vyhláška číslo 324/1990 Sb

Seznam článků

 

 Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Text předpisu je bez záruky, vytvořeno pro interní potřebu

324/1990 Sb.
VYHLÁŠKA ze dne 31. července 1990

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v dohodě s odborovými orgány stanoví:  

ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti

(1) Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (dále jen "bezpečnost práce") při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících (dále jen "stavební práce").

(2) Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, 1) které provádějí stavební práce (dále jen "dodavatel stavebních prací") a jejich pracovníky.

(3) Vyhláška se nevztahuje na stavební práce prováděné při hornické činnosti v podzemí a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. 2)

(4) Vyhláška se nevztahuje na zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny. 3)

------------------------------------------------------------------

1) Např. zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů, § 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

2) § 2 a 3 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí.

3) § 3 písm. g) zákona č. 61/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.

§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) bezpečnostním opatřením takové opatření, které zajišťuje organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce nebo bezpečný provoz zařízení,

b) nebezpečnou prací činnost, která při použití všech stanovených bezpečnostních opatření představuje zvýšené úrazové riziko pracovníka,

c) nebezpečnou překážkou taková překážka, která ohrožuje svou polohou, pohybem nebo působením bezpečný průběh pracovní činnosti nebo pohybu,

d) nebezpečným prostředím a nebezpečným prostorem prostor se zvýšeným nebezpečím vzniku úrazu při práci nebo poškození technického zařízení (ochranná pásma rozvodných a dopravních sítí, staré uzavřené prostory, provozy s výskytem škodlivin v prostředí apod.),

e) nebezpečným dosahem stroje maximální dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m,

f) odpovědným pracovníkem pracovník pověřený řízením práce na svěřeném úseku s

pravomocí samostatně rozhodovat,

g) ohroženým prostorem pracovní prostor se zvýšeným úrazovým rizikem vyvolaným umístěním a činností pracovníka, stroje nebo zařízení, nebezpečím pádu předmětů z výšky, zřícením konstrukce apod.,

h) prací nad sebou taková práce, kdy pracovník může být ohrožen pádem předmětů nebo materiálu z pracoviště nad ním,

i) seznámením pracovníkem podepsaný záznam o seznámení s předpisy o bezpečnosti práce v rozsahu potřebném k výkonu jeho práce,

j) stálým dozorem nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště, při němž pracovník určený dodavatelem stavebních prací se nesmí od pracovníků vzdálit a nesmí se zaměstnávat ničím jiným než dozorem,

k) udržovací prací taková práce na provozovaných objektech, budovách, konstrukcích a jejich částech, kterou se udržují ve stavu schopném užívání,

l) dodavatelskou dokumentací dokumentace zpracovaná dodavatelem stavebních prací v rámci přípravy výroby,

m) zábranou přírodní nebo umělá překážka vymezující nebo dělící prostor určený pro pohyb osob (vozidel apod.) nebo tomuto pohybu nežádoucím směrem zabraňující a to z bezpečnostních nebo provozních důvodů, přičemž nemusí splňovat požadavky na zatížení jako zábradlí,

n) inženýrskými sítěmi dopravní sítě (silniční, železniční a vodní), rozvodné sítě (vodovodní, energetické a telekomunikační), kanalizace a jejich zařízení,

o) prací za ztížených podmínek stavební práce ve stísněném prostoru, extrémních

klimatickým nebo mikroklimatických podmínkách,

p) instruktorem lešenářské techniky pracovník oprávněný provádět školení a ověřování vědomostí a dovedností potřebných pro montáž a demontáž pomocných stavebních konstrukcí,

r) instruktorem horolezecké (speleologické) techniky pracovník oprávněný provádět školení a ověřování vědomostí a dovedností potřebných pro provádění výškových prací pomocí horolezecké (speleologické) techniky,

s) horolezeckou (speleologickou) technikou praktické používání vědomostí, dovedností, technických prostředků a zařízení sportovního lezectví pro provádění stavebních prací ve výškách a nad volnou hloubkou,

t) horolezeckou (speleologickou) kvalifikací soubor vědomostí a dovedností, které umožňují bezpečné používání horolezecké (speleologické) techniky.

§ 3
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací

(1) Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.

(2) Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

§ 4
Příprava staveb

(1) Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce.

(2) Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.

(3) Technologický postup musí stanovit

a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,

b) pracovní postup pro danou pracovní činnost,

c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.,

d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin apod.),

e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch,

f) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,

g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,

h) opatření při pracích za mimořádných podmínek.

(4) Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce.

(5) Pokud v typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby zajištění bezpečnosti práce, musí být stanoveny v dodavatelské dokumentaci.

(6) V dodavatelské dokumentaci musí být rovněž stanovena opatření pro případ ohrožení přírodními živly (záplavy, sesuvy půdy apod.), dále opatření při stavebních pracích za provozu a při souběhu prací několika dodavatelů a rovněž opatření při postupném odevzdávání staveb a objektů do provozu a užívání.

(7) Dodavatelská dokumentace nemusí obsahovat opatření na zajištění bezpečnosti práce v rozsahu podle odstavců 1 až 4, pokud se jedná o stavební práce malého rozsahu (drobné a jednoduché stavby, jednoduché stavební úpravy a udržovací práce) nebo jde-li o stavební práce, jejichž bezpečné provádění je upraveno technickými normami. 4) Odpovědný pracovník určí v těchto případech nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce před započetím jednotlivých prací (skládky, rozmístění a použití strojů, zařízení, pracovní postupy apod.) a učiní o tom záznam ve stavebním deníku.
(8) Pracovníci musí být seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká.
------------------------------------------------------------------
4) Např. ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení, ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.

§ 5
Povinnosti při odevzdání staveniště (pracoviště)

(1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.

(2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

(3) Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

§ 6
Přerušení stavebních prací

(1) Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. Obdobně pracovník postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

(2) Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. Důvody k přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. Práce mohou být také přerušeny za podmínek stanovených zvláštními předpisy. 5)
(3) Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.
------------------------------------------------------------------
5) § 285 odst. 1 zákona č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.