Zatopení sklepa vodou z výkopového klínu

Zatopený sklep vodou z výkopového klínu:
Nešťastný vlastník půl roku staré novostavby rodinného domu se na mě obrátil s následujícím problémem. Měl podsklepený rodinný dům umístěný na kopci. V místě byla velká hloubka hladiny podzemní vody pod úrovní terénu a nepropustná jílovitá hornina. Při výstavbě nebyl zjištěn výskyt žádných místních podzemních pramenů, všude bylo sucho. Po půl roce naprosto bezproblémového užívání domu, bylo všude v domě stále sucho. Jednoho dne přišel dotyčný ráno do garáže umístěné v suterénu a zjistil, že celý suterén je do výšky 20 cm nad podlahou zatopen vodou. Žádné vodovodní potrubí však neprasklo a pro vlastníka domu byla tato skutečnost nevysvětlitelnou záhadou.

Vysvětlení:
V nepropustné jílovité hornině, navíc s hladinou spodní vody ve velké hloubce, byly z pohledu projektanta pro umístění stavby suché a naprosto bezproblémové podmínky. Projektant si proto z hlediska hydroizolací nepřipouštěl vůbec žádné starosti. Projektant navrhl izolaci pouze proti zemní vlhkosti s tím, že výkopový klín se opětovně zaveze původní vytěženou jílovitou horninou, která bude zhutněna. Při realizaci stavby však dodavatel zavezl klínovitý výkop stavební jámy, přiléhající k venkovnímu líci zdiva, propustným zásypem, zbytky stavební suti. Při deštích se tento prostor postupně zaplnil vsakující se povrchovou vodou, která neměla kam z prostoru dřívějšího výkopu uniknout. Z jedné strany byla nepropustná jílovitá hornina a z druhé strany stavba izolovaná pouze proti zemní vlhkosti. Voda nahromaděná ve výkopovém klínu potom dlouhodobě působila hydrostatickým tlakem na izolaci proti zemní vlhkosti. Čím více se výkopový klín zaplňoval vodou tím více narůstal hydrostatický tlak na izolaci. V kritický den, repektive noc, se izolace proti vlhkosti protrhla a celý objem vody nahromaděné ve výkopovém klínu okolo stavby (několik m3 vody) se pod tlakem nahrnul do suterénu stavby. Z uvedeného je patrné, že projektant tento důležitý detail podcenil a měl ho řešit zcela jinak. Z možností řešení, zhutněná původní hornina (což projektant navrhl), izolace proti tlakové vodě, nebo drenáž, je nejlepším řešením drenáž spolu s izolací alespoň proti vodě, ne však pouze izolace proti zemní vlhkosti a ještě bez drenáže. Touto skrytou vadou díla vznikly značné škody, především na následné rekonstrukci stavby a celá věc skončila před soudem. Vina byla dílem na projektantovi, který podcenil řešení tohoto detailu a navíc měl v rámci výkonu funkce autorského dozoru přísně dbát na to, aby zasypání výkopu bylo opravdu provedeno původní jílovitou nepropustnou horninou a řádně zhutněno. Také dodavatelská organizace je odbornou firmou a má odpovědné autorizované osoby a odborníky, kteří si měli všimnout již při realizaci tohoto nedostatku. Stranou však nezůstal ani stavební dozor, který měl jako odborník dohlížející na správnou realizaci stavby rovněž nedostatek odhalit.
No a nakonec ještě jedna "perla" představte si, že projektantem, dodavatelem i stavebním dozorem byla jediná stavební společnost. To je hrubá chyba investora, který si jako laik nenajal žádného svého odborného zástupce a naivně svěřil vše do rukou jedné firmy jejíž pracovníci kontrolovali sami sebe.

Zatopení sklepa

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.