novela zákona číslo 36/1967 Sb.

Zákon o znalcích a tlumočnících.

Ročník 2006
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

Citace:
322/2006 Sb.     Částka: 99/2006 Sb.
Na straně (od-do):
3900     Rozeslána dne: 30. června 2006
Druh předpisu:
Zákon     Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí:
25. května 2006     Datum účinnosti od: 30. června 2006
Platnost předpisu:
ANO     Pozn. k úč.:

Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
36/1967 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 1089/0
Text předpisu:

322

ZÁKON

ze dne 25. května 2006,

kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I


V § 17 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(3) Odměna stanovená podle předchozích odstavců se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je znalec (tlumočník) povinen z odměny odvést podle zvláštního právního předpisu1).

____________________________________

1)
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.


Poznámka TORI Soft:
Aktualizované znění předpisu, který je zde novelizován (t.j. text předpisu se zapracovaným textem novely) bude možno nalézt v archivu, který je dostupný jen registrovaným uživatelům (viz. Podmínky přístupu do archivu)

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.