zákon číslo 455/1991 Sb

Seznam článků

Zákon o živnostenském podnikání. (živnostenský zákon).  
Text předpisu je bez záruky, vytvořeno pro interní potřebu
Investorsko-inženýrské a znalecké kanceláře Investing
ZÁKON 455/1991 Sb. ze dne 2. října 1991
živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ve znění zákonů č. 231/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 273/1993 Sb., č. 303/1993 Sb., č. 38/1994 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 136/1994 Sb., č. 200/1994 Sb., č. 237/1995 Sb., č. 286/1995 Sb., č. 95/1996 Sb., č. 94/1996 Sb., č. 147/1996 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 49/1997 Sb., č. 61/1997 Sb., č. 79/1997 Sb., č. 217/1997 Sb., č. 280/1997 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 83/1998 Sb., č. 157/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 358/1999 Sb., č. 356/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 159/1999 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 123/2000 Sb., č. 124/2000 Sb., č. 149/2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., č. 249/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 309/2000 Sb., č. 362/2000 Sb., č. 409/2000 Sb., č. 458/2000 Sb., č. 120/2001 Sb. a č. 164/2001 Sb.  

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení
HLAVA I
Předmět úpravy
§ 1

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.
Živnost
§ 2

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
§ 3

(1) Živností není:
a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě,
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory,
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu,
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob:
a) lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, přírodních léčitelů klinických logopedů, klinických psychologů a středních zdravotnických pracovníků, s výjimkou očních optiků a protetiků, ortopedických protetiků, ortopedicko protetických techniků,
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární sanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,
c) advokátů, notářů a patentových zástupců a soudních exekutorů,
d) znalců a tlumočníků,
e) auditorů a daňových poradců,
f) burzovních dohodců a makléřů,
g) zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

(3) Živností dále není:

a) činnost bank, pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích agentů, pojišťovacích a zajišťovacích makléřů a odpovědných pojistných matematiků, penzijních fondů, spořitelních a úvěrních družstev, burz, organizátorů mimoburzovních trhů, obchodníků s cennými papíry a zařizování a správa kolektivních majetkových účastí, a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
b) pořádání loterií a jiných podobných her,
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,
d) výroba elektřiny, plynu nebo tepla a rozvod elektřiny, plynu nebo tepla fyzickým či právnickým osobám, zajišťované ve veřejném zájmu,
e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti přímým spotřebitelům fyzickými osobami,
g) námořní doprava a mořský rybolov,
h) provozování dráhy a drážní dopravy,
i) zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí, poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí, poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných dálnopisných a telegrafních služeb,
j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,
k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,
l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví,
m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,
n) státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení,
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,
p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb,
r) zprostředkování zaměstnání,
s) činnost, při níž se navrhují, projektují, expertně posuzují, vyrábějí, staví, uvádějí do provozu, provozují, opravují, udržují, rekonstruují a vyřazují z provozu jaderná zařízení,
t) příprava vybraných pracovníků jaderných zařízení,
u) provozování stanic technické kontroly,
v) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech podle zvláštního právního předpisu,
x) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,
y) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a poskytování leteckých služeb,
z) projektování pozemkových úprav,
aa) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů 23h) vykonávaná v souladu s účelem, pro který byly zřízeny,
ab) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,
ac) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států.

§ 4
Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor je živností, pokud vedle pronájmu jsou pronajímatelem poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

HLAVA II

Provozování živnosti
§ 5

Subjekty oprávněné provozovat živnost
(1) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem (dále jen "podnikatel"); státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených tímto zákonem.
(2) Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (dále jen "zahraniční osoba") může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro účely tohoto zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území. 24)
(3) Pokud ze zákona vyplývá pro zahraniční osobu povinnost předložit doklady potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladů včetně jejich ověřeného českého překladu, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pravost podpisů a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena.
(4) Zahraniční fyzická osoba, která v zahraničí nepodniká a hodlá provozovat živnost na území České republiky, musí mít k tomuto účelu povolen pobyt 24a) na území České republiky, nejedná-li se o občana členského státu Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká republika uzavřenou smlouvu, která toto omezení nepřipouští, nebo o občana České republiky, který nemá na území České republiky trvalý pobyt.
(5) Fyzická osoba, jíž bylo přiznáno s bydlištěm na území České republiky.
uprchlíka podle zvláštních předpisů, 25) může provozovat živnost za stejných postavení podmínek jako občan České republiky
------------------------------------------------------------------
24) § 7 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.
Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
24a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
25) Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.

§ 6

Všeobecné podmínky provozování živnosti
(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost, pokud tento zákon nestanoví jinak,
d) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad. 25a)
(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku,
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo
c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. 25b)
(3) U právnické osoby musí všeobecné podmínky podle odstavce 1 splňovat odpovědný zástupce.
(4) Bezúhonnost dokládá zahraniční fyzická osoba živnostenskému úřadu i odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i státy, ve kterých se dlouhodobě (více než tři měsíce nepřetržitě) zdržovala v posledních třech letech. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců.
-----------------------------------------------------------------
25a) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
25b) Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.
§ 7

Zvláštní podmínky provozování živnosti
(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.
(2) Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osobě, lze odbornou způsobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli příslušným odborným orgánem v souladu se zvláštními předpisy. 22b)
(3) Podnikatel je povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živností uvedených v nařízení vlády vydaném podle § 73a odst. 2, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které toto nařízení stanoví. Podnikatel vede o osobách splňujících podmínky odborné způsobilosti evidenci a uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost minimálně 3 roky ode dne ukončení výkonu činností těmito osobami; přitom je povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem. 25c)
------------------------------------------------------------------
22b) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
25c) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

§ 7a

Provozování živnosti průmyslovým způsobem
(1) Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde-li o činnost
a) zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti,
b) využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od řídících a obchodních prací, a členění těchto prací, postupů nebo úkonů podle jednotlivých profesí.
(2) O provozování živnosti průmyslovým způsobem rozhodne na návrh podnikatele a po předložení dokladů prokazujících skutečnosti podle odstavce 1 písm. a) a b) živnostenský úřad oprávněný k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro živnosti provozované průmyslovým způsobem. V návrhu musí být předmět podnikání vymezen s dostatečnou určitostí a jednoznačností, přičemž navrhovatel není vázán názvy živností podle příloh č. 1 a 2 tohoto zákona. Zamítnutí návrhu podnikatele na provozování ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem nemá vliv na vznik práva provozovat živnost. Po právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu podnikatele na provozování ohlašovací živnosti postupuje živnostenský úřad podle § 47 a násl. tohoto zákona.
(3) Oprávnění k provozování živnosti průmyslovým způsobem zahrnuje oprávnění k provozování všech činností, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčím prvkem technologického procesu.
(4) Vyžaduje-li některá z činností uvedených v odstavci 3 koncesi, může ji podnikatel provozovat jen v případě, že mu byla na tuto činnost koncese udělena.
(5) U ohlašovacích živností provozovaných průmyslovým způsobem se pro získání živnostenského oprávnění nevyžaduje prokazování odborné způsobilosti. Podnikatel odpovídá za odbornost provozování živnosti a je povinen zajistit provozování živnosti osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti podle § 21 a 22 a přílohy č. 2, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Podnikatel vede o osobách splňujících požadavky odborné způsobilosti evidenci a minimálně tři roky uchovává kopie dokladů prokazujících tuto způsobilost.
(6) Případné změny znaků (odstavec 1) charakterizujících provozování živnosti průmyslovým způsobem je podnikatel povinen nejpozději do jednoho měsíce od jejich vzniku oznámit živnostenskému úřadu. Současně s tímto oznámením je podnikatel povinen předložit i doklady prokazující splnění zvláštních podmínek, jsou-li tímto zákonem vyžadovány.
(7) Na základě předložených dokladů rozhodne živnostenský úřad o změně živnostenského listu nebo pozastavení provozování živnosti anebo o zrušení živnostenského oprávnění. V případě, že změnou znaků charakterizujících provozování živnosti průmyslovým způsobem dojde ke změně příslušnosti živnostenského úřadu, věc neprodleně postoupí k rozhodnutí příslušnému živnostenskému úřadu.
(8) Přílohou průkazu živnostenského oprávnění pro živnost provozovanou průmyslovým způsobem je seznam ohlašovacích živností vymezující podle odstavce 3 rozsah živnostenského oprávnění.
§ 8

