zákon číslo 40/2004 Sb

Seznam článků

ČÁST TŘETÍ

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
HLAVA I
ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 41
Způsob zahájení zadávacího řízení
Zadávací řízení zahajuje zadavatel
a)
uveřejněním oznámení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním, nebo
b)
výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

§ 42
Oznámení otevřeného řízení
(1) V oznámení otevřeného řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek a zadavatel je povinen je uveřejnit podle § 84 odst. 1.
(2) Pro oznámení otevřeného řízení je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3. Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.
(3) Vzor formuláře podle odstavce 2, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 43
Oznámení užšího řízení
(1) V oznámení užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádosti o účast a zadavatel je povinen je uveřejnit podle § 84 odst. 1.
(2) Pro oznámení užšího řízení je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3. Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení, omezení počtu zájemců a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.
(3) Počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky, nesmí být nižší než 5 a vyšší než 20. Lhůta pro doručení žádosti, včetně požadovaných dokladů k prokázání kvalifikace zájemců o účast v užším řízení, nesmí být kratší než 37 dnů, v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů. Běh lhůty pro podání žádosti o účast počíná dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení užšího řízení.
(4) Vzor formuláře podle odstavce 2, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 44
Oznámení jednacího řízení s uveřejněním
(1) V oznámení jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení jednacího řízení s uveřejněním je výzvou k podání žádosti o účast a zadavatel je povinen je uveřejnit podle § 84 odst. 1.
(2) Pro oznámení jednacího řízení s uveřejněním je zadavatel povinen použít formulář, který obsahuje identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3. Formulář rovněž obsahuje informace o předmětu veřejné zakázky, nabídce, zadávacím řízení, omezení počtu zájemců a jiných skutečnostech, které jsou důležité pro rozhodnutí dodavatele o jeho účasti v zadávacím řízení, včetně příslušných kritérií a lhůt.
(3) Počet zájemců, kteří budou vyzváni k jednání, nesmí být nižší než 3. Lhůta pro doručení žádosti, včetně požadovaných dokladů k prokázání kvalifikace zájemců o účast v jednacím řízení, nesmí být kratší než 37 dnů, v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů. Běh lhůty pro podání žádosti o účast počíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním.
(4) Vzor formuláře podle odstavce 2, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 45
Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
(1) Ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel písemně dodavateli nebo omezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení.
(2) Ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění musí zadavatel uvést
a)
informace o předmětu veřejné zakázky,
b)
identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3,
c)
informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud již není součástí této výzvy, zejména informace o místě, době vyzvednutí a úhradě nákladů na pořízení zadávací dokumentace a lhůtě pro vyžádání zadávací dokumentace a vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci,
d)
datum, hodinu a místo, kde se bude jednání konat.

§ 46
Výzva k podání nabídky v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním
(1) Výzva k podání nabídky v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním musí obsahovat
a)
informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud již není součástí této výzvy, zejména údaje o místě, době vyzvednutí a úhradě nákladů na pořízení zadávací dokumentace, včetně lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace a vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci,
b)
lhůtu pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány,
c)
kritéria pro zadání veřejné zakázky, včetně jejich váhy,
d)
informace o uveřejnění oznámení užšího řízení,
e)
informaci o tom, zda podle rozhodnutí zadavatele musí být nabídka předložena rovněž v jiném než českém jazyce.
(2) Zadavatel zašle v písemné formě výzvu k podání nabídky současně všem zájemcům, kteří nebyli odmítnuti podle § 39 a 40.

