zákon číslo 368/1992 Sb. - ČÁST VIII Poplatky za řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

Seznam článků


ČÁST VIII
Poplatky za řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
Osvobození k části VIII

Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b), 119 písm. c), 123 písm. c) a 127 jsou osvobozeny žádosti o zápisy převodů práv z průmyslového vlastnictví v příslušných rejstřících prováděné v souvislosti s transformací na nové právní subjekty na základě privatizačních projektů schválených příslušným státním orgánem, a to podle ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., a podle § 16 téhož zákona.
Poznámky k části VIII
1. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položkách 112 písm. d), 114 a položce 117 písm. c).
2. Poplatky zaplacené podle položek 112 písm. a), 116 písm. a), 119 písm. a), 123 písm. a), 124 písm. a) a 125 v případě zastavení řízení o přihlášce se nevracejí.

Položka 110
Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů   Kč 100,- za každou i započatou stránku
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek o 50 %.
Poznámka:
Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 111
a) Podání žádosti
– o první prodloužení lhůty   Kč 200,-
– o každé další prodloužení lhůty   Kč 500,-
– o prominutí zmeškání lhůty   Kč 1 000,-
b) Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví   Kč 1 000,-
c) Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)   Kč 500,-
Vynálezy

Položka 112
a) Podání přihlášky vynálezu   Kč 1 200,-
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)   Kč 600,-
b) Podání žádosti
– o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou   Kč 800,-
– o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod patentu na jiného majitele   Kč 600,-
– o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele vynálezu nebo majitele patentu   Kč 300,-
– o zápis změny jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla přihlašovatele nebo původce vynálezu, majitele patentu nebo jeho zástupce – za každou přihlášku nebo patent   Kč 100,-
– o zápis licence k vynálezu do rejstříku   Kč 200,-
– o nucenou licenci k vynálezu   Kč 5 000,-
– o převedení autorského osvědčení na patent   Kč 2 000,-
– o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku   Kč 100,-
c) Podání žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu   Kč 3 000,-
– za 11. a každý další uplatněný patentový nárok   Kč 500,-
d) Vydání patentové listiny do rozsahu

– deset stran strojopisu   Kč 1 600,-
– za každou další stranu   Kč 200,-

Položka 113
a) Podání žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu   Kč 5 000,-
b) Podání návrhu na zrušení patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu   Kč 1 000,-

Položka 114
Za udržování patentu v platnosti
a) za prvních pět let   Kč 7 000,-
b) za šestý až osmý rok (za každý rok)   Kč 2 000,-
c) za devátý rok a každý další rok se poplatek uvedený pod písmenem b) zvyšuje ročně vždy o   Kč 1 000,-
Poznámky:
1.a) Poplatek za prvních pět let platnosti patentu je splatný nejdéle do tří měsíců od nabytí účinnosti patentu.
b) Poplatek za šestý a každý další rok platnosti patentu je splatný vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti patentu.
2. Jestliže lhůta uvedená pod bodem 1 písm. b) prošla před nabytím účinnosti patentu, jsou poplatky v těchto případech splatné ve lhůtě stanovené pod bodem 1 písm. a).
3. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod body 1 a 2, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V těchto případech se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.
4. Za udržování platnosti patentu, k němuž majitel nabídl licenci, se platí poplatky v poloviční výši.
5. Poplatek za prvních pět let udržování patentu se platí ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích platným v době rozhodnutí o udělení patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další období se platí bez vyměření ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích platným v době placení poplatku. Zaplatil-li poplatník poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení poplatku začíná běžet až za účinnosti nového zákona o správních poplatcích, musí poplatek platit ve výši stanovené tímto zákonem. Případný nedoplatek bude doměřen podle § 6 zákona o správních poplatcích a přeplatek bude vrácen poplatníkovi podle § 8 tohoto zákona. Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců (poznámka bod 3 k položce 114 sazebníku), postupuje se podle zákona o správních poplatcích platného v době splatnosti poplatku v předchozí (prošlé) lhůtě splatnosti.