Překážky provozování živnosti
(1) Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukončeno.
(2) Fyzická nebo právnická osoba nemohou provozovat živnost po dobu tří let poté, co soud zrušil konkurs proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení nebo že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka k provozování živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu.
(3) Živnost nemůže po dobu tří let provozovat též fyzická nebo právnická osoba, vůči níž byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.
(4) Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs a konkursní řízení nebylo ukončeno, může učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem správce konkursní podstaty.
(5) Orgán určený zákonem (dále jen "živnostenský úřad") může prominout překážku uvedenou v odstavci 2 větě první a v odstavci 3, nasvědčují-li hospodářské poměry osoby a její chování, že při provozování živnosti bude řádně plnit své závazky.
(6) Živnost nemůže provozovat fyzická osoba, které byl uložen soudem nebo správním orgánem 28) zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru (§ 22 odst. 4), dokud zákaz trvá.
------------------------------------------------------------------
28) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 9
Rozdělení živností

Živnosti jsou:
a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení,
b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.

§ 10

Živnostenské oprávnění

(1) Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění") vzniká s výjimkou uvedenou v odstavci 7 právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám:
a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění, tímto dnem; to však neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 větě druhé a v odstavci 6,
b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.
(2) Průkazem živnostenského oprávnění je:
a) živnostenský list osvědčující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro provozování živností ohlašovacích s údaji podle živnostenského rejstříku, do vydání živnostenského listu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením příslušnému živnostenskému úřadu,
b) koncesní listina s údaji podle živnostenského rejstříku; do jejího vydání pravomocné rozhodnutí, jímž byla udělena koncese.
(3) Průkaz živnostenského oprávnění lze nahradit i osvědčením, které podnikateli vydá na jeho žádost živnostenský úřad.
Osvědčení musí obsahovat tyto údaje:
a) u fyzické osoby její jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, pokud byl pobyt povolen, umístění a označení organizační složky na území České republiky, jméno, příjmení a rodné číslo vedoucího organizační složky a adresu jeho pobytu na území České republiky, obchodní jméno, místo podnikání, předmět podnikání a identifikační číslo,
b) u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, identifikační číslo, jméno, příjmení a rodné číslo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, u zahraniční osoby umístění a označení organizační složky na území České republiky, jméno, příjmení a rodné číslo vedoucího organizační složky a adresu jeho pobytu na území České republiky,
c) evidenční číslo živnostenského listu nebo koncesní listiny.
Osvědčení lze vydat i pro více živností v působnosti téhož živnostenského úřadu.
(4) Živnostenský list, rozhodnutí o udělení koncese, koncesní listina a osvědčení podle odstavce 3 jsou veřejnými listinami.
(5) Zahraničním osobám, které se zapisují do obchodního rejstříku, se při splnění stanovených podmínek vydá živnostenský list nebo koncesní listina před zápisem do tohoto rejstříku.
(6) Na žádost zakladatelů, popřípadě orgánů nebo osob, oprávněných podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního rejstříku, vydá živnostenský úřad živnostenský list nebo koncesní listinu před zápisem do tohoto rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena.
(7) Osobám uvedeným v odstavci 5 vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku v rozsahu zapsaného předmětu podnikání. Osobám uvedeným v odstavci 6 vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů od doručení živnostenského listu nebo koncesní listiny nebo není-li návrhu vyhověno, musí uvedené doklady neprodleně vrátit. Platnost živnostenského listu nebo koncesní listiny zaniká nesplněním podmínek stanovených v tomto odstavci.
(8) Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba je může vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon.
(9) Živnostenské oprávnění může být vykonáváno na celém území České republiky.

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce

§ 11

(1) Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a která, nejde-li o manžela nebo manželku podnikatele, je v pracovněprávním vztahu k podnikateli. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva podnikatele.
(2) Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 6 a 7), musí mít bydliště na území České republiky a musí prokázat pohovorem před živnostenským úřadem znalost českého jazyka nebo slovenského jazyka, nejedná-li se o občana České republiky. Znalost českého jazyka nebo slovenského jazyka prokáže, jestliže
a) je schopen plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
b) umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku.
(3) Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby, dále fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti podle § 8. Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 až 4, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
(4) Odpovědného zástupce je povinen ustanovit
a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7), nejedná-li se o ohlašovací živnost provozovanou průmyslovým způsobem,
b) podnikatel, který je zahraniční fyzickou osobou a nemá na území České republiky povolen pobyt,
c) podnikatel, který je právnickou osobou se sídlem v České republice. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví člena statutárního orgánu nebo statutární orgán, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob,
d) podnikatel, který je zahraniční právnickou osobou. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví vedoucího organizační složky umístěné na území České republiky, který splňuje podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona. Nesplňuje-li vedoucí organizační složky tyto podmínky, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.
(5) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu příslušnému podle § 45 do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala.
(6) Odpovědný zástupce pro živnost ohlašovací může vykonávat svoji funkci ode dne ustanovení, splňuje-li podmínky vyžadované tímto zákonem.
(7) Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou předloží podnikatel ke schválení živnostenskému úřadu. Ustanovení nabývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí o schválení nabylo právní moci. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce podnikatel oznámí živnostenskému úřadu příslušnému podle § 50 do 15 dnů od ukončení výkonu funkce.
(8) Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. To neplatí, je-li živnostenské oprávnění pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu, že provozování živnosti je dočasně přerušeno (§ 31 odst. 7).
(9) Podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce i v případech, kdy to tento zákon nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § 11 obdobně s výjimkou odstavce 8.
(10) Živnostenský úřad může v průběhu provozování živnosti povolit provozování živnosti bez odpovědného zástupce na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na dobu 6 měsíců, nemůže-li tím dojít k ohrožení životů a zdraví lidí.

§ 12

(1) Jménem a na účet fyzické osoby, která z důvodu nedostatku věku nebo rozhodnutí soudu nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může být živnost provozována se souhlasem soudu, navrhne-li to její zákonný zástupce. Živnost ohlásí nebo o koncesi požádá jménem zastoupeného zákonný zástupce.
(2) Zákonný zástupce ustanoví odpovědného zástupce podle § 11 se souhlasem soudu. 28a)
------------------------------------------------------------------
28a) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
§ 13

Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele
(1) Zemře-li podnikatel, mohou v živnosti pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví:
a) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
b) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel, i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
c) pozůstalý manžel splňující podmínku uvedenou v písmenu b), pokud v živnosti nepokračují dědicové,
d) správce dědictví 29), pokud byl pro zachování provozu podniku ustanoven orgánem projednávajícím dědictví.
(2) Pokud osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) hodlají pokračovat v provozování živnosti, jsou povinny oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Správce dědictví je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li osoba podle odstavce 1 písm. a) až c) podmínky stanovené v § 6 a 7 nebo jsou-li u ní překážky podle § 8 anebo nemá-li bydliště na území České republiky, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.
(3) Nesplňuje-li správce dědictví 29) podle odstavce 1 písm. d) podmínky stanovené v § 7, musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.
(4) Po skončení řízení o dědictví mohou pokračovat v živnosti osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c), pokud nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti; tuto skutečnost musí do 1 měsíce od skončení dědického řízení oznámit živnostenskému úřadu, který byl naposledy místně příslušný (§ 45 odst. 1, § 50 odst. 1) pro zůstavitele. Průkaz živnostenského oprávnění pro osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) vydá živnostenský úřad příslušný pro tyto osoby podle§ 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1 na dobu 6 měsíců od skončení řízení o dědictví, není-li dále stanoveno jinak. Pokud tyto osoby ve lhůtě 6 měsíců nezískají vlastní živnostenské oprávnění, nemohou dále živnost provozovat.
(5) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 a 4 platí § 45, 46 a 50 obdobně.
------------------------------------------------------------------
29) § 175e občanského soudního řádu.
§ 14

Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva

(1) Při přeměně obchodní společnosti nebo družstva v jinou formu obchodní společnosti nebo v družstvo může nová společnost, popřípadě družstvo pokračovat na základě živnostenského oprávnění svého právního předchůdce v provozování živnosti zaniklé společnosti nebo družstva po dobu nezbytně nutnou k získání vlastního živnostenského oprávnění, splňuje-li všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Pokračování v živnosti musí do 15 dnů ode dne vzniku změny písemně oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit ohlašovací živnost nebo podat žádost o koncesi.
(2) Při sloučení, splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva platí ustanovení odstavce 1 obdobně.
§ 15
zrušen
§ 16

Provozování většího počtu živností jedním podnikatelem
Podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění.
Provozovny
§ 17

(1) Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se pro účely tohoto zákona považuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení, sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování služeb.
(2) Na základě průkazu živnostenského oprávnění může být živnost provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má užívací nebo vlastnické právo. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti, jejíž je byt součástí, pokud je tento správce k udělování takového souhlasu zmocněn. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování tomu závažné důvody, alespoň 3 dny předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek živnosti v provozovně písemně oznámit živnostenskému úřadu příslušnému podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1 nejméně 3 dny předem. To neplatí, jsou-li tyto provozovny uvedeny v ohlášení živnosti podle § 45 nebo v žádosti o koncesi podle § 50. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 4.
(3) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů, 29a) byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.
(4) V oznámení podle odstavce 2 podnikatel uvede
a) obchodní jméno,
b) identifikační číslo,
c) sídlo (trvalý pobyt, zahraniční osoba adresu pobytu podle § 5 odst. 4 a umístění organizační složky),
d) adresu provozovny podléhající kolaudačnímu řízení a předmět podnikání v této provozovně,
e) druh provozovny nepodléhající kolaudačnímu řízení (odstavec 1 věta druhá), její umístění a předmět podnikání v provozovně,
f) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně,
g) právní titul užívání provozovny.
(5) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 2, je povinen zahájení a ukončení činnosti v provozovně oznámit neprodleně živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se provozovna nachází. Živnostenský úřad, který vydá na základě ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi průkaz živnostenského oprávnění, a provozování živnosti v provozovně je podle údajů v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, postupuje přiměřeně podle věty prvé.
(6) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce 2 informuje podnikatele o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku.
(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodním jménem podnikatele a jeho identifikačním číslem. Stánek a obdobné zařízení podle odstavce 1 musí být dále označen údajem o sídle nebo místě podnikání.
(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům 29b) musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o stánek nebo obdobné zařízení,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení 29c) poskytujícího přechodné ubytování.
(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li a konec uzavření.
(10) Podnikatel může prodávat zboží, pokud jeho prodej nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Podnikatel je povinen označit automat svým obchodním jménem a identifikačním číslem. Umístění automatů oznámí podnikatel předem živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu má být automat umístěn. Na oznámení se vztahuje ustanovení odstavce4 přiměřeně. Prodej zboží pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštním zákonem.
(11) Podnikatel, který provozuje živnost v provozovně podléhající kolaudačnímu rozhodnutí, může při slavnostech, sportovníchdnicích nebo při jiných podobných akcích konaných v obci, v níž se provozovna nachází, prodávat i mimo tuto provozovnu po potraviny a jiné zboží, které se při těchto příležitostech obvykle nabízí a jejichž prodej je předmětem jeho podnikání. Takový prodej je podnikatel povinen oznámit písemně obci nebo v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech městské části
nebo městskému obvodu, v nichž se akce koná, tak, aby obec oznámení obdržela nejpozději 3 dny před uskutečněním akce.
-----------------------------------------------------------------
29a) Například zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
29b) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
29c) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
§ 18
(1) Obec může v přenesené působnosti 29d) vydat tržní řád formou obecně závazné vyhlášky. Pro nabídku, prodej zboží(dále jen "prodej") a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 29e) tržní řád vymezí:
a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště (dále jen "tržiště"), a jejich rozdělení (např. podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované služby),
b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,
c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu.
(2) Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na prodej zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona. 29e)
(3) Obec může v obecně závazné vyhlášce vydané podle odstavce 1 stanovit, že se tato vyhláška nevztahuje na některé druhy prodeje zboží a poskytování služeb prováděné mimo provozovnu, a stanovit, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu v obci nebo její části jsou zakázány.
------------------------------------------------------------------
29d) § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
29e) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Druhy živností
HLAVA I
Živnosti ohlašovací
§ 19
Ohlašovací živnosti jsou:
a) řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22,
b) vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2,
c) volné, není-li jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena.
DÍL 1
Živnosti řemeslné
§ 20
Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 zákona.
Odborná způsobilost
§ 21
Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje, není-li v příloze č. 1 stanoveno jinak,
a) výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příslušného tříletého učebního oboru 30) a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
b) vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
c) vysvědčením o maturitní zkoušce 31) v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru, nebo
d) diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu příslušné vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru.
------------------------------------------------------------------
30) Např. § 14 a 14a zákona č. 227/1859 ř. z., živnostenský řád, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 až 5 zákona č. 259/1924 Sb., živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, § 3 odst. 2 vládního nařízení č. 186/1949 Sb., o zatímní úpravě výcviku učňů, § 2 odst. 1 vládního nařízení č. 22/1952 Sb., o nové úpravě učňovských zkoušek, § 19 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon), zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 5/1981 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech, vyhláška Ministerstva školství SSR č. 16/1981 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech, vyhláška Ministerstva školství ČSR č. 31/1987 Sb., o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, vyhláška Ministerstva školství SSR č. 38/1987 Sb., o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích, § 25 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a sportu SR č. 102/1991 Sb., o ukončování studia na středních školách a ukončování přípravy v odborných učilištích a učilištích, vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
31) § 9 odst. 1 a 2 a § 25 odst. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 22
(1) Doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 mohou být nahrazeny
a) výučním listem z příbuzného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení příbuzného tříletého učebního oboru nebo studia v příbuzném oboru a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru živnosti,
b) vysvědčením o ukončení studia příbuzného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než čtyři roky, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru,
c) vysvědčením o maturitní zkoušce v příbuzném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru,
d) diplomem nebo jiným dokladem o absolvování vysoké školy v příbuzném oboru a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru,
e) osvědčením o rekvalifikaci 30a) nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru,
f) dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky před komisí složenou ze zástupců příslušného živnostenského úřadu, příslušné střední odborné školy nebo středního odborného učiliště, jakož i příslušného živnostenského společenstva, je-li zřízeno, a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru, nebo
g) dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.
(2) Praxí v oboru se pro účely tohoto zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost osoby bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.
(3) Praxí v oboru se rozumí také základní nebo náhradní služba v ozbrojených silách nebo civilní služba, pokud během ní byly pravidelně vykonávány práce, které jsou předmětem příslušné živnosti. Dokladem o výkonu praxe je písemné potvrzení vydané příslušným orgánem ozbrojených sil nebo právnickou či fyzickou osobou, u níž občan konal náhradní nebo civilní službu.
(4) Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních postupů a odborných znalostí.
(5) Obsahovou náplň a způsob provádění zkoušek podle odstavce 1 písm. b) stanoví vyhláška vydaná společně ústředním orgánem státní správy pro živnostenské podnikání a ústředními orgány státní správy, do jejichž působnosti patří odvětví, v nichž jsou živnosti provozovány. 31a)
------------------------------------------------------------------
30a) Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění
vyhlášky č. 324/1992 Sb.
31a) Vyhláška Ministerstva hospodářství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva zemědělství ČR č. 525/1992 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek
nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností.

