zákon číslo 40/2004 Sb

Seznam článků

Zákon o zadávání veřejných zakázek.
Ročník 2004 - SBÍRKA PŘEDPISŮ - ČESKÉ REPUBLIKY
PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Zákon o veřejných zakázkách
Citace: 40/2004 Sb.     Částka: 12/2004 Sb.
Na straně (od-do): 644-677     Rozeslána dne: 5. února 2004
Druh předpisu: Zákon     Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 17. prosince 2003     Datum účinnosti od: 1. května 2004
Platnost předpisu: ANO     Pozn. k úč.: s výj. viz § 112 Hesla rejstříku:
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:
199/1994 Sb.; 148/1996 Sb.; 28/2000 Sb.; 142/2001 Sb.; 278/2002 Sb.; 424/2002 Sb.
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 363/0
Text předpisu:  40 ZÁKON
ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY, PŮSOBNOST ZÁKONA A ZÁKLADNÍ POJMY
 
§ 1

Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)
a) okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona,
b) postup při zadávání veřejných zakázek,
c) druhy zadávacích řízení,
d) veřejnou soutěž o návrh,
e) dohled nad zadáváním veřejných zakázek.

§ 2
(1) Podle tohoto zákona postupují tito zadavatelé veřejných zakázek:
a) veřejný zadavatel, kterým je
1. Česká republika,2)
2. státní příspěvková organizace,3)
3. územní samosprávný celek a v případě hlavního města Prahy4) a statutárních měst též městský obvod nebo městská část, a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace,
4. Fond národního majetku České republiky, Pozemkový fond České republiky, státní fond, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká konsolidační agentura, zdravotní pojišťovna, dobrovolný svazek obcí a jiná právnická osoba, pokud byla zřízena zákonem nebo na základě zákona za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejnými zadavateli, nebo je veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují více než polovinu členů v jejím správním, řídícím nebo kontrolním orgánu,
b) jiná právnická nebo fyzická osoba, zadává-li zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, která je z více než 50 % financována veřejným zadavatelem, nebo
c) podnikatel,5) jestliže je ovládán6) veřejným zadavatelem, nebo jehož podnikání je podmíněno udělením oprávnění,7) které mu poskytuje zvláštní nebo výhradní práva, a vykonává některou z činností uvedených v § 3.
(2) Zadavatelem může být společně i několik zadavatelů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), mají-li svoje vzájemná práva a povinnosti a vztahy k třetím osobám smluvně upraveny.

§ 3
(1) Zadavatel v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací zadává podle tohoto zákona pouze nadlimitní veřejné zakázky (§ 14), pokud
a) poskytuje nebo provozuje pevné sítě určené k zásobování veřejnosti v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí
1. pitné vody,
2. elektřiny,
3. plynu nebo tepla,
b) zásobuje sítě uvedené v písmenu a) pitnou vodou, elektřinou, plynem nebo teplem,
c) vykonává činnost, při které využívá geograficky vymezeného území za účelem
1. průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv, nebo
2. poskytování letištních, přístavních a jiných terminálových zařízení leteckým dopravcům a dopravcům na vnitrozemských vodních cestách,
d) provozuje sítě poskytující služby veřejnosti v oblasti železniční dopravy, automatizovaných systémů, tramvají, trolejbusů, autobusů nebo lanovek,
e) poskytuje nebo provozuje kanalizaci pro veřejnou potřebu nebo provádí čištění nebo úpravu odpadních vod, pokud zároveň poskytuje nebo provozuje pevné sítě určené k zásobování veřejnosti v souvislosti s výrobou, přepravou nebo distribucí pitné vody nebo pokud tyto sítě zásobuje pitnou vodou,
f) poskytuje telekomunikační služby nebo provozuje telekomunikační sítě.8)
(2) Za činnost podle odstavce 1 písm. a) a b) se u zadavatele uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b) nepovažuje zásobování sítě, jestliže
a) v případě pitné vody nebo elektřiny
1. pitná voda nebo elektřina je vyráběna z důvodu nezbytností pro výkon činností, které nejsou uvedeny v odstavci 1, a
2. dodávky do veřejné sítě závisí pouze na vlastní spotřebě zadavatele a nepřesáhly 30 % průměru celkové výroby pitné vody nebo elektrické energie zadavatele za poslední 3 roky,
b) v případě plynu nebo tepla
1. výroba plynu nebo tepla je nevyhnutelným důsledkem výkonu činnosti, která není uvedena v odstavci 1, a
2. dodávka do veřejné sítě je určena pouze pro hospodářské využití takové výroby a nečiní více než 20 % průměrného obratu zadavatele za poslední 3 roky.
(3) Za činnost podle odstavce 1 písm. d) se nepovažuje provozování veřejné autobusové dopravy, jestliže jiné osoby mohou poskytovat tyto služby na celém území státu nebo pouze ve vymezené oblasti za stejných podmínek.
(4) Tento zákon se nevztahuje na nákupy zadavatelů, kteří poskytují telekomunikační služby nebo provozují telekomunikační sítě v případě, že zvláštní právní předpis8) umožňuje poskytovat telekomunikační služby nebo provozovat telekomunikační sítě v efektivní soutěži.

