zákon číslo 368/1992 Sb. - ČÁST III - Položka 35

Seznam článků

ČÁST III

Položka 35

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena lodní posádky plavidla          Kč 200,-
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla           Kč 150,-
c) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě        Kč 100,-
d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro plavbu na moři         Kč 300,-

Položka 36
a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě
– malá plavidla do délky 5 m včetně
– bez motoru     Kč 200,-
– s motorem         Kč 300,-
– malá plavidla nad délku 5 m
– bez motoru       Kč 400,-
– s motorem         Kč 500,-
– přívozní plavidla          Kč 400,-
– ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení
– o výtlaku do 15 t včetně           Kč 400,-
– o výtlaku nad 15 t            Kč 600,-
b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu   Kč 100,-
c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu
– určenému k přepravě nákladů              Kč 1 000,-
– neurčenému k přepravě nákladů             Kč 500,-
d) Vystavení zvláštního povolení k provozu plavidla na dobu určitou nebo zvláštního povolení k umístění plavidla na vodní cestě anebo zvláštního povolení pro plavbu zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky   Kč 500,-
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.
2. Za vydání průkazu náhradou za průkaz ztracený, zničený, poškozený nebo neupotřebitelný vybere správní orgán poplatek podle položky 15 písm. a).

Položka 37
a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení nepodléhajících klasifikaci a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení   Kč 500,-
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla   Kč 2 000,-
c) Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidla, plovoucího stroje nebo plovoucího zařízení   Kč 2 000,-
d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla do plavebního rejstříku a lodních dokladů   Kč 200,-
e) Zapsání nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního rejstříku a lodních dokladů   Kč 200,-
f) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku a vystavení potvrzení o výmazu   Kč 200,-

Položka 38
a) Vydání souhlasu ke zřízení a provozování přístavu   Kč 1 000,-
b) Vystavení povolení ke vjezdu do veřejného přístavu pro provozovatele plavidla naloženého nebezpečnými věcmi   Kč 2 000,-
c) Vystavení povolení pro přepravu nebezpečných věcí   Kč 5 000,-
d) Vystavení povolení ke zřízení vrakoviště   Kč 2 000,-
e) Vystavení zvláštního povolení pro zvláštní přepravu (Čl. 1.21 Řádu plavební bezpečnosti)   Kč 1 500,-

Položka 39
a) Vydání námořnické knížky¨  Kč 500,-
b) Vydání průkazu způsobilosti
– námořníka   Kč 1 500,-
– důstojníka   Kč 2 000,-
– kapitána   Kč 3 000,-
c) Vydání dokladu (námořnická knížka, průkaz způsobilosti) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený   Kč 400,-

Položka 40
Zápis námořní lodi do námořního rejstříku a vydání rejstříkového listu, jde-li o
– námořní jachty   Kč 15 000,-
– ostatní námořní lodě   Kč 30 000,-
Zmocnění:
Správní orgán zvýší s přihlédnutím k okolnostem případu poplatek podle této položky až o 30 %, jde-li o lodě cisternové a lodě určené ke speciálním účelům, a o 50 %, jde-li výhradně o osobní námořní lodě (mimo jachty).
Poznámka:
Námořní jachta je námořní loď určená výhradně ke sportovní a rekreační plavbě na moři.

Položka 41
Výmaz námořní lodi z námořního rejstříku a vydání potvrzení o výmazu, jde-li o
– námořní jachty   Kč 2 000,-
– ostatní námořní lodě   Kč 10 000,-
Poznámka:
Poznámka uvedená v položce 40 zde platí obdobně.

Položka 42
a) Vystavení lodního certifikátu nebo osvědčení o způsobilosti k plavbě
–námořní jachty   Kč 1 000,-
– ostatní námořní lodě   Kč 2 000,-
b) Vystavení prozatímního průvodního listu nebo výměrného listu   Kč 1 000,-
c) Za změnu lodních listin v důsledku změny registračních údajů, jde-li o
– námořní jachty   Kč 1 000,-
– ostatní námořní lodě   Kč 2 500,-
Poznámky:
1. Poplatek podle písmene c) této položky vybere správní orgán za změnu všech listin jen jednou.
2. Poznámka uvedená v položce 40 zde platí obdobně.

