zákon číslo 99/1963 Sb.

Seznam článků

Příloha A (§ 248 odst. 3)

Případy, kdy je vyloučena možnost domáhat se, aby rozhodnutí správního orgánu bylo přezkoumáno soudem

 

Obor

Název předpisu a číslo §
Charakteristika rozhodnutí
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
§ 4 písm. f)
§ 4 písm. g)

zamítnutí, popř. odnětí oprávnění k odborné způsobilosti k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím vyhrazených technických zařízení

zamítnutí, popř. odnětí osvědčení o odborné způsobilosti ke zkoušení, revizím, opravám nebo obsluze vyhrazených technických zařízení

§ 6 odst. 1 písm. b)

nařízení, aby byly v přiměřených lhůtách odstraněny závady zjištěné při výkonu dozorčí činnosti
Celnictví


Zákon č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 5/1991 Sb., v úplném znění č. 287/1991 Sb.
§ 42


rozhodování o zařazení zboží

Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
§ 34


rozhodnutí o udělení nebo odejmutí povolení, rozhodnutí o žádosti o nakládání s kontrolovaným zbožím
Ceny
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách


rozhodnutí o regulaci cen
§ 3
Daně

Vyhláška Ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků
§ 19, 21
rozhodnutí o povolení posečkání daně nebo jejího zaplacení ve splátkách, rozhodnutí o žádosti o prominutí předepsané daně
Devizové hospodářství


Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon
§ 48


devizová povolení
Energetika

Zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon);
vyhláška č. 9/1958 Ú. l.
§ 6

souhlas se zřízením energetického díla

§ 3 vyhlášky

souhlas energetického podniku se zřízením energetického díla
Lesy – lesní hospodářství

Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích
§ 20

opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
§ 5 odst. 2, § 6 odst. 1

rozhodování o hospodářské úpravě lesů

§ 20 odst. 2

rozhodnutí o opatření k vyhubení škůdců a proti jejich rozšíření v lesích a jejich okolí nebo ve skladech dříví

§ 24

ustanovení a odvolání lesní stráže
Letecká doprava

Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 27 odst. 2

rozhodnutí o povinnosti správců, vlastníků nebo uživatelů objektů ohrožujících bezpečnost leteckého provozu na svůj náklad označit tyto objekty leteckým překážkovým značením a toto značení udržovat a provozovat
Nemocenské pojištění
(zabezpečení)

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

rozhodování v dávkových věcech nemocenského pojištění (zabezpečení) s výjimkou rozhodování o vrácení přeplatků na dávce neprávem vyplacené
Obrana státu

Zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon – v úplném znění č. 309/1990 Sb.
§ 4 a násl.

rozhodnutí v záležitosti branné povinnosti občanů

Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.
§ 5

povolení k uzavření nebo změně smlouvy týkající se založení podniku se zahraniční majetkovou účastí
Ochrana odrůd rostlin a plemen zvířat

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
§ 21

udělení šlechtitelského osvědčení
Ochrana zemědělské výroby

Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby
§ 5

povolení odrůd

§ 12

uznání odrůd, chmelnic, semenných ovocných stromů, matečných ovocných roubových stromů a keřů

§ 27

povolení prostředků na ochranu rostlin

Zákon ČNR č. 86/1972 Sb., o plemenitbě hospodářských zvířat
§ 6

povolování plemen hospodářských zvířat
Plynárenství

Zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon)
§ 5

souhlas se zřízením zařízení pro výrobu topných plynů

§ 7

souhlas se zrušením zařízení pro výrobu topných plynů a plynovodní sítě
Průmyslové vlastnictví
(vynálezy a průmyslové vzory)

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
§ 34 a 52

zamítnutí přihlášky vynálezu a průmyslového vzoru
Průmyslové vlastnictví
(ochranné známky)

Zákon č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách
§ 12

zamítnutí přihlášky
Průmyslové vlastnictví
(ochrana označení původu)

Zákon č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků
§ 7

zamítnutí přihlášky
Silniční doprava

Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.
§ 3 odst. 3 písm. c)

rozhodnutí o zařazování nově budovaných silnic do silniční sítě, o jejich přeřazování, popř. vyřazování z této sítě, jakož i o přeřazování místních komunikací a účelových komunikací do této sítě

Vyhláška FMD č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
§ 10 odst. 3 písm. c)

rozhodnutí o uzavírce, popř. o objížďce u silnic II. a III. třídy a místních komunikací
Sociální zabezpečení

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

kromě rozhodnutí přezkoumatelných podle § 250l všechna další rozhodnutí

Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o invaliditě (částečné invaliditě)
Státní tajemství

Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb.
§ 21

rozhodnutí o zákazu fotografování a filmování
Stavební řád

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
§ 32 písm. c) a d)

územní rozhodnutí o chráněném území a o stavební uzávěře

§ 91

rozhodnutí o příkazu k odstranění stavby, jsou-li bezprostředně ohroženy životy osob a není-li možno stavbu zachovat

§ 94

nařízení provedení neodkladných zabezpečovacích prací vlastníku stavby, která ohrožuje svým stavem život nebo zdraví osob, popř. značné národohospodářské nebo kulturní hodnoty, a není-li nezbytné stavbu ihned odstranit

