedokonalé provázání)
e) přetížení konstrukce (nárůst zatížení nebo pokles pevnosti konstrukce degenerací)
 • vlivem tahových napětí
 • vlivem tlakových napětí
 • vlivem smykových napětí

f) velká plocha zdiva (nedodržení mezní plochy viz. ČSN 731101)
3. Příčina je v zatížení konstrukce v rozporu s projektovými parametry.

a) nežádoucí směr působení sil, který není pokryt reakcí (např. vodorovné složky sil od krovů, kleneb, apod.)
b) dynamické zatížení (provoz ve stavbě, doprava, apod.)

Druhy trhlin ve stavbách.
1. Trhliny nebezpečné.
Ohrožují stabilitu stavby nebo její části, hrozí zřícení nebo přinejmenším nefunkčnost stavby nebo její části.
2. Trhliny neškodné (estetické).
Neohrožují stabilitu ani nezpůsobují nefunkčnost stavby nebo její části. Ruší však konečný vzhled stavby.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.