DÍL 2

Živnosti vázané
§ 23
Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 zákona.
§ 24
Odborná způsobilost
Odborná způsobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 2 zákona nebo stanovena touto přílohou. Je-li v příloze č. 2 uvedena odborná způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci podle § 22 odst. 1 písm. e) a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru.
DÍL 3
Živnosti volné
§ 25
Obory živností volných stanoví vláda nařízením. K provozování živností volných se nevyžaduje prokazování odborné ani jiné
způsobilosti (§ 7).
HLAVA II
Živnosti koncesované
§ 26
Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 zákona.
§ 27
Odborná způsobilost a další podmínky
(1) Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. 3 zákona nebo stanovena touto přílohou. Je-li v příloze č. 3 uvedena odborná způsobilost spočívající ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci podle § 22 odst. 1 písm. e) a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru.
(2) Živnostenský úřad uloží nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě tohoto zákona anebo na základě zvláštních předpisů.

 

ČÁST TŘETÍ


HLAVA I
Všeobecná ustanovení
§ 28
(1) Rozsah živnostenského oprávnění (dále jen "rozsah oprávnění") se posuzuje podle obsahu živnostenského listu nebo koncesní listiny s přihlédnutím k ustanovením této části.
(2) Je-li provozování živnosti podle příloh č. 2 a 3 vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem podle zvláštního právního předpisu, je rozsah živnostenského oprávnění vymezen uvedeným dokladem.
(3) V pochybnostech rozhodne živnostenský úřad po vyjádření příslušné hospodářské komory a živnostenského společenstva, jsou-li zřízeny.
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
§ 31
(1) Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11), je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu.
(2) Podnikatel je povinen pro účely doručování písemností podle odstavce 11 viditelně označit obchodním jménem a identifikačním číslem místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku.
(3) Podnikatel je povinen zajistit, aby na provozovně, ve které je prodáváno zboží nebo poskytována služba, a nemá-li provozovnu, v místě podnikání, sídle nebo v místě organizační složky zahraniční osoby byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb.
(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Splnění této podmínky se posuzuje podle § 11 odst. 2.
(5) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje.
(6) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni pracovníkům živnostenského úřadu prokázat totožnost.
(7) Provozování živnosti lze přerušit nejdéle na dobu 2 let. Hodlá-li podnikatel přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.
(8) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno podle odstavce 7, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.
(9) Na základě oznámení podle odstavců 7 a 8 živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti v živnostenském rejstříku a o provedeném zápise vyrozumí podnikatele.
(10) Podnikatel je povinen mít v provozovně pro účely kontroly podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu průkaz živnostenského oprávnění nebo osvědčení vydané podle § 10 odst. 3.
(11) Podnikatel je povinen zajistit v místě podnikání, sídle a v místě organizační složky zapsané do obchodního rejstříku přijímání písemností.
(12) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby, není-li dále stanoveno jinak. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodním jménem a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Nepřesahuje-li účtovaná cena částku 20 Kč a při prodeji cenin, jízdenek hromadné dopravy, telefonních karet, denního a periodického tisku, zboží prodávaného prostřednictvím prodejních automatů a zboží souvisejícího s poskytováním doplňkových služeb v prostředcích železniční, autobusové, letecké a vodní dopravy, je podnikatel povinen doklad vydat pouze na žádost zákazníka, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Kopie dokladů je podnikatel povinen uschovávat po dobu 3 let ode dne jejich vydání, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(13) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti.
(14) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů. 33)
(15) Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními předpisy. 23d)
(16) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.
------------------------------------------------------------------
23d) Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
33) Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
§ 32
Z hlediska předmětu podnikání jsou živnosti:
a) obchodní,
b) výrobní,
c) poskytující služby.
HLAVA II
Živnosti obchodní
§ 33
Všeobecné ustanovení
(1) Obchodními živnostmi se pro účel tohoto zákona rozumí zejména:
a) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod nebo velkoobchod),
b) provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy,
c) provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí.
(2) Maloobchodem se pro účely tohoto zákona rozumí nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli.
(3) Velkoobchodem se pro účely tohoto zákona rozumí nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje k další podnikatelské činnosti.
Rozsah oprávnění
§ 34
(1) Podnikatel provozující obchodní živnost uvedenou v § 33 písm. a) je oprávněn, zůstane-li zachována povaha živnosti, také:
a) pronajímat zboží,
b) zprostředkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých případech,
c) provádět na zboží drobné změny, jimiž zboží přizpůsobuje potřebám kupujícího,
d) provádět montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud může být provedena jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí,
e) provádět výměnu vadných součástí u dodaného zboží, pokud může být provedena jednoduchým způsobem bez zvláštních odborných znalostí.
(2) Podnikatel je rovněž oprávněn provádět servis dodaného zboží za předpokladu, že k tomu použije odborně způsobilých osob.
(3) Vyžadují-li činnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 koncesi, může je podnikatel provádět, jen pokud koncesi má.
(4) Podnikatel má právo přijímat objednávky na zhotovení, zpracování nebo úpravy zboží, k jehož prodeji je oprávněn, a dát tyto práce provést oprávněným výrobcem.
(5) Při provádění změn podle odstavce 1 písm. c) nebo úprav podle odstavce 4 je podnikatel povinen dbát na to, aby změnami nebo úpravami nedošlo k odstranění označení výrobního původu výrobku, zejména ochranné známky.
§ 35
zrušen
§ 36
zrušen
§ 37
zrušen
§ 38
zrušen
§ 39
zrušen
§ 40
zrušen
§ 41
zrušen
HLAVA III
Živnosti výrobní
§ 42
Rozsah oprávnění
(1) Podnikatel má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti.
(2) Podnikatel má dále právo:
a) nakupovat za účelem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobců a příslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v jednotlivých případech zprostředkovávat prodej cizích výrobků a příslušenství,
b) vyrábět a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prostředky umožňující prodej výrobků, které vyrábí,
c) pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobců stejného druhu, jakož i příslušenství,
d) provádět montáž, seřízení a údržbu výrobků.
(3) Nákup, prodej, zprostředkování prodeje a pronájem cizích výrobků podle odstavce 2 písm. a) a c) může být prováděn jen v rozsahu, při kterém zůstane zachována povaha výrobní živnosti.
HLAVA IV
Živnosti poskytující služby
§ 43
Službami se pro účel tohoto zákona rozumí poskytování oprav a údržby věcí, přeprava osob a zboží, provozování cestovních kanceláří, poskytování ubytování, hostinská činnost, provozování zastaváren a jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb.
§ 44
Rozsah oprávnění
(1) Ustanovení § 42 odst. 2 a 3, platí pro podnikatele poskytující služby přiměřeně, zůstane-li přitom zachována povaha jejich živnosti.
(2) Podnikatel oprávněný k přepravě osob a zboží může vykonávat činnosti související se zajištěním bezpečnosti a pohodlí cestujících, překládat, skladovat a balit zásilky, provozovat úschovu a poskytovat pohostinství v dopravních prostředcích.

