zákon číslo 368/1992 Sb.

Seznam článků

Zákon o správních poplatcích.

Zákon č. 368/1992 Sb.
ze dne 5. května 1992,
o správních poplatcích
ve znění


zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb.,
zákona č. 301/1995 Sb., (úplné znění zákon č. 20/1996 Sb.),
zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb.,
zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb.,
zákona 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,
zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb.,
zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb.,
zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb.,
zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb.,
zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb.,
zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb. a zákona č. 365/2000 Sb.


Odkazy k textu zákona
Příloha Sazebník správních poplatků
Odkazy k textu přílohy
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen “poplatky”) vyměřované a vybírané orgány státní správy České republiky, obcemi při výkonu přenesené působnosti,1) popřípadě právnickými osobami, pokud vykonávají státní správu na základě přenesené působnosti podle zvláštních předpisů,1) Rejstříkem trestů a státními archivy (dále jen “správní orgán”).

§ 2
Předmět poplatků

Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen “úkon”), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen “sazebník”). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

§ 3
Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.
(2) Vznikne-li více poplatníkům za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.

§ 4
Sazby poplatků

Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen “procentní poplatek”). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

§ 5
Základ procentního poplatku

(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu úkonu podle cenových předpisů.2)
(2) Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, zjistí cenu předmětu úkonu správní orgán na náklady poplatníka.
(3) Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky Kč nahoru. Procentní poplatek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

§ 6
Vyměření, splatnost poplatku a následky
jeho nezaplacení

(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, není-li stanoveno jinak v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Současně ho poučí, že nebude-li výzvě vyhověno, zahájené řízení se zastaví. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy.
(2) Procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů od doručení výměru.
(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil, není-li v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku stanoveno jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zastaví zahájené řízení, pokud to nevylučují zvláštní předpisy, podle nichž správní orgán provádí úkon podléhající poplatku. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán uzná zaplacení poplatku a postupuje v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud v mezidobí nebylo pravomocně rozhodnuto o zastavení řízení.
(4) Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.
(5) Je-li předmětem úkonu u českého zastupitelského úřadu peněžní částka, kterou má tento úřad u sebe, může vybrat správní poplatek srážkou z této částky.

§ 7
Placení poplatku

(1) Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v české měně a poplatníci platí poplatky v této měně s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 4.
(2) České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem, v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu podle odstavce 3. Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován její směnný kurs devizového trhu. Český zastupitelský úřad přijme vždy placení poplatku v české měně.
(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován. Pro přepočet měn, jejichž směnný kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, se použije kurs USD k místní měně vyhlášený zahraniční bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo, k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován.
(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně. Poplatek může být zaplacen i v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.
(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek předchozího týdne, po celý následující kalendářní týden. Rozdíl mezi částkou placenou v cizí měně a sazbou poplatku může být vrácen v české měně.
(6) Poplatky přepočítané na cizí měnu se zaokrouhlují na celé měnové jednotky dolů při částkách do 0,50 Kč a nahoru při částkách od 0,50   Kč včetně.
(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou okresních úřadů, obcí, českých zastupitelských úřadů a na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí. O způsobu placení poplatků u okresních úřadů a obcí rozhodují tyto orgány. V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky pro příslušný správní orgán Ministerstvo financí.

§ 8
Vrácení poplatku

(1) Správní orgán, který poplatek vybral, jej vrátí:
a) v plné výši, nedošlo-li vůbec k provedení úkonu bez viny poplatníka anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen, anebo byl-li poplatek na žádost prominut;
b) v částce, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen nebo o kterou byl poplatek na žádost snížen nebo prominut.
(2) Neprovede-li správní orgán úkon vinou poplatníka nebo správní orgán zastaví řízení anebo neuzná zaplacení poplatku po lhůtě uvedené v § 6, rozhodne k žádosti poplatníka o částečném vrácení poplatku. Vrátit lze nejvýše 50 % ze zaplaceného poplatku.
(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral. Poplatek vrací správní orgán z účtu, na který byl poplatek zaplacen. Ze zvláštního účtu podle § 7 odst. 7 vrací správní orgán i poplatky, které byly zaplaceny kolkovou známkou. Není-li zvláštní účet zřízen, vykonává rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatku zaplaceného kolkovou známkou finanční úřad příslušný podle sídla správního orgánu.
(4) Správní orgán nerozhodne o částečném vrácení poplatku podle odstavce 2, nepřevyšuje-li sazba poplatku 50 Kč.
(5) Vracení poplatků podle odstavců 1 a 2 může být stanoveno odchylně v sazebníku poplatků.
(6) Nevyhovění žádosti, návrhu, přihlášce, podnětu, oznámení nebo jejich zpětvzetí není důvodem pro vrácení poplatku, je-li poplatek splatný již při podání (§ 6 odst. 1).

