vyhláška číslo 215/1995 Sb.

Seznam katastrálních území s průměrnými cenami zemědělských pozemků. 

VYHLÁŠKA č. 215/1995 Sb.
Ministerstva zemědělství ze dne 7. září 1995,
kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
ve znění
vyhlášky č. 282/1996 Sb., vyhlášky č. 285/1997 Sb., vyhlášky č. 262/1998 Sb.,
vyhlášky č. 298/1999 Sb. a vyhlášky č. 387/2000 Sb.
Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.:

§ 1


Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin (dále jen “zemědělské pozemky”), odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví zvláštní předpis,1) je uveden v příloze.

§ 2

Zrušuje se vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb. a vyhlášky č. 272/1994 Sb.

§ 3


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

* * *

Vyhláška č. 282/1996 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1997.
Vyhláška č. 285/1997 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Vyhláška č. 262/1998 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Vyhláška č. 298/1999 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Vyhláška č. 387/2000 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2001.

1)


Příloha č. 16 vyhlášky Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.

Příloha
k vyhlášce č. 215/1995 Sb.

Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných
sadů, luk a pastvin

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.