zákon číslo 368/1992 Sb.

Seznam článků

Zákon o správních poplatcích.

Zákon č. 368/1992 Sb.
ze dne 5. května 1992,
o správních poplatcích
ve znění


zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,
zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb.,
zákona č. 301/1995 Sb., (úplné znění zákon č. 20/1996 Sb.),
zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb.,
zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb.,
zákona 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,
zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb.,
zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb.,
zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb.,
zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb.,
zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb.,
zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb. a zákona č. 365/2000 Sb.


Odkazy k textu zákona
Příloha Sazebník správních poplatků
Odkazy k textu přílohy
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen “poplatky”) vyměřované a vybírané orgány státní správy České republiky, obcemi při výkonu přenesené působnosti,1) popřípadě právnickými osobami, pokud vykonávají státní správu na základě přenesené působnosti podle zvláštních předpisů,1) Rejstříkem trestů a státními archivy (dále jen “správní orgán”).

§ 2
Předmět poplatků

Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen “úkon”), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen “sazebník”). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

§ 3
Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.
(2) Vznikne-li více poplatníkům za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.

§ 4
Sazby poplatků

Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen “procentní poplatek”). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

§ 5
Základ procentního poplatku

(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu úkonu podle cenových předpisů.2)
(2) Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, zjistí cenu předmětu úkonu správní orgán na náklady poplatníka.
(3) Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky Kč nahoru. Procentní poplatek se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

§ 6
Vyměření, splatnost poplatku a následky
jeho nezaplacení

(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, není-li stanoveno jinak v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Současně ho poučí, že nebude-li výzvě vyhověno, zahájené řízení se zastaví. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy.
(2) Procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů od doručení výměru.
(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil, není-li v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku stanoveno jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zastaví zahájené řízení, pokud to nevylučují zvláštní předpisy, podle nichž správní orgán provádí úkon podléhající poplatku. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán uzná zaplacení poplatku a postupuje v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud v mezidobí nebylo pravomocně rozhodnuto o zastavení řízení.
(4) Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.
(5) Je-li předmětem úkonu u českého zastupitelského úřadu peněžní částka, kterou má tento úřad u sebe, může vybrat správní poplatek srážkou z této částky.

§ 7
Placení poplatku

(1) Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v české měně a poplatníci platí poplatky v této měně s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 4.
(2) České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem, v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu podle odstavce 3. Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován její směnný kurs devizového trhu. Český zastupitelský úřad přijme vždy placení poplatku v české měně.
(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován. Pro přepočet měn, jejichž směnný kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, se použije kurs USD k místní měně vyhlášený zahraniční bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo, k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován.
(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně. Poplatek může být zaplacen i v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.
(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek předchozího týdne, po celý následující kalendářní týden. Rozdíl mezi částkou placenou v cizí měně a sazbou poplatku může být vrácen v české měně.
(6) Poplatky přepočítané na cizí měnu se zaokrouhlují na celé měnové jednotky dolů při částkách do 0,50 Kč a nahoru při částkách od 0,50   Kč včetně.
(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou okresních úřadů, obcí, českých zastupitelských úřadů a na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí. O způsobu placení poplatků u okresních úřadů a obcí rozhodují tyto orgány. V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky pro příslušný správní orgán Ministerstvo financí.

§ 8
Vrácení poplatku

(1) Správní orgán, který poplatek vybral, jej vrátí:
a) v plné výši, nedošlo-li vůbec k provedení úkonu bez viny poplatníka anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen, anebo byl-li poplatek na žádost prominut;
b) v částce, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen nebo o kterou byl poplatek na žádost snížen nebo prominut.
(2) Neprovede-li správní orgán úkon vinou poplatníka nebo správní orgán zastaví řízení anebo neuzná zaplacení poplatku po lhůtě uvedené v § 6, rozhodne k žádosti poplatníka o částečném vrácení poplatku. Vrátit lze nejvýše 50 % ze zaplaceného poplatku.
(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral. Poplatek vrací správní orgán z účtu, na který byl poplatek zaplacen. Ze zvláštního účtu podle § 7 odst. 7 vrací správní orgán i poplatky, které byly zaplaceny kolkovou známkou. Není-li zvláštní účet zřízen, vykonává rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatku zaplaceného kolkovou známkou finanční úřad příslušný podle sídla správního orgánu.
(4) Správní orgán nerozhodne o částečném vrácení poplatku podle odstavce 2, nepřevyšuje-li sazba poplatku 50 Kč.
(5) Vracení poplatků podle odstavců 1 a 2 může být stanoveno odchylně v sazebníku poplatků.
(6) Nevyhovění žádosti, návrhu, přihlášce, podnětu, oznámení nebo jejich zpětvzetí není důvodem pro vrácení poplatku, je-li poplatek splatný již při podání (§ 6 odst. 1).

§ 9
Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny
a) státní orgány a státní fondy,
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,
c) obce, jde-li o úkony prováděné orgány obcí nebo o úkony týkající se výkonu státní správy, který je na ně přenesen.
(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony
a) související s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o státní sociální podpoře, o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a nájemného, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí a ve věcech sociální péče a ve věcech branné povinnosti občanů, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,
b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci,
c) pro účely dědického řízení prováděného notářem – soudním komisařem,
d) o nichž tak stanoví mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, nebo zvláštní předpisy.4)
(3) Na výsledku úkonu, který je osvobozen od správního poplatku podle odstavce 2, vyznačí správní orgán účel, k němuž byl úkon proveden.
(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další fyzické nebo právnické osoby, popřípadě úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.
(5) V rozsahu uvedeném v jednotlivých položkách sazebníku správní orgán sníží nebo zvýší poplatek nebo upustí od jeho vybrání.
(6) Na zdravotní pojišťovny se při prokazování nároku na osvobození podle odstavce 2 písm. a) nevztahují ustanovení o mlčenlivosti podle zvláštních předpisů.4a)

§ 9a


(1) Z poplatku vybraného podle položky 20 písm. c) sazebníku je příslušný správní orgán (úřad obce) povinen převést do státního rozpočtu za každý výherní hrací přístroj povolený k provozování částku
– 5 000 Kč při povolení vydaném nejdéle na tři měsíce,
– 8 000 Kč při povolení vydaném nejdéle na šest měsíců,
– 15 000 Kč při povolení vydaném na kalendářní rok.
(2) Obecní úřad na částky podle odstavce 1 zakoupí kolkové známky a vylepí vrchní díly kolkových známek do své spisové evidence týkající se konkrétního povolení. Spodní díly kolkových známek vylepí na kopii povolení k provozování výherních hracích přístrojů a oba díly kolkové známky znehodnotí otiskem úředního razítka. Kopii povolení se spodními díly kolkových známek zašle do 30 dnů následujících po vydání povolení místně příslušnému finančnímu úřadu.

§ 10
Řízení


Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního předpisu,5) pokud není tímto zákonem stanoveno jinak.

§ 10a
Součinnost územních finančních orgánů se správními orgány


(1) Příslušné územní finanční orgány kontrolují5a) u správních orgánů, zda poplatky jsou vybírány, vyměřovány, placeny, popřípadě vraceny včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního orgánu.
(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní písemně správní orgán na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky5b) a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.
(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek promlčeno,5c) uloží územní finanční orgán správnímu orgánu rozhodnutím podle zvláštního předpisu5d) zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu ze svých rozpočtových prostředků.

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 11

Poplatky za úkony, kde řízení bylo zahájeno z podnětu poplatníka před účinností tohoto zákona, se vybírají podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 12

(1) Ministerstvo financí České republiky může obecně závazným právním předpisem přiznat úplné nebo částečné osvobození od poplatků skupinám osob nebo stanovit věcné osvobození pro určité úkony.
(2) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu6)
a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,
b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

§ 13
Zrušují se:


1. S působností pro Českou republiku zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.
2. S působností pro Českou republiku vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Opatření Ministerstva financí České republiky ze dne 10. května 1991 o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků (vyhlášeno v částce 47/1991 Sb.).

§ 14


Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
* * *
Zákon České národní rady č. 10/1993 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Zákon č. 72/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. května 1994.
Zákon č. 85/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. června 1994.
Zákon č. 273/1994 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1995.
Zákon č. 36/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1995.
Zákon č. 118/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 1995.
Zákon č. 160/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Zákon č. 301/1995 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Zákon č. 151/1997 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Zákon č. 305/1997 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Zákon č. 149/1998 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. září 1998 s výjimkou § 4 odst. 6 až 8, § 4b odst. 1 a § 17 odst. 8, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Zákon č. 157/1998 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Zákon č. 167/1998 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Zákon č. 63/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 9. dubna 1999.
Zákon č. 167/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 1999.
Zákon č. 223/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1999.
Zákon č. 326/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Zákon č. 352/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 30. prosince 1999.
Zákon č. 357/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 30. prosince 1999.
Zákon č. 360/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2000, s výjimkou čl. X bodů 2 a 3, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.
Zákon č. 363/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2000.
Zákon č. 46/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 14. března 2000.
Zákon č. 62/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2000.
Zákon č. 117/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 30. června 2000.
Zákon č. 133/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2000.
Zákon č. 151/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. července 2000.
Zákon č. 153/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon č. 154/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon č. 156/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. srpna 2000.
Zákon č. 158/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 6. července 2000.
Zákon č. 227/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. října 2000.
Zákon č. 241/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon č. 242/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Zákon č. 307/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 7. září 2000.
Zákon č. 365/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 23. října 2000.
* * *

Čl. VII
zákona č. 85/1994 Sb., zní:
Přechodná ustanovení

1. Poplatky splatné před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů, s výjimkou uvedenou v bodu 2.
2. Poplatek za prvních pět let udržování patentu se platí ve výši stanovené sazebníkem platným v době rozhodnutí o udělení patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další období se platí bez vyměření ve výši stanovené sazebníkem platným v době placení poplatku. Pokud poplatník zaplatil poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení poplatku začíná běžet až za platnosti nového sazebníku, musí poplatek platit ve výši stanovené tímto sazebníkem. Případný nedoplatek bude doměřen a přeplatek vrácen poplatníkovi. Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců podle bodu 3 poznámky k položce 100 sazebníku, použije sazebníku platného v době splatnosti poplatku v předchozí (prošlé) lhůtě splatnosti.
* * *

Čl. II
zákona č. 273/1994 Sb. zní:
Přechodná, zmocňovací a závěrečná
ustanovení

(1) Správní orgán postupuje podle položek 32 až 35 a 134 sazebníku zákona č. 85/1994 Sb. až do nabytí účinnosti zákona o střelných zbraních a střelivu a zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností.
(2) Poplatky splatné před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů.* * *

Čl. II
zákona č. 305/1997 Sb. zní:
Přechodná ustanovení

Pro poplatky splatné před účinností tohoto zákona platí dosavadaní předpisy. Pokud poplatník zaplatil před účinností tohoto zákona poplatek splatný až po nabytí účinnosti tohoto zákona, případný rozdíl mezi zaplacenou částkou a novou výší poplatku se vypořádá postupem podle § 6 zákona o správních poplatcích, jde-li o nedoplatek, anebo podle § 8 zákona o správních poplatcích, jde-li o přeplatek.
* * *

Čl. I bod 11

zákona č. 305/1997 Sb. zní:
Sazebník správních poplatků uvedený v příloze k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zní:

1) Např. § 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona ČNR č. 343/1992 Sb., § 33 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.
2) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
4) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.
4a) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
5a) § 20 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
5b) § 73 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
5c) § 70 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.
5d) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
6) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Příloha
k zákonu ČNR č. 368/1992 Sb.
Sazebník správních poplatků


Obecná poznámka:

Osvobození pro občany těžce zdravotně postižené – držitele průkazu ZTP nebo ZTP–P je uvedeno u položek 16, 25, 26, položky 27 písm. b), položky 28 a položky 34 písm. a).

ČÁST I

Položka 1
Podání žádosti (návrhu) u správce daně:1)

a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav   Kč 100,-
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo hlášení   Kč 100,-
c) o prominutí daně nebo příslušenství daně   Kč 200,-
d) o přezkoumání daňového rozhodnutí   Kč 200,-
e) o povolení posečkání daně (zálohy na daň) nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách   Kč 100,-
f) o prominutí daňového nedoplatku   Kč 200,-
g) o povolení jiné úlevy na dani nebo cle   Kč 200,-
h) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně   Kč 200,-
i) o vrácení cla, daní nebo poplatků při dovozu anebo o prominutí celního nedoplatku   Kč 200,-
Zmocnění:
Správní orgán nevybere poplatek podle písmen c), f), g) a i), činí-li požadovaná úleva trojnásobek stanovené sazby poplatku nebo méně než trojnásobek.
Poznámky:
1. Podle této položky postupují správní orgány uvedené v § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., a celní orgány. Daněmi se podle této položky rozumí příjmy státního rozpočtu nebo územního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jinou úlevou na dani nebo cle podle písmene g) této položky se rozumí úlevy, popřípadě snížení apod., k nimž je zmocněn správce daně zvláštním daňovým, poplatkovým nebo celním předpisem.
3. Správní orgán vrátí poplatek podle písmene d) této položky v plné výši, je-li rozhodnutí o povolení přezkoumání daňového rozhodnutí vydáno.
4. Správní orgán vybere poplatky podle této položky za každou daň, které se žádost poplatníka týká, ale i za každého poplatníka, podává-li jednu žádost více poplatníků. Správní orgán vybere poplatky jen jednou v případě, kdy jde o daň ze společného předmětu zdanění (např. spoluvlastníci jedné nemovitosti).
5. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů uváděných pod různými písmeny této položky, vybere se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za jednotlivé požadované úkony.
6. Poplatek podle písmene i) této položky se vybere jen v případě řízení podle § 289 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., jde-li o zboží, které má obchodní charakter.

Položka 2
a) Za nahlédnutí do matriky   Kč 20,-
za každý svazek matriky
b) Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku   Kč 20,-
c) Za nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů   Kč 20,-
d) ohlášení změny místa trvalého pobytu   Kč 50,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.
Poznámka:
Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží.

Položka 3
Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin   Kč 50,- za každou i započatou stránku
Osvobození:
Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 70 %.
Poznámky:
1. První vydání listu rodného, oddacího nebo úmrtního nepodléhá poplatku. Poplatku nepodléhá také první vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (§ 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
2. Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
3. Poplatek podle této položky se nevybere za výpis z evidence Rejstříku trestů, byla-li žádost o vydání výpisu podána u českého zastupitelského úřadu a zpoplatněna podle položky 153 písm. b) sazebníku.

Položka 4
Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku
a) v českém jazyce   Kč 20,-
b) v cizím jazyce   Kč 50,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listin potřebných k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.
Poznámky:
1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území České republiky vybere správní orgán poplatek ve výši stanovené pro český jazyk.
2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.
3. Poplatku nepodléhá ověření prvního vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (§ 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Položka 5
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka  Kč 30,-
b)
Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině
  Kč
100,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.
Poznámka:
Podle písmene b) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.

Položka 6
Vydání osvědčení o tuzemském právu   Kč 2 000,-

Položka 7
Udělení státního občanství České republiky   Kč 5 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek na částku      500 Kč ve zvlášť odůvodněných případech.

Položka 8
a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky   Kč 100,-
b) Vydání potvrzení o domovské příslušnosti nebo národnosti anebo státním občanství   Kč 100,-

Položka 8a
a) Vydání průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany   Kč 30,-
b) Vydání nového průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany z důvodu zničení či ztráty průkazu   Kč 50,-

Položka 9
Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli   Kč 20,-
Osvobození:
Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob je osvobozen Český červený kříž a občané, jestliže údaj o pobytu nelze zaznamenat do občanského průkazu.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uvedené, popř. o každém vozidle.
2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není úkonem ve smyslu této položky.

Položka 10
Povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení   Kč 100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech   Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.
Poznámky:
1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení vybere správní orgán jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče vybere správní orgán jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky vybere správní orgán poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 11
a) Uzavření manželství jiným než příslušným obecním úřadem mezi českými státními občany s trvalým bydlištěm na území České republiky, cizinci s trvalým pobytem na území České republiky nebo českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a cizincem s trvalým pobytem na území České republiky   Kč 600,-
b) Uzavření manželství mezi cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, cizinci s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo českými státními občany bez trvalého bydliště na území České republiky   Kč 2 000,-
c) Uzavření manželství mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky a cizincem s trvalým pobytem na území České republiky, českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky   Kč 1 000,-
d) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost   Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze snoubenců.
2. Poplatek podle této položky vybere správní orgán, před kterým je manželství uzavíráno.

Položka 12
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem   Kč 500,-

Položka 13
a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
– na jeden den   Kč 30,-
– na pět dní   Kč 50,-
– na 30 dní   Kč 70,-
– na 6 měsíců   Kč 100,-
– na 12 měsíců   Kč 150,-
b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou   Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li lovecký lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Položka 14
Vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti
– na jeden nebo dva dny   Kč 15,-
– na dobu kratší jednoho roku   Kč 30,-
– ročního   Kč 50,-
– tříletého   Kč 100,-
– mládeži do 15 let   Kč 20,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li rybářský lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.

Položka 15
a) Vydání dokladu (průkazu, osvědčení apod.) náhradou za doklad (průkaz, osvědčení apod.) poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný nebo za doklad (průkaz, osvědčení apod.) obsahující neoprávněně provedené zápisy, změny nebo opravy   Kč 100,-
b) Vydání občanského průkazu náhradou za platný průkaz na žádost občana v jeho osobním zájmu   Kč 100,-
c) Za změnu nebo doplnění jiných než základních údajů2) v občanském průkazu   Kč 25,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky na   25 Kč, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo sociální poměry poplatníka.
Poznámky:
1. Podle této položky postupuje správní orgán, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) je např. doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) není doklad, jehož doba platnosti uplynula.

Položka 16
1. Vydání stavebního povolení a)
ke stavbě obytného domu s nejvýše dvěma byty   Kč 300,-
b) ke stavbě obytného domu s více než dvěma byty   Kč 1 000,-
c) ke stavbě pro individuální rekreaci (rekreační chata, rekreační domek, zahrádkářská chata)

– nepřesahuje-li zastavěná plocha 25 m2   Kč 200,-
– přesahuje-li zastavěná plocha 25 m2   Kč 500,-
d) ke stavbě nebo ke změně stavby garáže (nástavby, přístavby, stavební úpravy) nejvýše se třemi stáními   Kč 300,-
e) ke změně stavby obytného domu nebo stavby pro individuální rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní uvedené pod písmeny a) až d), ke stavbě studny anebo ke stavbě přípojek na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci určené pro stavby uvedené pod písmeny a) až d)   Kč 300,-
f) ke stavbě řadových garáží   Kč 300,-           
a 150,-   Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše   Kč 2 500,-
– k jejich změnám (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, ke stavbě přípojek na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci   Kč 500,-
g) ke stavbě nebytových objektů   Kč 3 000,-
– k jejich změnám (nástavby, přístavby) a ke stavbám výše neuvedeným   Kč 2 500,-
h) ke stavebním úpravám nebytových objektů nebo ke stavbě přípojek k nebytovým objektům na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci   Kč 1 000,-
i) ke stavbě dočasných objektů zařízení staveniště   Kč 300,-
2. Vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení, jde-li o změnu stavebníka, lhůty dokončení stavby, změnu osoby odpovědného dozoru nebo úpravu podmínek zabezpečujících realizaci stavby   Kč 300,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke stavební úpravě z důvodu ztíženého užívání obytného domu osobou těžce zdravotně postiženou – držitelem průkazu ZTP nebo ZTP–P, která má v obytném domě trvalý pobyt.
Poznámky:
1. Zahrnuje-li stavební povolení stavby více obytných domů uvedených pod bodem 1 písm. a) a b) této položky, vybere správní orgán poplatek za stavbu každého obytného domu.
2. Je-li stavebním povolením povolována stavba objektů uvedených pod různými písmeny této položky, vybere se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za jednotlivé stavby.
3. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a stavba hromadných garáží se posuzují jako stavba nebytových objektů podle písmene g) této položky.
4. Správním orgánem příslušným k úkonu podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Čistírna odpadních vod ke stavbám uvedeným v bodu 1 písm. a) až d) a f) se pro účely stanovení poplatku považuje za stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.
6. Za stavební povolení ke stavbě zemědělské účelové stavby vybere správní orgán poplatek podle písmene c) této položky. Zastavěná plocha je měřena nad podnoží.
7. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní orgán poplatek podle této položky.

Položka 17
Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území           Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí.
2. Podle této položky se vybere poplatek i za vydávané územní rozhodnutí o umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízení [§ 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb. ]. Poplatku podle této položky nepodléhá označení provozovny podle § 31 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

Položka 18
a) Vydání povolení ke změně užívání stavby           Kč 500,-
b) Vydání povolení k odstranění stavby         Kč 100,-

Položka 19
Místní šetření (komisionální řízení), pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu       Kč 100,-
b) za každou započatou hodinu v mimopracovní době v pracovních dnech          Kč 150,-
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu         Kč 300,-
Osvobození:
Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné při živelních pohromách nebo nehodách a místní šetření podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, místní šetření podle zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, a místní šetření v přestupkovém řízení podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 16, 18, 20 nebo 58 a za místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní orgán.
2. Za místní šetření při kolaudaci správní orgán poplatek vybere jen v případě, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení.
3. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této položky se považuje i šetření, které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.
4. Při vydání dodatečného povolení stavby správní orgán nevybere poplatek za místní šetření při kolaudaci, jsou-li obě řízení sloučena.
5. Poplatek podle této položky vyměří správní orgán po ukončení místního šetření.

Položka 20
a) Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly 10 %, nejméně       Kč 200,-
nejvýše          Kč 10 mil.
b) Povolení číselné loterie nebo sázkové hry za každý rok 10 %, nejméně       Kč 1 500,-
nejvýše            Kč 10 mil.
c) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý přístroj
 – nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce           Kč 10 000,-
– nejdéle na šest měsíců v kalendářním roce          Kč 16 000,-
– nejdéle na kalendářní rok              Kč 30 000,-
d) Povolení provozování ostatních sázkových her (rulety apod.) za každý rok 10 %, nejméně   Kč 1 500,-
e) Povolení změny stálého umístění výherního hracího přístroje   Kč 1 000,-
f) Za změnu povolení při výměně výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou   Kč 2 000,-
Poznámky:
1. Základem poplatku podle písmene a) této položky (peněžní loterie nebo okamžité stírací loterie) je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku pro tomboly je úhrnná cena vydaných losů.
2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.
3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje územní finanční orgán3) způsobem stanoveným ve vydaném povolení.

