vyhláška číslo 132/1998 Sb

Seznam článků

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Text předpisu je bez záruky, vytvořeno pro interní potřebu

132/1998 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. května 1998
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 75 odst. 2, § 100 odst. 6 a § 143 odst.
1 písm. d) až g), i) a j) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.:

Předmět úpravy
§ 1
Tato vyhláška upravuje podrobnosti postupu při

a) územním rozhodování,
b) povolování staveb a jejich změn a při jejich ohlašování,
c) povolování terénních úprav, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry,
d) ohlašování informačních, reklamních a propagačních zařízení,
e) vytyčování staveb, terénních úprav a těžebních prací na pozemku,
f) kolaudaci staveb, změnách v jejich užívání, nezbytných úpravách, zabezpečovacích pracích a odstraňování staveb,
g) výkonu státního stavebního dohledu,
h) vyvlastňovacím řízení,
i) odstraňování následků živelních pohrom a náhlých havárií staveb.

§ 2
Podle této vyhlášky se postupuje u všech druhů staveb, bez zřetele na jejich

a) stavebně technické provedení, například u budov, podzemních staveb, věží, stožárů, sil, zásobníků, nádrží, jeřábových drah, podzemních a nadzemních vedení, tribun, zdí, oplocení,
b) účel, například u staveb pro bydlení, občanského vybavení, staveb pro výrobu a skladování, pro dopravu, rozvod energií, pro vodní hospodářství, civilní ochranu, rekreaci.

ČÁST PRVNÍ
Územní řízení
(K § 35 a 39 zákona)
§ 3
Návrh na vydání územního rozhodnutí

(1) Návrh na vydání územního rozhodnutí obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území a způsobu jeho dosavadního využití,
c) seznam a adresy všech známých účastníků územního řízení,
d) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických i jiných práv,
e) u rozhodnutí o umístění stavby, o využití území a o dělení a scelování pozemků souhlas vlastníka pozemku, nemá-li navrhovatel k pozemku vlastnické nebo jiné právo a pro navrhované opatření se pozemek nedá vyvlastnit (§ 38 stavebního zákona, dále jen "zákon"),
f) údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací, pokud došlo k jejímu schválení,
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů státní správy získaných podle zvláštních předpisů před oznámením zahájení územního řízení.

(2) U návrhu na vydání územního rozhodnutí v případech uvedených v § 36 odst. 4 zákona se údaje podle odstavce 1 písm. c) v návrhu neuvádějí; údaje podle odstavce 1 písm. d) se neuvádějí, pokud lze pozemek pro liniovou stavbu nebo stavbu zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení anebo pro změnu ve využití území vyvlastnit.
(3) K návrhu na vydání územního rozhodnutí se přikládá
a) situační výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením předmětu územního rozhodnutí a jeho polohy s vyznačením vazeb (účinků) na okolí; týká-li se návrh území zvlášť rozsáhlého s velkým počtem účastníků územního řízení nebo umístění liniové stavby, též mapový podklad v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000 s vyznačením širších vztahů (účinků) k okolí; situační výkres a mapový podklad se přikládá ve dvojím vyhotovení; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě, ve třech vyhotoveních,

b) doklady o jednání s účastníky územního řízení, pokud byla předem o návrhu vedena, a rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy.
(4) K návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby se podle místa, druhu, rozsahu a předpokládaných účinků stavby přikládají další podklady, ze kterých musí být dostatečně zřejmé zejména
a) který pozemek nebo jeho část má být určen jako stavební, navrhované umístění stavby na pozemku, včetně jejích odstupů od hranic pozemku a od sousedních staveb, v případě potřeby i s výškovým vyznačením (zpravidla v měřítku 1 : 500),
b) architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení,
c) údaje o provozu, popřípadě o výrobě, včetně základních technických parametrů, o navrhovaných technologiích a zařízeních,
d) vliv stavby, provozu nebo výroby na zdraví a životní prostředí, včetně návrhu na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, popřípadě návrh na zřízení ochranného pásma (§ 35 odst. 2 zákona),
e) stanovisko k posouzení vlivu stavby na životní prostředí, pokud je předepsáno zvláštními předpisy, 1)
f) nároky stavby na vodní hospodářství, energie, dopravu (včetně parkování), zneškodňování odpadů a předpoklady napojení stavby na stávající sítě technického vybavení území,
g) dotčená ochranná pásma nebo chráněná území, stanovená zátopová území,
h) ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území,
i) rozsah a uspořádání staveniště,
j) úpravy nezastavěných ploch a plochy, které budou ozeleněny.

(5) Návrh na nové využití území obsahuje kromě náležitostí podle odstavců 1 a 3 další podklady a dokumentaci, ze kterých musí být dostatečně zřejmé zejména
a) důvody, způsob, rozsah a důsledky nového využití území,
b) výškové uspořádání navrhovaných změn, např. charakteristické řezy terénních úprav, kterými se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry (dále jen "terénní úpravy"),
c) způsob neškodného odvádění povrchových vod a ochrany podzemních vod, předpokládané napojení na sítě technického vybavení území,
d) stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí, pokud je předepsáno zvláštními předpisy, 1)
e) dotčená ochranná pásma a chráněná území a stanovená zátopová území.
(6) Návrh na vymezení chráněného území, ochranného pásma, nebo na vyhlášení stavební uzávěry obsahuje kromě náležitostí podle odstavců 1 a 3 další podklady a dokumentaci, ze kterých musí být dostatečně zřejmé zejména

a) důvody a rozsah navrhovaných opatření s přesným věcným a územním vymezením navrhovaných zákazů nebo omezení,
b) důsledky, jaké budou mít navrhovaná opatření na funkční a prostorové uspořádání území s návrhem potřebných územně technických a organizačních opatření,
c) předpokládaná doba trvání navrhovaného opatření, popřípadě sdělení, že platnost rozhodnutí nelze předem časově omezit.
(7) Návrh na dělení nebo scelování pozemků obsahuje kromě náležitostí podle odstavců 1 a 3 vyznačení navrhovaných změn hranic pozemků a přístupu na pozemky v situačním výkresu [ odstavec 3 písm. a)].
(8) Jestliže stavební úřad písemně sdělí, že pro dělení či scelování pozemků nebude vydávat územní rozhodnutí, neboť postačí opatření [ § 32 odst. 2 písm. e) zákona], připojí ke sdělení ověřený situační výkres.