ČÁST ČTVRTÁ

Živnostenský list, koncesní listina,
živnostenský rejstřík
HLAVA I
Živnostenský list
Náležitosti ohlášení živnosti
§ 45
(1) Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území České republiky. Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to oznámit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky organizační složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky; nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání na území České republiky. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Zahraniční právnická osoba ohlašuje živnost živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky.
(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede:
a) jméno a příjmení, obchodní jméno, státní občanství, bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození (dále jen"rodné číslo") a údaj, zda jí soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti, nebo zda mu bylo v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4,
b) provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede údaje uvedené pod písmenem a) týkající se jeho osoby,
c) zahraniční fyzická osoba bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen), umístění organizační složky v České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího organizační složky. 36a) Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice,
d) místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo),
e) předmět podnikání,
f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění,
h) datum zahájení provozování živnosti, pokud datum zahájení není shodné se vznikem živnostenského oprávnění,
i) datum ukončení provozování živnosti; osoba uvedená v § 5 odst. 4 může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,
j) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem,
k) údaj o tom, zda pro provozování živnosti zaměstnává zaměstnance.
(3) Právnická osoba v ohlášení uvede:
a) obchodní jméno, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, údaj, zda jim soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti nebo zda u nich trvá jiná překážka provozování živnosti, a způsob, jakým za právnickou osobu jednají, zda bylo této právnické osobě v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4,
b) údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se odpovědného zástupce, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
c) umístění organizační složky v České republice a údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se vedoucího organizační složky 36a), jde-li o zahraniční právnickou osobu. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice,
d) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
e) předmět podnikání,
f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění,
g) datum zahájení provozování živnosti,
h) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,
i) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem,
j) údaj o tom, zda pro provozování živnosti zaměstnává zaměstnance.
(4) Ohlašovatel je povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru živnosti uvedeném v nařízení vlády vydaném podle § 73a. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.
------------------------------------------------------------------
36a) § 28 odst. 3 obchodního zákoníku.
§ 46
(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení
a) výpis z evidence Rejstříku trestů, 36c) ne starší 3 měsíců, (dále jen "výpis z Rejstříku trestů"), a je-li ustanoven odpovědný zástupce, také výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; zahraniční fyzická osoba též doklady podle § 6 odst. 4,
b) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
c) zahraniční fyzická osoba doklady o pobytu podle § 5 odst. 4, nejedná-li se o osobu, která je občanem členského státu Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká republika uzavřenou smlouvu, která omezení podle § 5 odst. 4 nepřipouští, nebo o občana České republiky, který nemá na území České republiky pobyt; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku, doklad prokazující, že má podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování,
d) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektům a prostorám, v nichž je místo podnikání, liší-li se od bydliště (§5 odst. 2), nebo k objektu nebo prostorám, v němž je organizační složka zahraniční osoby umístěna,
e) výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, je-li v něm zapsána,
f) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem,
g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
(2) Právnická osoba připojí k ohlášení
a) výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, ne starší 3 měsíců,
b) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,
c) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden; zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku, pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahraničí; výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší 3 měsíců,
d) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo místnostem, v nichž má právnická osoba sídlo,
e) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k umístění organizační složky zahraniční osoby,
f) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem,
g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na čestném prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
(3) Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§ 12).
------------------------------------------------------------------

36c) § 11 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.

Vydání živnostenského listu
§ 47
(1) Má-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, podnikatel splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a netrvá-li překážka provozování živnosti, živnostenský úřad vydá nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo ohlášení živnosti doručeno, živnostenský list.
(2) V živnostenském listě vydaném fyzické osobě se uvede:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky v České republice byla-li zřízena, a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) jejího vedoucího,
b) obchodní jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4,
d) místo podnikání,
e) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,
f) doba, na kterou se živnostenský list vydává, ohlásila-li provozování živnosti na dobu určitou nebo u osoby uvedené v§ 5 odst. 4 na dobu povoleného pobytu,
g) den vzniku živnostenského oprávnění,
h) datum vydání živnostenského listu.
(3) V živnostenském listě vydaném právnické osobě se uvede:
a) obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby též umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) jejího vedoucího,
b) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst. 4,
c) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,
d) doba, na kterou se živnostenský list vydává, ohlásila-li provozování živnosti na dobu určitou,
e) den vzniku živnostenského oprávnění,
f) datum vydání živnostenského listu.
(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský úřad podnikatele ve lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání živnostenského listu.
(5) Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, platí, že ohlášení bylo od počátku bez závad. Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení podle § 10 odst. 5 a 6, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel v průběhu řízení závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, živnostenský úřad řízení ukončí vydáním živnostenského listu.
(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení osoby podle § 10 odst. 5 a 6, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.
(7) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů vydat živnostenský list ve lhůtě podle odstavce 1 a nejedná-li se o postup podle odstavce 4, požádá nadřízený orgán o prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.
(8) Zjistí-li živnostenský úřad příslušný podle § 45, že živnostenský list byl vydán v rozporu se zákonem, oznámí tuto skutečnost podnikateli a živnostenský list zruší a ohlášení znovu projedná podle § 47. Podle okolností případu rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo vydá nový živnostenský list.
(9) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení živnostenského listu živnostenský úřad kdykoli opraví vydáním opraveného živnostenského listu a doručí jej podnikateli.
------------------------------------------------------------------
§ 48
(1) Živnostenský úřad zašle opis živnostenského listu nebo výpis z něj, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a podnikateli (dále jen "opis živnostenského listu") místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů a Českému statistickému úřadu. Opis živnostenského listu zašle živnostenský úřad též úřadu práce a příslušné správě sociálního zabezpečení místně příslušným podle bydliště nebo sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky zahraniční osoby a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění. Tato povinnost živnostenského úřadu se vztahuje i na změny živnostenského listu, včetně změn průkazu živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle § 47 odst. 8 a 9. Opis živnostenského listu zašle též živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu má podnikatel místo podnikání, a dalšímu orgánu, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
(2) Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění zahraničních osob a právnických osob založených zahraničními osobami zašle živnostenský úřad též místně příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie.
(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 ve lhůtě 30 dnů ode dne vydání živnostenského listu, jeho změny nebo ode dne vydání opatření podle § 47 odst. 9 nebo ode dne právní moci rozhodnutí.

§ 49
(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad podle okolností případu provede změnu živnostenského listu vydáním živnostenského listu se změněnými údaji nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo živnostenské oprávnění zruší anebo písemně podnikatele vyrozumí o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku. Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů a stanoví nejméně 15denní lhůtu pro splnění této povinnosti a změnu průkazu živnostenského oprávnění do předložení dokladů neprovede. Týká-li se změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že živnostenské
oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.
(3) Jedná-li se o změnu údajů, v jejichž důsledku dochází ke změně místní příslušnosti živnostenského úřadu, je ode dne vzniku změny místně příslušným úřadem k úkonům podle tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, živnostenský úřad místně příslušný podle nového sídla nebo trvalého pobytu podnikatele a u zahraniční osoby podle povoleného pobytu, místa podnikání nebo podle umístění organizační složky, a to i v případě, že podnikatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1. Řízení o uložení pokuty, pozastavení provozování živnosti a zrušení živnostenského oprávnění dokončí živnostenský úřad, který řízení zahájil. Osoba povinně zapsaná v obchodním rejstříku k ohlášení změny obchodního jména, sídla, místa podnikání a zahraniční osoba též k ohlášení změny umístění organizační složky připojuje doklad o jejím provedení v obchodním rejstříku. Dojde-li ke změně místní příslušnosti živnostenského úřadu podle věty první, je původně místně příslušný živnostenský úřad povinen postoupit věc nově místně příslušnému živnostenskému úřadu, a to do 15 dnů ode dne, kdy se o změně místní příslušnosti dozvěděl.
(4) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování živnosti, provede zápis změny do živnostenského rejstříku a současně o tom informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.
HLAVA II
Koncesní listina
§ 50
Náležitosti žádosti o koncesi
(1) Fyzická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle jejího bydliště na území České republiky. Právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání koncese živnostenský úřad místně příslušný podle svého sídla. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání nezřizuje na území České republiky organizační složku, podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle místa povoleného pobytu na území České republiky; nelze-li místní příslušnost živnostenského úřadu pro tuto osobu určit podle místa povoleného pobytu v České republice, je místně příslušným živnostenský úřad podle jejího místa podnikání na území České republiky. Zahraniční fyzická osoba, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky. Zahraniční právnická osoba podává žádost o koncesi živnostenskému úřadu příslušnému podle umístění organizační složky na území České republiky.
(2) Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2 až 4 a § 46 odst. 1, 2 a 3 obdobně. Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3.
(3) Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, k žádosti o koncesi přiloží:
a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce,
b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce.
(4) Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.

