zákon číslo 40/2004 Sb

Seznam článků

ČÁST OSMÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 109
Zadávání veřejných zakázek, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu a řízení o uložení sankce zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Obdobně se postupuje i v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele orgánem dohledu nebo v řízení o uložení sankce, které na zadávání veřejných zakázek podle věty první navazují.

§ 110
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo vydá právní předpis k provedení § 29 odst. 4, § 42 odst. 3, § 43 odst. 4, § 44 odst. 4, § 48 odst. 2, § 50 odst. 4, § 62 odst. 3, § 63 odst. 3, § 67 odst. 3, § 68 odst. 5, § 72 odst. 4, § 83 odst. 5 a § 84 odst. 4.

§ 111
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1.
Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2.
Zákon č. 148/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3.
Zákon č. 28/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4.
Zákon č. 142/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5.
Zákon č. 278/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6.
Zákon č. 424/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

info


Ing. Josef Pavlát - autorizovaný inženýr a soudní znalec
znalecké obory - stavebnictví - ekonomika - projektování - s mezinárodní certifikací platnou v zemích EU člen Komory soudních znalců ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků.