zákon číslo 40/2004 Sb

Seznam článků

ČÁST DRUHÁ

PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ
A KVALIFIKACE DODAVATELŮ
HLAVA I
PODMÍNKY POUŽITÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 25
Zadávací řízení a jeho druhy
(1) Zadavatel je povinen zadat nadlimitní i podlimitní veřejnou zakázku (§ 14 a 15) v zadávacím řízení, pokud tento zákon nestanoví jinak. V zadávacím řízení je zadavatel povinen dodržovat zásady stejného zacházení se všemi zájemci a uchazeči s výjimkami uvedenými v § 87, zákazu diskriminace a transparentnosti.
(2) Zadavatel může pro zadání veřejné zakázky zvolit
a)
otevřené řízení,
b)
užší řízení,
c)
jednací řízení s uveřejněním, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 26 nebo jde-li o zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, nebo
d)
jednací řízení bez uveřejnění, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 27 nebo § 28.

§ 26
Jednací řízení s uveřejněním
(1) Zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním, jestliže v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení byly podány pouze neúplné nabídky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky. Uveřejnění jednacího řízení není nezbytné, pokud zadavatel vyzve k jednání všechny uchazeče, kteří podali v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení nabídku a splnili kvalifikaci požadovanou zadavatelem.
(2) Zadavatel může použít jednací řízení s uveřejněním též
a) ve výjimečných případech, jestliže povaha stavebních prací nebo služeb nebo povaha rizik s nimi spojených neumožňuje stanovit celkovou cenu předmětu předem, nebo
b) jestliže stavební práce jsou prováděny pouze pro účely výzkumu a vývoje a nelze je využít za účelem dosažení zisku nebo k pokrytí nákladů výzkumu a vývoje.

§ 27
Jednací řízení bez uveřejnění
(1) Jednací řízení bez uveřejnění může zadavatel použít, jestliže
a) v předchozím otevřeném řízení nebo užším řízení nebyly podány žádné nabídky nebo nabídky splňující zadávací podmínky a zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky,
b) veřejná zakázka může být plněna z technických či uměleckých důvodů nebo z důvodu ochrany práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví15) pouze určitým dodavatelem, nebo
c) veřejnou zakázku je nezbytné zadat v naléhavém případě z důvodu krizového stavu9) a není možno veřejnou zakázku zadat v jiném zadávacím řízení.
(2) V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na dodávky rovněž,
a) je-li zboží vyráběno pouze pro účely výzkumu a vývoje; to se nevztahuje na případy, kdy je zboží vyráběno ve větších sériích za účelem dosažení zisku nebo bude-li využito k pokrytí nákladů výzkumu a vývoje, nebo
b) jde-li o dodatečnou dodávku poskytovanou dodavatelem, s nímž byla již uzavřena smlouva, spočívá-li plnění v částečné obnově zboží, rozšíření sjednaného objemu nebo úpravě za předpokladu, že změna dodavatele by vedla k dodání zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost s původním zbožím nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; doba trvání těchto smluv nesmí přesáhnout dobu 3 let.
(3) V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel rovněž zadat veřejnou zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby, jde-li o
a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v naléhavém případě, za předpokladu, že
1. zakázka bude zadána témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo újmu zadavateli, anebo toto oddělení je možné, ale dodatečné práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro dokončení původní zakázky, a
3. celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní zakázky; to neplatí pro zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, nebo
b) nové stavební práce skládající se ze stavebních prací téhož druhu či podobných, jako jsou obsaženy v původní zakázce, za předpokladu, že
1. původní zakázka byla zadána v otevřeném řízení nebo užším řízení,
2. nové stavební práce se shodují s původní projektovou dokumentací stavby,
3. v oznámení původního zadávacího řízení byla obsažena možnost zadat další stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění,
4. nové stavební práce budou zadány do 3 let ode dne uzavření původní smlouvy dodavateli původní zakázky a
5. cena nových stavebních prací nebo nových služeb byla zahrnuta do předpokládané ceny předmětu,
c) nové služby skládající se ze služeb téhož druhu či podobných, jako jsou obsaženy v původní zakázce, za předpokladu, že
1. původní zakázka byla zadána v otevřeném řízení nebo užším řízení,
2. nové služby se shodují v smluvních podmínkách s původní zakázkou,
3. v oznámení původního zadávacího řízení byla obsažena možnost zadat další služby v jednacím řízení bez uveřejnění,
4. nové služby budou zadány do 3 let ode dne uzavření původní smlouvy dodavateli původní zakázky a
5. cena nových služeb byla zahrnuta do předpokládané ceny předmětu,
d) nové stavební práce nebo služby spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí pozemní komunikace16) či její součásti za předpokladu, že
1. předpokládaná cena podlimitní veřejné zakázky nepřesáhne 30 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, jde-li o veřejnou zakázku na stavební práce, nebo 4 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty, jde-li o veřejnou zakázku na služby,
2. zadavatel vyzve k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění minimálně pět dodavatelů.
(4) Ustanovení odstavce 3 písm. c) se nepoužije, jde-li o zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.
(5) Navazuje-li zadání veřejné zakázky na služby na veřejnou soutěž o návrh, podle jejíchž pravidel má být veřejná zakázka zadána vítěznému účastníku nebo jednomu z vítězných účastníků, použije zadavatel k jednání o smluvních podmínkách jednací řízení bez uveřejnění. Je-li více vítězných účastníků, musí být přizváni k jednání všichni.
(6) V případech podle odstavce 1 písm. a) je zadavatel nadlimitní veřejné zakázky, s výjimkou zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, povinen podat o použití tohoto řízení zprávu Evropské komisi.

