zákon číslo 40/2004 Sb

Seznam článků

HLAVA II

ZPŮSOBY URČENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ CENY PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
§ 18
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky
(1) Pro postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek je rozhodující předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky neobsahující daň z přidané hodnoty.
(2) Je-li předmět veřejné zakázky rozdělen na části, je pro určení předpokládané ceny předmětu rozhodující součet předpokládaných cen všech jeho částí.
(3) Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky, jestliže by tím došlo ke snížení jeho předpokládané ceny pod finanční limity stanovené pro jednotlivé druhy veřejných zakázek (§ 14) nebo pod finanční limit stanovený v § 6 odst. 1.
(4) Je-li v oznámení zadávacího řízení obsaženo právo zadavatele na další dodávky, stavební práce nebo služby (opční právo), vezme zadavatel v úvahu při určování předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky celkovou cenu všech dodávek, stavebních prací nebo služeb.

§ 19
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na dodávky
(1) Předpokládanou cenou předmětu veřejné zakázky na dodávky je celková cena dodávky.
(2) Předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky v případě koupě zboží na splátky, nájmu zboží a nájmu zboží s právem následné koupě určí zadavatel na základě
a) celkové výše plnění za dobu účinnosti smlouvy, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu určitou; v případě nájmu zboží s právem následné koupě se do celkové výše plnění zahrne i zůstatková kupní cena,
b) celkové výše plnění za 4 roky, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou.

§ 20
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na služby

(1) Předpokládanou cenou předmětu veřejné zakázky na služby je celková cena za poskytnuté služby.
(2) Jde-li o
a) pojišťovací služby, určí zadavatel jejich celkovou cenu na základě výše pojistného,
b) bankovní a finanční služby, určí zadavatel jejich celkovou cenu na základě poplatků, provizí, úroků a jiných s těmito službami souvisejících odměn,
c) projektovou činnost, určí zadavatel její celkovou cenu na základě honorářů.
(3) Předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky v případě smlouvy bez uvedení celkové ceny určí zadavatel
a) z celkové ceny plnění za dobu účinnosti smlouvy, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu určitou nepřesahující 4 roky, nebo
b) z celkové ceny plnění za 4 roky, jde-li o smlouvu uzavíranou na dobu neurčitou anebo o smlouvu uzavíranou na dobu určitou přesahující 4 roky.
 

§ 21
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na stavební práce

(1) Předpokládanou cenou předmětu veřejné zakázky na stavební práce je celková cena stavebních prací.
(2) Do předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky na stavební práce se započítá rovněž předpokládaná cena dodávek, které jsou potřebné k provedení stavebních prací a které zadavatel poskytne dodavateli.

§ 22
Zvláštní způsoby určení předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby

(1) Jde-li o veřejnou zakázku na dodávky nebo veřejnou zakázku na služby, která má být realizována na základě smlouvy, jejímž předmětem je závazek na opakující se plnění, a nelze předpokládanou cenu předmětu veřejné zakázky určit postupem podle § 19 a 20, určí se předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na základě
a)
skutečné celkové ceny obdobného zboží nebo služeb, které byly zadány v předcházejícím kalendářním roce anebo v předcházejících 12 měsících, upravené o očekávané změny v množství anebo ceně v následujících 12 měsících, nebo
b)
odhadované celkové ceny zboží anebo služeb zadávaných v průběhu 12 měsíců od prvního plnění nebo po dobu účinnosti smlouvy, přesahuje-li 12 měsíců.
(2) Postup určení předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky podle odstavce 1 písm. a) nebo b) musí být volen tak, aby odchýlením skutečné ceny předmětu veřejné zakázky od předpokládané ceny nedošlo k porušení jiných ustanovení zákona, zejména § 25 a 26.

§ 23
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky u rámcových smluv

V případě veřejných zakázek, k jejichž zabezpečení uzavírá zadavatel v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací rámcovou smlouvu, rozumí se předpokládanou cenou předmětu rámcové smlouvy součet předpokládaných cen předmětů všech zakázek, které zadavatel uvažuje zadat v souvislosti s touto rámcovou smlouvou v příslušném časovém období. Při určení předpokládané ceny předmětu zakázek, které zadavatel uvažuje zadat v souvislosti s touto rámcovou smlouvou, postupuje zadavatel podle § 18 až 22.

HLAVA III

POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

§ 24
Zadávání částí veřejných zakázek
(1) Vyplývá-li z povahy plnění, že předmět veřejné zakázky musí být plněn nebo dodán po částech, vztahují se ustanovení tohoto zákona o nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách na všechny části, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2.
(2) Zadavatel je oprávněn zadat části nadlimitní veřejné zakázky postupem stanoveným pro podlimitní veřejné zakázky, pokud součet předpokládaných cen těchto částí nepřesáhne 20 % předpokládané celkové ceny předmětu nadlimitní veřejné zakázky a pokud cena jednotlivé části je nižší než částka v české měně odpovídající
a)
1 000 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na stavební práce, nebo
b)
80 000 EUR, jde-li o veřejné zakázky na služby.
(3) Ustanovení odstavce 2 písm. b) se nepoužije, jde-li o zadavatele v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.
(4) Při přepočtu předpokládané ceny předmětu části nadlimitní veřejné zakázky na českou měnu se postupuje podle § 14 odst. 6.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.