nař.vl. číslo 303/1995 Sb

Nařízení vlády o minimální mzdě.

NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 303/1995 Sb.
ze dne 6. prosince 1995
o minimální mzdě

jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády č. 320/1997 Sb., č. 317/1998 Sb., č. 131/1999 Sb., č. 313/1999 Sb., č. 162/2000 Sb., č. 429/2000 Sb.

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:

§ 1

Toto nařízení upravuje poskytování minimální mzdy fyzické osobě v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu 1) (dále jen "zaměstnanec").

§ 2

(1) Výše minimální mzdy činí
a) za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem 30 Kč,
b) za měsíc 5000 Kč pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou,
c) 90 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu,
d) 80 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o mladistvého zaměstnance,2)e) 75 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,
f) 50 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.
(2) Výše minimální mzdy uvedená v odstavci 1 písm. a) se stanoví pro stanovenou týdenní pracovní dobu 42 hodin; při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se výše minimální mzdy úměrně upraví.
(3) Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu3) nebo neodpracoval v měsíci všechny pracovní směny, náleží minimální mzda ve výši odpovídající odpracované době.

§ 3

1) Nedosáhne-li mzda 4) zaměstnance v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, která mu náleží podle § 2, zaměstnavatel mu rozdíl doplatí (dále jen "doplatek").
(2) Zaměstnanci, jehož mzda nebo její část je splatná za delší než měsíční období, se doplatek poskytuje zálohově 5) a zúčtuje se při výplatě uvedené mzdy nebo její části za tři kalendářní měsíce předcházející dni této výplaty.

§ 4

U domáckých zaměstnanců se pro účely tohoto nařízen považuje za odpracovanou hodinu odvedená hodina práce podle normy spotřeby práce stanovené zaměstnavatelem.6)

§ 5
zrušen
§ 6

Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády České republiky č. 615/1992 Sb. 

§ 7


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.