Položka 115
Za úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci   Kč 1 500,-

Užitné vzory

Položka 116
a) Podání přihlášky užitného vzoru   Kč 1 000,-
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)   Kč 500,-
b) Podání žádosti
– o odklad zápisu užitného vzoru do rejstříku   Kč 500,-
– o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu užitného vzoru na jiného majitele   Kč 600,-
– o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo majitele užitného vzoru   Kč 300,-
– o zápis změny jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla přihlašovatele nebo majitele užitného vzoru nebo jeho zástupce za každou přihlášku nebo zápis užitného vzoru   Kč 100,-
– o zápis licence k užitnému vzoru do rejstříku   Kč 200,-
– o nucenou licenci k užitnému vzoru   Kč 5 000,-
– o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku   Kč 100,-

Položka 117
a) Podání žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru   Kč 5 000,-
b) Podání návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku   Kč 500,-
c) Za řízení o výmazu užitného vzoru   Kč 2 500,-
Poznámka:
Podle písmene c) této položky se vybere poplatek za řízení o návrhu na výmaz zahájené v důsledku vyjádření majitele užitného vzoru. Poplatek se vybere po provedeném řízení a poplatníkem je ten, kdo neměl v řízení úspěch. Při částečném výmazu určí míru úspěšnosti a rozdělení poplatku mezi účastníky řízení Úřad průmyslového vlastnictví.

Položka 118
Podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru
– poprvé o tři roky   Kč 3 000,-
– podruhé o tři roky   Kč 6 000,-
Poznámky:
1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do dvou měsíců od vydání osvědčení.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Průmyslové vzory

Položka 119
a) Podání přihlášky průmyslového vzoru   Kč 1 000,-
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)   Kč 500,-
b) Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru   Kč 1 000,-
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)   Kč 500,-
– za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v přihlášce   Kč 400,-
– pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)   Kč 200,-
c) Podání žádosti
– o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu zapsaného průmyslového vzoru na jiného majitele   Kč 600,-
– o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo majitele průmyslového vzoru   Kč 300,-
– o zápis změny jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla přihlašovatele, majitele nebo původce průmyslového vzoru nebo jeho zástupce do rejstříku   Kč 100,-
– o zápis licence do rejstříku průmyslových vzorů   Kč 200,-

Položka 120
a) Podání žádosti o určení, zda vyřešení vnější úpravy výrobku spadá do rozsahu zapsaného průmyslového vzoru   Kč 3 000,-
b) Podání návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku   Kč 1 000,-
– za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v průmyslovém vzoru   Kč 100,-

Položka 121
Podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru
– poprvé o pět roků   Kč 2 000,-
– podruhé o pět roků   Kč 3 000,-
Poznámka:
Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Položka 122
a) Podání žádosti o odklad zápisu průmyslového vzoru do rejstříku   Kč 500,-
b) Podání žádosti o odklad oznámení o zápisu průmyslového vzoru do rejstříku   Kč 500,-

Ochranné známky a označení původu

Položka 123
a) Podání přihlášky
– individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb   Kč 4 000,-
– kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb   Kč 10 000,-
– za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy   Kč 500,-
b) Podání námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku   Kč 1 000,-
c) Podání žádosti
– o obnovu zápisu individuální ochranné známky   Kč 3 000,-
– o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky   Kč 5 000,-
– o obnovu zápisu individuální ochranné známky, podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data   Kč 6 000,-
– o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky, podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data  Kč
10 000,-
– o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu či přechodu práva k ochranné známce na jiného majitele  Kč 600,-
– o zápis licence k ochranné známce do rejstříku   Kč 500,-
– o změnu v ochranné známce, o změnu jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla, zúžení seznamu výrobků a služeb, o zápis nebo změnu zástupce, o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon   Kč 500,-
d) Vydání osvědčení o zápisu ochranné známky   Kč 1 000,-
e) Podání návrhu na výmaz ochranné známky z rejstříku   Kč 1 000,-
f) Podání žádosti
– o mezinárodní zápis ochranné známky   Kč 2 500,-
– o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky   Kč 2 500,-
– o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky   Kč 1 500,-
– o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla majitele mezinárodně zapsané ochranné známky, o zúžení seznamu výrobků nebo služeb mezinárodně zapsané ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon   Kč 500,-
– o zápis zástavního práva k ochranné známce do rejstříku   Kč 600,-
– o zápis změny ve složení členů či společníků sdružení podnikatelů do rejstříku   Kč 1 000,-