Položka 21
a) Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do evidence   Kč 150,-
b) Za změnu nebo zrušení osvědčení podle písmene a)   Kč 20,-

Položka 22
a) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování odborné činnosti anebo udělení úředního oprávnění podle zvláštních předpisů4)   Kč 200,-
b) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (“restaurátorské licence”)             Kč 1 000,-
c) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu a)           Kč 50,-
d) Udělení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích         Kč 1 000,-
e) Změna nebo zrušení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích       Kč 500,-
f) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami         Kč 1 000,-
g) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy           Kč 50 000,-
h) vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu         Kč 10 000,-
i) Vydání povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničí           Kč 2 000,-
j) Vydání povolení k zaměstnání cizinci          Kč 500,-
k) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům v České republice   Kč 10 000,-
l) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí     Kč 10 000,-
m) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání v České republice         Kč 1 000,-
n) podání žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dnamoří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států        Kč 100 000,-
Poznámky:
1. Státní autorizace se uděluje, mění nebo ruší podle zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
2. Státní povolení k provozování komoditní burzy je vydáváno podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákonů č. 216/1994 Sb. a č. 105/1995 Sb.
3. Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydaných jinými orgány státní správy podle předmětů burzovních obchodů, vybere poplatek podle písmene g) této položky správní orgán, který jmenuje burzovního komisaře.
4. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene h) této položky je upraveno v § 16 odst. 9 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
5. Povolení zpoplatňované podle písmene b) této položky je vydáváno podle § 14 odst. 8 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 242/1992 Sb.
6. Povolení podle písmen h) a i) této položky vydává správní orgán (úřad práce) podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povolení podle písmen j), k) a l) této položky vydává správní orgán (Ministerstvo práce a sociálních věcí) podle zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
7. Pro účely úkonů pod písmeny i) a j) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních předpisů.4a)

Položka 23
a) Vydání živnostenského listu   Kč 1 000,-
– pro provozování živnosti průmyslovým způsobem   Kč 10 000,-
b) Za rozhodnutí o provozování stávající ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem, pokud již byl vydán živnostenský list   Kč 9 000,-
c) Vydání koncesní listiny   Kč 2 000,-
– pro provozování živnosti průmyslovým způsobem   Kč 20 000,-
d) Za rozhodnutí o provozování stávající koncesované živnosti průmyslovým způsobem, pokud již byla vydána koncesní listina   Kč 18 000,-
e) Za změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny   Kč 500,-
f) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele v živnostenském listě nebo koncesní listině včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v živnostenském listě nebo koncesní listině   Kč 100,-
g) Za zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele   Kč 150,-
h) Za schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost   Kč 500,-
i) Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění5)   Kč 100,-
Poznámky:
1. U ohlašovacích živností je poplatek podle písmene a) této položky splatný při ohlášení.
2. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene e) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen e) a f) této položky.
3. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li ze svého podnětu změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti.
4. Poplatek podle písmene h) této položky se nevybere, je-li odpovědný zástupce schválen současně s rozhodnutím o udělení koncese.

Položka 24
a)
Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení             Kč 1 000,-
b) Za změnu rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení                 Kč 500,-
c) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v rozhodnutí o registraci             Kč 100,-
d) Za zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení                  Kč 150,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.
2. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li změnu zákonných podmínek v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení, popřípadě zrušení rozhodnutí o registraci ze svého podnětu.

ČÁST II

Položka 25
Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného vozidla, které je povinně opatřeno státní poznávací značkou
a) u motocyklu do 50 cm3   Kč 100,-
b) u motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky – rikši   Kč 200,-
c) u jiného motorového vozidla   Kč 300,-
d) u přípojného vozidla   Kč 100,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené – držitelé průkazu ZTP nebo ZTP–P.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zápisy držitele provedené v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo rozhodnutí soudu o zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozen zápis držitele při změně právního postavení subjektu nebo jeho názvu dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení o evidenci vozidla a zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu.
2. Poplatníkem je nabyvatel motorového nebo přípojného vozidla.

Položka 26
Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které se neshoduje se schváleným typem vozidla, jde-li o
a) motocykl včetně motorové tříkolky – rikši   Kč 1 000,-
b) jiné motorové vozidlo   Kč 2 000,-
c) přípojné vozidlo   Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 zde platí obdobně.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozeno schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které bylo po odcizení trvale vyřazeno z provozu.
Zmocnění:
Správní orgán vybere poplatek podle této položky ve výši 25 % sazby, schvaluje-li technickou způsobilost motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě, a ve výši 10 %, schvaluje-li technickou způsobilost motorového vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní pohon benzin-zkapalněný plyn nebo propan-butan.
Poznámka:
Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla.

Položka 27
a) Vydání registrační listiny k provádění výcviku řidičů motorových vozidel           Kč 1 000,-
b) Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel   Kč 50,-
c) Zápis změny v řidičském průkazu, osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel nebo v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu   Kč 10,-
d) Přidělení tabulky se státní poznávací značkou           Kč 100,-
e)
Přidělení tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou manipulační a tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou pro zkušební účely                  Kč 1 000,-
f) Schválení úprav pro tažení přípojných vozidel                Kč 50,-
Osvobození:
Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 platí obdobně pro písmeno b) této položky.
Zmocnění:
Za vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění nebo za vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel z důvodu rozšíření oprávnění vyučovat předmět v rozsahu dalších skupin řidičského oprávnění, případně vyučovat další předmět, vybere správní orgán poplatek ve výši 20   Kč.
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 25 nebo 26, dále nevybere poplatek podle písmene d) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 25.

Položka 28
Povolení individuálního výcviku žadatele o řidičské oprávnění skupin A, B nebo M včetně rozšiřujícího výcviku k získání těchto skupin řidičského oprávnění   Kč 700,-
Osvobození:
Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 zde platí obdobně.

Položka 29
a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění            Kč 500,-
b) Vydání zbrojního oprávnění            Kč 1 000,-
c) Prodloužení platnosti zbrojního průkazu              Kč 300,-
d) Vydání průkazu zbraně              Kč 200,-
Zmocnění:
1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene d) této položky na částku 50   Kč, jde-li o sportovní zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů – členů sportovních klubů.
2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky fyzické osobě, která má zbrojní průkaz vydaný podle předchozí právní úpravy, na částku 300   Kč a poplatek podle písmene d) této položky na částku 20   Kč, jde-li o zbraň zapsanou podle předchozí právní úpravy.
3. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) nebo písmene d) této položky na částku 25   Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.
4. Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) nebo písmene d) této položky na částku 25   Kč, vydává-li průkazy nebo oprávnění v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.

Položka 30
a) Vydání povolení k provozování střelnice        Kč 1 000,-
b) Vydání povolení ke znehodnocení zbraně            Kč 200,-
c) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně            Kč 10 000,-
d) Ověření zbraně při kusovém ověřování
1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části               Kč 60,-
2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části              Kč 100,-
e) Ověření zbraně při opakovaném ověřování
1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části                 Kč 200,-
2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části              Kč 300,-
f) Vydání cerfifikátu o typové kontrole střeliva                  Kč 10 000,-
g) Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického předmětu            Kč 10 000,-
Poznámky:
1. Úkony zpoplatňované podle písmen c) až g) jsou upraveny zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za prodloužení certifikátu, za jehož vydání se vybírá poplatek podle písmen f) a g), se vybírá poplatek v poloviční výši.
3. Správní orgán zvýší sazbu poplatku podle písmene d) nebo e) této položky za kusové nebo opakované kusové ověření historické střelné zbraně na dvojnásobek.
4. Za odborné činnosti (služby) předcházející ověření střelné zbraně, střeliva nebo pyrotechnického předmětu nebo související se zkoušením střelné zbraně, střeliva, pyrotechnického předmětu, výbušného předmětu a pomůcek pro jejich používání a za zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí se vybere úplata podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.

Položka 31
Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz
– každé zbraně podléhající registraci          Kč 300,-
– střeliva             Kč 60,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 32
1. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše dvou měsíců             Kč 200,-
2. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše jednoho roku            Kč 1 000,-
3. Povolení k přepravě nebezpečných věcí               Kč 1 000,-
4. Licence
a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné pro vnitrookresní linky
– pro jednu linku           Kč 100,-
– dvě až devět linek          Kč 500,-
– deset až padesát linek            Kč 2 500,-
– více linek          Kč 5 000,-
b) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné pro meziokresní linky
– pro jednu linku           Kč 200,-
– dvě až devět linek            Kč 1 000,-
– deset až padesát linek         Kč 5 000,-
– více linek        Kč 10 000,-
c) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní pro vnitrookresní linky
– za jednu linku           Kč 100,-
– dvě a více linek        Kč 500,-
d) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní pro meziokresní linky
– za jednu linku         Kč 200,-
– dvě a více linek        Kč 1 000,-
e) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné
– pro zahraničního provozovatele za každou linku            Kč 15 000,-
– pro tuzemského provozovatele za každou linku             Kč 1 000,-
f) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní
– pro zahraničního provozovatele za každou linku           Kč 5 000,-
– pro tuzemského provozovatele za každou linku             Kč 500,-
5. Povolení k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky
a) k provedení jedné přepravy            Kč 500,-
b) k provedení dvou až pěti přeprav          Kč 1 000,-
c) k provedení neomezeného počtu přeprav          Kč 10 000,-
6. Povolení zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby                  Kč 5 000,-
7. Vstupní povolení k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy       Kč 5 000,-
8. Náhradní povolení pro zahraničního provozovatele           Kč 10 000,-
Zmocnění:
1. Správní orgán může upustit od vybírání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků nebo o přepravu provedenou z humanitárních důvodů.
2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit, popřípadě sazbu poplatku snížit anebo poplatek zvýšit až na trojnásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.
3. Správní orgán upustí od vybrání poplatku za vydání licence, přijme-li dopravce závazek veřejné služby na základě smlouvy nebo rozhodnutí správního orgánu.
4. Správní orgán upustí od vybrání poplatku, popřípadě jeho sazbu sníží, jde-li o kombinovanou dopravu nebo o vstup vozidla zahraničního dopravce do hraničního pásma za účelem přepřahu návěsu.
Poznámka:
Úkony zpoplatňované podle této položky jsou upraveny zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.

Položka 33
Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.
A. Při vnitrostátní dopravě:
1. V obvodu jednoho okresu
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry          Kč 200,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně              Kč 600,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)                Kč 2 000,-
2. Nad rámec okresu
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry              Kč 1 200,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně              Kč 2 500,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)              Kč 6 000,-
B. Při mezinárodní dopravě a v rámci mezinárodní dopravy:
1. Zahraničnímu dopravci
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m               Kč 4 500,-
b) v ostatních případech
2. Tuzemskému dopravci při dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry             Kč 1 800,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně             Kč 3 000,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t               Kč 6 000,-
3. V případě tranzitní dopravy se k částkám
uvedeným pod písmenem B přičte           25 000   Kč.

celková hmotnost (v t)

do 60

nad 60

nad 80

nad 100

nad 120

nad 150 a do 200

I  sazba v   Kč

6 000

12 000

20 000

30 000

40 000

60 000

překročení max. povoleného tlaku na nápravu (v %)6)

 

 

3 – 10

11 – 20

21 – 30

nad 30

II  sazba v   Kč

5 000

15 000

30 000

60 000

celková šířka v mm

nad 3 500

nad 4 000

nad 4 500

nad 5 000

nad 5 500

III  sazba v   Kč

3 000

6 000

10 000

15 000

20 000

Celkový poplatek  I + II + III

Osvobození:
Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.
Zmocnění:
Správní orgán může poplatek podle písmene B této položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti.
Poznámka:
Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 25 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Položka 34
a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace   Kč 1 000,-
b) Vydání povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. tř.7)   Kč 1 000,-
c) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. tř.7) nebo III. tř.7) anebo místní komunikaci7)   Kč 500,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené – držitele průkazu ZTP nebo ZTP–P.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydávané v důsledku havárie.
Zmocnění:
Za povolení podle písmene a) této položky vydávané na dobu kratší než šest měsíců vybere správní orgán poplatek ve výši 50 % a na dobu kratší než deset dní ve výši 100   Kč.
Poznámka:
Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení podle § 25 odst. 4 písm. b) až f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 


ČÁST III

Položka 35

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena lodní posádky plavidla          Kč 200,-
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla           Kč 150,-
c) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě        Kč 100,-
d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro plavbu na moři         Kč 300,-

Položka 36
a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě
– malá plavidla do délky 5 m včetně
– bez motoru     Kč 200,-
– s motorem         Kč 300,-
– malá plavidla nad délku 5 m
– bez motoru       Kč 400,-
– s motorem         Kč 500,-
– přívozní plavidla          Kč 400,-
– ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení
– o výtlaku do 15 t včetně           Kč 400,-
– o výtlaku nad 15 t            Kč 600,-
b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu   Kč 100,-
c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu
– určenému k přepravě nákladů              Kč 1 000,-
– neurčenému k přepravě nákladů             Kč 500,-
d) Vystavení zvláštního povolení k provozu plavidla na dobu určitou nebo zvláštního povolení k umístění plavidla na vodní cestě anebo zvláštního povolení pro plavbu zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky   Kč 500,-
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.
2. Za vydání průkazu náhradou za průkaz ztracený, zničený, poškozený nebo neupotřebitelný vybere správní orgán poplatek podle položky 15 písm. a).