§ 47
Jistota
(1) Zadavatel může v oznámení podle § 42 až 44 nebo ve výzvě k jednání podle § 45 požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu. Výši jistoty v absolutní částce stanoví zadavatel v rozmezí až 3 % předpokládané ceny veřejné zakázky. Formu poskytnutí jistoty stanoví zadavatel.
(2) Jistotu uchazeči, kterému nebyla přidělena veřejná zakázka, uvolní zadavatel do 7 dnů po doručení oznámení tomuto uchazeči o přidělení veřejné zakázky podle § 65 odst. 2. Jistotu uchazeče, kterému byla přidělena veřejná zakázka, zadavatel uvolní do 7 dnů po uzavření smlouvy. Zadavatel uvolní bezodkladně jistoty uchazečům, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni.
(3) Uchazeč, jehož námitce zadavatel vyhoví, je povinen do 7 dnů od doručení sdělení zadavatele, že jeho námitce vyhovuje, požadovanou jistotu opětovně složit. Uchazeč, který podá návrh na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, musí uvolněnou jistotu opětovně složit.
(4) Poskytnutá jistota připadá zadavateli v případech, kdy uchazeč v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo bez souhlasu zadavatele změnil nabídku nebo odmítl-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku. Poskytnutá jistota může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí v případě, kdy uchazeč neposkytl součinnost potřebnou k uzavření smlouvy; toto rozhodnutí musí zadavatel řádně odůvodnit.

HLAVA II
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ SPECIFIKACE
§ 48

Zadávací dokumentace
(1) Zadávací dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, včetně požadovaného množství. Zadávací dokumentace obsahuje technické specifikace předmětu veřejné zakázky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.
(2) Zadavatel je povinen při vymezení předmětu veřejné zakázky použít klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací stanovenou prováděcím právním předpisem.
(3) Zadávací dokumentace musí obsahovat obchodní podmínky, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, včetně platebních podmínek, podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, a jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky.
(4) Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám.
(5) V případě veřejné zakázky na stavební práce může zadavatel v zadávací dokumentaci uvést správní orgán, u kterého mohou uchazeči získat informace o povinnostech vyplývajících z ustanovení o ochraně zaměstnanosti a pracovních podmínkách platných v místě, ve kterém mají být stavební práce provedeny a které se vztahují k těmto pracím; uchazeč musí tyto informace při vypracování nabídky zohlednit.
(6) Jestliže to není odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Není-li zadavatel schopen popsat předmět veřejné zakázky s použitím specifikací, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, musí zadavatel v zadávací dokumentaci umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
§ 49
Technické specifikace
(1) Technické specifikace představují technické charakteristiky prací, materiálů, zboží nebo služeb, které mají být použity nebo dodány, popsané objektivně způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je zadavatelem zamýšlen.
(2) Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely překážky pro mezinárodní obchod.
(3) Technické specifikace stanoví zadavatel odkazem na
a)
české technické normy,22) které přejímají evropské normy,
b)
evropské normy,
c)
evropská technická schválení,23)
d)
technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
e)
české technické normy,22)
f)
stavební technická osvědčení,24)
g)
technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

§ 50
Zadávací dokumentace stavby
(1) Součástí zadávací dokumentace stavby je projektová dokumentace stavby25) zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, rozšířená o výkaz výměr s podrobným soupisem prací a dodávek (dále jen "výkaz výměr"); výkaz výměr musí obsahovat podrobný popis požadovaných standardů.
(2) Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.
(3) Zadavatel je povinen poskytnout uchazečům výkaz výměr požadovaných prací a dodávek i v elektronické podobě.
(4) Podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby stanoví prováděcí právní předpis.

§ 51
Poskytování zadávací dokumentace
(1) Zadávací dokumentace může být poskytnuta v rámci výzvy k podání nabídky v užším řízení nebo k jednání v jednacím řízení s uveřejněním nebo k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. Nebyla-li zadávací dokumentace poskytnuta podle věty první, je zadavatel povinen poskytnout ji na žádost každému uchazeči nebo zájemci ve stejném rozsahu, a to nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení jejich žádosti, byla-li žádost podána ve stanovené lhůtě.
(2) Zadavatel může požadovat od uchazečů a zájemců pouze úhradu nákladů na reprodukci zadávací dokumentace ve výši v místě obvyklé.
(3) Zadavatel nesmí přiznávat uchazečům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacích řízeních. Rovněž nesmí po uchazečích požadovat poplatky za to, že se mohou o veřejnou zakázku ucházet.