§ 96 odst. 1 a 2

nařízení vyklizení stavby, která je v takovém stavu, že bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví osob
Školství

Zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
§ 3 odst. 2 písm. a) až c), e), h), m)

rozhodnutí ředitele školy (školského zařízení) činěná na základě odborných posudků nebo kapacitních možností

§ 7 písm. b)

rozhodnutí školského úřadu o odvoláních proti rozhodnutí ředitele podle § 3 odst. 2

Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
§ 18 odst. 2

rozhodnutí rektora (u vysokých škol, které se nečlení na fakulty, akademického senátu) vysoké školy o dovolání do rozhodnutí děkana v otázkách přijetí či nepřijetí ke studiu na vysoké škole
Telekomunikace

Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích
§ 4

rozhodnutí o povolení zřídit a provozovat telekomunikační zařízení mimo jednotnou telekomunikační síť

§ 6 odst. 3

rozhodnutí o povolení ke zřizování a provozování telekomunikačních zařízení mimo jednotnou telekom. síť, mají-li být zařízení připojena na jednot. telekom. síť
Těžba nerostů

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
§ 9 odst. 1 a 2

určení správce výhradního ložiska

§ 35 odst. 4

určení organizace, která provádí v nezbytně nutném rozsahu zajištění nebo likvidaci starých důlních děl a jejich následků
Veterinární péče

Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb.
§ 23

mimořádná veterinární opatření
Vodní hospodářství

Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon)
§ 16

rozhodnutí o opatřeních při nedostatku vody

§ 30 odst. 3

omezování nebo jiná úprava zásobování pitnou vodou, popř. její užívání při nedostatku pitné vody
Zahraniční obchod

Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.
§ 19 odst. 1 písm. i)

udělování, změny a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti prodeje za devizové prostředky

§ 54

povolení k vývozu nebo dovozu věcí (tzv. neobchodní vývoz nebo dovoz)
Zdravotnictví


Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu


rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
1)

§ 7 odst. 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
34a)

§ 27 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.
34b)

§ 25 a 28 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
34c)

§ 59 zákona č. 152/1994 Sb.
34d)

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
34e)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
34f)

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.
34g)

§ 25b odst. 2 zákoníku práce.
35a)

§ 83 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 8 a násl. zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5 a násl. zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
39)

Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
40)

Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
41)

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
42)

§ 8 odst. 4 a 5, § 9 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
43)

§ 7 odst. 3 až 5, § 9 odst. 2 a § 16 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).
44)

§ 6 odst. 4 a § 9 odst. 3 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
45)

Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.
46)

§ 44 a následující obchodního zákoníku.
47)

§ 17 a následující obchodního zákoníku.
48)

§ 19b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
49)

§ 8 a následující obchodního zákoníku.
50)

§ 497 a následující obchodního zákoníku.
51)
§ 708 a následující obchodního zákoníku.

52)

§ 716 a následující obchodního zákoníku.

53)

§ 151a a následující občanského zákoníku.

54)

Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů.

55)
Například § 72, § 131 odst. 2, § 131a, § 182 odst. 2, § 183 odst. 1 a § 199 obchodního zákoníku.

56)
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

57)
§ 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 30/2000 Sb.

58)

Například § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, § 62 a 62a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb.


59)

§ 2 odst. 3 obchodního zákoníku.

60)
§ 13 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

61)

§ 13 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.
62)

§ 769 obchodního zákoníku.
33b)
§ 37 odst. 3 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

33a)
Čl. 10 Ústavy České republiky.

63)
Například § 9 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb.

64)
§ 6 a následující vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

65)
Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

66)
§ 1 písm. b) zákona č. 219/1995 Sb.

67)

§ 1 písm. c) zákona č. 219/1995 Sb.

68)
§ 553 občanského zákoníku.

69)
§ 554 občanského zákoníku.

70)

§ 37b, 78 a následující zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

71)

§ 68 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38)
§ 68a zákona č. 94/1963 Sb.

72)
§ 67 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 91/1998 Sb.

73)

§ 27a odst. 2 obchodního zákoníku.

74)

§ 11 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.
75)
Zákon č. 15/1998 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.

76)
§ 6 zákona č. 358/1992 Sb.
77)

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
78)
§ 256 odst. 1 písm. d) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb.

79)

§ 143a občanského zákoníku.
80)
§ 71a až 71c zákona č. 358/1992 Sb., ve znění zákona č. 30/2000 Sb.

81)
§ 20b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb.

82)

§ 151h občanského zákoníku. § 72 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 255/1994 Sb.
83)

§ 554 občanského zákoníku.

84)

§ 553 občanského zákoníku.

85)
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

86)

§ 88 odst. 1 písm. f), § 93 odst. 2, § 102 odst. 3, § 148 odst. 2 a § 231 odst. 1 obchodního zákoníku.

36)

§ 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

87)
§ 151a a následující občanského zákoníku.

§ 72 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 255/1994 Sb.

88)

§ 151s a následující občanského zákoníku.

89)
§ 151f odst. 2 občanského zákoníku.

§ 72 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění zákona č. 255/1994 Sb.

90)
§ 1 písm. d) zákona č. 219/1995 Sb.

91)
Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

92)
§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

93)
§ 5 obchodního zákoníku.

94)
§ 8 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb.

95)
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.