§ 4
(1) Tento zákon se nevztahuje na zadávání zakázek, jestliže
a) jejich předmětem jsou utajované skutečnosti nebo jejich provádění je podle zvláštních právních předpisů9) spojeno se zvláštními bezpečnostními opatřeními nebo jestliže to vyžaduje ochrana základních bezpečnostních zájmů státu,
b) jejich předmětem je výroba, koupě nebo oprava zbraní, zbraňových systémů, střeliva nebo zabezpečení dalšího vojenského materiálu pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu,
c) se jejich zadávání řídí zvláštními procesními pravidly a zakázky jsou zadávány v návaznosti na mezinárodní smlouvu, vztahující se k pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky10) nebo k vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,
d) se na jejich zadávání vztahují pravidla daná zvláštními postupy mezinárodních organizací,
e) jsou zadávány v návaznosti na mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi členským státem Evropské unie a jiným než členským státem Evropské unie nebo jinými než členskými státy Evropské unie, za účelem realizace nebo využití společného projektu smluvními stranami; uzavření takovéto smlouvy musí být sděleno Komisi Evropského společenství (dále jen "Evropská komise"),
f) jde o služby, jejichž předmětem je výzkum a vývoj v případě, kdy jejich výsledky nevyužije výlučně zadavatel pro vlastní činnost a jestliže poskytovaná služba je zcela uhrazena zadavatelem,
g) jde o poskytování finančních služeb spojených s vydáváním, prodejem, koupí nebo jiným převodem cenných papírů anebo s jinými finančními nástroji,
h) jde o služby nebo dodávky poskytované a přijímané Českou národní bankou v souvislosti s výkonem její působnosti,
i) jde o poskytování rozhodčích a smírčích služeb,
j) jde o činnost nebo dílo na základě pracovní smlouvy, nebo služebního anebo obdobného poměru,
k) předmět zakázky je hlavním předmětem podnikání státního podniku nebo předmětem činnosti příspěvkové organizace, které založil nebo zřídil v souladu se zákonem zadavatel uvedený v § 2 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 3,
l) jde o zakázku na služby zadávanou osobě, která je zadavatelem podle § 2 odst. 1 písm. a) na základě výhradního práva uděleného ze zákona nebo na základě zákona v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství,
m) jejich předmětem je ustanovení znalce nebo tlumočníka11) pro účely soudního, správního, rozhodčího nebo jiného obdobného řízení včetně přípravného řízení trestního,
n) jsou zadávány podle akreditovaných postupů jednotlivých programů pomoci Evropských společenství v České republice,
o) zakázka je zadávána na dodávky do státních hmotných rezerv,
p) jde o koupi, skladování a prodej zemědělských výrobků a potravin organizované Státním zemědělským intervenčním fondem,
q) dodavatelem dodávek nebo služeb je Česká republika prostřednictvím Vězeňské služby České republiky, jestliže zadavatelem je Česká republika.
(2) Tento zákon se nevztahuje na podlimitní veřejné zakázky (§ 15)
a) na dodávky nebo na služby přímo související s návštěvami ústavních činitelů jiných států a jimi zmocněných zástupců v České republice,
b) jejichž zadavatelem jsou zpravodajské služby.