§ 52
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění
(1) Uchazeč nebo zájemce je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
(2) Byla-li žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručena ve stanovené lhůtě, je zadavatel povinen poskytnout uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k zadávací dokumentaci nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro obdržení nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům nebo zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.
(3) Zadavatel je povinen umožnit všem uchazečům a zájemcům prohlídku místa plnění v době jím určené. Prohlídka místa plnění se nesmí konat později než 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

HLAVA III
NABÍDKY
§ 53
Podání nabídky
(1) Každý dodavatel v otevřeném řízení nebo každý zájemce, který byl zadavatelem vyzván k podání nabídky v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, může podat pouze jednu nabídku; nabídka obsahující varianty se považuje za jednu nabídku. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje o zájemci nebo uchazeči v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3.
(2) Jednu nabídku může podat i více dodavatelů nebo zájemců společně.
(3) Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku podle § 59 odst. 1 vrátit. Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadová čísla.
(4) Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu stanovenou zadavatelem v oznámení zadávacího řízení.
(5) Pokud dodavatel nebo zájemce podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli nebo zájemci, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.
§ 54
Lhůta pro podání nabídky
(1) Lhůtu pro podání nabídky stanoví zadavatel podle druhu a charakteru veřejné zakázky.
(2) Lhůta pro podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky nesmí být kratší než
a)
52 dny v otevřeném řízení,
b)
40 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním.
(3) Lhůtu pro podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky může zadavatel, za předpokladu, že předběžné oznámení bylo uveřejněno nejvýše 12 měsíců a nejméně 52 dny před uveřejněním oznámení otevřeného nebo užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním, zkrátit na
a)
22 dny v otevřeném řízení,
b)
26 dnů v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním.
(4) V užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací stanoví lhůtu pro podání nabídky na základě vzájemné dohody s vybranými zájemci, je-li všem vybraným zájemcům poskytnuta stejná lhůta pro podání nabídky. Není-li možné dohody dosáhnout, stanoví zadavatel lhůtu pro podání nabídky ne kratší než 10 dnů.
(5) Lhůta pro podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky nesmí být kratší než
a)
36 dnů v otevřeném řízení,
b)
20 dnů v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním.
(6) Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni
a)
uveřejnění oznámení otevřeného řízení,
b)
odeslání výzvy k podání nabídek v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním.

§ 55
Kritéria pro zadání veřejné zakázky
(1) Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je
a)
ekonomická výhodnost nabídky, nebo
b)
nejnižší nabídková cena.
(2) Zadavatel zvolí základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle jejího druhu a složitosti v návaznosti na rozsah požadavků vymezujících předmět veřejné zakázky.
(3) Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky, posuzuje nabídku podle dílčích kritérií. Jednotlivým dílčím kritériím musí zadavatel stanovit váhu, kterou vyjádří v procentech. Jedním z dílčích kritérií je vždy nabídková cena a dále zejména
a)
provozní náklady,
b)
požadavky na údržbu,
c)
technické, jakostní, ekologické nebo funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky.
(4) Zadavatel je povinen uveřejnit v oznámení otevřeného nebo užšího řízení základní kritérium pro zadání veřejné zakázky a v případě zadání veřejné zakázky na podkladě ekonomické výhodnosti nabídky i dílčí kritéria včetně jejich váhy.
(5) Jde-li o jednací řízení s uveřejněním, postupuje zadavatel obdobně podle odstavců 1 až 4.

§ 56
Varianty nabídky
(1) Varianty nabídky jsou přípustné, je-li veřejná zakázka zadávána na základě kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a pokud zadavatel varianty předem nevyloučil. Pokud jsou varianty nabídky přípustné, je zadavatel povinen v zadávací dokumentaci uvést alespoň minimální požadavky, které musí varianty splňovat.
(2) Pokud zadavatel varianty nabídky předem nevyloučil, nesmí je odmítnout z důvodu odkazu na
a)
národní technické normy přejímající evropské normy,
b)
evropská technická schválení, nebo
c)
národní technické specifikace.
(3) Pokud zadavatel varianty nabídky předem nevyloučil, nesmí je odmítnout proto, že by v případě veřejné zakázky na dodávky došlo ke změně na veřejnou zakázku na služby nebo že by v případě veřejné zakázky na služby došlo ke změně na veřejnou zakázku na dodávky.