§ 9
Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny
a) státní orgány a státní fondy,
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
c) obce, jde-li o úkony prováděné orgány obcí nebo o úkony týkající se výkonu státní správy, který je na ně přenesen.
(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony
a) související s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o státní sociální podpoře, o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a nájemného, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí a ve věcech sociální péče a ve věcech branné povinnosti občanů, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,
b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci,
c) pro účely dědického řízení prováděného notářem – soudním komisařem,
d) o nichž tak stanoví mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, nebo zvláštní předpisy.4)
(3) Na výsledku úkonu, který je osvobozen od správního poplatku podle odstavce 2, vyznačí správní orgán účel, k němuž byl úkon proveden.
(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další fyzické nebo právnické osoby, popřípadě úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.
(5) V rozsahu uvedeném v jednotlivých položkách sazebníku správní orgán sníží nebo zvýší poplatek nebo upustí od jeho vybrání.
(6) Na zdravotní pojišťovny se při prokazování nároku na osvobození podle odstavce 2 písm. a) nevztahují ustanovení o mlčenlivosti podle zvláštních předpisů.4a)

§ 9a


(1) Z poplatku vybraného podle položky 20 písm. c) sazebníku je příslušný správní orgán (úřad obce) povinen převést do státního rozpočtu za každý výherní hrací přístroj povolený k provozování částku
– 5 000 Kč při povolení vydaném nejdéle na tři měsíce,
– 8 000 Kč při povolení vydaném nejdéle na šest měsíců,
– 15 000 Kč při povolení vydaném na kalendářní rok.
(2) Obecní úřad na částky podle odstavce 1 zakoupí kolkové známky a vylepí vrchní díly kolkových známek do své spisové evidence týkající se konkrétního povolení. Spodní díly kolkových známek vylepí na kopii povolení k provozování výherních hracích přístrojů a oba díly kolkové známky znehodnotí otiskem úředního razítka. Kopii povolení se spodními díly kolkových známek zašle do 30 dnů následujících po vydání povolení místně příslušnému finančnímu úřadu.

§ 10
Řízení


Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního předpisu,5) pokud není tímto zákonem stanoveno jinak.

§ 10a
Součinnost územních finančních orgánů se správními orgány


(1) Příslušné územní finanční orgány kontrolují5a) u správních orgánů, zda poplatky jsou vybírány, vyměřovány, placeny, popřípadě vraceny včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního orgánu.
(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní písemně správní orgán na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky5b) a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.
(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek promlčeno,5c) uloží územní finanční orgán správnímu orgánu rozhodnutím podle zvláštního předpisu5d) zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu ze svých rozpočtových prostředků.

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 11

Poplatky za úkony, kde řízení bylo zahájeno z podnětu poplatníka před účinností tohoto zákona, se vybírají podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 12

(1) Ministerstvo financí České republiky může obecně závazným právním předpisem přiznat úplné nebo částečné osvobození od poplatků skupinám osob nebo stanovit věcné osvobození pro určité úkony.
(2) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu6)
a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,
b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

§ 13
Zrušují se:


1. S působností pro Českou republiku zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.
2. S působností pro Českou republiku vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Opatření Ministerstva financí České republiky ze dne 10. května 1991 o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků (vyhlášeno v částce 47/1991 Sb.).

§ 14


Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
* * *
Zákon České národní rady č. 10/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Zákon č. 72/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 1994.
Zákon č. 85/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 1994.
Zákon č. 273/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Zákon č. 36/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1995.
Zákon č. 118/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 1995.
Zákon č. 160/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Zákon č. 301/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Zákon č. 151/1997 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Zákon č. 305/1997 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Zákon č. 149/1998 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. září 1998 s výjimkou § 4 odst. 6 až 8, § 4b odst. 1 a § 17 odst. 8, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Zákon č. 157/1998 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Zákon č. 167/1998 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Zákon č. 63/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 9. dubna 1999.
Zákon č. 167/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 1999.
Zákon č. 223/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1999.
Zákon č. 326/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Zákon č. 352/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 30. prosince 1999.
Zákon č. 357/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 30. prosince 1999.
Zákon č. 360/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2000, s výjimkou čl. X bodů 2 a 3, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.
Zákon č. 363/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2000.
Zákon č. 46/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 14. března 2000.
Zákon č. 62/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2000.
Zákon č. 117/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 30. června 2000.
Zákon č. 133/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2000.
Zákon č. 151/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2000.
Zákon č. 153/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon č. 154/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon č. 156/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. srpna 2000.
Zákon č. 158/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 6. července 2000.
Zákon č. 227/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 2000.
Zákon č. 241/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon č. 242/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon č. 307/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 7. září 2000.
Zákon č. 365/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 23. října 2000.
* * *

