Trhliny ve štítové zdi od poškozeného krovu

Ve štítu zděného cihelného domu, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím sedlové střechy, začaly po šedesáti letech bezproblémového provozu najednou vznikat trhliny, které se každým rokem rozšiřovaly. Trhliny směřovaly (při pohledu na štítovou zeď) od horního středu štítové zdi pod sklonem cca 45 stupňu dolů k okrajům štítové zdi. Trhliny neprobíhaly až k úrovni terénu a nejširší byly nahoře, z čehož bylo zřejmé, že nejde o poruchu v základové konstrukci, ale o poruchu způsobenou horizontálními sílami působícími na obvodové nosné zdivo v úrovni střešního okapu. Takové síly může způsobit buď klenbový strop nebo krov. Po vstupu do objektu jsem zjistil, že první nadzemní podlaží je sice zastropeno klenbovým stropem, avšak ten je jednak v nižší výškové úrovni, ale především jsou klenbové oblouky provedeny v opačném směru tedy nemohou do obvodových zdí vnášet horizontální síly. Byly zde cihelné klenby do ocelových válcovaných nosníků uložených na obvodových zdech (tedy se zatížením obvodových zdí svislými silami) a krajní pole přiléhající ke zkoumané štítové zdi bylo stabilní a neporušené. Proto jsem další zkoumání soustředil na krov, a to především na plnou vazbu přiléhající k předmětné štítové zdi. Zjistil jsem, že sedlový krov je proveden hambalkovou soustavou. Ve zkoumané plné vazbě bylo zjištěno, že vlivem zatékání poškozenou střešní krytinou uhnilo uložení střední vaznice na sloupku a na štítové zdi. Vaznice nesoucí hambalek byla klasicky načepována na sloupek. Hambalek tak přestal být podporován střední vaznicí a poklesl pod tíhou krokve. Krokev se potom se vším zatížením, které nesla, opřela o pozednici a vazný trám, kterým je krokev podepřena krátkým sloupkem v místě půdní nadezdívky. Vazný trám, který byl také mezi sloupkem a obvodovou zdí nahnilý, toto zatížení neunesl a ohnul se. Vlivem nadměrného zatížení obvodových zdí, a to nejenom svislého, ale i vodorovného, od rozevírajících se krokví, došlo k porušení štítové zdi trhlinami.

Podle směru a rozevření trhliny ve zdi lze naštěstí snadno usoudit na druh poruchy, takže jsem po shlédnutí trhliny a stropní konstrukce šel okamžitě na půdu, kde jsem zjistil příčinu. Se stejnou poruchou stavby jsem se v praxi setkal již třikrát, takže nejde o žádný mimořádný jev. Zvláštností hambalkové soustavy je zajímavý detail, a to, že krokve v plné vazbě nejsou dole uloženy osedláním na pozednici, ale jsou začepovány do vazného trámu, nebo při zvýšené půdní nadezdívce jsou krokve začepovány do krátkého sloupku (který je podpírá), a který je postaven na konci vazného trámu v celé výšce půdní nadezdívky. V jalových vazbách potom někdy bývala používána kráčata (náhrada vazných trámů v délce cca 1 m), která spočívala na pozednicích a jejich vnitřní konce byly začepovány nebo připlátovány do výměny, která byla osazena mezi vazné trámy v plných vazbách. Při použití kráčat, byly potom krokve v jalových vazbách čepovány do kráčat. Důležité také je uvědomit si, že zatímco u klasických vaznicových soustav je kleština v podélném směru namáhána tahem, je hambalek u hambalkové soustavy v podélném směru namáhán tlakem. Hambalek je také vždy umístěn nad střední vaznicí, zatímco kleštiny u klasických vaznicových soustav se umísťují vždy pod střední vaznici. Hambalky zpravidla nesou další stropní konstrukci, která horizontálně rozděluje půdní prostor.

Kulatý sloupek pod hambalkem, který je vidět vzadu, je okamžité provizorní opatření provedené na moje doporučení, aby byla podepřena krokev hambalkem a odlehčilo se přetížené obvodové zdi. Další navržený postup byl následující: Oprava střešní krytiny, aby se zamezilo zatékání a dalšímu poškození krovu, oprava vazby krovu (výměna části střední vaznice a vazného trámu), sevření krokví v plné vazbě táhlem a nakonec oprava trhlin ve štítové zdi.

Detail spojení sloupek, vaznice, hambalek, krokev u německé hambalkové soustavy... Detail spojení sloupek, vaznice, hambalek, krokev u německé hambalkové soustavy... Detail spojení sloupek, vaznice, hambalek, krokev u německé hambalkové soustavy...

Trhliny v rozích 1 Trhliny v rozích 2 Trhliny v rozích 3


info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.