Položka 37
a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení nepodléhajících klasifikaci a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení   Kč 500,-
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla   Kč 2 000,-
c) Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidla, plovoucího stroje nebo plovoucího zařízení   Kč 2 000,-
d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla do plavebního rejstříku a lodních dokladů   Kč 200,-
e) Zapsání nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního rejstříku a lodních dokladů   Kč 200,-
f) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku a vystavení potvrzení o výmazu   Kč 200,-

Položka 38
a) Vydání souhlasu ke zřízení a provozování přístavu   Kč 1 000,-
b) Vystavení povolení ke vjezdu do veřejného přístavu pro provozovatele plavidla naloženého nebezpečnými věcmi   Kč 2 000,-
c) Vystavení povolení pro přepravu nebezpečných věcí   Kč 5 000,-
d) Vystavení povolení ke zřízení vrakoviště   Kč 2 000,-
e) Vystavení zvláštního povolení pro zvláštní přepravu (Čl. 1.21 Řádu plavební bezpečnosti)   Kč 1 500,-

Položka 39
a) Vydání námořnické knížky¨  Kč 500,-
b) Vydání průkazu způsobilosti
– námořníka   Kč 1 500,-
– důstojníka   Kč 2 000,-
– kapitána   Kč 3 000,-
c) Vydání dokladu (námořnická knížka, průkaz způsobilosti) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený   Kč 400,-

Položka 40
Zápis námořní lodi do námořního rejstříku a vydání rejstříkového listu, jde-li o
– námořní jachty   Kč 15 000,-
– ostatní námořní lodě   Kč 30 000,-
Zmocnění:
Správní orgán zvýší s přihlédnutím k okolnostem případu poplatek podle této položky až o 30 %, jde-li o lodě cisternové a lodě určené ke speciálním účelům, a o 50 %, jde-li výhradně o osobní námořní lodě (mimo jachty).
Poznámka:
Námořní jachta je námořní loď určená výhradně ke sportovní a rekreační plavbě na moři.

Položka 41
Výmaz námořní lodi z námořního rejstříku a vydání potvrzení o výmazu, jde-li o
– námořní jachty   Kč 2 000,-
– ostatní námořní lodě   Kč 10 000,-
Poznámka:
Poznámka uvedená v položce 40 zde platí obdobně.

Položka 42
a) Vystavení lodního certifikátu nebo osvědčení o způsobilosti k plavbě
–námořní jachty   Kč 1 000,-
– ostatní námořní lodě   Kč 2 000,-
b) Vystavení prozatímního průvodního listu nebo výměrného listu   Kč 1 000,-
c) Za změnu lodních listin v důsledku změny registračních údajů, jde-li o
– námořní jachty   Kč 1 000,-
– ostatní námořní lodě   Kč 2 500,-
Poznámky:
1. Poplatek podle písmene c) této položky vybere správní orgán za změnu všech listin jen jednou.
2. Poznámka uvedená v položce 40 zde platí obdobně.

Položka 43
Vydání povolení k provozování letiště, stanovení druhu letiště nebo změna druhu letiště
a) mezinárodní veřejné   Kč 15 000,-
b) mezinárodní neveřejné   Kč 10 000,-
c) vnitrostátní veřejné   Kč 5 000,-
d) vnitrostátní neveřejné   Kč 3 000,-

Položka 44
a) Udělení souhlasu ke zřizování zařízení a provádění činnosti v ochranném pásmu letiště   Kč 10 000,-
b) Udělení souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné pásmo letiště   Kč 5 000,-

Položka 45
a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy   Kč 50 000,-
b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy   Kč 30 000,-
c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi   Kč 15 000,-
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.
2. Správní orgán vybere poplatek podle této položky, vydává-li povolení k provozování obchodní letecké dopravy zahraničnímu leteckému dopravci.

Položka 46
a) Zápis civilního letadla do leteckého rejstříku České republiky včetně vydání palubních dokladů pro
– letouny, vrtulníky   Kč 1 000,-
– kluzáky, balóny, vzducholodě, ultralehká letadla   Kč 500,-
b) Výmaz civilního letadla z leteckého rejstříku České republiky pro
– letouny, vrtulníky   Kč 200,-
– kluzáky, balóny, vzducholodě, ultralehká letadla   Kč 100,-
c) Vydání potvrzení o výmazu letadla z leteckého rejstříku České republiky nebo potvrzení, že letadlo nebylo v rejstříku zapsáno   Kč 50,-

Položka 47
Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstru  Kčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky   Kč 10 000,-

Položka 48
a) Vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu   Kč 200,-
b) Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti leteckého personálu   Kč 50,-

Položka 49
Vydání povolení k provozování leteckých prací   Kč 5 000,-

Položka 50
Vydání povolení k provádění letecké činnosti pro vlastní potřebu   Kč 5 000,-

Položka 51
Udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení a letecké soutěže   Kč 5 000,-

Položka 52
a) Schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Schválení typu letadla po modifikaci jeho podstatné části nebo změně mající vliv na jeho výkony a vlastnosti včetně vydání Schválení modifikace nebo Dodatku k typovému osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání dokladu o schválení typu letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání Povolení k letu letadla na místo, kde bude po odstranění závady opět uvedeno do stavu letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)


A

B

C

D

E

Balóny a vzducholodě

5 000

500

1 500

Kluzáky

8 000

2 500

2 500

200

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

10 000

3 000

3 000

200

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg

20 000

5 000

5 000

500

2 000

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg

50 000

15 000

15 000

1 000

5 000

Položka 53
a) Vydání osvědčení o schválení letové způsobilosti nebo vydání Osvědčení, kterým se uznává Osvědčení letové způsobilosti vydané leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)


F

G

Balóny a vzducholodě

1 000

100

Kluzáky

3 000

300

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

3 500

350

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg

7 000

700

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg

15 000

1 500


Zmocnění:
Za změny v dokladech vybere správní orgán poplatek ve výši 10 % sazby poplatku podle této položky.
Poznámka:
Za obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla, vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky.

Položka 54
a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
– u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem H
– u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem K
– u pomocné energetické jednotky pod písmenem N
b) Schválení způsobilosti typu po změně podstatné části nebo změně mající vliv na výkony a vlastnosti včetně vydání Dodatku k typovému osvědčení
– u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem I
– u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem L
– u pomocné energetické jednotky pod písmenem O
c) Uznání dokladu typové způsobilosti k leteckému provozu vydaného leteckým úřadem jiného státu
– u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem J
– u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem M
– u pomocné energetické jednotky pod písmenem P

Pohonné jednotky

H

I

J

– pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel

3 000

1 500

1 500

– pístové

6 000

3 000

3 000

– turbovrtulové, turbohřídelové a proudové

10 000

5 000

5 000

Vrtule a vrtulové jednotky

K

L

M

– pevné dřevěné vrtule

1 000

500

500

– pevné kompozitové a kovové vrtule

2 000

1 000

1 000

– přestavitelné vrtule

3 000

2 000

2 000

– stavitelné vrtulové jednotky

5 000

3 000

3 000

N

O

P

pomocná energetická jednotka

6 000

3 000

2 000


Poznámka:
Pohonnou jednotkou se rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.

Položka 55
1. Schválení způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví
a) součásti výstroje letadel   Kč 1 000,-
b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového schvalování letadla   Kč 4 000,-
c) součásti světelného zabezpečovacího zařízení   Kč 1 000,-
d) pro ovládání a monitorování letištního světelného zabezpečovacího zařízení   Kč 2 000,-
e) pozemního elektronického zabezpečovacího zařízení (radiokomunikačního, radionavigačního, radiolokačního)   Kč 4 000,-
f) pozemního zařízení pro měření dráhové dohlednosti   Kč 2 000,-
g) pozemního počítačového zařízení pro řízení letů   Kč 1 000,-
h) systému pozemních počítačových zařízení pro řízení letů   Kč 4000,-
i) zařízení pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi   Kč 1 000,-
j) systému pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi   Kč 4 000,-
k) monitorovací soustavy   Kč 4 000,-
l) pozemního zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování   Kč 2 000,-
m) pozemního zdroje energie pro letadla   Kč 2 000,-
n) leteckého trenažéru nebo simulátoru   Kč 25 000,-
o) zařízení pro přepravu nákladů na palubě letadla   Kč 500,-
p) výrobku, zařízení nebo soustavy na základě dokladu vydaného leteckým úřadem jiného státu 80 % z poplatků podle písmen a) až o)

2. Schválení podstatné změny nebo modifikace
a) soustavy draku letadla, která nemá vliv na letovou způsobilost   Kč 2 000,-
b) zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla 50 % z poplatku podle bodu 1

Zmocnění:
Správní orgán s přihlédnutím k náročnosti úkonu sníží poplatek až na 25 % sazby, jde-li o schválení způsobilosti výrobků uvedených pod písmeny d) až k) této položky.
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky za výrobky podléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
2. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.

Položka 56
a) Vydání rozhodnutí o změně kategorie železniční dráhy   Kč 2 000,-
b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy
– celostátní nebo regionální   Kč 10 000,-
– speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky   Kč 3 000,-
– lanové   Kč 1 000,-
c) Změna úředního povolení k provozování dráhy   Kč 1 000,-
d) Návrh provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy   Kč 500,-
e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze
– celostátní nebo regionální   Kč 10 000,-
– speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce   Kč 3 000,-
– lanové   Kč 1 000,-
f) Změna licence k provozování drážní dopravy   Kč 1 000,-
g) Návrh dopravce na odejmutí licence   Kč 500,-
h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla na drahách   Kč 500,-
 

Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky o 50 %, jestliže délka dopravní cesty vlečky je 1000 m a kratší.
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene h) této položky za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.