Čl. VII
zákona č. 85/1994 Sb., zní:
Přechodná ustanovení

1. Poplatky splatné před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů, s výjimkou uvedenou v bodu 2.
2. Poplatek za prvních pět let udržování patentu se platí ve výši stanovené sazebníkem platným v době rozhodnutí o udělení patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další období se platí bez vyměření ve výši stanovené sazebníkem platným v době placení poplatku. Pokud poplatník zaplatil poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení poplatku začíná běžet až za platnosti nového sazebníku, musí poplatek platit ve výši stanovené tímto sazebníkem. Případný nedoplatek bude doměřen a přeplatek vrácen poplatníkovi. Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců podle bodu 3 poznámky k položce 100 sazebníku, použije sazebníku platného v době splatnosti poplatku v předchozí (prošlé) lhůtě splatnosti.
* * *

Čl. II
zákona č. 273/1994 Sb. zní:
Přechodná, zmocňovací a závěrečná
ustanovení

(1) Správní orgán postupuje podle položek 32 až 35 a 134 sazebníku zákona č. 85/1994 Sb. až do nabytí účinnosti zákona o střelných zbraních a střelivu a zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností.
(2) Poplatky splatné před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů.* * *

Čl. II
zákona č. 305/1997 Sb. zní:
Přechodná ustanovení

Pro poplatky splatné před účinností tohoto zákona platí dosavadaní předpisy. Pokud poplatník zaplatil před účinností tohoto zákona poplatek splatný až po nabytí účinnosti tohoto zákona, případný rozdíl mezi zaplacenou částkou a novou výší poplatku se vypořádá postupem podle § 6 zákona o správních poplatcích, jde-li o nedoplatek, anebo podle § 8 zákona o správních poplatcích, jde-li o přeplatek.
* * *

Čl. I bod 11

zákona č. 305/1997 Sb. zní:
Sazebník správních poplatků uvedený v příloze k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zní:

1) Např. § 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb., § 33 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.
2) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
4) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.
4a) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
5a) § 20 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
5b) § 73 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
5c) § 70 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.
5d) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
6) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Příloha
k zákonu ČNR č. 368/1992 Sb.
Sazebník správních poplatků


Obecná poznámka:

Osvobození pro občany těžce zdravotně postižené – držitele průkazu ZTP nebo ZTP–P je uvedeno u položek 16, 25, 26, položky 27 písm. b), položky 28 a položky 34 písm. a).

ČÁST I

Položka 1
Podání žádosti (návrhu) u správce daně:1)

a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav   Kč 100,-
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo hlášení   Kč 100,-
c) o prominutí daně nebo příslušenství daně   Kč 200,-
d) o přezkoumání daňového rozhodnutí   Kč 200,-
e) o povolení posečkání daně (zálohy na daň) nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách   Kč 100,-
f) o prominutí daňového nedoplatku   Kč 200,-
g) o povolení jiné úlevy na dani nebo cle   Kč 200,-
h) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně   Kč 200,-
i) o vrácení cla, daní nebo poplatků při dovozu anebo o prominutí celního nedoplatku   Kč 200,-
Zmocnění:
Správní orgán nevybere poplatek podle písmen c), f), g) a i), činí-li požadovaná úleva trojnásobek stanovené sazby poplatku nebo méně než trojnásobek.
Poznámky:
1. Podle této položky postupují správní orgány uvedené v § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., a celní orgány. Daněmi se podle této položky rozumí příjmy státního rozpočtu nebo územního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jinou úlevou na dani nebo cle podle písmene g) této položky se rozumí úlevy, popřípadě snížení apod., k nimž je zmocněn správce daně zvláštním daňovým, poplatkovým nebo celním předpisem.
3. Správní orgán vrátí poplatek podle písmene d) této položky v plné výši, je-li rozhodnutí o povolení přezkoumání daňového rozhodnutí vydáno.
4. Správní orgán vybere poplatky podle této položky za každou daň, které se žádost poplatníka týká, ale i za každého poplatníka, podává-li jednu žádost více poplatníků. Správní orgán vybere poplatky jen jednou v případě, kdy jde o daň ze společného předmětu zdanění (např. spoluvlastníci jedné nemovitosti).
5. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů uváděných pod různými písmeny této položky, vybere se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za jednotlivé požadované úkony.
6. Poplatek podle písmene i) této položky se vybere jen v případě řízení podle § 289 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., jde-li o zboží, které má obchodní charakter.

