zákon číslo 40/2004 Sb

Seznam článků

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
§ 112
(1) Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 písm. f), § 4 odst. 1 písm. e), § 27 odst. 6, § 31 odst. 4, § 49 odst. 3 písm. b), c) a d), § 56 odst. 2 písm. b), § 61 odst. 2, § 69 odst. 2, § 83 odst. 2 písm. b), § 84 odst. 1 písm. b), § 84 odst. 3 a § 95, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
(2) Ustanovení § 4 odst. 1 písm. o) a p) a § 49 odst. 3 písm. f) a g) pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
(3) Ustanovení § 4 odst. 1 písm. n) pozbývá platnosti 12 měsíců po vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

____________________________________________________________
1)
Směrnice Rady 71/304/EHS ze dne 26. července 1971 o odstranění omezení volného pohybu služeb, pokud jde o veřejné zakázky na stavební práce a zadávání veřejných zakázek na práce podnikatelům jednajícím prostřednictvím zastoupení či poboček.
Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na stavební práce.
Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití předpisů Společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.
Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby.
Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky.
Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce.
Směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek v oblastech vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, ve znění směrnice Rady 98/4/ES a směrnice Komise 2001/78/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13. října 1997, kterou se mění směrnice 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS, které koordinují postupy při zadávání veřejných zakázek na služby, dodávky a stavební práce.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/4/ES ze dne 16. února 1998, kterou se mění směrnice 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.
Směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13. září 2001, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 93/36/EHS, přílohy IV, V a VI směrnice Rady 93/37/EHS, přílohy III a IV směrnice Rady 92/50/EHS ve znění směrnice 97/52/ES, a přílohy XII až XV, XVII a XVIII směrnice Rady 93/38/EHS ve znění směrnice 98/4/ES.
2)
§ 6 a 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
3)
§ 55 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb.
4)
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 2 odst. 2, § 21 a 23 obchodního zákoníku.
6)
§ 66a obchodního zákoníku.
7)
Například § 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
8)
Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9)
Například zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb.
10)
Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky.
11)
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
12)
Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13)
Zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 13 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
15)
Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb., zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 400/2000 Sb.).
16)
§ 2 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
17)
Například zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
18)
§ 17 obchodního zákoníku.
19)
Evropské normy řady EN 29 000, EN 45 000.
České technické normy řady ČSN EN ISO 9 000.
20)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21)
České technické normy řady ČSN EN ISO 17 000.
22)
§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.
23)
§ 4 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE.
24)
§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
25)
§ 18 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.
26)
Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2002 Sb.
27)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
28)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
29)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
30)
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
31)
Například zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
32)
Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití předpisů Společenství o postupech při zadávání veřejných zakázek v oblasti vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.
33)
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
34)
Trestní řád.

Příloha č. 1 k zákonu č. 40/2004 Sb.
Seznam služeb nevyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací
řízení v Úředním věstníku Evropských společenství
Číslo služby     Název služby
1     Hotelové a restaurační služby
2     Služby v drážní dopravě
3     Služby vodní dopravy
4     Vedlejší a doplňkové služby v dopravě
5     Právní služby
6     Zprostředkovatelské služby v oblasti zaměstnanosti a služby s tím související
7     Pátrací a bezpečnostní služby
8     Vzdělávací a profesní služby
9     Zdravotní a sociální služby
10     Rekreační, kulturní a sportovní činnosti (služby)
12     Jiné služby neuvedené v příloze č. 2

Příloha č. 2 k zákonu č. 40/2004 Sb.
Seznam služeb vyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací
řízení v Úředním věstníku Evropských společenství
Číslo služby     Název služby
1                    Údržbářské a opravářské služby
2                    Pozemní přeprava věcí a osob s výjimkou poštovních služeb
3                   Letecká přeprava věcí a osob s výjimkou poštovních služeb
4                   Poštovní služby
5                     Telekomunikační služby
6     Finanční služby
a) Pojišťovací služby
b) Bankovnictví a investiční služby
7     Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
8     Služby ve výzkumu a vývoji
9     Účetnictví a audit
10     Průzkum trhu a veřejného mínění
11     Poradenství a s tím spojené služby
12     Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, související vědecko-technické poradenství, služby zkušeben a provádění analýz
13     Reklamní služby
14     Úklidové služby a domovní správa
15     Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
16     Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu, sanitární a podobné služby