Položka 57
a) Schválení typu drážního vozidla
– elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod., vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících, tramvaje, trolejbusy   Kč 30 000,-
– osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah   Kč 15 000,-
– nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla lanových drah   Kč 10 000,-
b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu   Kč 2 000,-
c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla   Kč 100,-
d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení   Kč 50,-
e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu   Kč 100,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek podle písmene b) této položky bez ohledu na počet odchylek od schváleného typu [§ 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah] v rámci schválení jedné změny.
2. Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky od osob uvedených v § 62 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.
3. Správní orgán vybere poplatek podle písmene d) této položky pouze jednou, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).ČÁST IV
Položka 58

a) Vydání oprávnění k hornické činnosti8) nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem   Kč 1 000,-
b) Vydání povolení k hornické činnosti8) nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem   Kč 1 000,-
c) Vydání povolení k odběru výbušnin, rozhodnutí o umístění skladu výbušnin pod povrchem při hornické činnosti nebo na povrchu v hranicích dobývacího prostoru   Kč 300,-
d) Vydání povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin   Kč 300,-
e) Vydání povolení k provádění trhacích a ohňostrojných prací   Kč 250,-
f) Vydání povolení důlního díla nebo důlní stavby, nebylo(a) -li povoleno(a) v rámci povolení pod písmenem b) (povolení otvírky, přípravy a dobývání)   Kč 300,-
g) Vydání povolení k projektování a výrobě vybraných technických zařízení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky vybraných důlních strojů, zařízení a pomůcek   Kč 300,-
h) Vydání povolení k projektování technických zařízení sloužících k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem   Kč 300,-
i) Povolení k používání typu důlního stroje, zařízení, přístroje nebo pomůcky   Kč 300,-
j) Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru   Kč 1 000,-
k) Povolení uvádět výbušniny a pomůcky do oběhu   Kč 500,-

Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmen a), b) a k) této položky o 50 %, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění obvodního báňského úřadu, změnu předmětu činnosti nebo změnu dobývacího prostoru anebo změnu podmínek k uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu.
Poznámka:
Povolením podle písmene k) této položky se rozumí povolení podle § 21 odst. 4 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Položka 59
a) Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů   Kč 2 000,-
b) Prodloužení nebo změna povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů   Kč 500,-
c) Udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru   Kč 1 000,-
Poznámka:
Správní orgán vydává povolení nebo uděluje předchozí souhlas podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Položka 60
a) Ověření platnosti puncovní značky   Kč 20,-
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky   Kč 200,-
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky   Kč 40,-
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin   Kč 400,-
e) Vydání rozhodnutí o ponechání přidělené výrobní značky   Kč 100,-
Poznámky:
1. Za zrušení výrobní značky z podnětu správního orgánu se poplatek nevybírá.
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky za převod přidělené výrobní značky podle § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).

Položka 61
a) Povolení výjimky ze zákazu dohody narušující soutěž   Kč 5 000,-
b) Návrh na zrušení nebo omezení výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž anebo na stanovení nových podmínek pro trvání výjimky   Kč 5 000,-
c) Schválení nezakázané dohody narušující soutěž   Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení výjimky ze zákazu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb.
2. Zrušením nebo omezením výjimky a stanovením nových podmínek podle písmene b) této položky se rozumí postup podle § 6 zákona č. 63/1991 Sb.
3. Schválením nezakázané dohody podle písmene c) této položky se rozumí postup podle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1993 Sb.

Položka 62
a) Návrh na povolení spojení podniků soutěžitelů   Kč 10 000,-
b) Návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 0,5 % z nabídkové ceny navrhovatele nejméně   Kč 2 500,-          nejvýše   Kč 100 000,-
c) Návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele v ostatních případech   Kč 2 500,-
Poznámky:
1. Návrh zpoplatňovaný podle písmene a) této položky je upraven v § 8a zákona č. 63/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1993 Sb.
2. Návrh zpoplatňovaný podle písmene b) této položky je upraven v § 59 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a návrh zpoplatňovaný podle písmene c) této položky je upraven v § 60 téhož zákona.
3. Poplatek podle této položky se platí při podání návrhu.

Položka 63
a) Udělení povolení k emisi dluhopisů 0,2 % z celkové částky emise nejméně    Kč 20 000,-        nejvýše   Kč 1 mil.
b) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry 0,2 % z celkové částky emise     nejméně   Kč 20 000,- nejvýše   Kč 1 mil.
c) Udělení povolení k emisi dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku 0,2 % z maximálního ročního objemu emise nejméně
  Kč 20 000,-  nejvýše   Kč 1 mil.
d) Zrušení dosavadního ISIN a přidělení nového ISIN nebo změna jmenovité hodnoty cenného papíru anebo snížení objemu nebo změna podoby již povolené veřejně obchodovatelné emise cenného papíru 0,005 % z celkové částky emise
nejméně   Kč 1 000,-
nejvýše   Kč 50 000,-
e) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry v souvislosti s kupónovou privatizací u zaknihovaných emisí akcií
– podniků privatizovaných v kupónové privatizaci   Kč 1 000,-
– investičních fondů a u podílových listů podílových fondů vydávaných k navýšení základního jmění o majetek nabytý za investiční kupóny (zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů) 0,0025 % z celkové částky emise nejméně   Kč 1 000,-  nejvýše   Kč 25 000,-
Osvobození:
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny, jde-li o udělení povolení k vydávání hypotečních zástavních listů nebo k veřejnému obchodování s hypotečními zástavními listy.
2. Od poplatků podle této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a.s.
Poznámka:
Udělují-li se současně povolení podle písmen a) a b) této položky, vybere správní orgán poplatek pouze jednou, a to podle písmene a) této položky.

Položka 64
a) podání žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti   Kč 50 000,-
b) podání žádosti
– o registraci zprostředkovatele pojištění jako pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře   Kč 20 000,-
– o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně   Kč 20 000,-
– o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny   Kč 20 000,-
– o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny pojišťovny nebo zajišťovny, nejedná-li se o rozdělení pojišťovny provozující souběžně životní a neživotní pojištění   Kč 20 000,-
– o schválení všeobecných pojistných podmínek nebo jejich změny   Kč 20 000,-
c) Podání žádosti o udělení povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu, k rozdělení, sloučení nebo splynutí investičních společností nebo investičních fondů   Kč 50 000,-
d) Podání žádosti o udělení povolení k vydání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu (za každý podílový fond)   Kč 20 000,-
e) Podání žádosti ke vzniku podílového fondu splynutím, k přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond   Kč 10 000,-
f) Podání žádosti o odnětí povolení uděleného investiční společnosti nebo investičnímu fondu   Kč 3 000,-
g) Podání žádosti o schválení nově zvolených nebo jmenovaných členů orgánů investiční společnosti nebo investičního fondu   Kč 500,-
h) Podání žádosti o schválení změny statutu investičního nebo podílového fondu   Kč 500,-
i) Podání žádosti o udělení povolení k obchodování s cennými papíry   Kč 40 000,-
j) Podání žádosti o udělení povolení k vykonávání odborné obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře)   Kč 3 000,-
k) Podání žádosti o udělení povolení tiskárně k tisku veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů   Kč 100 000,-
l) Podání žádosti o změnu v uděleném povolení k obchodování s cennými papíry   Kč 10 000,-
m) Podání žádosti o odejmutí povolení k obchodování s cennými papíry   Kč 3 000,-
n) Podání žádosti o udělení povolení ke vzniku burzy cenných papírů   Kč 200 000,-
o) Podání žádosti o udělení povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry   Kč 200 000,-
p) Podání žádosti o změnu v uděleném povolení ke vzniku burzy cenných papírů   Kč 50 000,-
r) Podání žádosti o změnu v uděleném povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry   Kč 50 000,-
s) Podání žádosti o rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení burzy cenných papírů   Kč 10 000,-
t) Podání žádosti o odnětí povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry   Kč 10 000,-
u) Za poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry nebo obdobné formy finanční výpomoci 0,5 % ze zaručené částky dle podmínek smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a Ministerstvem financí

Osvobození:
Od poplatku podle písmene u) této položky se osvobozuje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., a Česká exportní banka, a.s.
Poznámka:
Státní záruka nebo obdobná forma finanční výpomoci podle písmene u) této položky jsou upraveny v § 36 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

Položka 65
zrušena

Položka 66
a) Podání žádosti
– o vydání rozhodnutí o registraci k šíření vysílání prostřednictvím satelitu, prostřednictvím kabelových rozvodů nebo prostřednictvím satelitu a kabelových rozvodů   Kč 50 000,-
– o udělení licence k televiznímu vysílání   Kč 50 000,-
b) Podání žádosti o udělení licence k rozhlasovému vysílání   Kč 15 000,-
c) Za provedené změny v údajích obsažených v přihlášce k registraci nebo v žádosti o licenci k televiznímu vysílání   Kč 10 000,-
d) Za provedené změny v údajích v žádosti o licenci k rozhlasovému vysílání   Kč 3 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmen c) a d) této položky nevybere správní orgán za změny, které se provádí též zápisem v obchodním rejstříku [§ 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb., a § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., ve znění zákona č. 135/1997 Sb.].

ČÁST V
Položka 67

a) Vydání veterinárního osvědčení při vývozu zvířat
– za jedno zvíře   Kč 100,-
– za více než jedno zvíře   Kč 300,-
b) Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů, krmiv a dalších předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz   Kč 300,-
c) Vydání veterinárního povolení k dovozu, průvozu nebo vývozu zvířat
– za jedno zvíře   Kč 300,-
– za více než jedno zvíře   Kč 1 000,-
d) Vydání veterinárního povolení k dovozu nebo vývozu živočišných produktů, krmiv a dalších předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz   Kč 1 000,-

Položka 68
Vydání povolení k ověřování, výrobě a dovozu veterinárních léčiv a přípravků nebo k jejich uvádění do oběhu   Kč 1 000,-

Položka 69
a) Vydání veterinárního osvědčení k přemísťování zvířat plemenných a chovných (s výjimkou psů, koček, jiných drobných zvířat a včelstev)
– za jedno zvíře   Kč 50,-
– za více než jedno zvíře   Kč 100,-
b) Vydání veterinárního osvědčení k přemísťování všech zvířat (s výjimkou včelstev) po dobu nařízených mimořádných veterinárních opatření   Kč 100,-

Položka 70
Vydání osvědčení o splnění podmínek pro výrobu, zpracování, ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů podle zákona o veterinární péči   Kč 500,-

Položka 71
Vydání povolení
a) k výkonu odborných veterinárních činností   Kč 2 000,-
b) k zužitkování a neškodnému odstranění odpadů živočišného původu   Kč 2 000,-

Položka 72
Vydání rozhodnutí o schválení chovu nebezpečných druhů zvířat
a) jednoho zvířete   Kč 3 000,-
b) více než jednoho zvířete   Kč 5 000,-

Položka 73

Udělení akreditace uživatelskému zařízení k chovu zvířat pro pokusné účely   Kč 10 000,-

Položka 74
Vydání osvědčení pro chovná a dodavatelská zařízení, která chovají nebo dodávají zvířata pro pokusné účely   Kč 5 000,-

Položka 75
a) Ověřování (§ 7 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele) chmele hlávkového (za 100 kg)   Kč 25,-
b) Ověřování chmele práškového nebo granulovaného (za 100 kg)   Kč 30,-
c) Vystavení odrůdového certifikátu   Kč 30,-
d) Vystavení duplikátu ověřovací listiny   Kč 50,-
e) Kontrola chmele při přebalení (za 100 kg)   Kč 15,-
Poznámka:
Kontrola chmele zpoplatňovaná podle písmene e) této položky je upravena v ustanovení § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 162/1996 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.

Položka 76
a) Vydání rozhodnutí o registraci výrobce, popř. dovozce krmiv, doplňkových látek nebo premixů   Kč 10 000,-
b) Změny zápisů v rozhodnutí o registraci výrobce, popř. dovozce krmiv, doplňkových látek nebo premixů   Kč 500,-
Poznámka:
Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech.

Položka 77
a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností   Kč 2 000,-
b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo o uznání právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, jako chovatelského podniku   Kč 2 000,-
Poznámky:
1. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 3 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
2. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene b) této položky je upraveno v ustanovení § 5 a 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

Položka 78
Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností, o uznání chovatelského sdružení nebo o uznání právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, jako chovatelského podniku   Kč 500,-
Poznámka:
Rozhodnutí zpoplatňovaná podle této položky jsou upravena v ustanoveních § 3, 5 a 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

Položka 79
a) Vydání rostlinolékařského osvědčení na rostliny nebo rostlinné produkty určené pro vývoz   Kč 500,-
b) Přezkoušení zamořenosti pozemku nebo objektu karanténním škodlivým organismem před uplynutím doby stanovené v mimořádném rostlinolékařském opatření   Kč 100,-
c) Povolení dovozu zásilek určených pro výzkumné nebo šlechtitelské účely   Kč 500,-
d) Povolení k přechovávání karanténních škodlivých organismů, k jejich rozmnožování nebo k jiné manipulaci s nimi pro účely rostlinolékařského výzkumu, diagnostiky a šlechtění rostlin   Kč 500,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.
Poznámka:
Osvědčení zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a povolení zpoplatňovaná podle písmene d) této položky jsou upravena v ustanovení § 14 odst. 3 téhož zákona.