§ 51
(1) Zjistí-li živnostenský úřad, že náležitosti žádosti o koncesi splněny nejsou, vyzve podnikatele ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele lhůtu i opakovaně prodloužit. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o udělení koncese.
(2) Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti. Neodstraní-li podnikatel závady ve lhůtě, živnostenský úřad řízení zastaví.
§ 52
Projednání žádosti
(1) Je-li k provozování živnosti podle zvláštních předpisů nebo přílohy č. 3 zákona nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení nebo vyjádření orgánu státní správy, živnostenský úřad mu předloží žádost o koncesi; tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti, pokud v příloze č. 3 není stanoveno jinak. Jeho stanoviskem je živnostenský úřad vázán. Toto stanovisko živnostenský úřad nevyžaduje v případě, že orgán uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu vydal rozhodnutí o udělení souhlasu s podnikáním podle zvláštního právního předpisu.
(2) Vyžaduje-li to povaha živnosti nebo v pochybnostech, může si živnostenský úřad vyžádat i vyjádření dalších orgánů, které jsou povinny je zaslat nejpozději ve lhůtě podle odstavce 1.
§ 53
Rozhodování o koncesi
(1) Před rozhodnutím o koncesi živnostenský úřad zjišťuje, zda jsou splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá překážka provozování živnosti.
(2) Není-li splněna některá z podmínek podle odstavce 1 nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy příslušný podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, živnostenský úřad žádost zamítne.
(3) Je-li současně se žádostí o udělení koncese předkládáno živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce a splňuje-li navržená osoba podmínky stanovené zákonem, rozhodne živnostenský úřad o ustanovení odpovědného zástupce v rozhodnutí o udělení koncese.
(4) Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti, pokud v příloze č. 3 není stanoveno jinak. Osobě uvedené v § 5 odst. 4 živnostenský úřad udělí koncesi na dobu povoleného pobytu.
(5) V rozhodnutí o udělení koncese živnostenský úřad uvede údaje podle § 54 odst. 2 písm. a) až e) nebo údaje podle § 54 odst. 3 písm. a) až d) a stanoví podmínky provozování živnosti podle § 27 odst. 2.

§ 54
Vydání koncesní listiny
(1) Koncesní listinu živnostenský úřad vydá podnikateli do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.
(2) V koncesní listině vydané fyzické osobě se uvede:
a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen) a umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) vedoucího organizační složky v České republice,
b) obchodní jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) místo podnikání a předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3 a pokud je rozsah předmětu podnikání vymezen stanoviskem orgánu státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi, uvede se v tomto rozsahu,
d) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,
e) doba, na kterou se koncesní listina vydává,
f) datum vydání koncesní listiny,
g) den vzniku práva provozovat živnost.
(3) V koncesní listině vydávané právnické osobě se uvede:
a) obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby též umístění organizační složky v České republice a jméno, příjmení a bydliště (popřípadě místo pobytu v České republice) jejího vedoucího,
b) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3 a pokud je rozsah předmětu podnikání vymezen stanoviskem orgánu státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi, uvede se v tomto rozsahu,
c) provozování živnosti průmyslovým způsobem, je-li živnost tímto způsobem provozována,
d) doba, na kterou se koncesní listina vydává,
e) datum vydání koncesní listiny,
f) den vzniku práva provozovat živnost.
§ 55
Rozeslání opisů koncesní listiny
(1) Ustanovení § 48 platí obdobně.
(2) Živnostenský úřad zašle opis pravomocného rozhodnutí o udělení koncese a opis koncesní listiny nebo výpis z ní, rozhodnutí o její změně nebo o jejím zrušení a údaje o přerušení nebo o pozastavení provozování živnosti, popřípadě jiným dohodnutým způsobem sdělí údaje o koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.

§ 56

Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi
(1) Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Pro oznámení změny sídla, trvalého pobytu a u zahraniční osoby změny adresy povoleného pobytu, místa podnikání nebo umístění organizační složky platí § 49 odst. 3.
(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad podle okolností případu změní rozhodnutí o udělení koncese, vydá koncesní listinu se změněnými údaji nebo rozhodne o pozastavení provozování živnosti nebo živnostenské oprávnění zruší anebo písemně vyrozumí podnikatele o provedení změny v živnostenském rejstříku. Pro rozesílání opisů rozhodnutí platí ustanovení § 48 obdobně.
(3) Změny údajů týkajících se rozsahu předmětu podnikání a podmínek provozování živnosti provede živnostenský úřad změnou rozhodnutí o udělení koncese. V případě změny rozsahu předmětu podnikání vydá koncesní listinu se změněnými údaji ve lhůtě podle § 54 odst. 1.
(4) Na řízení o změně rozhodnutí o udělení koncese se vztahuje přiměřeně ustanovení § 52 a 53. Řízení o změně podmínek uložených v rozhodnutí o udělení koncese podle § 27 odst. 2 zahajuje živnostenský úřad z vlastního nebo jiného podnětu. Předloží-li podnikatel ke schválení ustanovení nového odpovědného zástupce, živnostenský úřad jej schvaluje v samostatném řízení.

HLAVA III
Zánik živnostenského oprávnění
§ 57
(1) Živnostenské oprávnění zaniká:
a) smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové nebo správce dědictví; oprávnění však zanikne nejpozději uplynutím lhůty uvedené v § 13 odst. 4,
b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14,
c) uplynutím doby, pokud živnostenský list nebo koncesní listina byly vydány na dobu určitou,
d) výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku,
e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.
(2) Živnostenské oprávnění nezaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c), pokud podnikatel před uplynutím doby, na kterou byly živnostenský list nebo koncesní listina vydány, oznámí změnu data ukončení provozování živnosti nebo požádá o změnu koncesní listiny vydané na dobu určitou v tomto údaji.
(3) Zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost živnostenský úřad povinen oznámit orgánům uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2.