§ 28
Jednací řízení bez uveřejnění u zadavatele v odvětví vodního
hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací
a u zadavatele podlimitní veřejné zakázky
(1) Kromě případů uvedených v § 27 může zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a zadavatel podlimitní veřejné zakázky použít jednací řízení bez uveřejnění rovněž
a)
pro dodávky zaznamenané a kupované na komoditních trzích,
b)
při výhodné koupi, kdy je možné obstarat si dodávky využitím zvláště příznivých příležitostí daných pro velmi krátkou dobu za ceny podstatně nižší, než jsou ceny obvyklé, nebo
c)
při nákupu zboží za zvlášť výhodných podmínek od dodavatele, který je v likvidaci, na jehož majetek byl prohlášen konkurz nebo u něhož probíhá konkurzní nebo vyrovnací řízení.
(2) Zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací může použít jednací řízení bez uveřejnění i v případě, je-li veřejná zakázka zadávána na základě rámcové smlouvy.

HLAVA II
PŘEDBĚŽNÉ OZNÁMENÍ
§ 29
(1) Na počátku kalendářního roku, nejpozději však do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtu, z něhož bude veřejná zakázka hrazena, je zadavatel povinen předběžně oznámit veřejné zakázky, které hodlá zadat v tomto kalendářním roce, pokud celková předpokládaná cena všech těchto zakázek činí v souhrnu nejméně
a)
750 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na dodávky nebo na služby, s výjimkou služeb uvedených v příloze č. 1, nebo
b)
5 000 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na stavební práce.
(2) Předběžné oznámení musí obsahovat u veřejných zakázek na
a)
dodávky celkové množství zboží v jednotlivých druzích,
b)
služby celkovou předpokládanou cenu služeb v jednotlivých druzích služeb,
c)
stavební práce jejich druh a rozsah a předpokládaný termín uveřejnění oznámení zadávacího řízení.
(3) Předběžné oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů, a to
a)
v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,
b)
v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena.
(4) Předběžné oznámení je zadavatel povinen uveřejnit podle § 84 odst. 1; pro uveřejnění je povinen použít formulář předběžného oznámení, jehož vzor a podrobnosti o postupu při jeho vyplnění a odeslání stanoví prováděcí právní předpis.
HLAVA III
KVALIFIKACE DODAVATELŮ
§ 30
(1) Předpokladem účasti dodavatele v užším řízení a předpokladem hodnocení nabídek v otevřeném řízení je splnění kvalifikace.
(2) Splněním kvalifikace se rozumí
a)
splnění základních kvalifikačních kritérií stanovených v § 31,
b)
splnění dalších kvalifikačních kritérií stanovených zadavatelem, jimiž zadavatel vymezí odpovídající úroveň finanční, ekonomické a technické způsobilosti dodavatele a zabezpečení jakosti podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky,
c)
prokázání oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů; oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii a
d)
prokázání odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní organizaci, je-li pro plnění veřejné zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
(3) Požadavky na splnění kvalifikace podle odstavce 2 včetně dokladů požadovaných k jejich prokázání uvede zadavatel v oznámení zadávacího řízení. Zadavatel není oprávněn požadovat splnění kvalifikace nad rámec požadavků na splnění kvalifikace stanovených úplným výčtem v oznámení zadávacího řízení. Zadavatel je povinen omezit rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.
(4) U veřejných zakázek na stavební práce mohou zájemci a uchazeči k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít osvědčení certifikačního orgánu o splnění kritérií národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů. Takové osvědčení nahrazuje splnění kvalifikace v plném rozsahu.
(5) Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci podle odstavce 2 písm. a); kvalifikaci podle odstavce 2 písm. b) až d) musí splnit alespoň jeden z dodavatelů.
(6) Dodavatel může splnit kvalifikaci podle odstavce 2 písm. d) předložením dokladů třetí osoby spolu s jejím závazným prohlášením o budoucí spolupráci.
(7) Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně.
(8) Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
§ 31
Základní kvalifikační kritéria
(1) Základní kvalifikační kritéria splňuje uchazeč nebo zájemce,
a)
který není v likvidaci,
b)
proti kterému v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
c)
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d)
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce,
e)
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.
(2) Uchazeč nebo zájemce prokazuje splnění kvalifikačních kritérií podle odstavce 1 písm. a) až c) a e) prohlášením, splnění kvalifikačních kritérií podle odstavce 1 písm. d) výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než 6 měsíců.
(3) Zadavatel může vyloučit uchazeče, který byl v posledních 3 letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů17) upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky, jde-li o fyzickou osobu, nebo o odpovědného zástupce.
(4) U podlimitních veřejných zakázek mohou uchazeči nebo zájemci prokazovat splnění kvalifikačních kritérií podle odstavce 1 prohlášením.