Položka 2
a) Za nahlédnutí do matriky   Kč 20,-
za každý svazek matriky
b) Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku   Kč 20,-
c) Za nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů   Kč 20,-
d) ohlášení změny místa trvalého pobytu   Kč 50,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.
Poznámka:
Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží.

Položka 3
Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin   Kč 50,- za každou i započatou stránku
Osvobození:
Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 70 %.
Poznámky:
1. První vydání listu rodného, oddacího nebo úmrtního nepodléhá poplatku. Poplatku nepodléhá také první vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (§ 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
2. Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
3. Poplatek podle této položky se nevybere za výpis z evidence Rejstříku trestů, byla-li žádost o vydání výpisu podána u českého zastupitelského úřadu a zpoplatněna podle položky 153 písm. b) sazebníku.

Položka 4
Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku
a) v českém jazyce   Kč 20,-
b) v cizím jazyce   Kč 50,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listin potřebných k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.
Poznámky:
1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území České republiky vybere správní orgán poplatek ve výši stanovené pro český jazyk.
2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.
3. Poplatku nepodléhá ověření prvního vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (§ 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Položka 5
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka  Kč 30,-
b)
Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině
  Kč
100,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.
Poznámka:
Podle písmene b) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.

Položka 6
Vydání osvědčení o tuzemském právu   Kč 2 000,-

Položka 7
Udělení státního občanství České republiky   Kč 5 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek na částku      500 Kč ve zvlášť odůvodněných případech.

Položka 8
a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky   Kč 100,-
b) Vydání potvrzení o domovské příslušnosti nebo národnosti anebo státním občanství   Kč 100,-

Položka 8a
a) Vydání průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany   Kč 30,-
b) Vydání nového průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany z důvodu zničení či ztráty průkazu   Kč 50,-

Položka 9
Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli   Kč 20,-
Osvobození:
Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob je osvobozen Český červený kříž a občané, jestliže údaj o pobytu nelze zaznamenat do občanského průkazu.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uvedené, popř. o každém vozidle.
2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není úkonem ve smyslu této položky.

Položka 10
Povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení   Kč 100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech   Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.
Poznámky:
1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení vybere správní orgán jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče vybere správní orgán jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky vybere správní orgán poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 11
a) Uzavření manželství jiným než příslušným obecním úřadem mezi českými státními občany s trvalým bydlištěm na území České republiky, cizinci s trvalým pobytem na území České republiky nebo českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a cizincem s trvalým pobytem na území České republiky   Kč 600,-
b) Uzavření manželství mezi cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, cizinci s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo českými státními občany bez trvalého bydliště na území České republiky   Kč 2 000,-
c) Uzavření manželství mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky a cizincem s trvalým pobytem na území České republiky, českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky   Kč 1 000,-
d) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost   Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze snoubenců.
2. Poplatek podle této položky vybere správní orgán, před kterým je manželství uzavíráno.

Položka 12
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem   Kč 500,-

Položka 13
a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
– na jeden den   Kč 30,-
– na pět dní   Kč 50,-
– na 30 dní   Kč 70,-
– na 6 měsíců   Kč 100,-
– na 12 měsíců   Kč 150,-
b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou   Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li lovecký lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Položka 14
Vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti
– na jeden nebo dva dny   Kč 15,-
– na dobu kratší jednoho roku   Kč 30,-
– ročního   Kč 50,-
– tříletého   Kč 100,-
– mládeži do 15 let   Kč 20,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li rybářský lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.

Položka 15
a) Vydání dokladu (průkazu, osvědčení apod.) náhradou za doklad (průkaz, osvědčení apod.) poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný nebo za doklad (průkaz, osvědčení apod.) obsahující neoprávněně provedené zápisy, změny nebo opravy   Kč 100,-
b) Vydání občanského průkazu náhradou za platný průkaz na žádost občana v jeho osobním zájmu   Kč 100,-
c) Za změnu nebo doplnění jiných než základních údajů2) v občanském průkazu   Kč 25,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky na   25 Kč, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo sociální poměry poplatníka.
Poznámky:
1. Podle této položky postupuje správní orgán, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) je např. doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) není doklad, jehož doba platnosti uplynula.