Položka 43
Vydání povolení k provozování letiště, stanovení druhu letiště nebo změna druhu letiště
a) mezinárodní veřejné   Kč 15 000,-
b) mezinárodní neveřejné   Kč 10 000,-
c) vnitrostátní veřejné   Kč 5 000,-
d) vnitrostátní neveřejné   Kč 3 000,-

Položka 44
a) Udělení souhlasu ke zřizování zařízení a provádění činnosti v ochranném pásmu letiště   Kč 10 000,-
b) Udělení souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné pásmo letiště   Kč 5 000,-

Položka 45
a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy   Kč 50 000,-
b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy   Kč 30 000,-
c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi   Kč 15 000,-
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.
2. Správní orgán vybere poplatek podle této položky, vydává-li povolení k provozování obchodní letecké dopravy zahraničnímu leteckému dopravci.

Položka 46
a) Zápis civilního letadla do leteckého rejstříku České republiky včetně vydání palubních dokladů pro
– letouny, vrtulníky   Kč 1 000,-
– kluzáky, balóny, vzducholodě, ultralehká letadla   Kč 500,-
b) Výmaz civilního letadla z leteckého rejstříku České republiky pro
– letouny, vrtulníky   Kč 200,-
– kluzáky, balóny, vzducholodě, ultralehká letadla   Kč 100,-
c) Vydání potvrzení o výmazu letadla z leteckého rejstříku České republiky nebo potvrzení, že letadlo nebylo v rejstříku zapsáno   Kč 50,-

Položka 47
Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstru  Kčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky   Kč 10 000,-

Položka 48
a) Vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu   Kč 200,-
b) Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti leteckého personálu   Kč 50,-

Položka 49
Vydání povolení k provozování leteckých prací   Kč 5 000,-

Položka 50
Vydání povolení k provádění letecké činnosti pro vlastní potřebu   Kč 5 000,-

Položka 51
Udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení a letecké soutěže   Kč 5 000,-

Položka 52
a) Schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Schválení typu letadla po modifikaci jeho podstatné části nebo změně mající vliv na jeho výkony a vlastnosti včetně vydání Schválení modifikace nebo Dodatku k typovému osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání dokladu o schválení typu letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání Povolení k letu letadla na místo, kde bude po odstranění závady opět uvedeno do stavu letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)


A

B

C

D

E

Balóny a vzducholodě

5 000

500

1 500

Kluzáky

8 000

2 500

2 500

200

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

10 000

3 000

3 000

200

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg

20 000

5 000

5 000

500

2 000

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg

50 000

15 000

15 000

1 000

5 000

Položka 53
a) Vydání osvědčení o schválení letové způsobilosti nebo vydání Osvědčení, kterým se uznává Osvědčení letové způsobilosti vydané leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)


F

G

Balóny a vzducholodě

1 000

100

Kluzáky

3 000

300

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

3 500

350

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg

7 000

700

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg

15 000

1 500


Zmocnění:
Za změny v dokladech vybere správní orgán poplatek ve výši 10 % sazby poplatku podle této položky.
Poznámka:
Za obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla, vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky.

