zákon číslo 40/2004 Sb

Seznam článků

ČÁST ČTVRTÁ

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
§ 72
(1) Veřejnou soutěž o návrh musí zadavatel použít, jestliže
a)
podle rozhodnutí zadavatele bude na toto řízení navazovat zadání veřejné zakázky na služby podle § 27 odst. 5, nebo
b)
v souvislosti s tímto řízením budou vítěznému účastníkovi, případně účastníkům, poskytnuty soutěžní ceny a platby,
v případě, že předpokládaná cena veřejné zakázky na služby zadávané na základě výsledku veřejné soutěže o návrh nebo celková výše soutěžních cen a plateb dosáhnou nejméně částky v české měně odpovídající 200 000 EUR.
(2) Při přepočtu předpokládané ceny veřejné zakázky na služby nebo celkové výše soutěžních cen a plateb na českou měnu se postupuje podle § 14 odst. 6.
(3) Ve vyhlášení veřejné soutěže o návrh je zadavatel povinen uvést zejména popis návrhu, lhůtu pro převzetí návrhu a kritéria pro hodnocení.
(4) Zadavatel je povinen pro vyhlášení veřejné soutěže o návrh použít příslušný formulář, jehož vzor a podrobnosti o postupu při jeho vyplnění a odeslání stanoví prováděcí právní předpis.

§ 73
Veřejná soutěž o návrh nesmí omezovat uchazeče na území jednoho státu nebo jeho části. Zadavatel může podle povahy soutěže omezit počet účastníků, přičemž stanoví jasná nediskriminační kritéria jejich výběru. Počet účastníků však musí být dostatečný, aby byla zajištěna skutečná soutěž.

§ 74
Projekty podávají účastníci veřejné soutěže o návrh anonymně. Pro hodnocení anonymních návrhů je zadavatel povinen zřídit soutěžní porotu výhradně z nezávislých fyzických osob. Je-li od účastníků veřejné soutěže o návrh vyžadována zvláštní odborná kvalifikace, musí tuto nebo rovnocennou kvalifikaci mít nejméně jedna třetina členů soutěžní poroty. Na člena soutěžní poroty se vztahují obdobně požadavky stanovené pro člena hodnotící komise podle § 57.

§ 75
(1) Soutěžní porota vyhodnocuje pouze anonymně podané návrhy, a to na základě kritérií obsažených ve vyhlášení veřejné soutěže o návrh. Jedním z kritérií je vždy i předpokládaná cena navrhovaného řešení.
(2) Výsledek veřejné soutěže o návrh je zadavatel povinen uveřejnit.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.