zákon číslo 368/1992 Sb. - ČÁST IV - Položka 58

Seznam článků


ČÁST IV
Položka 58

a) Vydání oprávnění k hornické činnosti8) nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem   Kč 1 000,-
b) Vydání povolení k hornické činnosti8) nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem   Kč 1 000,-
c) Vydání povolení k odběru výbušnin, rozhodnutí o umístění skladu výbušnin pod povrchem při hornické činnosti nebo na povrchu v hranicích dobývacího prostoru   Kč 300,-
d) Vydání povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin   Kč 300,-
e) Vydání povolení k provádění trhacích a ohňostrojných prací   Kč 250,-
f) Vydání povolení důlního díla nebo důlní stavby, nebylo(a) -li povoleno(a) v rámci povolení pod písmenem b) (povolení otvírky, přípravy a dobývání)   Kč 300,-
g) Vydání povolení k projektování a výrobě vybraných technických zařízení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky vybraných důlních strojů, zařízení a pomůcek   Kč 300,-
h) Vydání povolení k projektování technických zařízení sloužících k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem   Kč 300,-
i) Povolení k používání typu důlního stroje, zařízení, přístroje nebo pomůcky   Kč 300,-
j) Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru   Kč 1 000,-
k) Povolení uvádět výbušniny a pomůcky do oběhu   Kč 500,-

Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmen a), b) a k) této položky o 50 %, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění obvodního báňského úřadu, změnu předmětu činnosti nebo změnu dobývacího prostoru anebo změnu podmínek k uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu.
Poznámka:
Povolením podle písmene k) této položky se rozumí povolení podle § 21 odst. 4 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Položka 59
a) Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů   Kč 2 000,-
b) Prodloužení nebo změna povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů   Kč 500,-
c) Udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru   Kč 1 000,-
Poznámka:
Správní orgán vydává povolení nebo uděluje předchozí souhlas podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Položka 60
a) Ověření platnosti puncovní značky   Kč 20,-
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky   Kč 200,-
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky   Kč 40,-
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin   Kč 400,-
e) Vydání rozhodnutí o ponechání přidělené výrobní značky   Kč 100,-
Poznámky:
1. Za zrušení výrobní značky z podnětu správního orgánu se poplatek nevybírá.
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky za převod přidělené výrobní značky podle § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).

Položka 61
a) Povolení výjimky ze zákazu dohody narušující soutěž   Kč 5 000,-
b) Návrh na zrušení nebo omezení výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž anebo na stanovení nových podmínek pro trvání výjimky   Kč 5 000,-
c) Schválení nezakázané dohody narušující soutěž   Kč 1 000,-
Poznámky:
1. Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení výjimky ze zákazu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb.
2. Zrušením nebo omezením výjimky a stanovením nových podmínek podle písmene b) této položky se rozumí postup podle § 6 zákona č. 63/1991 Sb.
3. Schválením nezakázané dohody podle písmene c) této položky se rozumí postup podle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1993 Sb.

Položka 62
a) Návrh na povolení spojení podniků soutěžitelů   Kč 10 000,-
b) Návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 0,5 % z nabídkové ceny navrhovatele nejméně   Kč 2 500,-          nejvýše   Kč 100 000,-
c) Návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele v ostatních případech   Kč 2 500,-
Poznámky:
1. Návrh zpoplatňovaný podle písmene a) této položky je upraven v § 8a zákona č. 63/1991 Sb., ve znění zákona č. 286/1993 Sb.
2. Návrh zpoplatňovaný podle písmene b) této položky je upraven v § 59 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a návrh zpoplatňovaný podle písmene c) této položky je upraven v § 60 téhož zákona.
3. Poplatek podle této položky se platí při podání návrhu.