Příloha č. 3 k zákonu č. 40/2004 Sb.
Dodávky zboží pro zadavatele z resortu Ministerstva obrany členěné podle nomenklatury
Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží (HS)
Kapitola 25:     Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement.
Kapitola 26:     Rudy kovů, strusky a popely.
Kapitola 27:     Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky.
Mimo číslo HS 2710:     Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků; odpadní oleje.
Kapitola 28:     Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů.
Mimo číslo HS 2809:     Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, chemicky definované i nedefinované.
Mimo číslo HS 2813:     Sulfidy (sirníky) nekovů; komerční sulfid fosforitý.
Mimo číslo HS 2814:     Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku.
Mimo číslo HS 2828:     Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany.
Mimo číslo HS 2832:     Siřičitany; thiosírany.
Mimo číslo HS 2839:     Křemičitany (silikáty); komerční křemičitany alkalických kovů.
Mimo číslo HS 2850:     Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované, jiné než sloučeniny, které jsou také karbidy čísla 2849.
Mimo číslo HS 2851:     Ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů.
Kapitola 29:     Organické chemikálie.
Mimo číslo HS 2903:     Halogenderiváty uhlovodíků.
Mimo číslo HS 2904:     Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované.
Mimo číslo HS 2907:     Fenoly; fenolalkoholy.
Mimo číslo HS 2908:     Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů.
Mimo číslo HS 2911:     Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.
Mimo číslo HS 2912:     Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd.
Mimo číslo HS 2913:     Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty výrobků čísla 2912.
Mimo číslo HS 2914:     Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.
Mimo číslo HS 2915:     Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty.
Mimo číslo HS 2921:     Sloučeniny s aminovou funkcí.
Mimo číslo HS 2922:     Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí.
Mimo číslo HS 2923:     Kvarterní amonné soli a hydroxidy; lecithiny a jiné fosfoaminolipidy, chemicky definované i nedefinované.
Mimo číslo HS 2926:     Sloučeniny s nitrilovou funkcí.
Mimo číslo HS 2927:     Diazo-, azo- nebo azosloučeniny.
Mimo číslo HS 2929:     Sloučeniny s jinou dusíkatou funkcí.
Kapitola 30:     Farmaceutické výrobky.
Kapitola 31:     Hnojiva.
Kapitola 32:     Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky; barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty.
Kapitola 33:     Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky.
Kapitola 34:     Mýdlo, organické povrchové aktivní látky, prací a čisticí prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, "dentální vosky" a dentální přípravky na bázi sádry.
Kapitola 35:     Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy.
Kapitola 37:     Fotografické nebo kinematografické zboží.
Kapitola 38:     Různé chemické výrobky.
Mimo číslo HS 3819:     Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, neobsahující žádné nebo obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů získaných ze živičných nerostů.
Kapitola 39:     Plasty a výrobky z nich.
Mimo číslo HS 3903:     Polymery styrenu v primárních formách.
Kapitola 40:     Kaučuk a výrobky z něj.
Mimo číslo HS 4011:     Nové pneumatiky, z kaučuku pneumatiky.
Kapitola 41:     Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně.
Kapitola 42:     Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového).
Kapitola 43:     Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich.
Kapitola 44:     Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí.
Kapitola 45:     Korek a korkové výrobky.
Kapitola 46:     Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných materiálů; košíkářské a proutěné výrobky.
Kapitola 47:     Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (též odpad a výmět).
Kapitola 48:     Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky.
Kapitola 49:     Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány.
Kapitola 65:     Pokrývky hlavy a jejich části a součásti.
Kapitola 66:     Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti.
Kapitola 67:     Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů.
Kapitola 68:     Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky.
Kapitola 69:     Keramické výrobky.
Kapitola 70:     Sklo a skleněné výrobky.
Kapitola 71:     Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince.
Kapitola 73:     Výrobky ze železa nebo oceli.
Kapitola 74:     Měď a výrobky z ní.
Kapitola 75:     Nikl a výrobky z něho.
Kapitola 76:     Hliník a výrobky z něho.
Kapitola 77:     Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému.
Kapitola 78:     Olovo a výrobky z něho.
Kapitola 79:     Zinek a výrobky z něho.
Kapitola 80:     Cín a výrobky z něho.
Kapitola 81:     Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich.
Kapitola 82:     Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů.
Mimo číslo HS 8205:     Ruční nástroje a nářadí (včetně sklenářských diamantů), jinde neuvedené ani nezahrnuté; pájecí lampy; svěráky, upínáky a podobné nářadí, jiné než příslušenství, části a součásti obráběcích strojů; kovadliny; přenosné výhně; ručně nebo nohou ovládané brusné kotouče s rámovou konstrukcí
Mimo číslo HS 8207:     Vyměnitelné nástroje pro ruční nástroje a nářadí, též mechanicky poháněné nebo pro obráběcí stroje (např. na lisování, ražení, děrování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání, vyvrtávání, protahování, frézování, soustružení nebo upevňování šroubů), včetně průvlaků pro tažení nebo protlačování kovů a nástrojů na vrtání nebo sondáž při zemních pracích.
Kapitola 83:     Různé výrobky z obecných kovů.
Kapitola 84:     Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti.
Mimo číslo HS 8406:     Parní turbiny.
Mimo číslo HS 8408:     Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové motory nebo motory s žárovou hlavou).
Mimo číslo HS 8445:     Stroje pro přípravu textilních vláken; stroje pro spřádání a dopřádání, zdvojování nebo kroucení a ostatní stroje a přístroje pro výrobu textilních přízí; stroje pro navíjení nebo soukání (včetně útkových soukacích strojů) a stroje pro přípravu textilních přízí pro zpracování na strojích čísel 8446 nebo 8447.
Mimo číslo HS 8453:     Stroje a přístroje pro přípravu, vyčiňování nebo zpracování kůží, kožek nebo usní nebo pro výrobu nebo opravy obuvi nebo jiných výrobků z kůží, kožek nebo usní, jiné než šicí stroje.
Mimo číslo HS 8455:     Válcovací stolice a válcovací tratě na kovy a jejich válce.
Mimo číslo HS 8459:     Obráběcí stroje (včetně strojů s pohyblivou hlavou) pro vrtání, vyvrtávání, frézování, řezání vnějších nebo vnitřních závitů úběrem kovu, jiné než soustruhy (včetně soustružnických obráběcích center) čísla 8458.
Kapitola 85:     Elektrické stroje, přístroje, zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům.
Mimo číslo HS 8513:     Přenosná elektrická svítidla s vlastním zdrojem elektrické energie (např. na suché články, akumulátory, magneta), jiné než osvětlovací přístroje a zařízení čísla 8512.
Mimo číslo HS 8515:     Stroje a přístroje elektrické (též na elektricky vyhřívaný plyn), laserové nebo používající jiné světelné či fotonové svazky, ultrazvukové, využívající elektronové svazky, magnetické impulsy nebo plazmové oblouky k pájení na měkko, pájení natvrdo a svařování, též schopné řezání; elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo cermetů za tepla.
Kapitola 86:     Drážní vozidla dráhy železniční, drážní vozidla dráhy tramvajové a jejich části, součásti železničního svršku železničních a tramvajových kolejí, zabezpečovací zařízení všeho druhu (bez elektrického pohonu).
Mimo číslo HS 8602:     Ostatní lokomotivy a malé posunovací lokomotivy; zásobníky (tendry).
Mimo číslo HS 8603:     Železniční nebo tramvajové osobní vozy, nákladní vozy a podvozky, s vlastním pohonem, jiné než čísla 8604.
Mimo číslo HS 8605:     Železniční nebo jiné kolejové osobní vozy, bez vlastního pohonu; zavazadlové vozy, poštovní vozy a ostatní vozy pro speciální účely, bez vlastního pohonu (s výjimkou vozů čísla 8604).
Mimo číslo HS 8606:     Železniční nebo jiné kolejové nákladní vozy a vagóny, bez vlastního pohonu.
Mimo číslo HS 8607:     Části a součásti železničních nebo jiných kolejových lokomotiv nebo vozidel.
Kapitola 87:     Vozidla jiná kolejová, jejich části, součásti a příslušenství.
Mimo číslo HS 8701:     Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709).
Mimo číslo HS 8702:     Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče.
Mimo číslo HS 8703:     Osobní automobily a ostatní motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů.
Mimo číslo HS 8708:     Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705
Mimo číslo HS 8709:     Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zvedacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti.
Mimo číslo HS 8714:     Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 až 8713.
Kapitola 89:     Námořní a říční lodě a jiná plavidla.
Mimo číslo HS 8901:     Lodě pro osobní a poštovní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů.
Kapitola 90:     Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství.
Mimo číslo HS 9005:     Binokulární i monokulární dalekohledy a ostatní optické teleskopy, jejich podstavce a rámy; ostatní astronomické přístroje a jejich podstavce a rámy, vyjma radioastronomických přístrojů.
Mimo číslo HS 9011:     Sdružené optické mikroskopy, včetně mikroskopů pro mikrofotografii, mikrokinematografii nebo mikroprojekci.
Mimo číslo HS 9013:     Výrobky s kapalnými krystaly, jinde zvlášť neuvedené ani nezahrnuté; lasery, jiné než laserové diody; ostatní optické přístroje a nástroje, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté.
Mimo číslo HS 9014:     Busoly, včetně navigačních kompasů; jiné navigační nástroje a přístroje.
Mimo číslo HS 9017:     Kreslicí, rýsovací nebo počítací nástroje a přístroje (např. kreslicí stroje, pantografy, úhloměry, rýsovadla, logaritmická pravítka a počítací kotouče); ruční délková měřidla (např. měřicí tyče, měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka a kalibry) jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá.
Mimo číslo HS 9018:     Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje, včetně scintigrafických přístrojů, ostatní elektroléčebné přístroje, jakož i přístroje ke zkoušení zraku.
Mimo číslo HS 9019:     Přístroje pro mechanoterapii; masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozonem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje, oživovací nebo jiné léčebné dýchací přístroje.
Mimo číslo HS 9020:     Ostatní dýchací přístroje a plynové masky, vyjma ochranných masek bez mechanických částí a vyměnitelných filtrů.
Kapitola 91:     Hodiny a hodinky a jejich části a příslušenství.
Kapitola 92:     Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů.
Kapitola 94:     Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a čalouněné výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby.
Mimo číslo HS 9401:     Sedadla (vyjma sedadel zařazených do čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich části a součásti.
Kapitola 95:     Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství.
Kapitola 96:     Různé výroby

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.