HLAVA IV
HODNOTÍCÍ KOMISE
§ 57
Složení hodnotící komise
(1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném nebo užším řízení jmenuje zadavatel hodnotící komisi. Hodnotící komise musí být minimálně pětičlenná a musí mít nejméně jednu třetinu členů s odbornou způsobilostí podle zvláštních právních předpisů.17) Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce zadavatele. Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje zadavatel za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka.
(2) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) a b), u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 200 mil. Kč, ustavuje hodnotící komisi podle odstavce 1 věcně příslušný ministr. Jejím členem musí být zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev. Hodnotící komise musí mít nejméně sedm členů, z nichž nejméně 30 % má příslušnou odbornou způsobilost k předmětu veřejné zakázky.
(3) U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) a b), u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 300 mil. Kč, ustavuje hodnotící komisi podle odstavce 1 vláda na návrh věcně příslušného ministra. Jejím členem musí být zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev. Hodnotící komise musí mít nejméně devět členů, z nichž nejméně 30 % má příslušnou odbornou způsobilost k předmětu veřejné zakázky.
(4) Členové hodnotící komise a jejich náhradníci nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjatí; zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, nesmí mít osobní zájem na zadání příslušné veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise i náhradník písemně prohlášení zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise.
(5) Vznikne-li důvod k podjatosti některému z členů hodnotící komise v průběhu její činnosti, popřípadě náhradníkovi, je povinen to bezodkladně oznámit zadavateli. Zadavatel po zvážení důvodů podjatosti člena hodnotící komise, popřípadě náhradníka, rozhodne o jeho dalším setrvání v hodnotící komisi; vznikne-li zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého z členů hodnotící komise, popřípadě náhradníka, postupuje obdobně. Člen hodnotící komise, popřípadě náhradník, kterému vznikl důvod podjatosti, se nesmí zúčastnit jednání hodnotící komise od okamžiku, kdy se o tomto důvodu dozvěděl. Předseda hodnotící komise vyzve k činnosti v hodnotící komisi za podjatého člena jeho náhradníka.
(6) Stanovení počtu členů hodnotící komise s odbornou způsobilostí neplatí pro zpravodajské služby.
(7) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, s výjimkou veřejného zadavatele, není povinen postupovat podle odstavců 1 až 6 a veškeré povinnosti stanovené tímto zákonem hodnotící komisi plní zadavatel.
§ 58
Jednání hodnotící komise
(1) Hodnotící komise si zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu na svém prvním jednání, které svolá zadavatel. Další jednání hodnotící komise svolává a řídí její předseda, není-li předseda přítomen, místopředseda.
(2) Každý člen hodnotící komise musí být na její jednání nejméně 7 dnů předem pozván; nemůže-li se jednání zúčastnit, je povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost předsedovi hodnotící komise, který zajistí účast náhradníka. Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů, nebo jejich náhradníků. Hodnotící komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
(3) O jednání hodnotící komise se sepisuje protokol (dále jen "protokol o jednání"). Protokol o jednání podepisují všichni členové hodnotící komise. Zastává-li člen hodnotící komise odchylný názor proti názoru většiny, uvede se v protokolu o jednání tento odlišný názor s odůvodněním.
(4) Členové hodnotící komise a náhradníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce.

HLAVA V
POSUZOVÁNÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
§ 59
Otevírání obálek s nabídkami
(1) Hodnotící komise nesmí otevřít obálku s nabídkou (dále jen "obálka") do uplynutí lhůty pro podání nabídky. Obálky budou otevřeny v termínu uvedeném v oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 30 dnů po lhůtě pro podání nabídky. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídky hodnotící komise neotevírá a zadavatel je vrátí bezodkladně uchazečům.
(2) Zadavatel předá hodnotící komisi obálky až před zahájením otevírání obálek včetně seznamu nabídek. Není-li hodnotící komise jmenována (§ 57 odst. 7), otevírá obálky zadavatel za přítomnosti nejméně tří jím vybraných fyzických osob, které musí splňovat podmínky uvedené v § 57 odst. 1.
(3) Hodnotící komise otevírá obálky podle pořadového čísla a kontroluje, zda nabídka je
a)
zpracována v požadovaném jazyku,
b)
podepsaná oprávněnou osobou a
c)
z hlediska požadovaného obsahu úplná.
(4) Přítomným uchazečům otevírání obálek zadavatel nebo hodnotící komise sděluje po provedení kontroly podle odstavce 3 identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, nabídkovou cenu a dále informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle odstavce 3. Pokud varianty nabídky obsahují různé nabídkové ceny, musí být sdělena cena za každou variantu nabídky. Další obsah nabídky nesmí být uchazečům sdělen. Pokud informace o termínu otevírání obálek nebyla součástí zadání veřejné zakázky, zadavatel písemně vyrozumí uchazeče nebo zájemce o termínu otevírání obálek v předstihu alespoň 5 pracovních dní.
(5) Jestliže hodnotící komise zjistí, že nabídka nesplňuje požadavky podle odstavce 3, nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, z další účasti v otevřeném nebo v užším řízení. Vyloučení včetně důvodů je zadavatel povinen uchazeči bezodkladně písemně oznámit.

§ 60
Protokol o otevírání obálek

(1) O otevírání obálek sepisuje hodnotící komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede hodnotící komise identifikační údaje o uchazeči včetně osobních údajů, a to
a)
v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena,
b)
v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena.
Hodnotící komise současně uvede, zda nabídka vyhověla požadavkům uvedeným v § 59 odst. 3. Příslušná část protokolu o otevírání obálek se účastníkům otevírání obálek přečte před otevřením další obálky.
(2) Hodnotící komise současně uvede, zda nabídka vyhověla každému požadavku uvedenému v § 59 odst. 3, a nabídkovou cenu. Před otevřením další obálky se účastníkům otevírání obálek přečte příslušná část protokolu o otevírání obálek.
(3) Protokol o otevírání obálek podepisují všichni členové hodnotící komise. Protokol o otevírání obálek se po připojení listiny účastníků přikládá k seznamu nabídek. Uchazeči jsou oprávněni u zadavatele nahlédnout do části protokolu podle odstavců 1 a 2. Tuto část zadavatel zveřejní obvyklým způsobem.

§ 61
Posuzování nabídek
(1) Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek. Nabídky, které nesplňují zadávací podmínky, musí být vyřazeny; jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Současně hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předpokládané ceně předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění ve lhůtě podle odstavce 4. Hodnotící komise může vzít v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, jestliže je tato cena zdůvodněna objektivními příčinami, zejména z důvodu výjimečné hospodárnosti realizace nebo výrobní metody, originality, případně objevnosti technického řešení nebo příznivých podmínek u uchazeče. Neodůvodnil-li uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě nebo posoudila-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, nabídku vyřadí.
(2) V případě, že kritériem pro zadání nadlimitní veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, sdělí zadavatel Evropské komisi vyřazení nabídek, které mají mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
(3) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací může vyřadit nabídky, které mají mimořádně nízkou nabídkovou cenu vlivem státní pomoci, jen pokud věc projednal s uchazečem a uchazeč nebyl schopen doložit, že pomoc byla poskytnuta v souladu se zvláštním právním předpisem.26)
(4) Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nepředloží vysvětlení ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Ke zjevným početním chybám v nabídce, které nemají vliv na nabídkovou cenu, zjištěným při posuzování, hodnotící komise nepřihlíží.
(5) Uchazeče, jehož nabídka byla při posuzování nabídek vyřazena, musí zadavatel bezodkladně vyloučit ze zadávacího řízení. Vyloučení včetně důvodů je zadavatel povinen uchazeči bezodkladně písemně oznámit.