§ 5
(1) Tento zákon se nevztahuje na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, jde-li o zakázky
a) zadávané za účelem
1. výkonu činností podle § 3 v zahraničí, pokud nejde o využití sítí nebo území v Evropských společenstvích,
2. dalšího prodeje nebo nájmu jiným osobám za předpokladu, že zadavatel nemá žádné zvláštní nebo výhradní oprávnění prodávat nebo pronajímat předmět takové veřejné zakázky a jiné osoby mají možnost předmět veřejné zakázky prodávat nebo pronajímat za stejných podmínek,
3. nákupu vody, vykonává-li zadavatel činnost uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) bodu 1,
4. nákupu energie nebo nákupu paliv určených pro výrobu energie, vykonává-li zadavatel činnost uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) bodech 2 a 3 nebo v § 3 odst. 1 písm. b),
5. nákupu podpůrných služeb podle zvláštního právního předpisu12) pro zajištění systémových služeb a nákupu elektrické energie pro krytí ztrát v přenosové soustavě, vykonává-li zadavatel činnost uvedenou v § 3 odst. 1 písm. a) bodu 2,
b) na služby, které
1. zadavatel zadává přidružené osobě [§ 17 písm. h)], nebo
2. zadává několik zadavatelů společně, mají-li svoje vzájemná práva a povinnosti a vztahy k třetím osobám smluvně upraveny, za účelem provedení činností podle § 3 jednomu z těchto zadavatelů nebo osobě, která je přidružena k jednomu z těchto zadavatelů, jestliže alespoň 80 % průměrného obratu přidružené osoby za služby, dosaženého za předchozí 3 roky v Evropských společenstvích, pochází z poskytování takových služeb osobám, k nimž je přidružena. Jestliže stejné nebo podobné služby poskytuje více než jedna osoba přidružená k zadavateli, bere se v úvahu celkový obrat pocházející z poskytování služeb těchto osob.
(2) Tento zákon se nevztahuje rovněž na zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, jde-li o zakázky zadávané za jiným účelem, než je výkon činností uvedených v § 3.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, jde-li o veřejnou zakázku
a) zadávanou zadavatelem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a),
b) která souvisí s projekty vodohospodářských staveb, zavlažováním nebo odvodňováním půdy, za předpokladu, že množství vody určené pro dodávky pitné vody představuje více než 20 % celkového množství vody dané k dispozici těmito projekty nebo zavlažovacími či odvodňovacími zařízeními, nebo
c) která souvisí s čištěním nebo úpravou odpadních vod.

§ 6
Veřejná zakázka
(1) Veřejnou zakázkou je zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, jejímž zadavatelem je osoba uvedená v § 2 a u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 000 000 Kč.
(2) Veřejná zakázka se uskutečňuje za úplatu na základě písemné smlouvy s jedním nebo více vybranými uchazeči nebo zájemci.
(3) Zadavatel musí dodávky, služby nebo stavební práce, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne limit uvedený v odstavci 1, zadat transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění.

§ 7
Veřejná zakázka na dodávky
Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je koupě věcí movitých i nemovitých (dále jen "zboží") včetně koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě, a rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě dodání zboží také montáž a uvedení do provozu, pokud nejde o případ podle § 8 odst. 2 písm. a).

§ 8
Veřejná zakázka na služby
(1) Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem není předmět veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na stavební práce.
(2) Veřejnou zakázkou na služby je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb rovněž
a)
dodání zboží, pokud je cena poskytovaných služeb vyšší než předpokládaná cena dodání zboží, nebo
b)
zakázka na stavební práce (§ 9), pokud je cena poskytovaných služeb vyšší než předpokládaná cena stavebních prací.
(3) Výčet služeb je uveden v přílohách č. 1 a 2.

§ 9
Veřejná zakázka na stavební práce
(1) Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka na provedení
a) nové stavby,
b) stavební změny dokončené stavby,
c) udržovací práce na stavbě,
d) odstranění stávající stavby, nebo
e) jakýchkoli stavebních prací, které odpovídají požadavkům určeným zadavatelem, včetně stavebních prací pořizovaných s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb poskytovaných zadavateli jinou osobou.
(2) Stavebními pracemi se rozumějí rovněž montážní práce související s prováděním staveb a stavebních prací podle odstavce 1.
(3) Veřejnou zakázkou na stavební práce je též veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě provedení stavebních prací podle odstavce 1 rovněž projektová a inženýrská činnost, týkající se těchto prací.

§ 10
Zadávací řízení a způsoby zadávání
(1) Zadávacím řízením se rozumí postup, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Veřejnou zakázku lze v zadávacím řízení zadat v
a) otevřeném zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku všichni dodavatelé, kteří mají zájem (dále jen "otevřené řízení"),
b) užším zadávacím řízení, ve kterém mohou podat nabídku pouze zadavatelem vybraní zájemci (dále jen "užší řízení"),
c) jednacím řízení s uveřejněním, ve kterém nabídku podávají pouze vybraní zájemci, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k jednání, nebo
d) jednacím řízení bez uveřejnění, ve kterém zadavatel přímo vyzve k jednání jednoho nebo více dodavatelů.

§ 11
Dodavatel
Dodavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která
a) poskytuje služby,
b) dodává zboží,
c) provádí stavební práce.