Položka 16
1. Vydání stavebního povolení a)
ke stavbě obytného domu s nejvýše dvěma byty   Kč 300,-
b) ke stavbě obytného domu s více než dvěma byty   Kč 1 000,-
c) ke stavbě pro individuální rekreaci (rekreační chata, rekreační domek, zahrádkářská chata)

– nepřesahuje-li zastavěná plocha 25 m2   Kč 200,-
– přesahuje-li zastavěná plocha 25 m2   Kč 500,-
d) ke stavbě nebo ke změně stavby garáže (nástavby, přístavby, stavební úpravy) nejvýše se třemi stáními   Kč 300,-
e) ke změně stavby obytného domu nebo stavby pro individuální rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní uvedené pod písmeny a) až d), ke stavbě studny anebo ke stavbě přípojek na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci určené pro stavby uvedené pod písmeny a) až d)   Kč 300,-
f) ke stavbě řadových garáží   Kč 300,-           
a 150,-   Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše   Kč 2 500,-
– k jejich změnám (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, ke stavbě přípojek na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci   Kč 500,-
g) ke stavbě nebytových objektů   Kč 3 000,-
– k jejich změnám (nástavby, přístavby) a ke stavbám výše neuvedeným   Kč 2 500,-
h) ke stavebním úpravám nebytových objektů nebo ke stavbě přípojek k nebytovým objektům na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci   Kč 1 000,-
i) ke stavbě dočasných objektů zařízení staveniště   Kč 300,-
2. Vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení, jde-li o změnu stavebníka, lhůty dokončení stavby, změnu osoby odpovědného dozoru nebo úpravu podmínek zabezpečujících realizaci stavby   Kč 300,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke stavební úpravě z důvodu ztíženého užívání obytného domu osobou těžce zdravotně postiženou – držitelem průkazu ZTP nebo ZTP–P, která má v obytném domě trvalý pobyt.
Poznámky:
1. Zahrnuje-li stavební povolení stavby více obytných domů uvedených pod bodem 1 písm. a) a b) této položky, vybere správní orgán poplatek za stavbu každého obytného domu.
2. Je-li stavebním povolením povolována stavba objektů uvedených pod různými písmeny této položky, vybere se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za jednotlivé stavby.
3. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a stavba hromadných garáží se posuzují jako stavba nebytových objektů podle písmene g) této položky.
4. Správním orgánem příslušným k úkonu podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Čistírna odpadních vod ke stavbám uvedeným v bodu 1 písm. a) až d) a f) se pro účely stanovení poplatku považuje za stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.
6. Za stavební povolení ke stavbě zemědělské účelové stavby vybere správní orgán poplatek podle písmene c) této položky. Zastavěná plocha je měřena nad podnoží.
7. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní orgán poplatek podle této položky.

Položka 17
Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území           Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí.
2. Podle této položky se vybere poplatek i za vydávané územní rozhodnutí o umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízení [§ 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb. ]. Poplatku podle této položky nepodléhá označení provozovny podle § 31 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

Položka 18
a) Vydání povolení ke změně užívání stavby           Kč 500,-
b) Vydání povolení k odstranění stavby         Kč 100,-

Položka 19
Místní šetření (komisionální řízení), pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu       Kč 100,-
b) za každou započatou hodinu v mimopracovní době v pracovních dnech          Kč 150,-
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu         Kč 300,-
Osvobození:
Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné při živelních pohromách nebo nehodách a místní šetření podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, místní šetření podle zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, a místní šetření v přestupkovém řízení podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 16, 18, 20 nebo 58 a za místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní orgán.
2. Za místní šetření při kolaudaci správní orgán poplatek vybere jen v případě, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení.
3. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této položky se považuje i šetření, které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.
4. Při vydání dodatečného povolení stavby správní orgán nevybere poplatek za místní šetření při kolaudaci, jsou-li obě řízení sloučena.
5. Poplatek podle této položky vyměří správní orgán po ukončení místního šetření.