§ 58
(1) Živnostenský úřad příslušný podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1 zruší živnostenské oprávnění, jestliže
a) podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), ledaže v případě § 6 odst. 1 písm. b) je
živnost provozována se souhlasem soudu podle § 12,
b) nastanou překážky podle § 8, nebo
c) podnikatel o to požádá.
(2) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce 1 zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Obdobně živnostenský úřad postupuje v případě, že zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky (§ 5 odst. 4), tuto podmínku nesplňuje.
(3) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce 1 může živnostenské oprávnění zrušit nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky.
(4) V případě, že bylo zastaveno užívání nebo provoz zařízení nebo části zařízení 38) a podnikateli bylo uloženo odstranit závady, může živnostenský úřad příslušný podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1 v odpovídajícím rozsahu zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti, jestliže podnikatel neodstraní závady do 1 roku od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li lhůta stanovena, do 1 roku od rozhodnutí.
(5) Živnostenský úřad příslušný podle odstavce 1 zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele doloženou souhlasem správce daně, je-li tento souhlas vyžadován zvláštním zákonem. 38a) Nedoloží-li podnikatel tento souhlas, živnostenský úřad žádost o zrušení živnostenského oprávnění zamítne.
(6) Bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodů uvedených v odstavcích 2 až 4, může podnikatel ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
(7) Zrušení živnostenského oprávnění podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavců 2, 3, 4 živnostenský úřad neprodleně oznámí na úřední desce okresního úřadu příslušného podle § 45 odst. 1 a § 50 odst. 1 a podle místa podnikání. V oznámení uvede obchodní jméno právnické nebo fyzické osoby, její identifikační číslo, sídlo, místo podnikání, umístění organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, předmět podnikání a datum, k němuž bylo živnostenské oprávnění zrušeno. Oznámení musí být na úřední desce zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů.
(8) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavců 2 až 4 živnostenský úřad stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat. Doba pozastavení živnosti nesmí být delší než 1 rok.
------------------------------------------------------------------
38) Např. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38a) § 35 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 59
zrušen
HLAVA IV
Živnostenský rejstřík
§ 60
(1) Živnostenské úřady vedou v živnostenském rejstříku údaje o podnikatelích, kteří měli nebo mají v jejich územní působnosti sídlo, bydliště, zahraniční osoby pobyt podle § 5 odst. 4, místo podnikání nebo organizační složku umístěnou na území České republiky.
(2) Do rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:
a) u fyzické osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, identifikační číslo, obchodní jméno a místo podnikání, u odpovědného zástupce jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, a u zahraniční osoby též adresu organizační složky umístěné v České republice a u vedoucího organizační složky umístěné v České republice jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození; u právnické osoby obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo a u fyzických osob, které jsou statutárním
orgánem nebo jeho členy, u odpovědného zástupce a u vedoucího organizační složky zahraniční osoby jméno, příjmení, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a dále adresa organizační složky umístěné v České republice,
b) předmět podnikání,
c) druh živnosti,
d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována včetně údajů o zahájení a ukončení provozování živnosti v nich,
e) doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny,
f) datum vzniku živnostenského oprávnění,
g) datum zahájení provozování živnosti,
h) pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
i) datum zániku živnostenského oprávnění,
j) provozování živnosti průmyslovým způsobem, a údaje o rozsahu živnostenského oprávnění podle § 7a odst. 8,
k) údaj o tom, zda jsou v provozované živnosti zaměstnáváni zaměstnanci,
l) prohlášení a zrušení konkursu,
m) vstup právnické osoby do likvidace,
n) překážky provozování živnosti podle § 8,
o) přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním,
p) další doplňující údaje oznámené podnikatelem, které charakterizují jeho podnikatelskou činnost.
Zápis musí být proveden do 5 pracovních dnů ode dne vydání průkazu živnostenského oprávnění nebo jeho změny nebo do 5 dnů ode dne, kdy se o změně údaje vedeného v živnostenském rejstříku dozvěděl.
(3) Rejstřík je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje obchodní jméno, místo podnikání, u zahraniční fyzické osoby též umístění organizační složky v České republice, předmět podnikání, identifikační číslo, provozovny, provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění, údaj o tom, zda jsou zaměstnáváni zaměstnanci, pozastavení a přerušení provozování živnosti, prohlášení a zrušení konkursu, překážky provozování živnosti a doplňující údaje oznámené podnikatelem, které charakterizují jeho podnikatelskou činnost, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní jméno, sídlo, u zahraniční právnické osoby umístění organizačnísložky v České republice, identifikační číslo, předmět podnikání, provozovny, provozování živnosti průmyslovým způsobem včetně rozsahu živnostenského oprávnění, údaj o tom, zda jsou zaměstnáváni zaměstnanci, pozastavení a přerušení provozování živnosti, prohlášení a zrušení konkursu, vstup do likvidace, překážky provozování živnosti a doplňující údaje oznámené podnikatelem, které charakterizují jeho podnikatelskou činnost. Ve veřejné části živnostenského rejstříku jsou údaje o podnikatelích, kterým trvá živnostenské oprávnění. Toto ustanovení platí obdobně pro ústřední evidenci podnikatelů. 38b)
(4) Do rejstříku v části, v níž je veřejným seznamem podle odstavce 3, má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy.
(5) Na požádání lze z veřejné části rejstříku vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části rejstříku lze tak učinit, osvědčí-li žadatel právní zájem.
(6) Údaje vedené v rejstříku a jejich aktualizaci předávají živnostenské úřady do ústřední evidence podnikatelů. 38b) Do ústřední evidence podnikatelů se dále zapisují údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Za tímto účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.
(7) Údaje vedené v části rejstříku, která je veřejným seznamem, živnostenský úřad zveřejňuje. Toto ustanovení platí obdobně pro ústřední evidenci podnikatelů. 38b)
------------------------------------------------------------------
38b) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST PÁTÁ
Živnostenská kontrola a pokuty
HLAVA I
Živnostenská kontrola
§ 60a
Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínky provozování živnosti uložené v koncesní listině. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností.
§ 60b
Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají pracovníci živnostenských úřadů. Ke kontrole mohou být přizváni zástupci dalších orgánů a osob určených zvláštními právními předpisy. Výkon živnostenské kontroly se řídí zvláštním zákonem. 38b)
------------------------------------------------------------------
38b) § 8 až 26 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
§ 60c
Podnikatel je oprávněn přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu. Nepřítomnost třetí osoby není důvodem k přerušení kontroly.
§ 60d
(1) Živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků zjištěných při provozování živnosti.
(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 stanoví k odstranění nedostatků přiměřenou lhůtu.
(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladné účinky.
HLAVA II
Neoprávněné podnikání
§ 61
(1) Neoprávněným podnikáním je provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost.
(2) Za neoprávněné podnikání se považuje i jednorázové a nahodilé provozování živnosti po dobu jejího pozastavení podle § 58 odst. 2 až 4.
§ 62
(1) Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 500 000 Kč.
(2) Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 750 000 Kč.
(3) Právnické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
(4) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

