zákon číslo 40/2004 Sb

Seznam článků

ČÁST PÁTÁ

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
§ 76
Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů
(1) Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") vede seznam kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "seznam"), do kterého zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 30 odst. 2 písm. a), c) a d) a doložili splnění kvalifikace příslušnými doklady.
(2) Seznam je informačním systémem veřejné správy,27) je veřejný a je veden též způsobem umožňujícím dálkový přístup; každý do něj může nahlédnout a vyhotovit si z něj výpisy.
(3) Po dodavateli z jiného členského státu Evropské unie se pro účely zápisu do seznamu nepožadují jiné doklady než ty, které se vyžadují po tuzemském dodavateli.
(4) Ministerstvo sdělí jiným členským státům Evropské unie adresu místa, kde je možno podat žádost o zápis do seznamu.
§ 77
Údaje v seznamu
Do seznamu se zapisují tyto údaje:
a)
obchodní firma nebo název a sídlo dodavatele, jde-li o právnickou osobu,
b)
jméno, příjmení, případně obchodní firma a bydliště, případně místo podnikání, liší-li se od bydliště, jde-li o fyzickou osobu,
c)
právní forma právnické osoby,
d)
datum podání žádosti,
e)
identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
f)
daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
g)
jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem dodavatele,
h)
obor podnikání dodavatele,
i)
základní kvalifikační kritéria.
§ 78
Zápis do seznamu
Ministerstvo zapíše do seznamu na žádost dodavatele, který prokázal splnění kvalifikace podle § 30 odst. 2 a připojil k žádosti doklady podle § 31 odst. 2, jinak žádost zamítne.

§ 79

Změna zápisu
Každou změnu zapisovaných údajů je dodavatel povinen nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, ministerstvu písemně oznámit a doložit ji příslušným dokladem ne starším než 1 měsíc. Je-li oznámená změna řádně doložena, provede ministerstvo v seznamu příslušnou změnu zápisu.

§ 80

Výpis ze seznamu
(1) Výpis ze seznamu obsahuje veškeré údaje, které se do seznamu zapisují. Ministerstvo vydá úředně ověřený výpis každému, kdo o to požádá; tento úkon je zpoplatněn podle zvláštního právního předpisu.
(2) Úředně ověřeným výpisem podle odstavce 1 se rozumí též výpis poskytnutý elektronicky, podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
§ 81

Vyškrtnutí ze seznamu
(1) Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí dodavatele ze seznamu, zjistí-li, že dodavatel
a)
přestal splňovat kvalifikaci,
b)
nesplnil povinnost oznámit změnu zapisovaných údajů, nebo
c)
použil pro zápis do seznamu doklady, které se ukázaly jako neúplné nebo nepravdivé.
(2) Ministerstvo rozhodne o vyškrtnutí dodavatele ze seznamu rovněž v případě, že o to dodavatel písemně požádá.

§ 82
Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se při zápisu, změnách zápisu a vyškrtnutí ze seznamu podle správního řádu.28)

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.