zákon číslo 40/2004 Sb

Seznam článků

ČÁST ŠESTÁ


SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
INFORMAČNÍ SYSTÉM O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A UVEŘEJŇOVÁNÍ
ÚDAJŮ A INFORMACÍ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
§ 83
Informační systém o zadávání veřejných zakázek
(1) Informační systém o zadávání veřejných zakázek (dále jen "informační systém") je informačním systémem veřejné správy.27) Správcem informačního systému je ministerstvo, které stanoví jeho datovou strukturu a informační obsah.
(2) Prostřednictvím informačního systému ministerstvo zabezpečuje
a)
uveřejnění informací o veřejných zakázkách na centrální adrese,
b)
statistické výstupy o veřejných zakázkách pro Evropskou komisi.
(3) Informační systém obsahuje informace o veřejných zakázkách předané ministerstvu podle § 84 nebo § 85.
(4) Zadavatelé jsou povinni poskytovat ministerstvu údaje o veřejných zakázkách a identifikační údaje včetně osobních údajů o zadavatelích, zájemcích a uchazečích v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3.
(5) Podrobnější informace o funkcích informačního systému a vazbách na jiné informační systémy stanoví prováděcí právní předpis.
§ 84
Uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách
(1) Pokud je v tomto zákoně stanovena povinnost uveřejňovat údaje a informace o veřejných zakázkách, rozumí se tím uveřejnění
a)
na centrální adrese prostřednictvím informačního systému, a
b)
jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku, s výjimkou veřejných zakázek na služby uvedené v příloze č. 1, také v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.
(2) Zadavatel může údaje a informace o podlimitních veřejných zakázkách uveřejnit rovněž i jiným způsobem za předpokladu, že k uveřejnění nedojde dříve než k uveřejnění podle odstavce 1 písm. a). Údaje a informace uveřejněné podle věty první musí obsahovat minimálně údaje a informace v rozsahu uveřejněném na centrální adrese.
(3) Zadavatel může údaje a informace o nadlimitních veřejných zakázkách uveřejnit rovněž i jiným způsobem za předpokladu, že k uveřejnění nedojde dříve než v den odeslání údajů a informací Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství a nesmí obsahovat jiné údaje a informace, než které byly uveřejněny podle odstavce 1 písm. b). V případě uveřejnění údajů a informací podle tohoto odstavce musí zadavatel být schopen podat důkaz o dni odeslání Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.
(4) Podrobnější náležitosti a způsoby předávání údajů a informací do informačního systému podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 85
Informační list veřejné zakázky
(1) V případech, že jde o jednací řízení bez uveřejnění, je zadavatel povinen poskytnout ministerstvu údaje a informace o veřejné zakázce do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne zrušení zadávacího řízení.
(2) Údaje a informace podle odstavce 1 předává zadavatel ministerstvu prostřednictvím informačního listu veřejné zakázky, jehož formy, náležitosti jeho vyplnění a způsoby odeslání stanoví prováděcí právní předpis.
§ 86
Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se při shromažďování, předávání, uchovávání, zveřejňování a jiném zpracování osobních údajů podle zvláštního zákona.29)

HLAVA II
ZVÝHODNĚNÍ NĚKTERÝCH UCHAZEČŮ NEBO ZÁJEMCŮ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
§ 87
Účastní-li se otevřeného nebo užšího řízení dodavatel zaměstnávající více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a jde-li o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky nebo o podlimitní veřejnou zakázku na služby, musí být nabídková cena předložená tímto dodavatelem hodnocena jako nejnižší, jestliže nepřekročí nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o více než 20 %. Skutečnost, že dodavatel zaměstnává více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností, musí být v nabídce uchazeče doložena potvrzením místně příslušného úřadu práce.

HLAVA III
NÁMITKY A JEJICH PŘEZKOUMÁNÍ ZADAVATELEM
§ 88
(1) V případě nadlimitních veřejných zakázek může zadavateli podat zdůvodněné námitky kterýkoliv dodavatel a v případě podlimitních veřejných zakázek kterýkoliv uchazeč nebo zájemce, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele vznikla nebo hrozí vznik škody (dále jen "stěžovatel"), může zadavateli podat zdůvodněné námitky. Podání námitek je podmínkou pro případné podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele.
(2) Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky podle § 65 odst. 2. Námitku nelze podat po uzavření smlouvy. Opožděně podané námitky zadavatel s odůvodněním vrátí stěžovateli.
(3) Zadavatel je povinen do 10 dnů od obdržení námitek odeslat stěžovateli písemné sdělení, zda námitkám vyhovuje či nikoliv a zdůvodnit způsob jejich vyřízení.
(4) Pokud zadavatel podaným námitkám ve lhůtě podle odstavce 3 nevyhověl, nesmí do 60 dnů od jejich obdržení uzavřít smlouvu, jinak je smlouva neplatná. Tato lhůta může být předběžným opatřením orgánu dohledu prodloužena na dobu nezbytně nutnou k vydání rozhodnutí podle § 101.