Položka 20
a) Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly 10 %, nejméně       Kč 200,-
nejvýše          Kč 10 mil.
b) Povolení číselné loterie nebo sázkové hry za každý rok 10 %, nejméně       Kč 1 500,-
nejvýše            Kč 10 mil.
c) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý přístroj
 – nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce           Kč 10 000,-
– nejdéle na šest měsíců v kalendářním roce          Kč 16 000,-
– nejdéle na kalendářní rok              Kč 30 000,-
d) Povolení provozování ostatních sázkových her (rulety apod.) za každý rok 10 %, nejméně   Kč 1 500,-
e) Povolení změny stálého umístění výherního hracího přístroje   Kč 1 000,-
f) Za změnu povolení při výměně výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou   Kč 2 000,-
Poznámky:
1. Základem poplatku podle písmene a) této položky (peněžní loterie nebo okamžité stírací loterie) je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku pro tomboly je úhrnná cena vydaných losů.
2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.
3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje územní finanční orgán3) způsobem stanoveným ve vydaném povolení.

Položka 21
a) Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do evidence   Kč 150,-
b) Za změnu nebo zrušení osvědčení podle písmene a)   Kč 20,-

Položka 22
a) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování odborné činnosti anebo udělení úředního oprávnění podle zvláštních předpisů4)   Kč 200,-
b) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (“restaurátorské licence”)             Kč 1 000,-
c) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu a)           Kč 50,-
d) Udělení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích         Kč 1 000,-
e) Změna nebo zrušení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích       Kč 500,-
f) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami         Kč 1 000,-
g) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy           Kč 50 000,-
h) vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu         Kč 10 000,-
i) Vydání povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničí           Kč 2 000,-
j) Vydání povolení k zaměstnání cizinci          Kč 500,-
k) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům v České republice   Kč 10 000,-
l) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí     Kč 10 000,-
m) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání v České republice         Kč 1 000,-
n) podání žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dnamoří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států        Kč 100 000,-
Poznámky:
1. Státní autorizace se uděluje, mění nebo ruší podle zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
2. Státní povolení k provozování komoditní burzy je vydáváno podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákonů č. 216/1994 Sb. a č. 105/1995 Sb.
3. Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydaných jinými orgány státní správy podle předmětů burzovních obchodů, vybere poplatek podle písmene g) této položky správní orgán, který jmenuje burzovního komisaře.
4. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene h) této položky je upraveno v § 16 odst. 9 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
5. Povolení zpoplatňované podle písmene b) této položky je vydáváno podle § 14 odst. 8 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 242/1992 Sb.
6. Povolení podle písmen h) a i) této položky vydává správní orgán (úřad práce) podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povolení podle písmen j), k) a l) této položky vydává správní orgán (Ministerstvo práce a sociálních věcí) podle zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
7. Pro účely úkonů pod písmeny i) a j) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních předpisů.4a)

Položka 23
a) Vydání živnostenského listu   Kč 1 000,-
– pro provozování živnosti průmyslovým způsobem   Kč 10 000,-
b) Za rozhodnutí o provozování stávající ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem, pokud již byl vydán živnostenský list   Kč 9 000,-
c) Vydání koncesní listiny   Kč 2 000,-
– pro provozování živnosti průmyslovým způsobem   Kč 20 000,-
d) Za rozhodnutí o provozování stávající koncesované živnosti průmyslovým způsobem, pokud již byla vydána koncesní listina   Kč 18 000,-
e) Za změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny   Kč 500,-
f) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele v živnostenském listě nebo koncesní listině včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v živnostenském listě nebo koncesní listině   Kč 100,-
g) Za zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele   Kč 150,-
h) Za schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost   Kč 500,-
i) Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění5)   Kč 100,-
Poznámky:
1. U ohlašovacích živností je poplatek podle písmene a) této položky splatný při ohlášení.
2. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene e) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen e) a f) této položky.
3. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li ze svého podnětu změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti.
4. Poplatek podle písmene h) této položky se nevybere, je-li odpovědný zástupce schválen současně s rozhodnutím o udělení koncese.

Položka 24
a)
Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení             Kč 1 000,-
b) Za změnu rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení                 Kč 500,-
c) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v rozhodnutí o registraci             Kč 100,-
d) Za zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení                  Kč 150,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.
2. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li změnu zákonných podmínek v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení, popřípadě zrušení rozhodnutí o registraci ze svého podnětu.