Položka 63
a) Udělení povolení k emisi dluhopisů 0,2 % z celkové částky emise nejméně    Kč 20 000,-        nejvýše   Kč 1 mil.
b) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry 0,2 % z celkové částky emise     nejméně   Kč 20 000,- nejvýše   Kč 1 mil.
c) Udělení povolení k emisi dluhopisů s dobou splatnosti do jednoho roku 0,2 % z maximálního ročního objemu emise nejméně
  Kč 20 000,-  nejvýše   Kč 1 mil.
d) Zrušení dosavadního ISIN a přidělení nového ISIN nebo změna jmenovité hodnoty cenného papíru anebo snížení objemu nebo změna podoby již povolené veřejně obchodovatelné emise cenného papíru 0,005 % z celkové částky emise
nejméně   Kč 1 000,-
nejvýše   Kč 50 000,-
e) Udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry v souvislosti s kupónovou privatizací u zaknihovaných emisí akcií
– podniků privatizovaných v kupónové privatizaci   Kč 1 000,-
– investičních fondů a u podílových listů podílových fondů vydávaných k navýšení základního jmění o majetek nabytý za investiční kupóny (zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů) 0,0025 % z celkové částky emise nejméně   Kč 1 000,-  nejvýše   Kč 25 000,-
Osvobození:
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny, jde-li o udělení povolení k vydávání hypotečních zástavních listů nebo k veřejnému obchodování s hypotečními zástavními listy.
2. Od poplatků podle této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a.s.
Poznámka:
Udělují-li se současně povolení podle písmen a) a b) této položky, vybere správní orgán poplatek pouze jednou, a to podle písmene a) této položky.

Položka 64
a) podání žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti   Kč 50 000,-
b) podání žádosti
– o registraci zprostředkovatele pojištění jako pojišťovacího nebo zajišťovacího makléře   Kč 20 000,-
– o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně   Kč 20 000,-
– o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny   Kč 20 000,-
– o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny pojišťovny nebo zajišťovny, nejedná-li se o rozdělení pojišťovny provozující souběžně životní a neživotní pojištění   Kč 20 000,-
– o schválení všeobecných pojistných podmínek nebo jejich změny   Kč 20 000,-
c) Podání žádosti o udělení povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu, k rozdělení, sloučení nebo splynutí investičních společností nebo investičních fondů   Kč 50 000,-
d) Podání žádosti o udělení povolení k vydání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu (za každý podílový fond)   Kč 20 000,-
e) Podání žádosti ke vzniku podílového fondu splynutím, k přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond   Kč 10 000,-
f) Podání žádosti o odnětí povolení uděleného investiční společnosti nebo investičnímu fondu   Kč 3 000,-
g) Podání žádosti o schválení nově zvolených nebo jmenovaných členů orgánů investiční společnosti nebo investičního fondu   Kč 500,-
h) Podání žádosti o schválení změny statutu investičního nebo podílového fondu   Kč 500,-
i) Podání žádosti o udělení povolení k obchodování s cennými papíry   Kč 40 000,-
j) Podání žádosti o udělení povolení k vykonávání odborné obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře)   Kč 3 000,-
k) Podání žádosti o udělení povolení tiskárně k tisku veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů   Kč 100 000,-
l) Podání žádosti o změnu v uděleném povolení k obchodování s cennými papíry   Kč 10 000,-
m) Podání žádosti o odejmutí povolení k obchodování s cennými papíry   Kč 3 000,-
n) Podání žádosti o udělení povolení ke vzniku burzy cenných papírů   Kč 200 000,-
o) Podání žádosti o udělení povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry   Kč 200 000,-
p) Podání žádosti o změnu v uděleném povolení ke vzniku burzy cenných papírů   Kč 50 000,-
r) Podání žádosti o změnu v uděleném povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry   Kč 50 000,-
s) Podání žádosti o rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení burzy cenných papírů   Kč 10 000,-
t) Podání žádosti o odnětí povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry   Kč 10 000,-
u) Za poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry nebo obdobné formy finanční výpomoci 0,5 % ze zaručené částky dle podmínek smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a Ministerstvem financí

Osvobození:
Od poplatku podle písmene u) této položky se osvobozuje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., a Česká exportní banka, a.s.
Poznámka:
Státní záruka nebo obdobná forma finanční výpomoci podle písmene u) této položky jsou upraveny v § 36 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

Položka 65
zrušena

Položka 66
a) Podání žádosti
– o vydání rozhodnutí o registraci k šíření vysílání prostřednictvím satelitu, prostřednictvím kabelových rozvodů nebo prostřednictvím satelitu a kabelových rozvodů   Kč 50 000,-
– o udělení licence k televiznímu vysílání   Kč 50 000,-
b) Podání žádosti o udělení licence k rozhlasovému vysílání   Kč 15 000,-
c) Za provedené změny v údajích obsažených v přihlášce k registraci nebo v žádosti o licenci k televiznímu vysílání   Kč 10 000,-
d) Za provedené změny v údajích v žádosti o licenci k rozhlasovému vysílání   Kč 3 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmen c) a d) této položky nevybere správní orgán za změny, které se provádí též zápisem v obchodním rejstříku [§ 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 301/1995 Sb., a § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 468/1991 Sb., ve znění zákona č. 135/1997 Sb.].