§ 32
Prokazování finanční a ekonomické způsobilosti
(1) Finanční a ekonomickou způsobilost prokazuje uchazeč nebo zájemce
a)
vyjádřením banky, u níž má uchazeč nebo zájemce veden běžný účet, o schopnosti uchazeče nebo zájemce plnit své finanční závazky,
b)
účetní závěrkou v plném nebo zjednodušeném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li právním řádem platným v zemi sídla nebo bydliště uchazeče nebo zájemce stanovena,
c)
výkazem celkového obratu uchazeče nebo zájemce a obratu dosaženého za provedené práce, dodávky zboží nebo poskytnutí služeb za předcházející 3 účetní období, nebo
d)
dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.
(2) Zadavatel je povinen v oznámení podle § 42 až 44, nebo ve výzvě k jednání podle § 45 stanovit způsob prokázání finanční a ekonomické způsobilosti podle odstavce 1.
(3) Uchazeč nebo zájemce může prokázat svou finanční a ekonomickou způsobilost i jinými doklady, než které byly zadavatelem požadovány, pokud je zadavatel uzná.
(4) Uchazeč nebo zájemce v případě podlimitní veřejné zakázky může nahradit prokázání požadované finanční a ekonomické způsobilosti prohlášením.
Prokazování technické způsobilosti
§ 33
(1) Technickou způsobilost prokazuje uchazeč nebo zájemce, jde-li o
a)
veřejné zakázky na stavební práce,
1.
osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci uchazeče, zvláště osob, které jsou odpovědné za provádění prací,
2.
seznamem nejvýznamnějších stavebních prací provedených za posledních 5 let s připojenými osvědčeními vyhotovenými objednatelem o řádném provedení nejdůležitějších staveb, případně prohlášením dodavatele o řádném provedení nejdůležitějších staveb, není-li možno takové osvědčení od objednatele získat; z těchto osvědčení musí vyplývat rozsah, doba a místo provedení prací obdobného charakteru, zda práce odpovídaly technickým požadavkům a zda byly řádně dokončeny,
3.
přehledem provozních a technických zařízení, jež má k dispozici pro provedení prací,
4.
přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců a průměrným počtem řídících zaměstnanců za poslední 3 roky, nebo
5.
přehledem techniků a technických útvarů podílejících se na provedení prací bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce,
b)
veřejné zakázky na dodávky,
1.
seznamem významných dodávek v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby dodání a připojením osvědčení vydaného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o provedení dodávky, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého objednatele získat,
2.
popisem technického vybavení, opatření k zabezpečení jakosti a možností pro zabezpečení výzkumu a vývoje,
3.
vzorky, popisy a fotografiemi zboží určeného k dodání, jejichž pravost musí být prokázána, pokud to vyžaduje zadavatel,
4.
osvědčeními vystavenými příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými institucemi potvrzujícími shodu, které dosvědčí, že jsou dodržovány určité specifikace nebo normy u výrobků,
5.
kontrolou výrobní kapacity provedenou zadavatelem nebo jeho jménem, a jestliže je to nutné, také kontrolou opatření a vybavení pro zabezpečení jakosti, výzkumu a vývoje, jestliže zboží, které se má dodávat, je složité nebo je-li výjimečně požadováno pro zvláštní účel, nebo
6.
přehledem techniků a technických útvarů podílejících se na dodávání zboží bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce,
c)
veřejné zakázky na služby,
1.
osvědčením o vzdělání a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovědné za poskytnutí služeb,
2.
seznamem významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením osvědčení o řádném poskytnutí služby vyhotoveného veřejným nebo soukromým objednatelem, případně prohlášením dodavatele o poskytnutí služby, není-li možno takovéto osvědčení od soukromého dodavatele získat,
3.
přehledem o technickém vybavení, kterým bude uchazeč disponovat při poskytování služeb,
4.
přehledem průměrného ročního počtu zaměstnanců a průměrným počtem řídících zaměstnanců za poslední 3 roky,
5.
opatřeními k zabezpečení jakosti,
6.
kontrolou výrobní kapacity provedenou zadavatelem nebo příslušným úřadem státu, v němž má uchazeč nebo zájemce sídlo nebo bydliště, a jestliže je to nutné, také kontrolou opatření a vybavení pro zabezpečení jakosti,
7.
uvedením části veřejné zakázky, kterou uchazeč nebo zájemce zamýšlí zadat jiné osobě, nebo
8.
přehledem techniků a technických útvarů podílejících se na poskytování služeb bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci uchazeče nebo zájemce.
(2) Zadavatel je povinen v oznámení podle § 42 až 44, nebo ve výzvě k jednání podle § 45 stanovit způsob prokázání technické způsobilosti podle odstavce 1.
(3) Uchazeč nebo zájemce v případě podlimitní veřejné zakázky může nahradit prokázání požadované technické způsobilosti prohlášením.
(4) Kontrola podle odstavce 1 písm. b) bodu 5 a písm. c) bodu 6 může být v případě složité dodávky nebo služby nahrazena dokladem o výsledku kontroly provedené orgánem státu, v němž má dodavatel sídlo nebo bydliště, byla-li kontrola provedena orgánem k takové kontrole oprávněným podle platné právní úpravy tohoto státu.

