vyhláška číslo 315/1991 Sb.

Vyhláška MŠMTV o finančním a hmotném zabezpečení žáků SOU.

Vyhláška
315/1991 Sb.
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ze dne 4. července 1991

o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť

jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 219/1993 Sb.,vyhláškou č. 162/1995 Sb.,č. 314/1997 Sb.,č. 325/1998 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška upravuje finanční a hmotné zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť (dále jen "učiliště").

Finanční zabezpečení žáků učilišť

§ 2
(1) Pokud žáci vykonávají v souladu s učebními plány a učebními osnovami odborný výcvik na produktivních činnostech, poskytuje se jim odměna v rozpětí 20 % až 150 % minimální mzdy mladistvého zaměstnance. (viz. nař.vl. č. 303/95 Sb.) Výše měsíční odměny se určuje podle kvality a výsledků produktivní činnosti žáka s přihlédnutím k celkovému zhodnocení jeho prospěchu a chování.

(2) Žáci, kteří vykonávají za podmínek stanovených osnovou odborný výcvik ve ztíženém nebo zdraví škodlivém prostředí nebo z důvodu organizace výuky vykonávají odborný výcvik se souhlasem ředitele učiliště výjimečně v sobotu nebo v neděli nebo v době odpolední směny, mají nárok na příplatky, které přísluší zaměstnancům.

§ 3
Pokud organizace poskytuje žákům v kombinovaném studiu2) po dobu denního studia oborové stipendium ze svých prostředků, stanoví jeho výši.

Hmotné zabezpečení žáků učilišť
§ 4
Stravování
(1) Učiliště zabezpečuje žákům, včetně žáků denního nástavbového studia a kombinovaného studia po dobu denního studia stravování.

(2) Žákům se poskytuje stravování v hodnotě finančního stravovacího normativu uvedeného v příloze, která je součástí této vyhlášky. Konkrétní částka placená žákem se stanoví v rozmezí finančního stravovacího normativu podle místně sjednaných cenových podmínek.

(3) Náklady na přípravu stravy hradí organizace, pro kterou se žák připravuje, občan, který zřídil pracoviště praktického vyučování, nebo příslušný orgán státní správy, který hradí náklady na přípravu žáků, kteří se nepřipravují pro žádnou organizaci.

(4) Pokud organizace, pro kterou se žák připravuje, občan, který zřídil pracoviště praktického vyučování nebo příslušný orgán státní správy, který hradí náklady na přípravu žáků, kteří se nepřipravují pro žádnou organizaci, poskytuje žákům stravování ve vyšší hodnotě, než je určena stravovacím normativem, uhradí ze svých prostředků zvýšené náhrady.

§ 5
Ubytování
(1) Pokud je žákům, včetně žáků denního nástavbového studia a žáků kombinovaného studia, po dobu denního studia poskytováno ubytování, je jim poskytováno v domovech mládeže. Domovy mládeže se pro stanovení výše úhrady člení na ubytovací jednotky, kterými se rozumí pokoje, které se podle vybavení zařazují

a) do I. kategorie, mají-li ústřední topení, koupelnu nebo sprchu s teplou vodou a nejvýše 3 lůžka,

b) do II. kategorie, nesplňují-li některé z hledisek uvedených v písmenu a).

(2) Žákům, kterým je poskytováno ubytování podle odstavce 1, se poskytuje v pokoji I. kategorie za 300 až 1200 Kč měsíčně a v pokoji II. kategorie za 300 až 800 Kč měsíčně.

(3) Vše měsíční úhrady za ubytování v domově mládeže se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v měsíci. Pokud je žák ubytován jen část měsíce z důvodu organizace výuky, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které byl ubytován.

(4) Rozdíl mezi poplatkem žáka a skutečnou hodnotou za ubytování hradí organizace, pro kterou se žák připravuje, občan, který zřídil pracoviště praktického vyučování nebo příslušný orgán státní správy, který hradí náklady na přípravu žáků, kteří se nepřipravují pro žádnou organizaci.

§ 6
Další hmotné zabezpečení
Organizace jsou povinny poskytovat žákům, s výjimkou žáků denního nástavbového studia a kombinovaného studia, pracovní oděv a obuv a v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy3) i osobní ochranné pracovní prostředky.

§ 7
Přechodné ustanovení
Zvýhodnění ve hmotném zabezpečení podle dosavadních předpisů se zachovává žákům do konce školního roku 1990/91.

§ 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť, ve znění vyhlášky č. 17/1988 Sb.

§ 9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:

Vopěnka v. r.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.