ČÁST V
Položka 67

a) Vydání veterinárního osvědčení při vývozu zvířat
– za jedno zvíře   Kč 100,-
– za více než jedno zvíře   Kč 300,-
b) Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů, krmiv a dalších předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz   Kč 300,-
c) Vydání veterinárního povolení k dovozu, průvozu nebo vývozu zvířat
– za jedno zvíře   Kč 300,-
– za více než jedno zvíře   Kč 1 000,-
d) Vydání veterinárního povolení k dovozu nebo vývozu živočišných produktů, krmiv a dalších předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz   Kč 1 000,-

Položka 68
Vydání povolení k ověřování, výrobě a dovozu veterinárních léčiv a přípravků nebo k jejich uvádění do oběhu   Kč 1 000,-

Položka 69
a) Vydání veterinárního osvědčení k přemísťování zvířat plemenných a chovných (s výjimkou psů, koček, jiných drobných zvířat a včelstev)
– za jedno zvíře   Kč 50,-
– za více než jedno zvíře   Kč 100,-
b) Vydání veterinárního osvědčení k přemísťování všech zvířat (s výjimkou včelstev) po dobu nařízených mimořádných veterinárních opatření   Kč 100,-

Položka 70
Vydání osvědčení o splnění podmínek pro výrobu, zpracování, ošetřování, skladování a přepravu živočišných produktů podle zákona o veterinární péči   Kč 500,-

Položka 71
Vydání povolení
a) k výkonu odborných veterinárních činností   Kč 2 000,-
b) k zužitkování a neškodnému odstranění odpadů živočišného původu   Kč 2 000,-

Položka 72
Vydání rozhodnutí o schválení chovu nebezpečných druhů zvířat
a) jednoho zvířete   Kč 3 000,-
b) více než jednoho zvířete   Kč 5 000,-

Položka 73

Udělení akreditace uživatelskému zařízení k chovu zvířat pro pokusné účely   Kč 10 000,-

Položka 74
Vydání osvědčení pro chovná a dodavatelská zařízení, která chovají nebo dodávají zvířata pro pokusné účely   Kč 5 000,-

Položka 75
a) Ověřování (§ 7 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele) chmele hlávkového (za 100 kg)   Kč 25,-
b) Ověřování chmele práškového nebo granulovaného (za 100 kg)   Kč 30,-
c) Vystavení odrůdového certifikátu   Kč 30,-
d) Vystavení duplikátu ověřovací listiny   Kč 50,-
e) Kontrola chmele při přebalení (za 100 kg)   Kč 15,-
Poznámka:
Kontrola chmele zpoplatňovaná podle písmene e) této položky je upravena v ustanovení § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 162/1996 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.

Položka 76
a) Vydání rozhodnutí o registraci výrobce, popř. dovozce krmiv, doplňkových látek nebo premixů   Kč 10 000,-
b) Změny zápisů v rozhodnutí o registraci výrobce, popř. dovozce krmiv, doplňkových látek nebo premixů   Kč 500,-
Poznámka:
Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech.

Položka 77
a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností   Kč 2 000,-
b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo o uznání právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, jako chovatelského podniku   Kč 2 000,-
Poznámky:
1. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 3 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
2. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene b) této položky je upraveno v ustanovení § 5 a 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

Položka 78
Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností, o uznání chovatelského sdružení nebo o uznání právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, jako chovatelského podniku   Kč 500,-
Poznámka:
Rozhodnutí zpoplatňovaná podle této položky jsou upravena v ustanoveních § 3, 5 a 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

Položka 79
a) Vydání rostlinolékařského osvědčení na rostliny nebo rostlinné produkty určené pro vývoz   Kč 500,-
b) Přezkoušení zamořenosti pozemku nebo objektu karanténním škodlivým organismem před uplynutím doby stanovené v mimořádném rostlinolékařském opatření   Kč 100,-
c) Povolení dovozu zásilek určených pro výzkumné nebo šlechtitelské účely   Kč 500,-
d) Povolení k přechovávání karanténních škodlivých organismů, k jejich rozmnožování nebo k jiné manipulaci s nimi pro účely rostlinolékařského výzkumu, diagnostiky a šlechtění rostlin   Kč 500,-

Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.
Poznámka:
Osvědčení zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a povolení zpoplatňovaná podle písmene d) této položky jsou upravena v ustanovení § 14 odst. 3 téhož zákona.