HLAVA IV
NĚKTERÉ DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁKONA
§ 89
Povinnost zadavatele nahradit škodu
Za škodu způsobenou porušením tohoto zákona odpovídá zadavatel podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

§ 90
Neplatnost úkonu zadavatele a právo na odstoupení od smlouvy
(1) Zadavatel nesmí učinit úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje tomuto zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. Takový úkon je od počátku neplatný.
(2) Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s dodavatelem, který byl neoprávněně zvýhodněn, pokud ke zvýhodnění došlo z důvodů na straně tohoto dodavatele nebo jím pověřené osoby.

HLAVA V
PRÁVNÍ ÚKONY V ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH
§ 91
Forma právních úkonů v zadávacích řízeních
(1) V případech, kdy je tímto zákonem vyžadována písemná forma právního úkonu, se za písemný právní úkon považuje i právní úkon učiněný telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, splňuje-li požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem, není-li dále uvedeno jinak.
(2) Nabídka v otevřeném řízení, žádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním a v jednacím řízení bez uveřejnění může být učiněna pouze listinou s originálem podpisu osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo zájemce nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
(3) Nabídky a další doklady požadované tímto zákonem se předkládají v českém jazyce. V oznámení zadávacího řízení může zadavatel požadovat předložení nabídky rovněž v dalším jazyce.
(4) Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace, musí být předloženy v původním jazyce a též v úředně ověřeném překladu do českého jazyka; to neplatí, pokud jde o doklady ve slovenském jazyce. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce.

§ 92
Doručování
(1) Při doručování zadavateli se za doručení považuje okamžik převzetí písemnosti podatelnou zadavatele, pokud zadavatel neuvedl v oznámení zadávacího řízení jinak. Zadavatel je povinen vést písemnou evidenci všech zásilek doručených k zadávacímu řízení obsahující pořadové číslo zásilky, datum a přesný čas doručení a identifikaci odesílatele.
(2) Zadavatel doručuje písemnosti zájemcům nebo uchazečům prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou v žádosti o účast nebo v nabídce jako doporučenou zásilku s doručenkou. Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a adresáta o tom vhodným způsobem uvědomí. Písemnost se uloží po dobu 10 dnů. Počátek doby uložení musí být na písemnosti vyznačen. Není-li písemnost v uvedené době adresátem vyzvednuta, vrátí ji držitel poštovní licence odesílateli jako nedoručitelnou. Odmítne-li adresát písemnost převzít, držitel poštovní licence na ni tuto skutečnost vyznačí a odesílajícímu zadavateli písemnost vrátí. Písemnost je doručena okamžikem převzetí, odmítnutím převzetí nebo marným uplynutím doby uložení písemnosti v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence.
§ 93
Elektronické podání nabídky
(1) Zadavatel může rozhodnout, že v zadávacím řízení mohou být právní úkony uvedené v § 91 odst. 1 rovnocenně činěny elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, jestliže
a)
má k dispozici takové technické vybavení, které mu umožní při použití elektronické formy dodržet veškeré podmínky stanovené tímto zákonem pro písemnou formu právních úkonů a průběh zadávacího řízení,
b)
tuto skutečnost uvede v oznámení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním nebo ve výzvě k jednacímu řízení bez uveřejnění a
c)
stanoví v oznámení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním požadavek na zabezpečení a strukturu nabídky zaručující dodržení postupu uvedeného v části třetí hlavě III tohoto zákona.
(2) Uchazeč, který se zúčastní zadávacího řízení podle odstavce 1, je povinen zabezpečit nabídku podle odstavce 1 písm. c) způsobem odpovídajícím uzavřené obálce u písemně podávané nabídky, zejména zabezpečit nabídku tak, aby změny jejího obsahu byly zjistitelné a nebylo možné předčasné seznámení s jejím obsahem.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.