§ 34
Uchazeči nebo zájemci zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 76) mohou prokázat splnění kvalifikace podle § 30 odst. 2 písm. a), c) a d) výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů. V takovém případě není zadavatel oprávněn požadovat prokázání skutečností zapsaných do seznamu kvalifikovaných dodavatelů jinými doklady.

§ 35
Zadavatel je povinen při nakládání s informacemi, kterými uchazeč nebo zájemce prokazují splnění kvalifikace, postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.18)

§ 36
Poskytování informací o kvalifikaci zájemce a uchazeče
(1) V otevřeném řízení předkládá uchazeč informace o kvalifikaci, včetně požadovaných dokladů, ve lhůtě pro podávání nabídek.
(2) Zájemci poskytují informace o své kvalifikaci, včetně dokladů požadovaných zadavatelem, ve lhůtě pro podání žádosti o účast uvedené v oznámení užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním. V jednacím řízení bez uveřejnění musí dodavatel poskytnout tyto informace a doklady ve lhůtě stanovené zadavatelem.

§ 37
Prokazování jakosti a splnění požadavků systému řízení podniků
z hlediska ochrany životního prostředí
(1) Jakost dodávek, stavebních prací nebo služeb prokazuje dodavatel předložením
a)
certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem19) akreditovanou osobou,20)
b)
certifikátu rovnocenného certifikátu podle písmene a) vydaného v členském státě Evropské unie, nebo
c)
jiného dokladu prokazujícího jakost, pokud jej zadavatel uzná.
(2) Splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí prokazuje dodavatel předložením
a)
certifikátu vydaného podle českých technických norem21) akreditovanou osobou,
b)
certifikátu rovnocenného certifikátu podle písmene a) vydaného v členském státě Evropské unie, nebo
c)
jiného dokladu prokazujícího splnění požadavků systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí, pokud jej zadavatel uzná.

§ 38
(1) Kvalifikaci nesplňuje uchazeč nebo zájemce, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení tohoto zákona, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.
(2) Nesplnění kvalifikace podle odstavce 1 prokazuje zájemci nebo uchazeči zadavatel.

§ 39

Postup zadavatele při hodnocení kvalifikace

(1) Zadavatel vyhodnotí kvalifikaci uchazečů a zájemců podle kritérií stanovených v oznámení příslušného zadávacího řízení.
(2) Uchazeči, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být z otevřeného řízení zadavatelem vyloučeni. Zájemci, kteří podali žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním a nesplnili kvalifikaci, musí být zadavatelem odmítnuti. Dodavatel, který nesplnil kvalifikaci v jednacím řízení bez uveřejnění, musí být zadavatelem z jednání vyloučen.
(3) Zadavatel je povinen bezodkladně písemně oznámit uchazeči vyloučení z otevřeného řízení a zájemci odmítnutí jeho účasti v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, je-li důvodem tohoto vyloučení nebo odmítnutí nesplnění kvalifikace.
§ 40
Výběr zájemců při omezení jejich počtu

(1) Omezil-li zadavatel počet zájemců pro účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, provede výběr ze zájemců, kteří splnili kvalifikaci, podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení.
(2) Zájemcům, jejichž účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním byla odmítnuta z důvodu omezení jejich počtu, zadavatel tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí s uvedením důvodu.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.