Položka 80
Podání žádosti o registraci (§ 18 zákona č. 147/1996 Sb.) jednoho přípravku na ochranu rostlin, jehož
a) účinná složka nebyla dosud v tuzemsku hodnocena   Kč 40 000,-
b) účinná látka byla v tuzemsku hodnocena   Kč 25 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 90 %, jde-li o biologický přípravek na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.

Položka 81
Podání žádosti o prodloužení registrace přípravků na ochranu rostlin,
a) lze-li využít původní hodnocení   Kč 5 000,-
b) nelze-li využít původní hodnocení   Kč 12 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 80 zde platí obdobně.

Položka 82
Podání žádosti o povolení změny v registraci přípravku na ochranu rostlin   Kč 500,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 80 zde platí obdobně.

Položka 83
Podání žádosti
a) o převod nebo rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin   Kč 2 000,-
b) o zrušení registrace přípravku na ochranu rostlin   Kč 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, jde-li o biologický přípravek na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.

Položka 84
Podání žádosti o vydání souhlasu
a) k použití přípravku na ochranu rostlin zvlášť nebezpečného pro zvěř   Kč 100,-
b) k experimentálnímu použití přípravku na ochranu rostlin   Kč 3 000,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene b) této položky je osvobozena žádost, která se týká biologického přípravku na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.

Položka 85
Podání žádosti o povolení k použití
a) neregistrovaného přípravku   Kč 10 000,-
b) registrovaného přípravku odchylně od podmínek stanovených v rozhodnutí o jeho registraci   Kč 3 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 83 zde platí obdobně.

Položka 86
Podání žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu   Kč 500,-

Položka 87
Podání žádosti
a) o registraci odrůdy (§ 5 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin)   Kč 2 000,-
b) o prodloužení registrace   Kč 500,-
c) o uznání množitelského porostu nebo rozmnožovacího materiálu (§ 22 zákona č. 92/1996 Sb.)   Kč 50,-
d) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu (§ 31 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., ve znění zákona č. 357/1999 Sb.)   Kč 10 000,-

Položka 88
Podání přihlášky k ochraně odrůdy rostlin nebo plemen zvířat (§ 16 zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat)   Kč 1 000,-

Položka 89
Šlechtitelské osvědčení

a) za prvních pět let   Kč 3 000,-
b) za další tři roky   Kč 2 000,-
c) za každý další rok   Kč 800,-
Poznámky:
1. Poplatek za prvních pět let platnosti šlechtitelského osvědčení vyměří správní orgán.
2. Poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého roku platnosti šlechtitelského osvědčení.
3. Poplatky za každý další rok jsou splatné vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti šlechtitelského osvědčení.
4. Poplatky za další léta se platí bez vyměření ve výši stanovené sazebníkem platným v době splatnosti poplatku.

Položka 90
Zápis převodu šlechtitelského osvědčení   Kč 400,-
 

Položka 91
Návrh na zrušení šlechtitelského osvědčení   Kč 300,-

Položka 92
a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti hroznů pro výrobu révového vína s přívlastkem   Kč 250,-
b) Rozhodnutí o zatřídění odrůdového révového vína jakostního nebo révového vína s přívlastkem anebo révového vína dovezeného ze zahraničí v cisternách nebo sudech   Kč 150,-
za každých i započatých 10 tis. litrů u každého hodnoceného vzorku
Poznámka:
Ověření zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 10 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství, a o změně některých souvisejících právních předpisů, a rozhodnutí zpoplatňované podle písmene b) této položky je upraveno v ustanovení § 14 téhož zákona.