§ 12
Zájemce
Zájemcem se rozumí dodavatel,
a) který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, nebo
b) kterého zadavatel vyzval k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění.

§ 13
Uchazeč
Uchazečem se rozumí
a) dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v otevřeném řízení, nebo
b) zájemce, který ve stanovené době podal nabídku v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním.

§ 14
Nadlimitní veřejná zakázka

(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky (§ 18) dosáhne anebo přesáhne finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3.
(2) Finanční limit pro veřejné zakázky na dodávky a pro veřejné zakázky na služby je částka v české měně odpovídající
a) 130 000 EUR pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2 a pro Českou republiku - Ministerstvo obrany pro zboží uvedené v příloze č. 3,
b) 200 000 EUR pro zadavatele uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) bodech 3 a 4 a pro Českou republiku - Ministerstvo obrany pro zboží neuvedené v příloze č. 3,
c) 400 000 EUR pro zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky a dopravy, vykonávají-li činnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až e), nebo
d) 600 000 EUR pro zadavatele v oblasti telekomunikací, vykonávají-li činnost uvedenou v § 3 odst. 1 písm. f).
(3) Finanční limit pro veřejné zakázky na stavební práce je částka v české měně odpovídající 5 000 000 EUR.
(4) Je-li zadavatelem Česká republika, vztahují se finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3 k jejím organizačním složkám,13) není-li dále stanoveno jinak.
(5) Zadává-li jménem České republiky veřejnou zakázku
a) Ministerstvo vnitra, vztahují se finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3 k jeho organizačním jednotkám a k organizačním jednotkám Policie České republiky, které jsou zmocněny k zadávání veřejných zakázek,
b) Ministerstvo obrany, vztahují se finanční limity uvedené v odstavcích 2 a 3 k jeho organizačním jednotkám a k vojenským útvarům, vojenským zařízením nebo vojenským záchranným útvarům Armády České republiky,14) které jsou ministrem obrany zmocněny k zadávání veřejných zakázek.
(6) Pro přepočet EUR na českou měnu pro účely tohoto zákona je do dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost určující kurz vyhlášený Českou národní bankou v den odeslání oznámení podle § 42 až 44 nebo v den odeslání výzvy k jednání podle § 45. Po dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost jsou finanční limity v české měně odpovídající finančním limitům stanoveným tímto zákonem v EUR vyhlašovány v Úředním věstníku Evropské unie.
(7) Ustanovení odstavce 6 o přepočtu EUR na českou měnu se po dni vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské měnové unii v platnost nepoužije.
 

§ 15
Podlimitní veřejná zakázka

Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky (§ 18) nedosáhne finančních limitů uvedených v § 14 odst. 2 a 3.

§ 16
Rámcová smlouva

Rámcovou smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi zadavatelem v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a uchazečem, případně uchazeči, na podkladě otevřeného řízení, nebo užšího řízení, jejímž obsahem je stanovení smluvních podmínek pro veřejné zakázky, zejména s ohledem na ceny nebo předpokládané množství, které mají být zadány v určitém časovém období.

§ 17
Některé další pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele, obsažené v oznámení zadávacího řízení, případně dále upřesněné v zadávací dokumentaci, které musí být uchazečem v nabídce splněny,
b) nabídkou návrh smlouvy podaný uchazečem v otevřeném řízení, v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním,
c) vhodnou nabídkou nabídka podaná uchazečem splňujícím kvalifikaci, která splňuje zadávací podmínky stanovené zadavatelem pro obsah nabídky,
d) kvalifikací způsobilost dodavatele pro provedení zadávané veřejné zakázky,
e) zadáním veřejné zakázky rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky,
f) zadavatelskou činností činnost vykonávaná podle tohoto zákona za účelem zadání veřejné zakázky včetně činností souvisejících,
g) dokumentací o zadání veřejné zakázky souhrn dokumentů, jejichž pořízení vyžaduje tento zákon, a nabídky všech uchazečů,
h) přidruženou osobou osoba, vůči které je zadavatel ovládající osobou podle zvláštního právního předpisu6) nebo vůči níž je zadavatel osobou ovládanou podle zvláštního právního předpisu,6) nebo která společně se zadavatelem je osobou řízenou jinou osobou,
i) zvláštním nebo výhradním oprávněním oprávnění udělené ze zákona, nebo na základě zákona příslušným správním úřadem, kterým se jednomu nebo více zadavatelům v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací vyhrazuje některá z činností uvedená v § 3 odst. 1,
j) centrální adresou místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené tímto zákonem,
k) naléhavým případem událost, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil,
l) zahraniční osobou fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.