Položka 80
Podání žádosti o registraci (§ 18 zákona č. 147/1996 Sb.) jednoho přípravku na ochranu rostlin, jehož
a) účinná složka nebyla dosud v tuzemsku hodnocena   Kč 40 000,-
b) účinná látka byla v tuzemsku hodnocena   Kč 25 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 90 %, jde-li o biologický přípravek na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.

Položka 81
Podání žádosti o prodloužení registrace přípravků na ochranu rostlin,
a) lze-li využít původní hodnocení   Kč 5 000,-
b) nelze-li využít původní hodnocení   Kč 12 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 80 zde platí obdobně.

Položka 82
Podání žádosti o povolení změny v registraci přípravku na ochranu rostlin   Kč 500,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 80 zde platí obdobně.

Položka 83
Podání žádosti
a) o převod nebo rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin   Kč 2 000,-
b) o zrušení registrace přípravku na ochranu rostlin   Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, jde-li o biologický přípravek na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.

Položka 84
Podání žádosti o vydání souhlasu
a) k použití přípravku na ochranu rostlin zvlášť nebezpečného pro zvěř   Kč 100,-
b) k experimentálnímu použití přípravku na ochranu rostlin   Kč 3 000,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene b) této položky je osvobozena žádost, která se týká biologického přípravku na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.

Položka 85
Podání žádosti o povolení k použití
a) neregistrovaného přípravku   Kč 10 000,-
b) registrovaného přípravku odchylně od podmínek stanovených v rozhodnutí o jeho registraci   Kč 3 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 83 zde platí obdobně.

Položka 86
Podání žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu   Kč 500,-

Položka 87
Podání žádosti
a) o registraci odrůdy (§ 5 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin)   Kč 2 000,-
b) o prodloužení registrace   Kč 500,-
c) o uznání množitelského porostu nebo rozmnožovacího materiálu (§ 22 zákona č. 92/1996 Sb.)   Kč 50,-
d) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu (§ 31 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění zákona č. 357/1999 Sb.)   Kč 10 000,-

Položka 88
Podání přihlášky k ochraně odrůdy rostlin nebo plemen zvířat (§ 16 zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat)   Kč 1 000,-

Položka 89
Šlechtitelské osvědčení

a) za prvních pět let   Kč 3 000,-
b) za další tři roky   Kč 2 000,-
c) za každý další rok   Kč 800,-
Poznámky:
1. Poplatek za prvních pět let platnosti šlechtitelského osvědčení vyměří správní orgán.
2. Poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti šlechtitelského osvědčení.
3. Poplatky za každý další rok jsou splatné vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti šlechtitelského osvědčení.
4. Poplatky za další léta se platí bez vyměření ve výši stanovené sazebníkem platným v době splatnosti poplatku.

Položka 90
Zápis převodu šlechtitelského osvědčení   Kč 400,-
 

Položka 91
Návrh na zrušení šlechtitelského osvědčení   Kč 300,-

Položka 92
a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti hroznů pro výrobu révového vína s přívlastkem   Kč 250,-
b) Rozhodnutí o zatřídění odrůdového révového vína jakostního nebo révového vína s přívlastkem anebo révového vína dovezeného ze zahraničí v cisternách nebo sudech   Kč 150,-
za každých i započatých 10 tis. litrů u každého hodnoceného vzorku
Poznámka:
Ověření zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 10 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství, a o změně některých souvisejících právních předpisů, a rozhodnutí zpoplatňované podle písmene b) této položky je upraveno v ustanovení § 14 téhož zákona.

Položka 92a
Podání žádosti

a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu,   Kč 3 000,-
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu   Kč 500,- 

ČÁST VI

Položka 93
a) Úřední povolení (licence) povolující vývoz 0,5 % z ceny vyváženého zboží nebo služby nejméně   Kč 500,-
b) Úřední povolení (licence) povolující vývoz oceli, uhlí a koksu  0,1 % z ceny nejméně   Kč 500,-
c) Úřední povolení (licence) povolující dovoz   Kč 500,-
d) Úřední povolení (licence) povolující vývoz v souladu s mezinárodní smlouvou   Kč 500,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky se osvobozují úřední povolení (licence) povolující vývoz pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu vzorků.
Poznámka:
Zpoplatněny podle této položky jsou licence vydané podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

Položka 94
a) Povolení provádět obchod s vojenským materiálem   Kč 5 000,-
b) Licence na vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky
0,5 % z ceny vyváženého zboží nebo služby nejméně   Kč 500,-
c) Licence na dovoz vojenského materiálu   Kč 500,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky se osvobozují licence povolující vývoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu vzorků.
Poznámka:
Zpoplatněny podle této položky jsou povolení a licence vydané podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 95
Udělení povolení k dovozu nebo vývozu kontrolovaného zboží (zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům)   Kč 500,-

Položka 96
Podání žádosti o vydání povolení

a) k umístění jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření   Kč 5 000,-
b) k provozu
– jaderného zařízení   Kč 5 000,-
– pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření   Kč 5 000,-
– pracoviště s významným zdrojem ionizujícího záření   Kč 1 000,-
c) k uvádění radionuklidů do životního prostředí   Kč 200,-
d) k nakládání se zdroji ionizujícího záření   Kč 200,-
e) k dovozu nebo vývozu jaderných položek nebo k průvozu jaderných materiálů a vybraných položek   Kč 500,-
f) k přepravě
– velmi významných zdrojů ionizujícího záření   Kč 500,-
– jaderných materiálů   Kč 2 000,-
g) k zpětnému dovozu radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky   Kč 1 000,-
Osvobození:
Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Položka 97
Podání žádosti

a) o typové schválení obalových souborů
– typu A   Kč 1 000,-
– typu B   Kč 5 000,-
– typu “průmyslová zásilka”   Kč 500,-
b) o typové schválení
– velmi významných zdrojů ionizujícího záření   Kč 1 000,-
– ostatních zdrojů ionizujícího záření   Kč 200,-
– ochranných pomůcek   Kč 200,-

Položka 98
Vydání potvrzení k dovozu, průvozu nebo vývozu vysílacích rádiových stanic   Kč 600,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.

ČÁST VII

Položka 99
a) Vydání cestovního dokladu   Kč 200,-
– osobám do 15 let   Kč 50,-
b) Vydání cestovního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic   Kč 50,-
c) Prodloužení platnosti cestovního dokladu nebo zapsání každého dítěte do vydaného cestovního dokladu anebo provedení každé další změny v cestovním dokladu   Kč 50,-
Osvobození:
Od poplatku je osvobozeno vydání cestovní přílohy dětem do 15 let.
Zmocnění:
Správní orgán vybere poplatek podle této položky až do výše trojnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad urychleně na výslovnou žádost poplatníka.
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek za vydání cestovního dokladu z moci úřední.

Položka 100
a) Povolení k pobytu cizinci    Kč 1 000,-
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let   Kč 500,-
c) Prodloužení platnosti průkazu povolení k pobytu pro cizince   Kč 1 000,-
d) Provedení změny v průkazu povolení k pobytu pro cizince (za každou změnu)   Kč 300,-
e) Vydání průkazu povolení k pobytu pro cizince náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený   Kč 1 000,-
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek za vydání průkazu povolení k pobytu náhradou za rozhodnutí o povolení k pobytu a za vydání tohoto průkazu náhradou za potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu.

Položka 101
a) Udělení českého víza k pobytu na území České republiky na hraničním přechodu České republiky   Kč 1 500,-
b) Udělení víza k pobytu nad 90 dnů na území České republiky   Kč 1 000,-
c) Udělení průjezdního víza jednosměrného, výjezdního víza, víza za účelem strpění pobytu na území České republiky   Kč 200,-
d) Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů uděleného na hraničním přechodu České republiky nebo českým zastupitelským úřadem   Kč 200,-
e) Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, včetně prodloužení jeho platnosti   Kč 1 000,-
f) Prodloužení platnosti víza za účelem strpění pobytu   Kč 200,-
g) Ověření pozvání cizince do České republiky   Kč 200,-

<  Kčbr />Osvobození:
Od poplatků podle této položky je osvobozeno:
a) Udělení, prodloužení platnosti nebo doby pobytu na české vízum z důvodů zdravotnické pomoci.
b) Udělení nebo prodloužení platnosti českého víza cizinci mladšímu 15 let. Za udělení českého víza se považuje i zapsání dítěte mladšího 15 let narozeného na území České republiky do víza zákonného zástupce. Od poplatku podle této položky je osvobozeno i prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 15 let.
c) Udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky cizinci, který požádal o dočasnou ochranu, a udělení českého víza opravňujícího cizince k pobytu za účelem dočasné ochrany, o které požádal na území České republiky, včetně prodloužení jeho platnosti.

Zmocnění:

1. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost.
2. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o udělení českého víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo je-li cizinec vrácen zpět na území České republiky orgány cizího státu.
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.
Správní orgán nevybere poplatek, pokud provádí zpoplatňovaný úkon podle této položky z moci úřední.

Položka 102
Registrace námořnické knížky   Kč 50,-

Položka 103
a) Vydání výpisu z katastru nemovitostí nebo z bývalého pozemkového katastru za každých i jen započatých 20 parcel10) katastru nemovitostí nebo bývalého pozemkového katastru v katastrálním území   Kč 100,-
b) Vydání identifikace parcel katastru nemovitostí s parcelami v dřívějších pozemkových evidencích nebo pravomocných rozhodnutích státních orgánů za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů a rozhodnutí v každém katastrálním území   Kč 100,-
c) Vydání kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového katastru za každý i jen započatý formát A4   Kč 50,-
d) Vydání kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z grafické části dřívějších pozemkových evidencí za každý i jen započatý formát A4   Kč 100,-
e) Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území   Kč 100,-
f) Vydání výpisu, opisu nebo kopie z pozemkové nebo železniční knihy nebo ze zemských desek za každých i jen započatých 20 parcel   Kč 100,-
g) Vydání druhého a dalších stejnopisů za každou i započatou stránku písemné nebo číselné informace formátu A4 nebo vydání druhé a další kopie mapového nebo jiného grafického dokladu za každý i jen započatý formát A3   Kč 30,-
h) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i započatou stránku   Kč 50,-
i) Vydání srovnávacího sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel v jednom katastrálním území   Kč 300,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy a stavební úřady vymezené zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále spolky, společnosti, svazy nebo kluby registrované jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví státu.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele) souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděným nebo již převedeným podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
Zmocnění:
1. Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce zvýší správní orgán poplatek podle této položky na dvojnásobek.
2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek o 50 %.
Poznámky:
1. Parcelou podle písmen a) a b) této položky se rozumí také zemědělský nebo lesní pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, dokončená nebo rozestavěná stavba na cizím pozemku, byt nebo nebytový prostor evidovaný v katastru nemovitostí.10)
2. Poplatku podle písmene i) této položky podléhá vydání srovnávacího sestavení obsahující výměry částí parcel, jakož i vydání srovnávacího sestavení bez údaje o výměře částí parcel.