Položka 92a
Podání žádosti

a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu,   Kč 3 000,-
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu   Kč 500,- 

ČÁST VI

Položka 93
a) Úřední povolení (licence) povolující vývoz 0,5 % z ceny vyváženého zboží nebo služby nejméně   Kč 500,-
b) Úřední povolení (licence) povolující vývoz oceli, uhlí a koksu  0,1 % z ceny nejméně   Kč 500,-
c) Úřední povolení (licence) povolující dovoz   Kč 500,-
d) Úřední povolení (licence) povolující vývoz v souladu s mezinárodní smlouvou   Kč 500,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky se osvobozují úřední povolení (licence) povolující vývoz pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu vzorků.
Poznámka:
Zpoplatněny podle této položky jsou licence vydané podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

Položka 94
a) Povolení provádět obchod s vojenským materiálem   Kč 5 000,-
b) Licence na vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky
0,5 % z ceny vyváženého zboží nebo služby nejméně   Kč 500,-
c) Licence na dovoz vojenského materiálu   Kč 500,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky se osvobozují licence povolující vývoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu vzorků.
Poznámka:
Zpoplatněny podle této položky jsou povolení a licence vydané podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 95
Udělení povolení k dovozu nebo vývozu kontrolovaného zboží (zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům)   Kč 500,-

Položka 96
Podání žádosti o vydání povolení

a) k umístění jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření   Kč 5 000,-
b) k provozu
– jaderného zařízení   Kč 5 000,-
– pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření   Kč 5 000,-
– pracoviště s významným zdrojem ionizujícího záření   Kč 1 000,-
c) k uvádění radionuklidů do životního prostředí   Kč 200,-
d) k nakládání se zdroji ionizujícího záření   Kč 200,-
e) k dovozu nebo vývozu jaderných položek nebo k průvozu jaderných materiálů a vybraných položek   Kč 500,-
f) k přepravě
– velmi významných zdrojů ionizujícího záření   Kč 500,-
– jaderných materiálů   Kč 2 000,-
g) k zpětnému dovozu radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky   Kč 1 000,-
Osvobození:
Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Položka 97
Podání žádosti

a) o typové schválení obalových souborů
– typu A   Kč 1 000,-
– typu B   Kč 5 000,-
– typu “průmyslová zásilka”   Kč 500,-
b) o typové schválení
– velmi významných zdrojů ionizujícího záření   Kč 1 000,-
– ostatních zdrojů ionizujícího záření   Kč 200,-
– ochranných pomůcek   Kč 200,-

Položka 98
Vydání potvrzení k dovozu, průvozu nebo vývozu vysílacích rádiových stanic   Kč 600,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.

ČÁST VII

Položka 99
a) Vydání cestovního dokladu   Kč 200,-
– osobám do 15 let   Kč 50,-
b) Vydání cestovního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic   Kč 50,-
c) Prodloužení platnosti cestovního dokladu nebo zapsání každého dítěte do vydaného cestovního dokladu anebo provedení každé další změny v cestovním dokladu   Kč 50,-
Osvobození:
Od poplatku je osvobozeno vydání cestovní přílohy dětem do 15 let.
Zmocnění:
Správní orgán vybere poplatek podle této položky až do výše trojnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad urychleně na výslovnou žádost poplatníka.
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek za vydání cestovního dokladu z moci úřední.

Položka 100
a) Povolení k pobytu cizinci    Kč 1 000,-
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let   Kč 500,-
c) Prodloužení platnosti průkazu povolení k pobytu pro cizince   Kč 1 000,-
d) Provedení změny v průkazu povolení k pobytu pro cizince (za každou změnu)   Kč 300,-
e) Vydání průkazu povolení k pobytu pro cizince náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený   Kč 1 000,-
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek za vydání průkazu povolení k pobytu náhradou za rozhodnutí o povolení k pobytu a za vydání tohoto průkazu náhradou za potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu.