Položka 124
a) Podání přihlášky označení původu   Kč 4 000,-
b) Podání žádosti
– o zápis dalšího uživatele označení původu   Kč 3 000,-
– o změnu jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla uživatele označení původu, je-li žádáno jen o tento úkon   Kč 100,-
– o převod označení původu   Kč 500,-
c) Podání žádosti o mezinárodní zápis označení původu   Kč 1 500,-
Poznámka:
Poplatky podle položek 123 písm. f) a 124 písm. c) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Topografie polovodičových výrobků

Položka 125
Podání přihlášky topografie polovodičových výrobků   Kč 5 000,-

Položka 126
Podání návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku   Kč 4 000,-

Položka 127
Podání žádosti
– o zápis změny jména, příjmení – názvu, bydliště – sídla přihlašovatele, majitele topografie polovodičových výrobků nebo jeho zástupce   Kč 100,-
– o zápis převodu na jiného majitele   Kč 600,-
– o zápis licence do rejstříku   Kč 200,-
– o nucenou licenci k topografii polovodičových výrobků   Kč 5 000,-

ČÁST IX
Registrace léčivých přípravků, povolení výroby a distribuce léčiv

Položka 128
a) Vydání rozhodnutí o registraci léčivého přípravku   Kč 70 000,-
b) Prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci léčivého přípravku   Kč 60 000,-
c) Změna rozhodnutí o registraci léčivého přípravku   Kč 30 000,-
d) Zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku   Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene c) této položky na 10 % sazby poplatku, je-li povolována změna registrace, která spočívá ve změně velikosti šarže přípravku neovlivňující jeho charakter, velikosti balení, která není provázena změnou vnitřního obalu, potisku vnitřního a vnějšího obalu, která není spojena se změnou souhrnu údajů o přípravku, nebo tvaru vnitřního obalu, která není spojena se změnou způsobu uzavření obalu ani se změnou množství přípravku v obalu, popř. v podobných administrativních změnách.
Poznámka:
Poplatek podle písmen c) a d) této položky vybírá správní orgán jen při změně nebo zrušení rozhodnutí na žádost poplatníka.

Položka 129
a) Vydání rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu11)   Kč 25 000,-
b) Prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu11)   Kč 12 500,-
c) Změna rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu11)   Kč 5 000,-
d) Zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku nebo přípravku uvedeného v lékopisu11)   Kč 1 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 128 zde platí obdobně.
Poznámka:
Poznámka uvedená v položce 128 zde platí obdobně.

Položka 130
a) Povolení k výrobě léčiv   Kč 25 000,-
b) Změna povolení k výrobě léčiv   Kč 10 000,-
c) Zrušení povolení k výrobě léčiv   Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky na 10 % sazby poplatku, je-li povolována pouze změna jména výrobce, jeho adresy nebo obdobná změna, kterou správní orgán provede bez vykonání inspekce u výrobce.
Poznámka:
Poplatek podle písmen b) a c) této položky vybírá správní orgán jen při změně nebo zrušení povolení na žádost poplatníka.

Položka 131
a) Povolení k distribuci léčiv   Kč 20 000,-
b) Změna povolení k distribuci léčiv   Kč 10 000,-
c) Zrušení povolení k distribuci léčiv   Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky na 10 % sazby poplatku, je-li povolována pouze změna jména distributora, jeho adresy nebo obdobná změna, kterou správní orgán provádí bez vykonání inspekce u distributora.
Poznámka:
Poznámka uvedená v položce 130 zde platí obdobně.

