vyhláška číslo 132/1998 Sb

Seznam článků

ČÁST TŘETÍ

Vyvlastnění
§ 46
Návrh na vyvlastnění
(K § 112 zákona)
(1) Návrh na vyvlastnění obsahuje
a) označení pozemku nebo jeho části, označení stavby, jaké právo a v jakém rozsahu má být vyvlastněno,
b) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby, v jejíž prospěch má být provedeno vyvlastnění,
c) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby, proti které vyvlastnění směřuje,
d) účel, pro který se vyvlastnění navrhuje, a odůvodnění návrhu,
e) přehled zástavních a věcných práv váznoucích na nemovitosti,
f) důkaz o tom, že pokus o získání práva k pozemku nebo stavbě dohodou byl bezvýsledný,
g) výpis z katastru nemovitostí,
h) kopii katastrální mapy se zákresem pozemků a staveb navržených k vyvlastnění doplněnou situací z jiných mapových podkladů, které vyjadřují graficky právní vztahy k nemovitostem v případech, kdy tyto vztahy nebyly dosud v katastrální mapě vyznačeny; navrhuje-li se vyvlastnit část pozemku, připojí se též geometrický plán ve trojím vyhotovení,
i) návrh náhrady.

(2) Důkazem podle odstavce 1 písm. f) je písemná výzva zaslaná do vlastních rukou k uzavření dohody obsahující požadavek žadatele, důvody, návrh úplaty a upozornění, že neodpoví-li na ni vlastník pozemku nebo stavby anebo ten, komu má být omezeno nebo zrušeno právo věcného břemene k pozemku nebo stavbě, do 30 dnů ode dne doručení, má se za to, že dohodu odmítá. V takovém případě návrh na vyvlastnění obsahuje prohlášení navrhovatele, že ve stanovené lhůtě neobdržel na svou výzvu odpověď, popřípadě že k dohodě nedošlo.
§ 47
Rozhodnutí o vyvlastnění
(K § 114 zákona)
Rozhodnutí o vyvlastnění obsahuje zejména
a) předmět, účel a rozsah vyvlastnění,
b) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby, proti které vyvlastnění směřuje,
c) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby, v jejíž prospěch se vyvlastňuje,
d) náhradu za vyvlastnění a způsob její úhrady, včetně označení soudu, pokud u něho má být náhrada složena,
e) lhůtu, do které musí být započato s užíváním pozemku a stavby k účelu, pro který byly vyvlastněny,
f) poučení o možnosti a podmínkách podání žádosti o zrušení rozhodnutí o vyvlastnění (§ 116 odst. 1 zákona).

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.