§ 62
Hodnocení nabídek
(1) Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritérií stanovených v oznámení otevřeného nebo užšího řízení. V případě zadávání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky je hodnotící komise povinna zohlednit jednotlivá dílčí kritéria a jejich váhu.
(2) Je-li kritériem hodnocení nejnižší nabídková cena a tato nabídková cena byla posouzena podle § 61 odst. 1 až 3, seřadí hodnotící komise nabídky podle výše nabídkové ceny.
(3) Metody hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Zadavatel může rozhodnout o novém hodnocení, pokud zjistí, že hodnotící komise porušila postup stanovený tímto zákonem. Zadavatel může pro nové hodnocení ustanovit jinou hodnotící komisi. Důvody pro nové hodnocení zadavatel uvede ve formuláři podle § 67 odst. 3.

§ 63
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
(1) O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise zprávu, která obsahuje seznam posuzovaných nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení a údaje o složení hodnotící komise.
(2) Zprávu podle odstavce 1 podepisují všichni členové hodnotící komise. Bezodkladně po ukončení své činnosti ji hodnotící komise předá zadavateli včetně nabídek a ostatní dokumentace o veřejné zakázce. Zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, pokud nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni, na jejich žádost do zprávy nahlédnout a pořídit si z ní výpis nebo opis. Zadavatel může požadovat od uchazečů pouze úhradu nákladů s tím spojených ve výši v místě obvyklé.
(3) Hodnotící komise použije pro vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek příslušný formulář. Vzor formuláře, postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 64
Posuzování a hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním
Pro posuzování a hodnocení nabídek zadavatelem v jednacím řízení s uveřejněním platí ustanovení hlavy páté obdobně.

HLAVA VI
UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 65

Přidělení veřejné zakázky
(1) Zadavatel je povinen v otevřeném řízení nebo v užším řízení přidělit veřejnou zakázku uchazeči, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
a)
ekonomicky nejvýhodnější nabídka v případě zadání veřejné zakázky na základě ekonomické výhodnosti nabídky, nebo
b)
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
(2) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky uchazeči vybranému podle odstavce 1 zašle zadavatel neprodleně ostatním uchazečům, nebyli-li ze zadávacího řízení vyloučeni. V rozhodnutí zadavatel uvede identifikační údaje o vybraném uchazeči včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1. Dále zadavatel uvede z nabídky ty údaje, které byly předmětem hodnocení podle stanovených kritérií, včetně odůvodnění zadání veřejné zakázky tomuto uchazeči a odmítnutí ostatních uchazečů. Součástí rozhodnutí musí být vyhodnocení pořadí nabídek ostatních uchazečů. Jestliže rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky neodpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise, musí být součástí rozhodnutí zdůvodnění tohoto postupu.
(3) Pro přidělení veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním nebo v jednacím řízení bez uveřejnění platí odstavce 1 a 2 přiměřeně; jestliže zadavatel sjednává smluvní podmínky pouze s jediným zájemcem, odstavec 2 se nepoužije.
(4) Končí-li zadávací řízení uzavřením rámcové smlouvy, platí odstavce 1 a 2 obdobně.

§ 66
Uzavření smlouvy
(1) Zadavatel v otevřeném nebo užším řízení nesmí uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 2.
(2) Neobdrží-li zadavatel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku podle § 88, bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se zadáním a vybranou nabídkou. Uzavření smlouvy zadavatel oznámí uchazečům uvedeným v § 65 odst. 2.
(3) Jestliže byly v jednacím řízení bez uveřejnění nebo v jednacím řízení s uveřejněním sjednávány smluvní podmínky s více zájemci a zadavatel neobdrží do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky námitku podle § 88, uzavře bezodkladně písemnou smlouvu s vybraným zájemcem, a to v souladu se zadáním a vybranou nabídkou.
(4) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací uzavře bezodkladně rámcovou smlouvu, neobdrží-li do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky podle § 65 odst. 2 námitku podle § 88.
(5) Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 30 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost tak, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil další v pořadí.