Položka 131a
a) za podání žádosti o registraci nebezpečné látky   Kč 20 000,-
b) za podání žádosti o udělení autorizace k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky   Kč 5 000,-
c) za podání žádosti o souhlas s dovozem nebo vývozem nebezpečné chemické látky nebo nebezpečného chemického přípravku   Kč 20 000,-


Položka 131b
a) Povolení k zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami, přípravky je obsahujícími a některými látkami používanými při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek   Kč 3 000,-
b) Povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících, některých látek používaných při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek a k vývozu pomocných látek   Kč 500,-
c) Povolení k vývozu nebo dovozu makoviny   Kč 500,-
d) Registrace výrobců, dovozců a vývozců pomocných látek   Kč 1 000,-
e) Registrace prodejců pomocných látek   Kč 1 000,-

Poznámka:
Poplatek podle písmene d) této položky se vybere za registraci výrobců, dovozců a vývozců pomocných látek, které jsou uvedeny v přílohách č. 10 a 11 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb.; poplatek podle písmene e) této položky se vybere za registraci prodejců pomocných látek, které jsou uvedeny v příloze č. 10 téhož zákona.

Položka 131c
a) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu osob oprávněných k určitému způsobu nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty   Kč 10 000,-
b) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu geneticky modifikovaných organismů schválených pro uzavřené nakládání   Kč 2 000,-
c) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu geneticky modifikovaných organismů schválených pro uvádění do životního prostředí   Kč 20 000,-
d) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu geneticky modifikovaných organismůa produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice   Kč 30 000,- 

ČÁST X
Konzulární poplatky

Zmocnění k části X
1. Ministerstvo zahraničních věcí může zvýšit sazbu poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady v rozsahu devalvace české měny. Obdobně postupují útvary Policie České republiky pověřené Ministerstvem vnitra plněním úkolů státní správy, jde-li o položku 31 a položku 101 písm. a) až c) sazebníku.
2. Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.
3. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.
Poznámka k části X
Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají Ministerstvo zahraničních věcí a české zastupitelské úřady.

Položka 132
1. Udělení
a) Víza k pobytu do 90 dnů jednorázového, průjezdního víza jednosměrného, letištního víza jednosměrného   Kč 800,-
b) Víza k pobytu do 90 dnů vícenásobného   Kč 3 000,-
c) Víza k pobytu nad 90 dnů   Kč 1 500,-
d) Průjezdního víza obousměrného, letištního víza obousměrného   Kč 1 200,-
e) Průjezdního víza bez omezení počtu cest   Kč 3 000,-
2. Prodloužení platnosti víza

50 % poplatku za udělení víza.
Osvobození:

Od poplatků podle této položky je osvobozeno
– udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza, je-li zachována vzájemnost,
– udělení českého víza významným osobám, osobám mladším 15 let nebo z důvodů zdravotnické a humanitární pomoci,
– udělení víza za účelem převzetí povolení k pobytu,
– udělení víza za účelem studia, je-li zachována vzájemnost.
Zmocnění:
1. Jde-li o udělení víza mimo úřední hodiny nebo na počkání, zvýší správní orgán poplatek na dvojnásobek příslušné sazby poplatku.
2. Ministerstvo zahraničních věcí může poplatky podle této položky upravit pro občany cizího státu na výši platby, kterou tento cizí stát vybírá za obdobný úkon od českých občanů.
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere za každou osobu, na kterou se vztahuje udělené české vízum nebo prodloužení jeho platnosti.

Položka 133
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem   Kč 3 000,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni čeští občané zdržující se služebně v zahraničí.