Položka 104
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí   Kč 500,-
Osvobození:
1. Osvobození uvedená v bodech 1 a 2 k položce 103 sazebníku zde platí obdobně.
2. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s realizací zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
4. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele), souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděnými nebo již převedenými podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
Zmocnění:
Za návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu apod., vybere správní orgán poplatek v úhrnu nejvýše 5 000   Kč.
Poznámka:
Návrhem na zahájení řízení o povolení vkladů do katastrů nemovitostí se rozumí návrh podle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 105
Registrace výrobce nebo opravce měřidel   Kč 200,-

Položka 106
Autorizace k úřednímu měření   Kč 1 000,-

Položka 107
Dodatečné potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají v řízení před celním orgánem   Kč 150,-

Položka 108
Rozhodnutí o původu zboží   Kč 350,-

Položka 109
Rozhodnutí o sazebním zařazení zboží   Kč 350,-ČÁST VIII
Poplatky za řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
Osvobození k části VIII

Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b), 119 písm. c), 123 písm. c) a 127 jsou osvobozeny žádosti o zápisy převodů práv z průmyslového vlastnictví v příslušných rejstřících prováděné v souvislosti s transformací na nové právní subjekty na základě privatizačních projektů schválených příslušným státním orgánem, a to podle ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., a podle § 16 téhož zákona.
Poznámky k části VIII
1. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položkách 112 písm. d), 114 a položce 117 písm. c).
2. Poplatky zaplacené podle položek 112 písm. a), 116 písm. a), 119 písm. a), 123 písm. a), 124 písm. a) a 125 v případě zastavení řízení o přihlášce se nevracejí.

Položka 110
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů   Kč 100,- za každou i započatou stránku
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek o 50 %.
Poznámka:
Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 111
a) Podání žádosti
– o první prodloužení lhůty   Kč 200,-
– o každé další prodloužení lhůty   Kč 500,-
– o prominutí zmeškání lhůty   Kč 1 000,-
b) Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví   Kč 1 000,-
c) Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)   Kč 500,-
Vynálezy

Položka 112
a) Podání přihlášky vynálezu   Kč 1 200,-
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)   Kč 600,-
b) Podání žádosti
– o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou   Kč 800,-
– o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod patentu na jiného majitele   Kč 600,-
– o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele vynálezu nebo majitele patentu   Kč 300,-
– o zápis změny jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla přihlašovatele nebo původce vynálezu, majitele patentu nebo jeho zástupce – za každou přihlášku nebo patent   Kč 100,-
– o zápis licence k vynálezu do rejstříku   Kč 200,-
– o nucenou licenci k vynálezu   Kč 5 000,-
– o převedení autorského osvědčení na patent   Kč 2 000,-
– o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku   Kč 100,-
c) Podání žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu   Kč 3 000,-
– za 11. a každý další uplatněný patentový nárok   Kč 500,-
d) Vydání patentové listiny do rozsahu

– deset stran strojopisu   Kč 1 600,-
– za každou další stranu   Kč 200,-

Položka 113
a) Podání žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu   Kč 5 000,-
b) Podání návrhu na zrušení patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu   Kč 1 000,-

Položka 114
Za udržování patentu v platnosti
a) za prvních pět let   Kč 7 000,-
b) za šestý až osmý rok (za každý rok)   Kč 2 000,-
c) za devátý rok a každý další rok se poplatek uvedený pod písmenem b) zvyšuje ročně vždy o   Kč 1 000,-
Poznámky:
1.a) Poplatek za prvních pět let platnosti patentu je splatný nejdéle do tří měsíců od nabytí účinnosti patentu.
b) Poplatek za šestý a každý další rok platnosti patentu je splatný vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.
2. Jestliže lhůta uvedená pod bodem 1 písm. b) prošla před nabytím účinnosti patentu, jsou poplatky v těchto případech splatné ve lhůtě stanovené pod bodem 1 písm. a).
3. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod body 1 a 2, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V těchto případech se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.
4. Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci, se platí poplatky v poloviční výši.
5. Poplatek za prvních pět let udržování patentu se platí ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích platným v době rozhodnutí o udělení patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další období se platí bez vyměření ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích platným v době placení poplatku. Zaplatil-li poplatník poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení poplatku začíná běžet až za účinnosti nového zákona o správních poplatcích, musí poplatek platit ve výši stanovené tímto zákonem. Případný nedoplatek bude doměřen podle § 6 zákona o správních poplatcích a přeplatek bude vrácen poplatníkovi podle § 8 tohoto zákona. Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců (poznámka bod 3 k položce 114 sazebníku), postupuje se podle zákona o správních poplatcích platného v době splatnosti poplatku v předchozí (prošlé) lhůtě splatnosti.

Položka 115
Za úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci   Kč 1 500,-

Užitné vzory

Položka 116
a) Podání přihlášky užitného vzoru   Kč 1 000,-
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)   Kč 500,-
b) Podání žádosti
– o odklad zápisu užitného vzoru do rejstříku   Kč 500,-
– o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu užitného vzoru na jiného majitele   Kč 600,-
– o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo majitele užitného vzoru   Kč 300,-
– o zápis změny jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla přihlašovatele nebo majitele užitného vzoru nebo jeho zástupce za každou přihlášku nebo zápis užitného vzoru   Kč 100,-
– o zápis licence k užitnému vzoru do rejstříku   Kč 200,-
– o nucenou licenci k užitnému vzoru   Kč 5 000,-
– o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku   Kč 100,-

Položka 117
a) Podání žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru   Kč 5 000,-
b) Podání návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku   Kč 500,-
c) Za řízení o výmazu užitného vzoru   Kč 2 500,-
Poznámka:
Podle písmene c) této položky se vybere poplatek za řízení o návrhu na výmaz zahájené v důsledku vyjádření majitele užitného vzoru. Poplatek se vybere po provedeném řízení a poplatníkem je ten, kdo neměl v řízení úspěch. Při částečném výmazu určí míru úspěšnosti a rozdělení poplatku mezi účastníky řízení Úřad průmyslového vlastnictví.

Položka 118
Podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru
– poprvé o tři roky   Kč 3 000,-
– podruhé o tři roky   Kč 6 000,-
Poznámky:
1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do dvou měsíců od vydání osvědčení.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Průmyslové vzory

Položka 119
a) Podání přihlášky průmyslového vzoru   Kč 1 000,-
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)   Kč 500,-
b) Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru   Kč 1 000,-
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)   Kč 500,-
– za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v přihlášce   Kč 400,-
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)   Kč 200,-
c) Podání žádosti
– o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu zapsaného průmyslového vzoru na jiného majitele   Kč 600,-
– o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo majitele průmyslového vzoru   Kč 300,-
– o zápis změny jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla přihlašovatele, majitele nebo původce průmyslového vzoru nebo jeho zástupce do rejstříku   Kč 100,-
– o zápis licence do rejstříku průmyslových vzorů   Kč 200,-

Položka 120
a) Podání žádosti o určení, zda vyřešení vnější úpravy výrobku spadá do rozsahu zapsaného průmyslového vzoru   Kč 3 000,-
b) Podání návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku   Kč 1 000,-
– za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v průmyslovém vzoru   Kč 100,-

Položka 121
Podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru
– poprvé o pět roků   Kč 2 000,-
– podruhé o pět roků   Kč 3 000,-
Poznámka:
Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Položka 122
a) Podání žádosti o odklad zápisu průmyslového vzoru do rejstříku   Kč 500,-
b) Podání žádosti o odklad oznámení o zápisu průmyslového vzoru do rejstříku   Kč 500,-

Ochranné známky a označení původu

Položka 123
a) Podání přihlášky
– individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb   Kč 4 000,-
– kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb   Kč 10 000,-
– za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy   Kč 500,-
b) Podání námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku   Kč 1 000,-
c) Podání žádosti
– o obnovu zápisu individuální ochranné známky   Kč 3 000,-
– o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky   Kč 5 000,-
– o obnovu zápisu individuální ochranné známky, podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data   Kč 6 000,-
– o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky, podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data  Kč
10 000,-
– o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu či přechodu práva k ochranné známce na jiného majitele  Kč 600,-
– o zápis licence k ochranné známce do rejstříku   Kč 500,-
– o změnu v ochranné známce, o změnu jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla, zúžení seznamu výrobků a služeb, o zápis nebo změnu zástupce, o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon   Kč 500,-
d) Vydání osvědčení o zápisu ochranné známky   Kč 1 000,-
e) Podání návrhu na výmaz ochranné známky z rejstříku   Kč 1 000,-
f) Podání žádosti
– o mezinárodní zápis ochranné známky   Kč 2 500,-
– o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky   Kč 2 500,-
– o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky   Kč 1 500,-
– o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla majitele mezinárodně zapsané ochranné známky, o zúžení seznamu výrobků nebo služeb mezinárodně zapsané ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon   Kč 500,-
– o zápis zástavního práva k ochranné známce do rejstříku   Kč 600,-
– o zápis změny ve složení členů či společníků sdružení podnikatelů do rejstříku   Kč 1 000,-

Položka 124
a) Podání přihlášky označení původu   Kč 4 000,-
b) Podání žádosti
– o zápis dalšího uživatele označení původu   Kč 3 000,-
– o změnu jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla uživatele označení původu, je-li žádáno jen o tento úkon   Kč 100,-
– o převod označení původu   Kč 500,-
c) Podání žádosti o mezinárodní zápis označení původu   Kč 1 500,-
Poznámka:
Poplatky podle položek 123 písm. f) a 124 písm. c) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Topografie polovodičových výrobků

Položka 125
Podání přihlášky topografie polovodičových výrobků   Kč 5 000,-

Položka 126
Podání návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku   Kč 4 000,-

Položka 127
Podání žádosti
– o zápis změny jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla přihlašovatele, majitele topografie polovodičových výrobků nebo jeho zástupce   Kč 100,-
– o zápis převodu na jiného majitele   Kč 600,-
– o zápis licence do rejstříku   Kč 200,-
– o nucenou licenci k topografii polovodičových výrobků   Kč 5 000,-

ČÁST IX
Registrace léčivých přípravků, povolení výroby a distribuce léčiv

Položka 128
a) Vydání rozhodnutí o registraci léčivého přípravku   Kč 70 000,-
b) Prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci léčivého přípravku   Kč 60 000,-
c) Změna rozhodnutí o registraci léčivého přípravku   Kč 30 000,-
d) Zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku   Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene c) této položky na 10 % sazby poplatku, je-li povolována změna registrace, která spočívá ve změně velikosti šarže přípravku neovlivňující jeho charakter, velikosti balení, která není provázena změnou vnitřního obalu, potisku vnitřního a vnějšího obalu, která není spojena se změnou souhrnu údajů o přípravku, nebo tvaru vnitřního obalu, která není spojena se změnou způsobu uzavření obalu ani se změnou množství přípravku v obalu, popř. v podobných administrativních změnách.
Poznámka:
Poplatek podle písmen c) a d) této položky vybírá správní orgán jen při změně nebo zrušení rozhodnutí na žádost poplatníka.

Položka 129
a) Vydání rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu11)   Kč 25 000,-
b) Prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu11)   Kč 12 500,-
c) Změna rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu11)   Kč 5 000,-
d) Zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu11)   Kč 1 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 128 zde platí obdobně.
Poznámka:
Poznámka uvedená v položce 128 zde platí obdobně.

Položka 130
a) Povolení k výrobě léčiv   Kč 25 000,-
b) Změna povolení k výrobě léčiv   Kč 10 000,-
c) Zrušení povolení k výrobě léčiv   Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky na 10 % sazby poplatku, je-li povolována pouze změna jména výrobce, jeho adresy nebo obdobná změna, kterou správní orgán provede bez vykonání inspekce u výrobce.
Poznámka:
Poplatek podle písmen b) a c) této položky vybírá správní orgán jen při změně nebo zrušení povolení na žádost poplatníka.