Položka 101
a) Udělení českého víza k pobytu na území České republiky na hraničním přechodu České republiky   Kč 1 500,-
b) Udělení víza k pobytu nad 90 dnů na území České republiky   Kč 1 000,-
c) Udělení průjezdního víza jednosměrného, výjezdního víza, víza za účelem strpění pobytu na území České republiky   Kč 200,-
d) Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů uděleného na hraničním přechodu České republiky nebo českým zastupitelským úřadem   Kč 200,-
e) Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, včetně prodloužení jeho platnosti   Kč 1 000,-
f) Prodloužení platnosti víza za účelem strpění pobytu   Kč 200,-
g) Ověření pozvání cizince do České republiky   Kč 200,-

<  Kčbr />Osvobození:
Od poplatků podle této položky je osvobozeno:
a) Udělení, prodloužení platnosti nebo doby pobytu na české vízum z důvodů zdravotnické pomoci.
b) Udělení nebo prodloužení platnosti českého víza cizinci mladšímu 15 let. Za udělení českého víza se považuje i zapsání dítěte mladšího 15 let narozeného na území České republiky do víza zákonného zástupce. Od poplatku podle této položky je osvobozeno i prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 15 let.
c) Udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky cizinci, který požádal o dočasnou ochranu, a udělení českého víza opravňujícího cizince k pobytu za účelem dočasné ochrany, o které požádal na území České republiky, včetně prodloužení jeho platnosti.

Zmocnění:

1. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost.
2. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o udělení českého víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo je-li cizinec vrácen zpět na území České republiky orgány cizího státu.
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.
Správní orgán nevybere poplatek, pokud provádí zpoplatňovaný úkon podle této položky z moci úřední.

Položka 102
Registrace námořnické knížky   Kč 50,-

Položka 103
a) Vydání výpisu z katastru nemovitostí nebo z bývalého pozemkového katastru za každých i jen započatých 20 parcel10) katastru nemovitostí nebo bývalého pozemkového katastru v katastrálním území   Kč 100,-
b) Vydání identifikace parcel katastru nemovitostí s parcelami v dřívějších pozemkových evidencích nebo pravomocných rozhodnutích státních orgánů za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů a rozhodnutí v každém katastrálním území   Kč 100,-
c) Vydání kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového katastru za každý i jen započatý formát A4   Kč 50,-
d) Vydání kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z grafické části dřívějších pozemkových evidencí za každý i jen započatý formát A4   Kč 100,-
e) Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území   Kč 100,-
f) Vydání výpisu, opisu nebo kopie z pozemkové nebo železniční knihy nebo ze zemských desek za každých i jen započatých 20 parcel   Kč 100,-
g) Vydání druhého a dalších stejnopisů za každou i započatou stránku písemné nebo číselné informace formátu A4 nebo vydání druhé a další kopie mapového nebo jiného grafického dokladu za každý i jen započatý formát A3   Kč 30,-
h) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i započatou stránku   Kč 50,-
i) Vydání srovnávacího sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel v jednom katastrálním území   Kč 300,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy a stavební úřady vymezené zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále spolky, společnosti, svazy nebo kluby registrované jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví státu.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele) souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděným nebo již převedeným podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
Zmocnění:
1. Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce zvýší správní orgán poplatek podle této položky na dvojnásobek.
2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek o 50 %.
Poznámky:
1. Parcelou podle písmen a) a b) této položky se rozumí také zemědělský nebo lesní pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, dokončená nebo rozestavěná stavba na cizím pozemku, byt nebo nebytový prostor evidovaný v katastru nemovitostí.10)
2. Poplatku podle písmene i) této položky podléhá vydání srovnávacího sestavení obsahující výměry částí parcel, jakož i vydání srovnávacího sestavení bez údaje o výměře částí parcel.

Položka 104
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí   Kč 500,-
Osvobození:
1. Osvobození uvedená v bodech 1 a 2 k položce 103 sazebníku zde platí obdobně.
2. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s realizací zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
4. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele), souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděnými nebo již převedenými podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
Zmocnění:
Za návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu apod., vybere správní orgán poplatek v úhrnu nejvýše 5 000   Kč.
Poznámka:
Návrhem na zahájení řízení o povolení vkladů do katastrů nemovitostí se rozumí návrh podle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 105
Registrace výrobce nebo opravce měřidel   Kč 200,-

Položka 106
Autorizace k úřednímu měření   Kč 1 000,-

Položka 107
Dodatečné potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají v řízení před celním orgánem   Kč 150,-

Položka 108
Rozhodnutí o původu zboží   Kč 350,-

Položka 109
Rozhodnutí o sazebním zařazení zboží   Kč 350,-

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.