zákon číslo 545/1992 Sb.

Zákon o sbírce zákonů České republiky 

ZÁKON
545/ 1992 Sb.
České národní rady
ze dne 18. listopadu 1992
o Sbírce zákonů České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1
Účel zákona

Účelem tohoto zákona je upravit způsob, jímž se ve Sbírce zákonů České republiky (dále jen ”Sbírka zákonů”) vyhlašují obecně závazné právní předpisy (dále jen”právní předpisy”) nebo opatření ústředních orgánů České republiky (dále jen ”ústřední orgán”) a mezinárodní smlouvy, jakož i stanovit pravidla vydávání Sbírky zákonů a stanovit podmínky platnosti a účinnosti právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů.

§ 2
Vyhlašování právních předpisů

Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním plného znění:
1. ústavní a jiné zákony České národní rady a zákonná opatření předsednictva české národní rady,
2. rozhodnutí Ústavního soudu české republiky v případech, kdy tak stanoví zákon,
3. nařízení vlády České republiky,
4. právní předpisy ústředních orgánů státní správy, tyto právní předpisy se označují názvem ”vyhláška”,
5. sdělení a oznámení, v případec
h, kdy tak stanoví zákon,
6. opatření státní banky v případech, kdy tak stanoví zákon.

§ 3
Vyhlašování mezinárodních smluv

(1) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují sdělení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky o sjednání mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána spolu s jejich plným zněním, sdělení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro jejich provádění, jestliže jde
1. o mezinárodní smlouvy politické a hospodářské všeobecné povahy, jakož i mezinárodní smlouvy, k jejichž provedení je třeba zákona,
2. o jiné mezinárodní smlouvy obsahující úpravu týkající se právního postavení, nebo zájmů osob a organizací.
(2) Plné znění mezinárodních smluv uvedených v odstavci 1 písm. b) se nevyhlašuje, jestliže se úprava v nich obsažená týká malého počtu organizací. V tomto případě sdělení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky obsahuje údaj o tom, kde je plné znění mezinárodní smlouvy k nahlédnutí.
(3) Je-li podle mezinárodní smlouvy pro její výklad rozhodné jiné znění než znění v českém jazyce obsahuje sdělení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky údaj o tom, kde lze nahlédnout do znění mezinárodní smlouvy, jež je rozhodné pro její výklad.

§ 4
Vyhlašování opatření ústředních orgánů

(1) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním plného znění nebo oznámením o jejich vydání
1. opatření české národní rady, předsednictva české národní rady nebo vlády české republiky, stanoví-li tak zákon, nebo jestliže tak rozhodnou,
2. opatření ostatních ústředních orgánů, stanoví-li tak zákon.
(2) Pro opatření uvedená v odstavci 1 nelze použít název ”vyhláška”.

§ 5
Platnost a účinnost právních předpisů


(1) Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.

(2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

Pravidla vydávání Sbírky zákonů
§ 6


Sbírka zákonů vychází v českém jazyce.
§ 7

(1) Sbírka zákonů se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v záhlaví označení dne, kdy byla rozeslána, tento den je dnem vyhlášení právních předpisů, mezinárodních smluv a opatření, které jsou v částce obsaženy.

(2) Částky Sbírky zákonů se zpravidla dělí na část, v níž se vyhlašují právní předpisy a sdělení a sdělení podle § 3, a na část, v níž se vyhlašují opatření podle § 4.

(3) Právní předpisy a sdělení podle § 3 se opatřují pořadovými čísly. Tato číselná řada, jakož i číselná řada jednotlivých částek Sbírky zákonů se uzavírá koncem kalendářního roku.

(4) Tiskové chyby se ve Sbírce zákonů opravují uveřejněním redakčního sdělení.

Společná ustanovení
§ 8

Redakce Sbírky zákonů zabezpečuje ministerstvo vnitra České republiky, které dbá, aby právní předpisy a sdělení podle § 3 byly uveřejňovány bez průtahů, nejpozději do 30 dnů od doručení redakci a odpovídá za správnost údajů o dnech rozeslání jednotlivých částek Sbírky zákonů.

§ 9

Obce jsou povinny si opatřit alespoň jeden výtisk Sbírky zákonů a zajistit, aby byla každému přístupná.

Závěrečná ustanovení
§ 10

Ministerstvo vnitra České republiky může stanovit právním předpisem podrobnosti o redakci Sbírky zákonů, o podávání žádosti o uveřejnění právních předpisů a sdělení podle § 3 a o zajišťování tisku a distribuce Sbírky zákonů.

§ 11

Zrušují se: 1. dnem 1. ledna 1993 s účinností pro Českou republiku zákon č. 131/ 1989 Sb., o Sbírce zákonů, ve znění zákona č. 426/1990 Sb. závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů.

§12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 10. prosince 1992.

Uhde v. r.
Klaus v. r.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.