------------------------------------------------------------------

1) Např. zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

§ 4
Rozhodnutí o umístění stavby

(1) Rozhodnutí o umístění stavby obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) druh, účel a stručný popis stavby s uvedením její kapacity,
c) druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje; u liniových a zvlášť rozsáhlých staveb popis území,
d) určení stavebního pozemku, podmínky pro umístění stavby na něm a pro zpracování projektové dokumentace, včetně rozsahu a podrobností jejího zpracování,
e) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení,
f) dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší než dva roky.

(2) V podmínkách pro umístění stavby se stanoví zejména požadavky na ochranu zdraví, životního prostředí, na ochranu urbanistických a architektonických hodnot v území včetně určení druhu a barvy vnějších úprav stavby (krytiny, omítek, nátěrů apod.), na výškové a polohové umístění stavby, odstupy od hranic pozemku a od sousedních staveb, napojení na sítě technického vybavení a pozemní komunikaci, výšku stavby, požadavky vyplývající z blízkosti chráněných území a ze stanovisek dotčených orgánů státní správy a požadavky na vytváření podmínek pro přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

(3) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřenou dokumentaci [ § 3 odst. 3 písm. a)] a jedno její vyhotovení obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem.

§ 5
Rozhodnutí o využití území

(1) Rozhodnutí o využití území obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, stručný popis způsobu využití území,
c) podmínky pro nové využití území,
d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení,
e) dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší, než stanoví zákon,
f) způsob úpravy území (krajiny) po ukončení povoleného užívání území, pokud nejde o opatření trvalé.

(2) Rozhodnutím o využití území se stanoví podmínky zejména pro
a) terénní úpravy, např. zavážky, příkopy, násypy, lomy, pískovny,
b) zřizování, výsadbu a větší úpravu vinic, chmelnic, lesů, sadů a zahrad, pokud podmínky nejsou stanoveny schválenými pozemkovými úpravami,
c) zřízení hřišť, skladovacích a odstavných ploch.
(3) Podmínky pro nové využití území stanoví způsob, jakým má být území upraveno, jeho odvodnění, napojení na dopravní a rozvodné sítě, požadavky vyplývající z blízkosti chráněných území a ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, požadavky na ochranu existujících staveb, zeleně apod.

(4) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřený situační výkres, popřípadě mapový podklad [ § 3 odst. 3 písm. a)] a jedno jeho vyhotovení zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se navrhované opatření týká, není-li sám stavebním úřadem.

§ 6
Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu

(1) Rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) vymezení (označení) území, popřípadě pozemků podle katastru nemovitostí, ve kterém se zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodů ochrany ovzduší, ochrany před negativními účinky provozu průmyslových nebo zemědělských staveb, ochrany vodních zdrojů a ložisek nerostů, důlních děl, drah, telekomunikací, letišť, prostorů pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, rozvodných sítí apod.,
c) podmínky ochrany,
d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení,
e) dobu platnosti rozhodnutí, je-li ji možno předem stanovit.

(2) Podmínky ochrany [ odstavec 1 písm. c)] obsahují zejména zákaz, omezení nebo způsob provádění staveb, terénních úprav, těžebních prací, výsadby a postřiku stromů, hnojení půdy, provozu vysokofrekvenčních přístrojů; zabezpečují se jimi též požadavky dotčených orgánů státní správy apod.

(3) Jestliže je chráněné území nebo ochranné pásmo vymezeno právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu podle něho vydaným anebo je stanovila vláda, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu se nevydává.

(4) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřený situační výkres, popřípadě mapový podklad [ § 3 odst. 3 písm. a)] a jedno jeho vyhotovení zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se navrhované opatření týká, není-li sám stavebním úřadem.

§ 7
Rozhodnutí o stavební uzávěře

(1) Rozhodnutí o stavební uzávěře obsahuje
a) jméno (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) vymezení území, popřípadě pozemků podle katastru nemovitostí, pro které platí zákaz nebo omezení stavební činnosti,
c) rozsah zákazu nebo omezení stavební činnosti, zejména pokud by mohla znemožnit budoucí využití území nebo jeho organizaci podle připravované územně plánovací dokumentace,
d) rozhodnutí o námitkách účastníků řízení,
e) dobu platnosti rozhodnutí, je-li ji možno předem stanovit.

(2) Rozhodnutím o stavební uzávěře nelze zakázat nebo omezit udržovací práce.

(3) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřený situační výkres, popřípadě mapový podklad [ § 3 odst. 3 písm. a)] a jedno jeho vyhotovení zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se navrhované opatření týká, není-li sám stavebním úřadem.

§ 8
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

(1) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků obsahuje
a) označení (název) a adresu (sídlo) navrhovatele,
b) vymezení území, popřípadě pozemků podle katastru nemovitostí, kde má ke změnám dojít,
c) podmínky pro dělení nebo scelování pozemků.
(2) Po právní moci rozhodnutí stavební úřad předá navrhovateli ověřený situační výkres [ § 3 odst. 3 písm. a)].

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.