ČÁST II

Položka 25
Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného vozidla, které je povinně opatřeno státní poznávací značkou
a) u motocyklu do 50 cm3   Kč 100,-
b) u motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky – rikši   Kč 200,-
c) u jiného motorového vozidla   Kč 300,-
d) u přípojného vozidla   Kč 100,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené – držitelé průkazu ZTP nebo ZTP–P.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zápisy držitele provedené v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo rozhodnutí soudu o zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozen zápis držitele při změně právního postavení subjektu nebo jeho názvu dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení o evidenci vozidla a zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu.
2. Poplatníkem je nabyvatel motorového nebo přípojného vozidla.

Položka 26
Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které se neshoduje se schváleným typem vozidla, jde-li o
a) motocykl včetně motorové tříkolky – rikši   Kč 1 000,-
b) jiné motorové vozidlo   Kč 2 000,-
c) přípojné vozidlo   Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 zde platí obdobně.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozeno schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které bylo po odcizení trvale vyřazeno z provozu.
Zmocnění:
Správní orgán vybere poplatek podle této položky ve výši 25 % sazby, schvaluje-li technickou způsobilost motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě, a ve výši 10 %, schvaluje-li technickou způsobilost motorového vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní pohon benzin-zkapalněný plyn nebo propan-butan.
Poznámka:
Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla.

Položka 27
a) Vydání registrační listiny k provádění výcviku řidičů motorových vozidel           Kč 1 000,-
b) Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel   Kč 50,-
c) Zápis změny v řidičském průkazu, osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel nebo v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu   Kč 10,-
d) Přidělení tabulky se státní poznávací značkou           Kč 100,-
e)
Přidělení tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou manipulační a tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou pro zkušební účely                  Kč 1 000,-
f) Schválení úprav pro tažení přípojných vozidel                Kč 50,-
Osvobození:
Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 platí obdobně pro písmeno b) této položky.
Zmocnění:
Za vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění nebo za vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel z důvodu rozšíření oprávnění vyučovat předmět v rozsahu dalších skupin řidičského oprávnění, případně vyučovat další předmět, vybere správní orgán poplatek ve výši 20   Kč.
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 25 nebo 26, dále nevybere poplatek podle písmene d) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 25.

Položka 28
Povolení individuálního výcviku žadatele o řidičské oprávnění skupin A, B nebo M včetně rozšiřujícího výcviku k získání těchto skupin řidičského oprávnění   Kč 700,-
Osvobození:
Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 zde platí obdobně.

Položka 29
a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění            Kč 500,-
b) Vydání zbrojního oprávnění            Kč 1 000,-
c) Prodloužení platnosti zbrojního průkazu              Kč 300,-
d) Vydání průkazu zbraně              Kč 200,-
Zmocnění:
1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene d) této položky na částku 50   Kč, jde-li o sportovní zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů – členů sportovních klubů.
2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky fyzické osobě, která má zbrojní průkaz vydaný podle předchozí právní úpravy, na částku 300   Kč a poplatek podle písmene d) této položky na částku 20   Kč, jde-li o zbraň zapsanou podle předchozí právní úpravy.
3. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) nebo písmene d) této položky na částku 25   Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.
4. Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) nebo písmene d) této položky na částku 25   Kč, vydává-li průkazy nebo oprávnění v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.

Položka 30
a) Vydání povolení k provozování střelnice        Kč 1 000,-
b) Vydání povolení ke znehodnocení zbraně            Kč 200,-
c) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně            Kč 10 000,-
d) Ověření zbraně při kusovém ověřování
1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části               Kč 60,-
2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části              Kč 100,-
e) Ověření zbraně při opakovaném ověřování
1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části                 Kč 200,-
2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části              Kč 300,-
f) Vydání cerfifikátu o typové kontrole střeliva                  Kč 10 000,-
g) Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického předmětu            Kč 10 000,-
Poznámky:
1. Úkony zpoplatňované podle písmen c) až g) jsou upraveny zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za prodloužení certifikátu, za jehož vydání se vybírá poplatek podle písmen f) a g), se vybírá poplatek v poloviční výši.
3. Správní orgán zvýší sazbu poplatku podle písmene d) nebo e) této položky za kusové nebo opakované kusové ověření historické střelné zbraně na dvojnásobek.
4. Za odborné činnosti (služby) předcházející ověření střelné zbraně, střeliva nebo pyrotechnického předmětu nebo související se zkoušením střelné zbraně, střeliva, pyrotechnického předmětu, výbušného předmětu a pomůcek pro jejich používání a za zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí se vybere úplata podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.