Položka 131
a) Povolení k distribuci léčiv   Kč 20 000,-
b) Změna povolení k distribuci léčiv   Kč 10 000,-
c) Zrušení povolení k distribuci léčiv   Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky na 10 % sazby poplatku, je-li povolována pouze změna jména distributora, jeho adresy nebo obdobná změna, kterou správní orgán provádí bez vykonání inspekce u distributora.
Poznámka:
Poznámka uvedená v položce 130 zde platí obdobně.

Položka 131a
a) za podání žádosti o registraci nebezpečné látky   Kč 20 000,-
b) za podání žádosti o udělení autorizace k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky   Kč 5 000,-
c) za podání žádosti o souhlas s dovozem nebo vývozem nebezpečné chemické látky nebo nebezpečného chemického přípravku   Kč 20 000,-


Položka 131b
a) Povolení k zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami, přípravky je obsahujícími a některými látkami používanými při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek   Kč 3 000,-
b) Povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících, některých látek používaných při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek a k vývozu pomocných látek   Kč 500,-
c) Povolení k vývozu nebo dovozu makoviny   Kč 500,-
d) Registrace výrobců, dovozců a vývozců pomocných látek   Kč 1 000,-
e) Registrace prodejců pomocných látek   Kč 1 000,-

Poznámka:
Poplatek podle písmene d) této položky se vybere za registraci výrobců, dovozců a vývozců pomocných látek, které jsou uvedeny v přílohách č. 10 a 11 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb.; poplatek podle písmene e) této položky se vybere za registraci prodejců pomocných látek, které jsou uvedeny v příloze č. 10 téhož zákona.

Položka 131c
a) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu osob oprávněných k určitému způsobu nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty   Kč 10 000,-
b) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu geneticky modifikovaných organismů schválených pro uzavřené nakládání   Kč 2 000,-
c) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu geneticky modifikovaných organismů schválených pro uvádění do životního prostředí   Kč 20 000,-
d) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu geneticky modifikovaných organismůa produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice   Kč 30 000,- 

ČÁST X
Konzulární poplatky

Zmocnění k části X
1. Ministerstvo zahraničních věcí může zvýšit sazbu poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady v rozsahu devalvace české měny. Obdobně postupují útvary Policie České republiky pověřené Ministerstvem vnitra plněním úkolů státní správy, jde-li o položku 31 a položku 101 písm. a) až c) sazebníku.
2. Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.
3. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.
Poznámka k části X
Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají Ministerstvo zahraničních věcí a české zastupitelské úřady.

Položka 132
1. Udělení
a) Víza k pobytu do 90 dnů jednorázového, průjezdního víza jednosměrného, letištního víza jednosměrného   Kč 800,-
b) Víza k pobytu do 90 dnů vícenásobného   Kč 3 000,-
c) Víza k pobytu nad 90 dnů   Kč 1 500,-
d) Průjezdního víza obousměrného, letištního víza obousměrného   Kč 1 200,-
e) Průjezdního víza bez omezení počtu cest   Kč 3 000,-
2. Prodloužení platnosti víza

50 % poplatku za udělení víza.
Osvobození:

Od poplatků podle této položky je osvobozeno
– udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza, je-li zachována vzájemnost,
– udělení českého víza významným osobám, osobám mladším 15 let nebo z důvodů zdravotnické a humanitární pomoci,
– udělení víza za účelem převzetí povolení k pobytu,
– udělení víza za účelem studia, je-li zachována vzájemnost.
Zmocnění:
1. Jde-li o udělení víza mimo úřední hodiny nebo na počkání, zvýší správní orgán poplatek na dvojnásobek příslušné sazby poplatku.
2. Ministerstvo zahraničních věcí může poplatky podle této položky upravit pro občany cizího státu na výši platby, kterou tento cizí stát vybírá za obdobný úkon od českých občanů.
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere za každou osobu, na kterou se vztahuje udělené české vízum nebo prodloužení jeho platnosti.

Položka 133
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem   Kč 3 000,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni čeští občané zdržující se služebně v zahraničí.

Položka 134
Podání žádosti u českého zastupitelského úřadu   Kč 750,-
Poznámka:
Podle této položky se nepostupuje, je-li žádaný úkon zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

Položka 135
Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví) 4 % z vybrané částky (ceny) nebo z hodnoty dědictví nejméně   Kč 150,-
Poznámky:
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek za podání žádosti u českého zastupitelského úřadu.
2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního zástupce.

Položka 136
Úřední úschova

– peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů 1 % z částky nebo ceny předmětu za každý rok nejméně   Kč 200,-
– listin nebo spisů za každý rok   Kč 200,-
Poznámka:
Poplatek se nevybere v případě, že předmět je u českého zastupitelského úřadu uložen jen za účelem doručení do České republiky.

Položka 137
a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod.   Kč 600,-
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu   Kč 300,-

Položka 138
Vidování listin bez ověřování   Kč 150,-

Položka 139
a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý podpis   Kč 250,-
b) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace)   Kč 600,-
c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých dokladech (listinách) určených k použití v cizině   Kč 100,-
Zmocnění:
Za ověření dokladů nutných pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně sníží správní orgán poplatek podle písmen a) a b) o 50 %.
Poznámky:
1. Za uznání podpisu za vlastní vybere správní orgán poplatek podle písmene a) této položky.
2. Podle písmene c) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.

Položka 140
a) Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření   Kč 250,-
b) Ověření správnosti předloženého opisu (fotokopie)   Kč 250,-
c) Ověření správnosti předloženého překladu   Kč 250,-
Zmocnění:
1. Za úkony podle písmen a) až c) této položky sníží správní orgán poplatky o 50 %, jde-li o doklad určený k zápisu matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně.
2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle písmene a) této položky o 50 %.
Poznámka:
Poplatek se vybere za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 141
Vyhotovení překladu spisového materiálu
a) do jazyka českého za každou i započatou stránku   Kč 600,-
b) z jazyka českého za každou i započatou stránku   Kč 650,-
c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku   Kč 1 000,-
d) z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak   Kč 30,-
e) do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak   Kč 30,-

Položka 142
a) Za vystavený matriční doklad   Kč 300,-
b) Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověření   Kč 700,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere, jde-li o doručení prvopisu matričního dokladu.

Položka 143
Za změnu
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení   Kč 100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech   Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.
Poznámky:
1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden poplatek.
2. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za změnu příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 144
Vydání opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů   Kč 150,- za každou i započatou stránku
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 50 %.
Poznámka:
Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 145
Za vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině   Kč 500,-

Položka 146
a) Vydání cestovního pasu   Kč 750,-
– osobám do 15 let   Kč 250,-
b) Vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) k cestě do České republiky a zpět   Kč 250,-
c) Provedení změn v cestovním pase   Kč 150,-
d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním průkazu (náhradním cestovním dokladu) k cestě do České republiky a zpět   Kč 50,-
e) Vystavení průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka   Kč 100,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání diplomatických a služebních pasů.

Položka 147
Vystavení cestovního průkazu k návratu do České republiky osobám s trvalým bydlištěm v České republice   Kč 75,-

Položka 148
Vydání potvrzení k dovozu, průvozu nebo vývozu vysílacích rádiových stanic   Kč 600,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.

Položka 149
Potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob   Kč 150,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

Položka 150
a) Vydání osvědčení o českém státním občanství   Kč 150,-
b) Vydání potvrzení o českém státním občanství   Kč 300,-

Položka 151
Vydání zbrojního průvodního listu pro průvoz
a) každé zbraně podléhající registraci   Kč 500,-
b) střeliva   Kč 100,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 152
a) Za kontrolu a potvrzení lodních dokladů (deník provozu lodi, strojní, rádio, zdravotní, olejů, návštěv českých a cizích občanů)   Kč 200,-
b) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v deníku posádky   Kč 200,-
c) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v námořní knížce   Kč 100,-
d) Za potvrzení námořního protestu   Kč 600,-
e) Za vystavení prozatímního listu na provoz lodi   Kč 2 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene b) této položky se vybere jen jednou, a to bez ohledu na počet razítek vyznačených v deníku posádky.

Položka 153
Za podání žádosti
a) o vydání Povolení k pobytu   Kč 200,-
b) o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů   Kč 200,-

Položka 154
Za podání žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně   Kč 200,-

ČÁST XI
TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

Položka 155
a) Podání námitky proti výši vyúčtování ceny za poskytnutou telekomunikační službu   Kč 100,-
b) Podání návrhu na zaplacení dlužných částek za poskytnutou telekomunikační službu   Kč 100,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere v případě, že výše účtu nepřesáhne 700,-   Kč.

Položka 156
Vydání průkazu zvláštní způsobilosti pro obsluhu
a) radiotelefonních a radiotelegrafních vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách letadel a lodí
aa) radiotelefonních   Kč 400,-
ab) radiotelegrafních   Kč 600,-
b) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení pohyblivé letecké a pohyblivé plavební služby
ba) radiotelefonních   Kč 300,-
bb) radiotelegrafních   Kč 400,-
c) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení provozovaných v pásmu krátkých vln
 ca) radiotelefonních   Kč 300,-
cb) radiotelegrafních   Kč 400,-
d) vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu   Kč 400,-

Položka 157
a) Vydání rozhodnutí o schválení typu koncového nebo typu rádiového telekomunikačního zařízení   Kč 5 000,-
b) Vydání rozhodnutí o schválení jednotlivého koncového nebo rádiového telekomunikačního zařízení   Kč 3 000,-
c) Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu vysílacího rádiového zařízení   Kč 1 000,-

Položka 158
a) Vydání rozhodnutí o udělení licence na zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě   Kč 100 000,-
b) Vydání rozhodnutí o udělení licence na poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě   Kč 100 000,-
c) Vydání rozhodnutí o udělení licence na poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě   Kč 100 000,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere, žádá-li o udělení telekomunikační licence podle písmen a), b) a c) žadatel, který provozuje uvedené činnosti na základě pověření nebo povolení vydaného podle zákona platného před účinností tohoto zákona.

Položka 159
Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování telekomunikační služby podle § 54 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.   Kč 5 000,-

Položka 160
Vydání rozhodnutí o přidělení čísla, číselné řady, jména nebo adresy   Kč 5 000,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní orgán čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou meziměstských a mezinárodních hovorů, hovory s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky, informace (hlásek), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

Položka 161
Vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacího rádiového zařízení pro radiokomunikační služby
a) pro provozování rozhlasového a televizního vysílání   Kč 7 000,-
b) pro pevnou službu   Kč 5 000,-
c) pro amatérskou radiokomunikační službu   Kč 500,-
d) pro ostatní radiokomunikační služby   Kč 3 000,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 66 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

ČÁST XII
ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU

Položka 162
a) podání žádosti o akreditaci poskytovatele certifikačních služeb   Kč 100 000,-
b) podání žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického podpisu s požadavky   Kč 10 000,-

ČÁST XIII
Ekologické zemědělství

Položka 163
a) Podání žádosti o registraci ekologického podnikatele pro ekologické zemědělství na ekofarmě   Kč 1 000,-
b) Podání žádosti o registraci pozemků nově zařazených do přechodného období   Kč 500,-
Poznámka:
Podání žádosti o registraci zpoplatňované podle této položky je upraveno v § 6 odst. 8 a § 9 odst. 1 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST XIV
Řízení podle zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Položka 164

Podání žádosti o udělení statutu atestačního střediska   Kč 100 000,-

1) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.
3) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
4) Např. § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., § 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, § 7 a 9 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
4a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb.
5) § 10 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.
6) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
7) § 4, § 5 odst. 2 písm. a), b), c), § 5 odst. 3 a § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
8) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
10) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb.
Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
11) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 10/1987 Sb., o závaznosti Československého lékopisu – čtvrtého vydání v České socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.