§ 63
zrušen
§ 63a
(1) Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti volné, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 100 000 Kč.
(3) Fyzické osobě, která neoprávněně podniká v činnosti, která je předmětem živnosti koncesované, živnostenský úřad uloží pokutu až do výše 200 000 Kč. rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.
(4) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.
§ 64
Ustanovení trestního zákona 40) týkající se stíhání fyzických osob pro neoprávněné podnikání zůstávají ustanoveními § 61 až 63a nedotčena.
------------------------------------------------------------------
40) § 118 trestního zákona.
HLAVA III
Porušení jiných ustanovení zákona
§ 65
(1) Živnostenský úřad může uložit podnikateli pokutu až do výše 100 000 Kč, jestliže podnikatel:
a) neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo nepředloží jeho ustanovení ke schválení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odpovědného zástupce,
b) nedodržuje podmínky stanovené pro provozování živnosti koncesované,
c) porušuje povinnosti stanovené v § 31,
d) porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními předpisy.
(2) Živnostenský úřad může podnikateli uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, jestliže podnikatel:
a) neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo neoznámí jeho ustanovení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odpovědného zástupce,
b) neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu.
(3) Živnostenský úřad může podnikateli uložit pokutu až do výše 20 000 Kč, jestliže podnikatel:
a) neohlásí živnostenskému úřadu, že ustanovil odpovědného zástupce, ač k tomu nebyl povinen,
b) neohlásí, že odpovědný zástupce již nemá bydliště na území České republiky,
c) neoznámí změny nebo doplnění údajů obsažených v ohlášení nebo v žádosti, na jejímž základě bylo rozhodnuto o udělení koncese.
(4) Živnostenský úřad může uložit odpovědnému zástupci za porušení povinností, vyplývajících pro něj z tohoto zákona, pokutu až do výše 50 000 Kč.
(5) Živnostenský úřad může uložit osobě, která nesplní povinnost uloženou tímto zákonem, nejde-li o podnikatele, pokutu až do výše 10 000 Kč.
(6) Živnostenský úřad může uložit podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 7 a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím lhůty, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu (§ 31 odst. 8), pokutu až do výše 10 000 Kč.
(7) Živnostenský úřad uloží za souběžné porušení zákona touž osobou projednané ve společném řízení sankci podle ustanovení vztahujícího se na porušení nejpřísněji postižitelné.
HLAVA IV
Ukládání pokut
§ 66
(1) Řízení o uložení pokuty podle § 61 až 63a může živnostenský úřad zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se o neoprávněném podnikání dozvěděl, nejpozději však do 5 let od doby, kdy k porušení došlo; jde-li o pokračující neoprávněné podnikání, nejpozději do 5 let od doby, kdy neoprávněné podnikání ještě trvalo.
(2) Řízení o uložení pokuty podle § 65 může živnostenský úřad zahájit do 1 roku ode dne, kdy se o skutečnosti uvedené v § 65 dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy taková skutečnost ještě trvala, a jedná-li se o nesplnění povinnosti ve lhůtě stanovené tímto zákonem, nejpozději do 3 let ode dne, kdy uplynula lhůta pro splnění povinnosti stanovená tímto zákonem.
(3) Pokuty uložené podle § 61 až 63a, § 65 a 71 jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Živnostenský úřad, který pokutu uložil, je oprávněn ji vybírat a vymáhat, přičemž postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
(4) Pokutu podle § 65 odst. 1 až 3 lze uložit i osobě, která se dopustila porušení tohoto zákona jako podnikatel a jejíž živnostenské oprávnění již zaniklo.
(5) Pokutu podle § 65 zákona až do výše 5000 Kč lze uložit též na místě v blokovém řízení, je-li porušení povinnosti podle tohoto zákona spolehlivě zjištěno, nestačí-li domluva a osoba uvedená v § 65 ji na místě zaplatí. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. Pověřený pracovník živnostenského úřadu je oprávněn uloženou pokutu vybrat. K jejímu uložení a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích. 41)
------------------------------------------------------------------
41) § 85 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění zákona č. 67/1993 Sb.
ČÁST ŠESTÁ
Společná, přechodná a závěrečná
ustanovení
HLAVA I
Společná ustanovení
§ 67
Pracovněprávní vztahy
Pracovněprávní vztahy mezi podnikatelem a jeho zaměstnanci se řídí pracovněprávními předpisy.
§ 68
Součinnost orgánů státní správy
(1) Orgány, provádějící kontrolu podle zvláštních předpisů, zasílají opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o závažném porušení zvláštních předpisů podnikatelem, příslušnému živnostenskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V téže lhůtě příslušnému živnostenskému úřadu oznamují i případy neoprávněného podnikání zjištěné při výkonu jejich činnosti. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním zákonem. 42)
(2) Živnostenské úřady ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění informují jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních předpisů osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti.
------------------------------------------------------------------
42) Např. zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
§ 69
Živnostenská společenstva
(1) Živnostenské společenstvo (dále jen "společenstvo") je sdružením 43) podnikatelů v určitém oboru nebo oborech živností na vymezeném území.
(2) Společenstva hájí a podporují společné zájmy podnikatelů, kteří jsou jejich členy, a přispívají k řádnému provozování živností. Podávají na vyžádání nebo z vlastní iniciativy orgánům státní správy návrhy, informace a stanoviska o živnostech v oboru své působnosti.
------------------------------------------------------------------
43) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 70
Doručování
(1) Doručuje se zpravidla poštou. Živnostenský úřad může písemnost doručit i jiným vhodným způsobem.
(2) Podnikateli se písemnosti doručují na adresu naposledy uvedenou podnikatelem živnostenskému úřadu jako adresa sídla nebo místa podnikání. Je-li podnikatel zahraniční osobou, která zřizuje na území České republiky organizační složku, doručují se písemnosti na adresu naposledy uvedenou podnikatelem živnostenskému úřadu jako adresa organizační složky.
(3) Odpovědnému zástupci se doručuje na naposledy oznámenou adresu bydliště v České republice vedenou živnostenským úřadem.
(4) Jiným osobám se doručuje na adresu trvalého nebo povoleného pobytu v České republice naposledy oznámenou živnostenskému úřadu.
(5) Nebyl-li adresát, který je fyzickou osobou, zastižen, uloží se písemnost u živnostenského úřadu, v jehož obvodu je místo doručení, na poště nebo u orgánu obce a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nebyl-li na adrese právnické osoby zastižen nikdo, kdo by byl oprávněn písemnost převzít, uloží se písemnost u živnostenského úřadu, v jehož obvodu je místo doručení, nebo na poště a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si fyzická nebo právnická osoba zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
§ 71
(1) Řízení ve věcech upravených tímto zákonem se řídí zákonem o správním řízení, 45) pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu živnostenského úřadu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání, může živnostenský úřad uložit pořádkovou pokutu do výše 10 000 Kč. Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li splněna povinnost ani ve lhůtě stanovené živnostenským úřadem.
(3) Před živnostenským úřadem se jedná v jazyce českém. Veškerá písemná podání se předkládají v češtině a listinné důkazy, pokud nejsou v češtině, musí být opatřeny úředním překladem. Občané České republiky příslušející k národnostním a etnickým menšinám mohou jednat před živnostenským úřadem ve svém jazyce, musí si však na náklady živnostenského úřadu obstarat tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků.
(4) Fyzická nebo právnická osoba může být v řízení před živnostenským úřadem zastoupena zástupcem. Zástupce jedná v rozsahu plné moci udělené písemně nebo ústně do protokolu. Pravost podpisu písemné plné moci musí být úředně ověřena.
------------------------------------------------------------------
45) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
§ 72
Pro účely řízení podle tohoto zákona je živnostenský úřad oprávněn požádat o vydání výpisu z Rejstříku trestů.
46)
------------------------------------------------------------------
46) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
§ 73
Mezinárodní smlouvy
Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána a která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů.
§ 73a
(1) Vláda nařízením stanoví obsahovou náplň jednotlivých živností a seznam oborů živností volných. Do doby účinnosti nařízení vlády, jímž se vydává seznam živností volných, jsou živnosti volné ty živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti.
(2) Vláda nařízením stanoví seznam živností (§ 7 odst. 3), jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost uvedenou v tomto nařízení.
(3) Ministerstva, do jejichž působnosti patří odvětví, v nichž jsou živnosti provozovány, vydají v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku, která stanoví způsob provádění a obsahovou náplň zkoušky, kterou lze prokázat odbornou způsobilost podle odstavce 2.
HLAVA II
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 74
Zachování dosavadních oprávnění
(1) V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají.
(2) Fyzické osoby, kterým uplynutím lhůty podle odstavce 1 zanikne oprávnění k podnikatelské činnosti v živnosti volné nebo řemeslné, nabývají současně živnostenského oprávnění k těmto živnostem. Živnostenský list vydá živnostenský úřad ve lhůtě stanovené v odstavci 1.
(3) Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona mají oprávnění k podnikatelské činnosti v živnosti vázané nebo koncesované, předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené zákonem nebo že ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.
(4) Právnické osoby, které mají ke dni účinnosti zákona podnikatelské oprávnění k činnostem, které jsou živnostmi, předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že ustanovily odpovědného zástupce, který splňuje podmínky podle zákona. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.
(5) Jestliže osoby uvedené v odstavcích 3 a 4 živnostenskému úřadu doklady nepředloží nebo jimi neprokáží splnění podmínek pro provozování živnosti, živnostenské oprávnění jim nevznikne. V pochybnostech rozhodne o tom, zda podmínky provozování živnosti splněny jsou, živnostenský úřad.
-----------------------------------------------------------------
§ 75
(1) Žádosti fyzických osob o registraci podnikatelské činnosti, která je živností, podané podle dosavadních předpisů, o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se považují za ohlášení nebo za žádost o koncesi.
(2) Žádosti o oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti k činnosti, o nichž nebylo rozhodnuto před účinností tohoto zákona, se podle obsahu považují za žádost o koncesi nebo za ohlášení živnosti vázané. Příslušný orgán státní správy je postoupí živnostenskému úřadu a k žádosti o koncesi připojí stanovisko jako podklad pro rozhodnutí.
(3) Fyzické osoby, které získaly oprávnění, povolení nebo průkaz způsobilosti a před účinností tohoto zákona nepožádaly o registraci, připojí je nahrazují tyto doklady stanovisko příslušného orgánu státní správy. k žádosti o koncesi nebo k ohlášení živnosti vázané. Při rozhodování o koncesi
§ 76
Živnosti, které podle zvláštních předpisů mohou provozovat organizace, jsou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek oprávněny provozovat i fyzické osoby.
§ 77
Oprávnění k podnikatelské činnosti a podnikatelská oprávnění k činnostem, které nejsou živnostmi, zůstávají nedotčena, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
§ 78
zrušen
§ 79
Likvidace majetku po předlužení
(1) Překážkou provozování živnosti vzniklou před nabytím účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se rozumí likvidace majetku pro předlužení. 47)
(2) K likvidaci majetku pro předlužení, která byla provedena před 1. lednem 1990, se nepřihlíží.
------------------------------------------------------------------
47) § 352 až 354 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb.
§ 80
Zrušovací ustanovení
Ke dni účinnosti tohoto zákona se zrušuje:
1. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., kromě § 12a až 12e, 2. § 2 dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění zákona č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, 3. § 4 zákona č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků, 4. § 3 zákona č. 115/1948 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru, ve znění zákona č. 108/1950 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, 5. § 3 zákona č. 120/1948 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami, 6. § 1 odst. 2 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, ve znění zákona č. 58/1951 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví, 7. § 3 zákona č. 123/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků, 8. § 8 zákona č. 124/1948 Sb., o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení.

§ 81
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.