Položka 134
Podání žádosti u českého zastupitelského úřadu   Kč 750,-
Poznámka:
Podle této položky se nepostupuje, je-li žádaný úkon zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

Položka 135
Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví) 4 % z vybrané částky (ceny) nebo z hodnoty dědictví nejméně   Kč 150,-
Poznámky:
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek za podání žádosti u českého zastupitelského úřadu.
2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního zástupce.

Položka 136
Úřední úschova

– peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů 1 % z částky nebo ceny předmětu za každý rok nejméně   Kč 200,-
– listin nebo spisů za každý rok   Kč 200,-
Poznámka:
Poplatek se nevybere v případě, že předmět je u českého zastupitelského úřadu uložen jen za účelem doručení do České republiky.

Položka 137
a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod.   Kč 600,-
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu   Kč 300,-

Položka 138
Vidování listin bez ověřování   Kč 150,-

Položka 139
a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý podpis   Kč 250,-
b) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace)   Kč 600,-
c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých dokladech (listinách) určených k použití v cizině   Kč 100,-
Zmocnění:
Za ověření dokladů nutných pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně sníží správní orgán poplatek podle písmen a) a b) o 50 %.
Poznámky:
1. Za uznání podpisu za vlastní vybere správní orgán poplatek podle písmene a) této položky.
2. Podle písmene c) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.

Položka 140
a) Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření   Kč 250,-
b) Ověření správnosti předloženého opisu (fotokopie)   Kč 250,-
c) Ověření správnosti předloženého překladu   Kč 250,-
Zmocnění:
1. Za úkony podle písmen a) až c) této položky sníží správní orgán poplatky o 50 %, jde-li o doklad určený k zápisu matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně.
2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle písmene a) této položky o 50 %.
Poznámka:
Poplatek se vybere za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 141
Vyhotovení překladu spisového materiálu
a) do jazyka českého za každou i započatou stránku   Kč 600,-
b) z jazyka českého za každou i započatou stránku   Kč 650,-
c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku   Kč 1 000,-
d) z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak   Kč 30,-
e) do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak   Kč 30,-

Položka 142
a) Za vystavený matriční doklad   Kč 300,-
b) Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověření   Kč 700,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere, jde-li o doručení prvopisu matričního dokladu.

Položka 143
Za změnu
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení   Kč 100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech   Kč 1 000,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.
Poznámky:
1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden poplatek.
2. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za změnu příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 144
Vydání opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů   Kč 150,- za každou i započatou stránku
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 50 %.
Poznámka:
Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 145
Za vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině   Kč 500,-

Položka 146
a) Vydání cestovního pasu   Kč 750,-
– osobám do 15 let   Kč 250,-
b) Vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) k cestě do České republiky a zpět   Kč 250,-
c) Provedení změn v cestovním pase   Kč 150,-
d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním průkazu (náhradním cestovním dokladu) k cestě do České republiky a zpět   Kč 50,-
e) Vystavení průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka   Kč 100,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání diplomatických a služebních pasů.

Položka 147
Vystavení cestovního průkazu k návratu do České republiky osobám s trvalým bydlištěm v České republice   Kč 75,-

Položka 148
Vydání potvrzení k dovozu, průvozu nebo vývozu vysílacích rádiových stanic   Kč 600,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.

Položka 149
Potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob   Kč 150,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

Položka 150
a) Vydání osvědčení o českém státním občanství   Kč 150,-
b) Vydání potvrzení o českém státním občanství   Kč 300,-

Položka 151
Vydání zbrojního průvodního listu pro průvoz
a) každé zbraně podléhající registraci   Kč 500,-
b) střeliva   Kč 100,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 152
a) Za kontrolu a potvrzení lodních dokladů (deník provozu lodi, strojní, rádio, zdravotní, olejů, návštěv českých a cizích občanů)   Kč 200,-
b) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v deníku posádky   Kč 200,-
c) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v námořní knížce   Kč 100,-
d) Za potvrzení námořního protestu   Kč 600,-
e) Za vystavení prozatímního listu na provoz lodi   Kč 2 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene b) této položky se vybere jen jednou, a to bez ohledu na počet razítek vyznačených v deníku posádky.