Položka 54
a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
– u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem H
– u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem K
– u pomocné energetické jednotky pod písmenem N
b) Schválení způsobilosti typu po změně podstatné části nebo změně mající vliv na výkony a vlastnosti včetně vydání Dodatku k typovému osvědčení
– u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem I
– u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem L
– u pomocné energetické jednotky pod písmenem O
c) Uznání dokladu typové způsobilosti k leteckému provozu vydaného leteckým úřadem jiného státu
– u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem J
– u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem M
– u pomocné energetické jednotky pod písmenem P

Pohonné jednotky

H

I

J

– pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel

3 000

1 500

1 500

– pístové

6 000

3 000

3 000

– turbovrtulové, turbohřídelové a proudové

10 000

5 000

5 000

Vrtule a vrtulové jednotky

K

L

M

– pevné dřevěné vrtule

1 000

500

500

– pevné kompozitové a kovové vrtule

2 000

1 000

1 000

– přestavitelné vrtule

3 000

2 000

2 000

– stavitelné vrtulové jednotky

5 000

3 000

3 000

N

O

P

pomocná energetická jednotka

6 000

3 000

2 000


Poznámka:
Pohonnou jednotkou se rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.

Položka 55
1. Schválení způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví
a) součásti výstroje letadel   Kč 1 000,-
b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového schvalování letadla   Kč 4 000,-
c) součásti světelného zabezpečovacího zařízení   Kč 1 000,-
d) pro ovládání a monitorování letištního světelného zabezpečovacího zařízení   Kč 2 000,-
e) pozemního elektronického zabezpečovacího zařízení (radiokomunikačního, radionavigačního, radiolokačního)   Kč 4 000,-
f) pozemního zařízení pro měření dráhové dohlednosti   Kč 2 000,-
g) pozemního počítačového zařízení pro řízení letů   Kč 1 000,-
h) systému pozemních počítačových zařízení pro řízení letů   Kč 4000,-
i) zařízení pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi   Kč 1 000,-
j) systému pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi   Kč 4 000,-
k) monitorovací soustavy   Kč 4 000,-
l) pozemního zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování   Kč 2 000,-
m) pozemního zdroje energie pro letadla   Kč 2 000,-
n) leteckého trenažéru nebo simulátoru   Kč 25 000,-
o) zařízení pro přepravu nákladů na palubě letadla   Kč 500,-
p) výrobku, zařízení nebo soustavy na základě dokladu vydaného leteckým úřadem jiného státu 80 % z poplatků podle písmen a) až o)

2. Schválení podstatné změny nebo modifikace
a) soustavy draku letadla, která nemá vliv na letovou způsobilost   Kč 2 000,-
b) zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla 50 % z poplatku podle bodu 1

Zmocnění:
Správní orgán s přihlédnutím k náročnosti úkonu sníží poplatek až na 25 % sazby, jde-li o schválení způsobilosti výrobků uvedených pod písmeny d) až k) této položky.
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky za výrobky podléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
2. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.

Položka 56
a) Vydání rozhodnutí o změně kategorie železniční dráhy   Kč 2 000,-
b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy
– celostátní nebo regionální   Kč 10 000,-
– speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky   Kč 3 000,-
– lanové   Kč 1 000,-
c) Změna úředního povolení k provozování dráhy   Kč 1 000,-
d) Návrh provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy   Kč 500,-
e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze
– celostátní nebo regionální   Kč 10 000,-
– speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce   Kč 3 000,-
– lanové   Kč 1 000,-
f) Změna licence k provozování drážní dopravy   Kč 1 000,-
g) Návrh dopravce na odejmutí licence   Kč 500,-
h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla na drahách   Kč 500,-
 

Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky o 50 %, jestliže délka dopravní cesty vlečky je 1000 m a kratší.
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene h) této položky za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.

Položka 57
a) Schválení typu drážního vozidla
– elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod., vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících, tramvaje, trolejbusy   Kč 30 000,-
– osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah   Kč 15 000,-
– nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla lanových drah   Kč 10 000,-
b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu   Kč 2 000,-
c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla   Kč 100,-
d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení   Kč 50,-
e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu   Kč 100,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek podle písmene b) této položky bez ohledu na počet odchylek od schváleného typu [§ 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah] v rámci schválení jedné změny.
2. Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky od osob uvedených v § 62 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.
3. Správní orgán vybere poplatek podle písmene d) této položky pouze jednou, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.