Položka 31
Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz
– každé zbraně podléhající registraci          Kč 300,-
– střeliva             Kč 60,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 32
1. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše dvou měsíců             Kč 200,-
2. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše jednoho roku            Kč 1 000,-
3. Povolení k přepravě nebezpečných věcí               Kč 1 000,-
4. Licence
a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné pro vnitrookresní linky
– pro jednu linku           Kč 100,-
– dvě až devět linek          Kč 500,-
– deset až padesát linek            Kč 2 500,-
– více linek          Kč 5 000,-
b) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné pro meziokresní linky
– pro jednu linku           Kč 200,-
– dvě až devět linek            Kč 1 000,-
– deset až padesát linek         Kč 5 000,-
– více linek        Kč 10 000,-
c) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní pro vnitrookresní linky
– za jednu linku           Kč 100,-
– dvě a více linek        Kč 500,-
d) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní pro meziokresní linky
– za jednu linku         Kč 200,-
– dvě a více linek        Kč 1 000,-
e) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné
– pro zahraničního provozovatele za každou linku            Kč 15 000,-
– pro tuzemského provozovatele za každou linku             Kč 1 000,-
f) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní
– pro zahraničního provozovatele za každou linku           Kč 5 000,-
– pro tuzemského provozovatele za každou linku             Kč 500,-
5. Povolení k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky
a) k provedení jedné přepravy            Kč 500,-
b) k provedení dvou až pěti přeprav          Kč 1 000,-
c) k provedení neomezeného počtu přeprav          Kč 10 000,-
6. Povolení zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby                  Kč 5 000,-
7. Vstupní povolení k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy       Kč 5 000,-
8. Náhradní povolení pro zahraničního provozovatele           Kč 10 000,-
Zmocnění:
1. Správní orgán může upustit od vybírání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků nebo o přepravu provedenou z humanitárních důvodů.
2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit, popřípadě sazbu poplatku snížit anebo poplatek zvýšit až na trojnásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.
3. Správní orgán upustí od vybrání poplatku za vydání licence, přijme-li dopravce závazek veřejné služby na základě smlouvy nebo rozhodnutí správního orgánu.
4. Správní orgán upustí od vybrání poplatku, popřípadě jeho sazbu sníží, jde-li o kombinovanou dopravu nebo o vstup vozidla zahraničního dopravce do hraničního pásma za účelem přepřahu návěsu.
Poznámka:
Úkony zpoplatňované podle této položky jsou upraveny zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.

Položka 33
Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.
A. Při vnitrostátní dopravě:
1. V obvodu jednoho okresu
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry          Kč 200,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně              Kč 600,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)                Kč 2 000,-
2. Nad rámec okresu
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry              Kč 1 200,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně              Kč 2 500,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)              Kč 6 000,-
B. Při mezinárodní dopravě a v rámci mezinárodní dopravy:
1. Zahraničnímu dopravci
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m               Kč 4 500,-
b) v ostatních případech
2. Tuzemskému dopravci při dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry             Kč 1 800,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně             Kč 3 000,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t               Kč 6 000,-
3. V případě tranzitní dopravy se k částkám
uvedeným pod písmenem B přičte           25 000   Kč.

celková hmotnost (v t)

do 60

nad 60

nad 80

nad 100

nad 120

nad 150 a do 200

I  sazba v   Kč

6 000

12 000

20 000

30 000

40 000

60 000

překročení max. povoleného tlaku na nápravu (v %)6)

 

 

3 – 10

11 – 20

21 – 30

nad 30

II  sazba v   Kč

5 000

15 000

30 000

60 000

celková šířka v mm

nad 3 500

nad 4 000

nad 4 500

nad 5 000

nad 5 500

III  sazba v   Kč

3 000

6 000

10 000

15 000

20 000

Celkový poplatek  I + II + III

Osvobození:
Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.
Zmocnění:
Správní orgán může poplatek podle písmene B této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti.
Poznámka:
Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 25 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Položka 34
a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace   Kč 1 000,-
b) Vydání povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. tř.7)   Kč 1 000,-
c) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. tř.7) nebo III. tř.7) anebo místní komunikaci7)   Kč 500,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené – držitele průkazu ZTP nebo ZTP–P.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydávané v důsledku havárie.
Zmocnění:
Za povolení podle písmene a) této položky vydávané na dobu kratší než šest měsíců vybere správní orgán poplatek ve výši 50 % a na dobu kratší než deset dní ve výši 100   Kč.
Poznámka:
Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení podle § 25 odst. 4 písm. b) až f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.