Položka 153
Za podání žádosti
a) o vydání Povolení k pobytu   Kč 200,-
b) o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů   Kč 200,-

Položka 154
Za podání žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně   Kč 200,-

ČÁST XI
TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

Položka 155
a) Podání námitky proti výši vyúčtování ceny za poskytnutou telekomunikační službu   Kč 100,-
b) Podání návrhu na zaplacení dlužných částek za poskytnutou telekomunikační službu   Kč 100,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere v případě, že výše účtu nepřesáhne 700,-   Kč.

Položka 156
Vydání průkazu zvláštní způsobilosti pro obsluhu
a) radiotelefonních a radiotelegrafních vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách letadel a lodí
aa) radiotelefonních   Kč 400,-
ab) radiotelegrafních   Kč 600,-
b) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení pohyblivé letecké a pohyblivé plavební služby
ba) radiotelefonních   Kč 300,-
bb) radiotelegrafních   Kč 400,-
c) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení provozovaných v pásmu krátkých vln
 ca) radiotelefonních   Kč 300,-
cb) radiotelegrafních   Kč 400,-
d) vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu   Kč 400,-

Položka 157
a) Vydání rozhodnutí o schválení typu koncového nebo typu rádiového telekomunikačního zařízení   Kč 5 000,-
b) Vydání rozhodnutí o schválení jednotlivého koncového nebo rádiového telekomunikačního zařízení   Kč 3 000,-
c) Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu vysílacího rádiového zařízení   Kč 1 000,-

Položka 158
a) Vydání rozhodnutí o udělení licence na zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě   Kč 100 000,-
b) Vydání rozhodnutí o udělení licence na poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě   Kč 100 000,-
c) Vydání rozhodnutí o udělení licence na poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě   Kč 100 000,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere, žádá-li o udělení telekomunikační licence podle písmen a), b) a c) žadatel, který provozuje uvedené činnosti na základě pověření nebo povolení vydaného podle zákona platného před účinností tohoto zákona.

Položka 159
Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování telekomunikační služby podle § 54 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.   Kč 5 000,-

Položka 160
Vydání rozhodnutí o přidělení čísla, číselné řady, jména nebo adresy   Kč 5 000,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní orgán čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou meziměstských a mezinárodních hovorů, hovory s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky, informace (hlásek), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

Položka 161
Vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacího rádiového zařízení pro radiokomunikační služby
a) pro provozování rozhlasového a televizního vysílání   Kč 7 000,-
b) pro pevnou službu   Kč 5 000,-
c) pro amatérskou radiokomunikační službu   Kč 500,-
d) pro ostatní radiokomunikační služby   Kč 3 000,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 66 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

ČÁST XII
ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU

Položka 162
a) podání žádosti o akreditaci poskytovatele certifikačních služeb   Kč 100 000,-
b) podání žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického podpisu s požadavky   Kč 10 000,-

ČÁST XIII
Ekologické zemědělství

Položka 163
a) Podání žádosti o registraci ekologického podnikatele pro ekologické zemědělství na ekofarmě   Kč 1 000,-
b) Podání žádosti o registraci pozemků nově zařazených do přechodného období   Kč 500,-
Poznámka:
Podání žádosti o registraci zpoplatňované podle této položky je upraveno v § 6 odst. 8 a § 9 odst. 1 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST XIV
Řízení podle zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Položka 164

Podání žádosti o udělení statutu atestačního střediska   Kč 100 000,-

1) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech.
3) Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
4) Např. § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., § 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, § 7 a 9 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
4a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb.
5) § 10 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.
6) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
7) § 4, § 5 odst. 2 písm. a), b), c), § 5 odst. 3 a § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
8) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
10) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb.
Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
11) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 10/1987 Sb., o závaznosti Československého lékopisu – čtvrtého vydání v České socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.