§ 67
Uveřejnění výsledku zadávacího řízení
(1) Zadavatel je povinen uveřejnit informaci o uzavření smlouvy, na základě které se veřejná zakázka uskuteční, jde-li o
a)
nadlimitní veřejnou zakázku, do 48 dnů, nebo
b)
podlimitní veřejnou zakázku, do 30 dnů
po uzavření této smlouvy.
(2) Jde-li o případ uvedený v odstavci 1 písm. b), zadavatel uveřejní pouze identifikační údaje o dodavateli, jemuž byla veřejná zakázka zadána, včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1 a nabídkové ceny. Jde-li o rámcovou smlouvu, uveřejní zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací identifikační údaje účastníků rámcové smlouvy včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1.
(3) Zadavatel je povinen pro uveřejnění výsledku zadávacího řízení použít příslušný formulář, jehož vzor a postup při jeho vyplnění a formy odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 68
Zrušení zadávacího řízení
(1) Zadavatel je oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění kdykoli bez uvedení důvodu.
(2) Zadavatel je oprávněn zrušit otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním, jestliže si tuto možnost vyhradil v oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy.
(3) Otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním zadavatel zruší, jestliže
a)
nebyla podána žádná nabídka,
b)
všichni uchazeči byli vyloučeni,
c)
v důsledku podstatné změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování zadávacího řízení, nebo
d)
smlouvu odmítne uzavřít uchazeč umístěný ve třetím pořadí nebo neuzavře smlouvu v době, po kterou je svou nabídkou vázán.
(4) Zrušení zadávacího řízení, s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění, je zadavatel povinen do 15 dnů ode dne, kdy rozhodl o odmítnutí doručených nabídek nebo zrušení zadávacího řízení, uveřejnit s uvedením důvodů.
(5) Zadavatel je povinen pro uveřejnění zrušení zadávacího řízení použít příslušný formulář, jehož vzor a podrobnosti o postupu při jeho vyplnění a odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 69
Písemná zpráva zadavatele

(1) Ke každé veřejné zakázce, na kterou byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem nebo zájemcem, vypracuje zadavatel písemnou zprávu, která musí zejména obsahovat:
a)
předmět a celkovou cenu veřejné zakázky,
b)
identifikační údaje včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1 o těch uchazečích nebo zájemcích, jejichž nabídky byly hodnoceny nebo s nimiž bylo jednáno, spolu s pořadím, v jakém byly jejich nabídky vyhodnoceny,
c)
identifikační údaje včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1 o těch uchazečích nebo zájemcích, kteří byli odmítnuti nebo vyloučeni spolu s uvedením důvodů,
d)
identifikační údaje včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 60 odst. 1 o tom uchazeči nebo zájemci, s nímž byla uzavřena smlouva, i zda a jakou část veřejné zakázky zamýšlí tento uchazeč nebo zájemce zadat jiným osobám, s uvedením jejich identifikačních údajů,
e)
podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním nebo jednacího řízení bez uveřejnění, byl-li pro zadání veřejné zakázky použit tento druh zadávacího řízení,
f)
zdůvodnění, proč byla smlouva uzavřena s vybraným uchazečem nebo zájemcem,
g)
zdůvodnění, proč byli v případě užšího řízení vyzváni k podání nabídky a v případě jednacího řízení vyzváni k jednání vybraní uchazeči nebo zájemci.
(2) Zadavatel je povinen na vyžádání poskytnout tuto zprávu Evropské komisi nebo orgánu dohledu.

§ 70
Vrácení ukázek a vzorků
Předložil-li zájemce nebo uchazeč v zadávacím řízení ukázky nebo vzorky, je zadavatel povinen mu tyto ukázky nebo vzorky po uzavření smlouvy nebo po zrušení zadávacího řízení bezodkladně vrátit.

§ 71
Uchovávání dokumentace o zadání veřejné zakázky
Zadavatel je povinen dokumentaci o zadání veřejné zakázky uchovávat po dobu 5 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.